Col·lecció documental de Maria Lluïsa Sanahuja

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referènciaAMCO
1.2 Nivell de descripcióCol·lecció documental
1.3 TítolMaria Lluïsa Sanahuja
1.4 Dates1841-1975
1.5 Volum i suport de la unitat de descripció0,6 metres, 59 unitats documentals, suport físic
2 ÀREA DE CONTEXT
2.1 Nom del productorMaria Lluïsa Sanahuja Roig
2.2 Història del productorLa família Sanahuja ha estat una família dedicada a la pagesia, resident a Constantí durant els segles XIX i XX.
2.3 Història arxivísticaLa documentació és de caire familiar, bàsicament escriptures notarials. Es va aplegar per la conveniència d’acreditar la titularitat sobre els béns immobles i el cobrament o pagament de diners. Hi ha documentació aliena corresponent a la gestió d’entitats locals i va ser aplegada perquè un dels avantpassats va tenir càrrecs en elles. Tant l’una com l’altra van quedar oblidades a les golfes.
2.4 Dades sobre l’ingrésInstància de sol·licitud de donació del 27-9-2016 (RE 2016-E-RC-7649) i acord de Junta de Govern d’acceptació de la donació (sessió de 20 de desembre de 2016, exp. 3253/2016).
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingutLa col·lecció documental conté escriptures notarials sobre béns immobles de la família Sanahuja (s. XIX i XX), correspondència familiar i notes de comptes de la gestió de les finques. També conté alguna documentació solta de la Comunitat de Regants de la Sèquia dels Molins (1914-1961), de la societat La Ilustración Constantinense (1888-1891) i de la Societat de Cultura de Constantí (1919).
3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminacióDocumentació de conservació permanent
3.3 IncrementsNo hi ha previst increment
3.4 Sistema d’organitzacióLa col•lecció té poques unitats i poca varietat. S’ha classificat en dues sèries documentals: documentació familiar (lletra F de la signatura) i documentació aliena (lletra A de la signatura). En el primer cas, s’han agrupat en una mateixa carpeta les escriptures que remetien a un mateix assumpte (per exemple, els préstecs hipotecaris amb la seva cancel•lació). En el segon, s’ha agrupat per entitat associativa.
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1 Condicions d’accésAccés lliure, llevat de la documentació afectada per la protecció de dades personals.
4.2 Condicions de reproduccióReproducció lliure
4.3 Llenguës i escriptures dels documentsCatalà, castellà
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics
4.5 Instruments de descripcióinventari
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1 Existència i localització dels originalsTota la documentació és original.
5.2 Existència i localització de les reproduccions
5.3 Documentació relacionada
5.4 Bibliografia
6. NOTES
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i dataJosep Estivill, desembre de 2016
7.2 Fonts
7.3 Regles o convencions

UNITATS DOCUMENTALS

1.1 Codi de referència1.3 Títol3.1 Abast i contingut
1/A/1888Documentació de la societat La Ilustración Constantinense (1888/1922)Conté: Llibre d’actes (3-5-1888 a 10-2-1891), Llibreta amb llistes de socis (1888-1891) (també hi anotacions posteriors de la gestió agrícola, 1908-1922), Reglament (25-4-1888).
1/A/1914Documentació de la Comunitat de Regants de la Sèquia dels Molins (1914/1961)Conté: Llibre d’actes (20-9-1914 a 16-3-1919), “Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Acequia de los Molinos del Río Francolí de Tarragona” (Imp. R. Gabriel Gibert, 1923), Llista de regants del riu Francolí (1924), Llista de socis de la Comunitat de Regants de la Síquia dels Molins del Riu Francolí (1933), Correspondència (1928-1934), Acta de reconeixement del deute de la Comunitat de Regants amb la casa A. Bianchini Ingenieros S. A. (21-4-1929) i Informe sobre investigació d’aigües subterrànies, elaborat per José Darder, director del Servicio Geológico Provincial de Tarragona (1961).
1/A/1919Documentació de la Societat de Cultura de Constantí.Conté l’Acta de Constitució (26-12-1919).
1/A/1920Projecte d’unes bases d’arreglo entre patrons y obrers en les discòrdies originades entre uns y altres en aquesta vila de Constantí (11-6-1920). 
1/F/1841Venda d’una peça de terra de la partida del Mas de Ventura atorgada per Pau Escardó a favor d’Isabel Sanahuja Monné (1841-1848) 
1/F/1845Cessió d’usdefruit atorgada per Josep Alegret a favor de Maria Alegret Sanahuja. 
1/F/1848Capítols matrimonials de Simó Grau i Dolores Farrando (22-10-1848). 
1/F/1853Venda d’una peça de terra a la partida de la Sínia atorgada per Teresa Bassa i Jaume Roig a favor de Simón Grau i Alegret (17-4-1853). 
1/F/1863Cessió de drets d’una peça de terra a la partida de la Ràfola atorgada per Francisca Sanahuja a favor de Maria Sanahuja i Carmen Solé Sanahuja (26-7-1863). 
1/F/1869Document privat de cessió d’un corral atorgat per José Brunet Elías a favor de José Sanahuja Font (20-2-1869). 
1/F/1873Venda de dues peces de terra de les partides de Secà i Centcelles a favor de Ramon Corominas Pla (6-4-1873). 
2/F/1873Venda d’hores d’aigua de la mina de Secà atorgada per Maria Paula Miarnau a favor de Ramon Coromina (31-1-1873). 
1/F/1874Carta de pagament de José Sanahuja Font i Isabel Monné a favor de Rafael Torrents y Tomás (23-2-1874). 
1/F/1875Conveni atorgat entre Pablo Rosell i Ramon Coromina sobre la tinença d’un tros de terra (5-9-1875). 
1/F/1878Testaments atorgats per José Sanahuja Font i Isabel Molner Soler (19-11-1878). 
2/F/1878Documentació familiar solta (1878/1970) 
1/F/1879Venda atorgada per Agustí Sandoval a favor d’Andrés Sanahuja. 
2/F/1879Expedient possessori a favor de José Sanahuja Font. 
1/F/1880Cartes matrimonials atorgades per Andrés Sanahuja i Tecla Papiol (30-4-1880). 
2/F/1880Declaració de béns heretats per Isabel Molner Soler i Andrés Sanahuja Molner de José Sanahuja (10-5-1880). 
1/F/1881Carta de pagament atorgada per Antonio Sanahuja a favor d’Isabel Molner i Andrés Sanahuja (10-4-1881).
1/F/1888Certificats d’amillarament (1888/1924).
1/F/1892Préstec atorgat per Ramon Coromina Pla a favor de Rafael Campeny Soliano i Angela Barceló Camps (1892-1895).
2/F/1892Carta de pagament i cancel·lació d’hipoteca atorgada per Josefa Salas a favor d’Andrés Sanahuja Molné (16-12-1892).
3/F/1892Préstec amb hipoteca atorgat per Josefa Monte a favor d’Andrés Sanahuja.
4/F/1892Manifestació d’herència conveni, venda, constitució d’hipoteca i renúncia d’usdefruit atorgat per Dolores Ferrando Espinosa i Antoni Sanahuja Molné (1892-1906).
1/F/1893Carta de pagament i cancel·lació d’hipoteca atorgada per Antonia Rusiñol Ferré i Dámaso Ortiga Royo a favor d’Andrés Sanahuja Molné (30-4-1893).
1/F/1900Cancel·lació de la fiança hipotecària que tenia prestada José Papiol Ferrer com a dipositari de fons municipals de l’Ajuntament de Constantí (3-6-1900).
1/F/1901Venda d’una peça de terra atorgada per José Papiol Ferrer a favor d’Andrés Sanahuja Molné (18-3-1901).
1/F/1902Testament d’Andrés Sanahuja Monné (8-1-1902).
1/F/1903Donació i en part venda atorgada per Tecla Papiol Ferrer a favor de Francisca Sanahuja Molné (7-8-1903).
2/F/1903Préstec amb hipoteca de dos peces de terra a la partida de la Ràfola i la Sínia atorgat per Tecla Papiol Ferré a favor d’Eduardo Garreta Gils i Ignacia Masdeu Soler (1903-1909).
1/F/1906Testament de Dolores Ferrando Espinosa (7-9-1906) i cartes de pagament derivades (1906-1913).
2/F/1906Còpia del certificat de defunció de Simón Grau Alegret (30-1-1892).
1/F/1910Subarrendament de part d’una peça de terra de la finca Ferrerota atorgada per Juan Marsal Sabaté a favor de Tecla Papiol Ferré (12-1-1910).
1/F/1912Testament atorgat per Antoni Sanahuja Monné i Teresa Ras Pons (9-11-1912).
1/F/1915Comptabilitat familiar (1915-1927).Conté una llibreta amb anotacions i diverses factures i rebuts
1/F/1918Atorgament d’íntima atorgada per Josep Sanahuja Doix a favor d’Avelino Sanahuja Papiol.
1/F/1919Carta de pagament atorgada per Ramon Pahí Estrems a favor d’Andrés Avelino Sanahuja Papiol (25-2-1919).
1/F/1922Testament i execució del testament d’Antoni Sanahuja Molné (1922-1929).
1/F/1923Venda d’una peça de terra de la partida de la Ràfola atorgada per Pablo Curull Cerdà a favor d’Andrés Sanahuja Papiol
3/F/1923Testament de Tecla Papiol Farré (23-10-1923)
1/F/1931Venda atorgada pels germans Agustín, Aurelia i Andrés Sandoval Panasachs a favor d’Andrés-Avelino Sanahuja Papiol i Dolores Solanes Mercadé
1/F/1941Carta de pagament atorgada per José Marsal Solé i Dolores Sanahuja Papiol a favor d’Avelino Sanahuja Papiol (4-8-1941)
1/F/1948Testaments d’Andrés Avelino Sanahuja Papiol i Dolores Solanes Mercader, i execució testamentària posterior
1/F/1956Carta de pagament atorgada per Aurèlia i Andrés Sandoval Panasachs i Agustín i Alberto Sandoval Vidal a favor d’Andrés Avelino Sanahuja Papiol (24-10-1956)
1/F/1958Donació atorgada per Dolores Solanes Mercadé a favor de José Sanahuja Solanes (22-4-1958)
2/F/1958Relació de béns de Flora Palau Solé
1/F/1962Cessió de drets de pas atorgada per Dolores Solanes Mercadé a favor de Julio Sanahuja Soler (16-5-1962)
1/F/1965Venda de dues peces de terra a la partida de Secà, atorgada per José Sanahuja Solanes a favor de Luis Roig Gavaldà
1/F/1974Segregació i compravenda atorgada per José Sanahuja Solanes a favor de l’Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona
2/F/1974Expropiació d’una finca al Polígon de Riu Clar propietat de José i Avelino Sanahuja Solanes
1/F/1975Donació atorgada per Flora Palau Solé a favor de Maria-Teresa Roig Palau (13-8-1875)

Nota: els quatre darrers dígits del codi de referència indiquen l’any d’inici de l’expedient. Si l’any de tancament és un altre de diferent aleshores s’indica la cronologia extrema, entre parèntesi, al final del títol de l’expedient. El separador en forma de guionet indica cronologia raonablement completa; en forma de barra inclinada indica cronologia solta, sense continuïtat en el temps.

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més