Ajuntament de Constantí

SUMARI

SECRETARIA
Expedients d’ofici
Expedients d’eleccions
Òrgans col·lectius de govern

RECURSOS HUMANS
Gestió de personal
Selecció de personal

HISENDA
Fiscalitat

COMPTABILITAT
Comptabilitat

ESTADÍSTICA
Estadística

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Registre

REGISTRE CIVIL
Expedients del servei militar

SERVEIS TÈCNICS
Obra civil
Serveis municipals

Nota: els quatre darrers dígits del codi indiquen l’any d’inici de l’expedient. Si l’any de tancament és un altre de diferent aleshores s’indica la cronologia extrema, entre parèntesi, al final del títol de l’expedient. El separador en forma de guionet indica cronologia raonablement completa; en forma de barra indica cronologia solta, sense continuïtat en el temps.

Secretaria

EXPEDIENTS D’OFICI

Codi expedientTítol
1/o/1801Plec de condicions de la subhasta d’una finca a la partida de Sant Llorenç i d’un pati al raval de Sant Cristòfol (1801/1806).
1/o/1835Correspondència de la Junta Local de Primera Ensenyança (1835/1928). Conté també inventaris de béns de les escoles
1/o/1841Tabes d’arrendament de serveis municipals (1841/1862). Els serveis arrendats són: forn vell, horta, carnisseria, pastures, aiguardent i oli i sabó
1/o/1842Constitució de la Comissió i societat municipal de ramats i proveïment de carn.
1/o/1844Llibre de requisitòries (1844-1849).
1/o/1848Contracte d’arrendament d’una peça de terra al terme de Centcelles feta per l’Ajuntament de Constantí a favor de Joan Ballbé.
1/o/1849Llibre de requisitòries (1849-1854). Inclou també un registre de proveïments (sense data) i un registre d’estrangers (1917)
1/o/1865Gestió de les mines d’aigua (1865/1875). Conté: a) Acord dels socis de la mina d’aigua del Basal sobre el cobrament de deutes als morosos (1865);b) Conveni amb els socis de la mina d’aigua Nova de Secà per al nomenament d’un procurador (1868); c) Compte de despeses de la mina d’aigua de la Vila o de Sant Pere (1869-1870); d) Acte de presa de possessió del president de la mina d’aigua de la Concòrdia (1875).
1/o/1869Requisitòries (1869/1876). Conté 1869-1870 i 1873-1876).
1/o/1871Certificacions de l’Inspector del Timbre (1871-1900).
1/o/1872Actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1872-1905). Manquen els anys 1875, 1882-1883, 1899, 1902 i 1904.
1/o/1876Actes de la Junta Municipal de Sanitat (1876/1901). Conté els anys 1876, 1879-1881, 1884-1887, 1890-1895, 1897, 1899-1901.
1/o/1880Registre de vacunacions de bestiar (1880).
1/o/1883Escoles públiques (1883/1901). Conté els inventaris de béns, els llistats d’assistència dels alumnes i un expedient de 1889 obert a instància de Narcisa Dalmau per justificar que va ser mestra de l’escola de pública de nenes.
1/o/1885Expedient de nomenament de la Junta Municipal de Beneficència.
2/o/1885Expedient de subscripció d’un col·lecta per combatre una epidèmia de còlera.
1/o/1888Reglament de l’entitat La Ilustración Constantinense.
2/o/1888Registre d’adquisició de nínxols del Cementiri Municipal (1888-1889).
1/o/1889Llibre d’arrendament de les aigües municipals (1889-1934).
2/o/1889Llibre de registre del bestiar sacrificat a l’escorxador i dels drets cobrats. Conté del 8-8-1889 a 13-10-1894
3/o/1889Expedient d’enderrocament de l’ermita de Sant Ramon.
1/o/1890Documentació relacionada amb la Comunitat de Regants de la Sèquia dels Molins (1890/1908).
2/o/1890Registre i títols de propietat de nínxols del cementiri (1918/1947).
1/o/1891Registre de vacunacions (1891-1934).
1/o/1892Expedient de denúncia de les obres de construcció d’un pou.
1/o/1895Subhasta d’una línia telefònica des de Constantí fins a la línia telegràfica de Tarragona.
2/o/1895Junta Administrativa de l’Hospital. Correspondència (1895/1960).
3/o/1895Llibre d’actes de la Junta Administrativa del Cementiri (1895-1915).
4/o/1895Llibre de registre del bestiar sacrificat a l’escorxador (1895-1896).
1/o/1898Expedient d’arrendament de l’arbitri municipal sobre la matança de bestiar a l’escorxador (1898-1920).
1/o/1900Junta Local de Reformes Socials (1900/1923). Conté els anys 1900, 1903, 1916, 1919 i 1921-1923.
1/o/1901Providències governatives dictades per l’alcalde.
1/o/1902Comptes del Cementiri Municipal (1902-1920).
1/o/1904Acta i plànol de l’afitament en el terme de Constantí de la línia de ferrocarril de Reus i Roda.
2/o/1904Llibre de registre del bestiar sacrificat a l’escorxador (1904-1931). Manquen els anys 1905-1911
1/o/1906Actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1906-1946). No hi ha anotacions en els anys 1919-1920, 1929-1938 i 1943.
1/o/1907Llibre d’actes de la Junta Municipal de Sanitat (1907-1941). Conté actes dels anys 1907-1908, 1910-1912, 1914, 1917-1918, 1920, 1922-1929, 1931-1932 i 1939. També notes soltes i certificats (1930 i 1945)
1/o/1908Expedients de constitució de la Junta Local de Primera Ensenyança (1908/1939). Conté els anys 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1917 i 1939
2/o/1908Llibre d’actes de la Junta Administrativa de l’Hospital (1908/1939). Conté els anys 1908-1917, 1922-1923, 1925 i 1939. Les actes dels anys 1888-1897 estan a 2/C/1862
3/o/1908Expedient per  la constitució de la Junta Municipal de Protecció a la Infància.
1/o/1909Expedients de renúncia de consellers (1919-1912). Inclou un expedient de l’Ajuntament de Castellvell de l’any 1902 d’incapacitació d’un regidor
2/o/1909Registre d’armes i de membres del Sometent.
1/o/1910Llistats de repartiment d’hores d’aigua. Cronologia estimada
2/o/1910Expedients de sinistralitat laboral (1910/1915). Conté els anys 1910 i 1915.
1/o/1911Expedient de possessió dels consellers nomenats pel governador.
1/o/1912Contractes de compra i venda de finques a favor de l’Ajuntament (1912-1958).
2/o/1912Expedients d’instal·lació i manteniment del servei elèctric i telefònic (1912-1916).
3/o/1912Expedient instruït contra Joaquín Vallés i Ferré per a depurar la responsabilitat de no haver-se ingressat en caixa certa quantitat cobrada.
4/o/1912Constitució i actes de la Junta Local de Protecció a la Infància i Repressió de la Mendicitat.
5/o/1912Llistats de bestiar sacrificat a l’escorxador (1912/1920).
1/o/1913Ordenances fiscals. Conté: a) Ordenances per a l’exacció de l’arbitri sobre carns fresques i salades i el repartiment general; b) Ordenances per a l’administració i cobrament de l’arbitri ,municipal sobre les carns; c) Ordenances per a la percepció dels arbitris sobre begudes espiritoses, escumoses i sobre alcohol
2/o/1913Expedient instruït a instància de Federico Páquez Sánchez per obrir una farmàcia al carrer Major núm. 24..
1/o/1915Expedient d’aprovació del reglament del cementiri (1915-1917). Inclou també versions, un exemplar del reglament dels cementiris municipals de Barcelona (1909) i fulles soltes arrencades de llibres de legislació.
1/o/1916Inventari de béns patrimonials.
2/o/1916Ordenances municipals.
3/o/1916Expedient de subministrament d’aigua potable.
4/o/1916Expedient de constitució i cancel·lació de la fiança prestada per a respondre a la gestió del dipositari de fons municipals.
5/o/1916Expedient de rendició de comptes municipals dels exercicis 1893-1894 al 1904 i del 1909 al 1915.
6/o/1916Recurs d’alçada contra els pressupostos del 1917.
1/o/1917Expedient d’instal·lació d’una bàscula automàtica.
2/o/1917Expedient d’establiment de l’arbitri sobre parades de venda pública.
3/o/1917Expedient instruït a instància de Juan Escoda Adserias sobre ocupació temporal de la via pública per servir consumicions des del seu establiment cafè.
4/o/1917Expedient instruït sobre la necessitat d’autorització d’alcaldia per a l’expedició de productes alimentaris per part de comerciants sense establiment al poble.
5/o/1917Expedient de sol·licitud d’assistència domiciliària de José M. Vallès Vidal.
1/o/1918Nota detallada sobre existència de proveïments (1917-1920).
2/o/1918Inventari dels llibres d’actes existents a l’arxiu.
3/o/1918Expedient de constitució de l’Ajuntament.
4/o/1918Llibre de recaptació de l’arbitri de l’escorxador. Conté del 28-2-1918 a 30-9-1918
5/o/1918Llistats de famílies pobres (1918/1921). Conté 1918 i 1920-1921
6/o/1918Decret de constitució de la Junta Local d’Estadística de Collites.
7/o/1918Expedient instruït a instància de diversos veïns que demanen el tancament de solars sense edificar al carrer de Sant Cristòfor.
1/o/1919Projecte del ferrocarril de Pons a Tarragona.
2/o/1919Fitxes de transport de mercaderies.
3/o/1919Sol·licituds d’ingrés en centres provincials de beneficència (1919/1947).
1/o/1920Mapes escolars (1920-1930). Conté a) Mapa dels ferrocarrils d’Espanya i Portugal (ed. Básculas Sai); b) Mapa de Catalunya i carreteres i ferrocarril; c) Mapamundi; d) Mapa d’operacions militars a la Guerra del Marroc (1925); e) Mapa dels ferrocarrils d’Espanya i Portugal (ed. Guia Rich); f) Mapa de Barcelona (c.1920-1930)
2/o/1920Expedient instruït per Francisco Roig Ferré per obrir una farmàcia al carrer de les Creus, 1.
3/o/1920Expedient instruït per Jaime Sabaté Casas per obrir una farmàcia al carrer Major, 24.
1/o/1922Ordenances fiscals (1922-1930). Conté: a) Ordenances per a l’administració i cobrament de l’arbitri municipal sobre les carns; Ordenances per a la percepció de l’arbitri sobre begudes espritoses, escumoses i sobre alcohols; c) ordenances per al cobrament de tarifes per al subministrament d’aigua sobrant
2/o/1922Partes de la Inspecció Municipal de Sanitat (1922-1935).
1/o/1923Llibre d’actes de la Junta Municipal del Cementiri (1923-1946).
1/o/1924Inventaris de béns de les escoles públiques (1924-1928).
2/o/1924Conveni entre l’Ajuntament i la Parròquia sobre el solar de l’Església Vella.
3/o/1924Registre de societats, associacions i sindicats (1924-1931).
4/o/1924Reglament general de l’Escorxador Municipal.
5/o/1924Comptes del Cementiri Municipal (1924-1963). Manquen els anys 1937 i 1938, que tenen les fulles arrencades.
1/o/1925Delegació local del Consell del Treball (1925-1926). Conté correspondència rebuda.
1/o/1926Reglaments i memòries de sanitat local (1926-1929). Conté: a) Reglament de Sanitat Local de Constantí (1926); b) Reglament interior de la Junta Municipal de Sanitat de Constantí (1926); c) Memòries sobre la situació sanitària del terme de Constantí dels anys 1925, 1926, 1927 i 1928 (1926-1929).
2/o/1926Expedient de venda de solars del cementiri vell.
3/o/1926Inventari de béns patrimonials de l’Ajuntament de Constantí (1926-1931).
4/o/1926Dictamen sobre l’estat de la paret del pati de l’Abadia.
1/o/1927Expedient de canalització d’aigua potable per a l’abastiment de la població (1927-1930).
2/o/1927Constitució de la Junta Local d’Informacions Agrícoles.
3/o/1927Junta Local del Cementiri. Comptes del Cementiri Municipal.
1/o/1928Expedient de constitució de la Junta local de Protecció a la Infància i Repressió de Mendicitat.
2/o/1928Expedient de constitució del Patronat local per a la protecció d’animals i plantes.
1/o/1929Programa de la Festa Major d’Estiu de Constantí.
2/o/1929Expedient d’elecció de compromissaris per a l’elecció del síndic i suplent de la zona agrícola a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental.
1/o/1930Estadístiques de producció d’oli.
2/o/1930Expedient d’arrendament d’aigua per a usos domèstics (1930-1936).
3/o/1930Expedient de constitució de les comissions d’avaluació i junta general del repartiment. 
1/o/1931Canvi de nom dels carrers.
2/o/1931Expedient de constitució de l’Ajuntament.
1/o/1932Registre municipal de guies de circulació dels productes de la vinya (1932-1936).
2/o/1932Junta Local de Foment Pecuari (1932/1939). Conté l’expedient de constitució (1932) i una estadística d’animals de bestiar (1939)
3/o/1932Llibre registre de sacrificis i decomisos de l’escorxador municipal (1932-1945). Manquen els anys 1938 i 1943
1/o/1933Comitè Local del Segell Pro-Infància. Correspondència.
1/o/1934Actes del compliment de contractes de parceria entre particulars.
2/o/1934Registre de propietaris de nínxols del cementiri.
1/o/1935Declaracions jurades de la producció de blat destinada a la venda.
2/o/1935Expedient de venda de les aigües sobrants de la Mina de la Vila.
3/o/1935Declaracions de collita i existències  del vi i de productes de la vinya (1935-1937).
4/o/1935Expedient de constitució de l’Ajuntament.
5/o/1935Llibre-registre i historial de nínxols del cementiri.
6/o/1935Propostes comercials de subministrament de materials per al clavegueram.
7/o/1935Expedient de constitució de la Comissió de Beneficència.
1/o/1936Expedient d’establiment del Servei de Central Telefònica a Constantí.
2/o/1936Servei de proveïment d’aigua (1936-1938). Conté: a) Relacions mensuals de consum d’aigua; b) Llistes cobratòries del servei; c) Model de contracte d’arrendament d’aigües potables; d) Altres documents: fulletons publicitaris, notes, etc.
3/o/1936Racionament de proveïments.
4/o/1936Granja avícola municipal.
5/o/1936Farmàcia municipalitzada.
6/o/1936Expedient d’incautacions.
7/o/1936Incautació del Mas de Ventura (1928-1938).
8/o/1936Incautació de la Casa Brunet.
9/o/1936Incautació del Mas de Sant Ramon.
10/o/1936            Incautació del Mas de Porta.
11/o/1936            Incautació del Mas d’Alemany.
12/o/1936            Documents del Comitè Antifeixista de Constantí.
13/o/1936            Junta Municipal Agrària. Conté l’expedient de constitució, actes de sessions, llista de socis addictes al règim del Front Popular, correspondència, etc.
14/o/1936            Contenciós administratiu entre l’Ajuntament i la Congregació de monges de l’Hospital. Conté correspondència i un inventari de béns
15/o/1936            Registre d’enterraments al Cementiri Municipal.
16/o/1936            Certificats d’alta i baixa laborals.
17/o/1936            Reglaments laborals. Conté els reglaments de la “construcció”, “flequers” i “treballadors del camp i oficis diversos”
18/o/1936            Declaracions de bestiar sacrificat a l’escorxador (1936-1938).
1/o/1937Nòmina d’ajut als refugiats (1937-1938). Conté les relacions dels evacuats i de les nòmines
2/o/1937Comitè Local de Defensa Passiva.
3/o/1937Judicis presidits per l’alcalde.
4/o/1937Inspecció del local de cinema de la Caixa Rural de Crèdit (Casino).
5/o/1937Planxes del paper moneda imprès pel Consell Municipal de Constantí. Planxes metàl·liques d’1 mm de gruix, a sobre d’un taco de fusta. Mesures::6,2×9,3×2,3 cm.; 6,5×10,5×2,2 cm.; 4×6,5×2,3 cm., 4×6,5×2,3 cm. I 3,5×5,3×2,3 cm.
1/o/1939Llistats de víctimes de la Guerra Civil (1939-1941).
2/o/1939Canvi de noms dels carrers.
3/o/1939Cens estadístic de productors d’oli. Inclou també un llibre sense títol però relacionat amb la producció  d’oli. No està datat però per la identitat de les persones que hi apareixen podria correspondre a l’any 1939 o posterior
4/o/1939Relació nominal de productors de mercaderies.
5/o/1939Recaptacions de les col·lectes de beneficència. Conté les recaptacions del “Dia del plato único” i “Dia semanal sin postre”
6/o/1939Junta local de Subsidis Familiars (1939-1941). Conté  acta de constitució, registre d’afiliats, sol·licituds d’inscripció, circulars i normatives
1/o/1940Expedient d’arrendament de les aigües sobrants de la Mina de Vila.
2/o/1940Estadística d’entitats de població i de les seves edificacions.
3/o/1940Registre de salconduits (1940-1941).
4/o/1940Estadística de superfície cultivada.
5/o/1940Junta local de protecció de menors (1940/1966). Conté correspondència rebuda
6/o/1940Fitxes de filiació de la Delegació local de l’Organització Nacional de Cecs. Datació aproximada
1/o/1941Registre de salconduits.
2/o/1941Delegació Local de Proveïments (1941-1970). També conté el “Boletín Informativo de la Delegación provincial de Abastecimientos y Transportes de Tarragona”, núms. 1 (1943) a 13 (nov. 1944)
3/o/1941Junta Municipal de Beneficència. Relació nominal de beneficiaris del donatiu de llet.
4/o/1941Acta de la Inspecció Tècnica del Timbre de l’Estat.
1/o/1942Campanyes de l’oli (1942-1949).
2/o/1942Registre d’usuaris de targetes de racionament (1942-1943).
3/o/1942Correspondència de la Junta Local de Primera Ensenyança (1942-1970).
4/o/1942Expedients de constitució de la Junta Local de l’Olivera (1942-1944).
1/o/1943Comunicacions de quotes de productes de racionament (1943-1950).
2/o/1943Salconduits.
3/o/1943Expedient de venda de les aigües sobrants de la Mina de la Vila i Font de’n Garrot.
4/o/1943Estadística de producció i distribució d’aigua.
5/o/1943Factura de les llibretes de racionament lliurades als establiments comercials.
6/o/1943Junta Agrícola de Constantí. Correspondència rebuda
1/o/1944Liquidació dels cupons de racionament dels establiments comercials (1944-1949).
2/o/1944Llibre de registre de salconduits (1944-1948).
1/o/1945Sol·licituds d’un altre exemplar de la targeta de racionament (1945-1948).
1/o/1946Declaracions de collites de vins i productes de la vinya (1946-1970).
2/o/1946Llibre de registre de quotes de productes rebuts i distribuïts (1946-1950).
1/o/1947Modificació dels cens de racionament.
1/o/1948Apèndix al padró de clients amb col·lecció de cupons de racionament.
2/o/1948Relació nominal i circumstanciada d’alteracions al cens de racionament.
3/o/1948Sol·licituds de targeta de proveïment per a nadons.
4/o/1948Sol·licituds de col·leccions de cupons de mare gestant.
5/o/1948Resum numèric dels padrons de clients de les botigues d’ultramarins, dels padrons d’economats preferents, no preferents i cooperatives i dels censos d’establiments col·lectius.
6/o/1948Registre de reservistes d’oli als quals s’ha tallat els cupons relatius a aquest article.
7/o/1948Altes i baixes del racionament (1948-1950).
8/o/1948Factures de targetes i col·leccions de cupons de racionament.
9/o/1948Cens caní per a la campanya antiràbica (1948/1964). Conté els anys 1948, 1952, 1954-1956, 1958-1964. També conté registres de gossos existents.
1/o/1949Padró de clients amb col·lecció de cupons de racionament. Inclou també l’apèndix del padró amb les altres i baixes
2/o/1949Expedients de venda d’aigües sobrants del rentador públic, que circulen pel clavegueram que desemboca al Rec de la Parat (1949-1957).
3/o/1949Autoritzacions de transport d’olives de la campanya (1949-1950).
4/o/1949Llistats de bestiar sacrificat a l’escorxador (1949-1950).
1/o/1950Certificats de funcions celebrades en locals d’espectacles durant l’any 1949.
2/o/1950Autoritzacions de transport d’olives de la campanya (1950-1951).
3/o/1950Declaracions jurades de la collita de les olives de la campanya (1950-1951).
1/o/1952Expedient d’imposició de contribucions especials per les obres de pavimentació dels carrers Generalísimo, plaza José Antonio, General Mola i entrada i sortida de la població.
2/o/1952Llibre de resolucions d’alcaldia. El llibre està sense escriure
3/o/1952Expedient de constitució de l’Ajuntament.
4/o/1952Expedient d’alienació en pública subhasta d’un solar situat a l’antic cementiri (Plaça Verdaguer).
1/o/1953Normes per a la pastura dels ramats (1953-1955).
2/o/1953Expedient de traspàs de servei de guarderia rural de l’Ajuntament a la Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders de Constantí.
3/o/1953Estadístiques de la Situació econòmica, Deute i inventari del Patrimoni municipal (1953-1970).
1/o/1954Llibre de registre de pel·lícules exhibides.
2/o/1954Expedients d’aprovació del projecte i execució de les obres de la reforma interior i exterior de les Escoles Públiques i de la construcció d’un parc públic al seu costat (1954-1957).
3/o/1954Expedient de formació i aprovació del plànol topogràfic.
1/o/1955Expedient d’aprovació de les ordenances fiscals.
2/o/1955Expedients de contractació del servei de recollida de la brossa a domicili (1955-1970).
3/o/1955Expedient d’imposició de contribucions especials per la construcció del parc públic al costat de les Escoles Públiques.
4/o/1955Expedient de subhasta de les obres de reforma de l’interior de la Casa Consistorial.
5/o/1955Expedient de constitució de l’Ajuntament.
1/o/1956Expedients de concessió de l’Ajuda Familiar als funcionaris de l’Ajuntament (1956-1973).
1/o/1957Expedients d’expropiació forçosa, desnonament i concessió de l’explotació de l’edifici del carrer Generalísimo núm. 18 (1957-1962).
1/o/1958Expedient de reclamació presentada a nom d’Antonio M. Puvill i Nicolau demanant que l’Ajuntament de desallotgi uns baixos de la casa del carrer Generalísimo núm. 7.
1/o/1959Concessió a la Germandat sindical de pagesos i ramaders d’una subvenció per pagar al veterinari.
2/o/1959Cessions i permutes de terrenys (1959/1984). Referències a les escoles, pous, depuradora, etc.
1/o/1960Deslindament del camí del Mas de Magrinyà.
2/o/1960Expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 1961.
3/o/1960Expedient d’imposició de contribucions especials per la construcció d’un mercat públic..
1/o/1961Expedient d’imposició de les contribucions especials per les obres de consolidació dels dipòsits de captació i distribució d’aigües i adquisició d’un electro motor de bomba.
1/o/1962Expedient de la construcció de 18 unitats de tres nínxols cadascuna al cementiri municipal.
1/o/1963Subhasta de les parades del mercat municipal (1963-1964).
2/o/1963Expedient de sol·licitud a la junta Provincial de Construccions Escolars d’una unitat escolar i set habitatges per a mestres.
3/o/1963Expedient d’imposició de contribucions especials per a la il·luminació dels carrers Avenida del Generalísimo, José Antonio i General Mola .
4/o/1963Expedients de multa governativa.
1/o/1964Expedient de constitució de l’Ajuntament.
2/o/1964Expedient d’aprovació del Pla General.
3/o/1964Contribucions especials urbanització carrer 28 de Marzo.
4/o/1964Expedient de constitució del Patronat local per a la protecció d’animals i plantes (1964/1968). Inclou també una memòria de les activitats realitzades durant l’any 1967
5/o/1964Contribucions especials. Pavimentació dels carrers Queipo de Llano (del Mig), Sant Vicenç, Ejército Nacional (de la Costa). Urbanització del carrer 28 de Marzo (Raval de Sant Cristòfol). Reparació canonades carrers A. Maria Claret i Sant Pere. Construcció de vorera i pavimentació carrer 15 de Enero (de la Font) i vorera Plaça Verdaguer
1/o/1965Desafectació d’un solar a la plaça de l’Església.
2/o/1965Expedients de prospecció d’aigua subterrània per al proveïment de la població (1965-1967).
1/o/1966Expedient d’aprovació de les memòries valorades de les obres de la claveguera al camí al monument de Centcelles i l’obertura d’una mina per al subministrament d’aigua a la població. No hi ha l’expedient
2/o/1966Llibre d’actes de la Comissió d’Hisenda. Les pàgines estan en blanc
3/o/1966Expedient d’imposició de les contribucions especials per les obres d’urbanització del carrer 15 de Enero.
4/o/1966Expedient per a l’exacció de les quotes de la taxa sobre la conservació dels nínxols de propietaris amb domicili desconegut.
5/o/1966Expedient per a acreditar la reiterada no assistència a més de sis sessions consecutives pels consellers José Alasá Gavaldá i Sebastián Vila Martorell. El nom de Sebastián Vila s’ha tatxat totes les vegades que apareixia als documents. Inclou també una còpia de l’expedient
6/o/1966Expedient d’imposició de contribucions especials per a la construcció de la carretera de Reus a Constantí.
7/o/1966Llibre de resolucions d’alcaldia (1966-1967). Conté de l’1 de juny de 1966 a l’11 d’octubre de 1967
8/o/1966Sol·licitud d’una subvenció al Ministerio de la Vivienda per a la formació del POUM.
9/o/1966Expedient de la presa de possessió de l’alcalde José Curull Estil·les.
10/o/1966            Expedient d’aprovació del projecte d’urbanització del carrer 15 de Enero (carrer de la Font).
1/o/1967Expedient d’aprovació de l’ordenança de sanitat veterinària.
2/o/1967Expedient de pavimentació i construcció de voreres del carrer Sant Pere.
3/o/1967Expedient d’imposició de contribucions especials per les obres de la claveguera al camí del monument nacional de Centcelles i obertura d’una mina per al proveïment d’aigua potable a la població.
4/o/1967Expedient d’imposició de contribucions especials per les obres d’ampliació del servei d’aigua potable amb la construcció d’un pou de captació.
5/o/1967Expedient de constitució de l’Ajuntament.
6/o//1967           Expedient d’inscripció al Registre de la Propietat de béns municipals que no figuren a l’inventari municipal.
1/o/1968Pla parcial d’urbanització del Sector Sud. Plànols.
1/o/1969Expedient de desafectació d’un solar al camí dels Horts.
2/o/1969Expedient d’oposició de l’Ajuntament al perímetre de protecció per a l’ordenació dels aprofitaments dels recursos hidràulics subterranis del Camp de Tarragona.
3/o/1969Parcel·les afectades per l’autopista Barcelona – Tarragona.
4/o/1969Permuta d’un solar situat al camí dels Horts amb el d’un altre de propietat de Luis Solé Maduell.
1/o/1970Expedient per acreditar la urgència de la renovació de les canonades d’aigua potable.
2/o/1970Carrerer. Relació de vies públiques classificades per mançanes i districtes
3/o/1970Cessió d’un solar del Raval de Sant Cristòfor a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Eduación y Ciencia per a la construcció d’un edifici destinat a Casa de Cultura..
1/o/1971Expedient tramitat per l’aplicació d’una determinada quantitat del Segells en benefici de la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local.
2/o/1971Expedient de contractació del servei de recollida de la brossa a domicili.
3/o/1971Reparació del rellotge de torre propietat de l’Ajuntament de Constantí.
4/o/1971Padró de famílies pobres amb dret al servei benèfic d’assistència mèdico-farmacèutica i de comadrona.

EXPEDIENTS D’ELECCIONS

Codi expedient Títol
1/E/1847Eleccions municipals (1847-1868). Conté els anys 1847, 1849, 1851, 1853, 1856-58, 1860, 1862, 1864, 1866 i 1868.
1/E/1857Llista del cens electoral. Conté el llistat de la província de Tarragona. Manca el districte 1r al qual està adscrit Constantí
1/E/1868Eleccions municipals i de diputats a Corts (1868-1869).
1/E/1871Eleccions municipals.
2/E/1871Eleccions de diputats provincials.
3/E/1871Eleccions generals. Diputats a Corts.
4/E/1871Eleccions generals. Senat.
1/E/1872Eleccions de diputats provincials.
2/E/1872Eleccions generals. Senat.
1/E/1873Eleccions municipals.
2/E/1873Eleccions generals. Diputats a Corts.
1/E/1876Eleccions municipals.
1/E/1877Eleccions per a un diputat provincial.
2/E/1877Eleccions generals. Senat.
1/E/1879Eleccions generals de compromissaris a senadors.
1/E/1880Eleccions de diputats provincials i ajuntaments. Inclou també documentació rebuda dels altres pobles del districte electoral: la Canonja, el Catllar, el Morell, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, Rourell, Tamarit i Vila-Seca.
2/E/1880Eleccions generals. Senat.
1/E/1881Eleccions municipals. Renovació meitat ajuntament
2/E/1881Eleccions generals de compromissaris a senadors.
1/E/1882Eleccions de diputats provincials.. Inclou també documentació rebuda dels altres pobles del districte electoral: la Canonja, el Catllar, el Morell, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, Rourell, Tamarit i Vila-Seca.
1/E/1883Eleccions municipals.
1/E/1884Eleccions de diputats provincials..
2/E/1884Eleccions de diputats a Corts.
3/E/1884Eleccions de compromissaris de senadors.
1/E/1885Eleccions municipals.
2/E/1885Eleccions generals de compromissaris de senadors.
1/E/1886Eleccions de diputats a Corts.
2/E/1886Formació de les llistes electorals per escollir compromissaris a senadors.
1/E/1887Eleccions municipals.
2/E/1887Formació de les llistes electorals per escollir compromissaris a senadors.
1/E/1888Formació de les llistes electorals per escollir compromissaris a senadors.
1/E/1889Eleccions per a un diputat provincial.
2/E/1889Llistes electorals per a les eleccions de compromissaris a senadors.
1/E/1890Formació de les llistes d’electors per a les eleccions municipals i de diputats a Corts.
1/E/1891Eleccions municipals.
2/E/1891Eleccions parcials de diputats provincials.
3/E/1891Eleccions generals de diputats a Corts.
4/E/1891Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
1/E/1892Eleccions de diputats provincials..
2/E/1892Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
3/E/1892Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1893Eleccions municipals.
2/E/1893Eleccions generals. Diputats a Corts.
3/E/1893Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1894Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
2/E/1894Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1895Eleccions municipals.
2/E/1895Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
3/E/1895Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1896Rectificació de les llistes electorals.
2/E/1896Eleccions de diputats provincials..
3/E/1896Eleccions a diputats a Corts.
4/E/1896Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
1/E/1897Eleccions de consellers.
2/E/1897Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
3/E/1897Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1898Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1898Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
3/E/1898Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1899Eleccions de consellers.
2/E/1899Eleccions generals. Diputats a Corts.
3/E/1899Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
4/E/1899Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1900Eleccions de consellers.
2/E/1900Llista dels electors per a compromissaris a senadors.
3/E/1900Rectificació de les llistes electorals.
1/E/1901Eleccions municipals.
2/E/1901Eleccions generals. Senat.
3/E/1901Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1902Eleccions municipals.
2/E/1902Eleccions generals. Senat.
3/E/1902Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1903Eleccions municipals.
2/E/1903Eleccions generals. Diputats a Corts.
3/E/1903Eleccions generals. Senat.
4/E/1903Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1904Eleccions municipals.
2/E/1904Eleccions generals. Senat.
3/E/1904Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1905Eleccions municipals.
2/E/1905Eleccions de diputats provincials..
3/E/1905Eleccions generals. Diputats a Corts.
4/E/1905Eleccions generals. Senat.
5/E/1905Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1906Eleccions municipals.
2/E/1906Eleccions generals. Senat.
3/E/1906Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1907Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1907Eleccions generals. Senat.
3/E/1907Cens electoral. Formació i rectificació.
4/E/1907Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1908Eleccions generals. Senat.
2/E/1908Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1909Eleccions municipals.
2/E/1909Eleccions de diputats provincials..
3/E/1909Eleccions generals. Senat.
4/E/1909Rectificació de les llistes electorals.
5/E/1909Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1910Eleccions generals. Senat (1910-1926).
2/E/1910Eleccions municipals.
3/E/1910Eleccions generals. Diputats a Corts.
4/E/1910Cens electoral. Formació i rectificació.
5/E/1910Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1911Eleccions municipals.
2/E/1911Cens electoral. Formació i rectificació.
3/E/1911Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1912Cens electoral. Formació i rectificació.
2/E/1912Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1913Eleccions municipals.
2/E/1913Eleccions de diputats provincials..
3/E/1913Junta Municipal del Cens Electoral.
4/E/1913Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1914Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1914Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1914Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1915Eleccions municipals.
2/E/1915Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1915Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1916Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1916Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1916Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1917Eleccions municipals (1917-1918).
2/E/1917Eleccions de diputats provincials..
3/E/1917Eleccions generals. Diputats a Corts.
4/E/1917Junta Municipal del Cens Electoral.
5/E/1917Cens electoral. Formació i rectificació.
6/E/1917Junta Municipal del Cens Electoral. Expedient de constitució.
1/E/1918Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1918Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1918Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1919Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1919Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1919Cens electoral. Formació i rectificació.
4/E/1919Divisió del terme municipal en districtes i seccions.
1/E/1920Eleccions municipals.
2/E/1920Eleccions generals. Diputats a Corts.
3/E/1920Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1921Eleccions de diputats provincials..
2/E/1921Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1921Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1922Eleccions municipals.
2/E/1922Junta Municipal del Cens Electoral.
3/E/1922Cens electoral. Formació i rectificació.
1/E/1923Eleccions generals. Diputats a Corts.
2/E/1923Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1924Junta Municipal del Cens Electoral.
2/E/1924Cens electoral.
1/E/1925Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1926Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1927Cens electoral. Rectificació.
2/E/1927Eleccions generals. Senat.
1/E/1928Junta Municipal del Cens Electoral.
2/E/1928Eleccions generals. Senat.
1/E/1929Junta Municipal del Cens Electoral.
1/E/1930Renovació del cens electoral.
2/E/1930Eleccions generals. Senat.
1/E/1931Junta Municipal del Cens Electoral.
2/E/1931Cens electoral. Formació i rectificació.
3/E/1931Eleccions municipals.
4/E/1931Eleccions Generals. Diputats a Corts.
5/E/1931Referèndum. Estatut de Catalunya.
6/E/1931Eleccions de càrrecs de justícia municipal.
1/E/1932Junta Municipal del Cens Electoral.
2/E/1932Eleccions al Parlament de Catalunya.
1/E/1933Cens electoral.
2/E/1933Eleccions. Diputats a Corts.
1/E/1934Junta Municipal del Cens Electoral.
2/E/1934Eleccions municipals.
1/E/1936Eleccions. Diputats a Corts.
1/E/1945Cens electoral.
2/E/1947Referèndum. Ley de Sucesión. Conté actes de constitució de meses electorals
1/E/1948Eleccions municipals. Credencial de conseller.
1/E/1951Eleccions municipals. Acta de proclamació de consellers.
1/E/1955Cens electoral.
2/E/1955Registre de residents (1955-1959).
1/E/1962Cens electoral.
1/E/1965Cens electoral.
1/E/1966Cens electoral.
2/E/1966Referèndum. Ley Orgánica del Estado. Conté circulars, opuscles, notes, etc.

ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

Codi expedient Títol
1/G/1844Actes del Ple (1844-1848). El llibre també conté un registre de carros (1865-1918), registres de soldats (1872/1888), un registre de bicicletes (sense data, però c. 1919), notes sobre repartiment d’hores d’aigua de la mina de la Vila (1873-1875) i de la de Sant Pere (1876, 1878 i 1885), una còpia del nomenament del mestre (1878) i un registre de llicències d’ús d’armes (1876).
1/G/1859Actes del Ple (1859/1874). Conté els anys 1859, 1865, 1866, 1867, 1868, 1868 (Junta Revolucionària de Constantí), 1869-1870, 1870, 1871 (només una instància sobre mines d’aigua), 1872, 1873 i 1874.
1/G/1875Actes del Ple (1875-1879).
1/G/1879Actes del Ple (1879-1885).
1/G/1886Actes del Ple (1886-1889).
1/G/1890Actes del Ple (1890-1894).
1/G/1895Actes del Ple (1895-1900).
1/G/1900Actes del Ple (1900-1901). Conté del 7-7-1900 al 24-12-1901.
1/G/1902Actes del Ple (1902-1906). Conté fns al 6-1-1906.
1/G/1906Actes del Ple (1906-1907). Conté del 13-1-1906 al 8-5-1907.
1/G/1907Actes del Ple (1907-1913). Conté a partir del 12-0-1907 al 31-12-1908 i els anys 1911-1913. Inclou cèdules de convocatòria de la sessió i ordres del dia.
1/G/1914Actes del Ple.
1/G/1915Actes del Ple.
1/G1916Actes del Ple. Inclou també ordres del dia, convocatòries de sessions i un extracte dels acords de les sessions del tercer trimestre del 1916.
1/G/1917Actes del Ple. Inclou ordres del dia, convocatòries de sessions, proposicions al Ple, minuta de les sessions, notes i un extracte dels acords de les sessions del segon trimestre.
1/G/1918Actes del Ple. Conté de l’1-1-1918 al 20-10-1918. Inclou carpetes de sessions.
1/G/1919Actes del Ple. Només hi ha algunes convocatòries de sessions i ordres del dia.
1/G/1920Actes del Ple (1920-1922). Conté del 1-1-1920 al 6-1-1922. Inclou carpetes de sessions.
1/G/1922Actes del Ple (1922-1923).
1/G/1923Actes del Ple (1923-1924). Inclou cèdules de citacions.
2/G/1923Actes de la Junta Municipal (1923-1926) i actes del Ple (1924-1926). Conté les actes de la Junta Municipal d’Associats, del 12-7-1923 al 7-6-1924, i les actes del Ple, del 12-6-1924 al 13-8-1926. Conté convocatòries de sessions.
1/G/1924Actes de la Comissió Permanent (1924-1926). Conté del 19-7-1924 al 15-7-1926.
1/G/1926Actes del Ple (1926-1930). Conté del 14-8-1926 al 23-3-1930. Inclou convocatòries de sessions.
2/G/1926Actes de la Comissió Permanent (1926-1928). Conté del 22-7-1926 al 17-11-1928. Inclou convocatòria de sessions.
1/G/1928Actes de la Comissió Permanent (1928-1931). Conté de l’1-12-1928 al 5-2-1931.
1/G/1930Actes del Ple (1930-1932). Conté del 29-4-1930 al 20-2-1932. Inclou convocatòries de sessions.
1/G/1931Actes de la Comissió Permanent (1931) i actes del Ple (1932-1933). Conté les actes de la Comissió Permanent, del 23-2-1931 al 24-11-1931, i del Ple, del 20-2-1932 al 30-3-1933.
1/G/1933Actes del Ple (1933-1934). Conté del 6-4-1933 al 30-8-1934. Inclou convocatòries de sessions. També inclou l’expedient de constitució de la Comissió Gestora de 25-3-1933.
1/G/1934Actes del Ple (1934-1936). Conté del 6-9-1934 al 30-5-1936. Inclou convocatòries de sessions i esborranys de les actes.
1/G/1936Actes del Ple i del Consell Municipal (1936-1937). Conté del 30-5-1936 al 6-5-1937. Inclou també ordres del dia, cèdules de citacions i esborranys d’actes.
2/G/1936Actes del Comitè Antifeixista. Conté del 24-7-1936 al 12-8-1936.
1/G/1937Actes del Consell Municipal (1937-1938). Conté del 13-5-1937 al 15-11-1938. Inclou també cèdules de convocatòria i esborranys de les actes.
1/G/1939Actes de la Comissió Gestora (1939-1941). Conté del 23-1-1939 al 2-1-1941. Inclou esborranys de les actes, convocatòria de sessions i notes.
1/G/1941Actes de la Comissió Gestora (1941-1942). Conté del 9-1-1941 al 12-11-1942.
1/G/1942Actes de la Comissió Gestora (1942-1944). Conté del 19-11-1942 al 7-9-1944.
1/G/1944Actes de la Comissió Gestora (1944-1947). Conté del 18-9-1944 al 2-8-1947.
1/G/1947Actes de la Comissió Gestora (1947-1949), actes del Ple (1949-1950) i actes de la Comissió Municipal Permanent (1949-50). Comissió Gestora del 5-8-1947 al 30-1-1949, Ple de l’Ajuntament del 6-2-1949 al 30-6-1950) i de la Comissió Permanent del 10-2-1949 a 9-6-1949.
1/G/1950Actes del Ple (1950-1955). Conté del 15-7-1950 al 6-2-1955.
1/G/1952Llibre de resolucions d’alcaldia. El llibre està sense escriure.
1/G/1955Actes del Ple (1955-1959). Conté del 6-2-1955 al 18-10-1959.
1/G/1959Actes del Ple (1959-1963). Conté del 18-10-1959 al 24-11-1963.
1/G/1963Actes del Ple (1963-1966). Conté del 27-11-1963 al 18-12-1966. Inclou convocatòria de sessions.
1/G/1964Actes de la Comissió Municipal Permanent (1964-1968). Conté de l’11-3-1964 al 21-2-1968. També inclou la minuta de les actes del 1967.
1/G/1966Actes del Ple (1966-1972). Conté del 18-12-1966 al 20-2-1972.
1/G/1968Actes de la Comissió Municipal permanent (1968-1970). Conté del 28-02-1868 al 26-08-1970.
1/G/1970Actes de la Comissió Municipal Permanent (1970-1973). Conté del 2-9-1970 al 19-9-1973.

RECURSOS HUMANS

GESTIÓ DE PERSONAL

Codi expedient Títol
1/per/1926Registre de treballadors municipals. S’indica el nom, edat, antiguitat i sou.
1/per/1939Plantilla (1939-1942).
2/per/1939Depuració de treballadors municipals (1939-1941).
1/per/1949Pensions i jubilacions (1949-1979). Conté la concessió de la pensió a Maria Olivé Recasens, vídua del secretari Pedro Nuñoz Farràs; a Maria Ferré Jové, vídua de l’enterrador Florenci Solé Torres; a Teresa gasol Garcia, vídua del farmacèutic Francisco Roig Ferré i la jubilació a l’agutzil Pau Folch Claravall.
1/per/1952Quinquennis i triennis (1952-1977).
1/per/1953Plantilla de personal.
1/per/1962Modificació de la plantilla de personal.
1/per/1964Revisió de plantilla.

SELECCIÓ DE PERSONAL

Codi expedient Títol
1/sel/1869 Provisió de la plaça de guardajurat.
1/sel/1888 Nomenament d’empleats municipals (1888-1933).
1/sel/1914 Provisió de la plaça de veterinari.
1/sel/1916 Provisió de la plaça de secretari. Inclou també l’inventari de béns de l’arxiu municipal
1/sel/1925 Provisió de la plaça de secretari.
1/sel/1927 Provisió de la plaça de veterinari.
1/sel/1931 Provisió de la plaça de guarda municipal.
1/sel/1932 Provisió de la plaça de paleta.
1/sel/1934Provisió de la plaça d’agutzil.
1/sel/1935 Provisió de la plaça de metge.
1/sel/1951Provisió de la plaça de secretari.
1/sel/1953Provisió de les places d’agutzil, guarda rural i auxiliar administratiu.
1/sel/1954 Provisió de la plaça d’arquitecte.
1/sel/1956Provisió de les places de sereno i paleta.
1/sel/1958Provisió de la plaça d’agent representant de l’Ajuntament a la capital de província.
1/sel/1963Provisió de la plaça d’auxiliar administratiu.
2/sel/1963 Provisió de les places de veterinari, comadrona, practicant i farmacèutic.
1/sel/1964 Provisió de les places de mecanògraf i auxiliar administratiu (1964-1975).
1/sel/1967 Provisió de les places de sereno, enginyer municipal, dipositari i agent representant de l’Ajuntament.

HISENDA

FISCALITAT

Codi expedient Títol
1/F/1832Comptes del recaptador dels béns de propis i arbitris (1832-1834).
1/F/1845Comptes del recaptador (1845-1848). Conté llibretes cobratòries dels impostos i també cartes de pagament, rebuts, etc.
1/F/1849Padró de les finques rústiques i urbanes.
1/F/1849Padró de la riquesa territorial.
3/F/1849Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1850Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1851Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1852Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1853Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1854Repartiment de la riquesa territorial.
1/F/1855Repartiment i llista cobratòria de la riquesa territorial.
1/F/1856Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
1/F/1857Repartiment de la contribució territorial.
1/F/1858Repartiment de la contribució territorial.
1/F/1859Repartiment de la contribució territorial.
1/F/1860Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
1/F/1861Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
2/F/1861Amillarament.
3/F/1861Padró de la prestació personal.
1/F/1862Matrícula de la contribució industrial. (1862-1930). Manquen els anys econòmics 1876-1877, 1878-1879, 1879-1880, 1885-1886 i 1927
1/F/1863Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia (1863-1864).
2/F/1863Multes (1863-1890).
1/F/1864Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
2/F/1864Prestació personal.
1/F/1865Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
2/F/1865Prestació personal.
1/F/1866Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia.
2/F/1866Prestació personal.
3/F/1866Paper de multes (1866-1931).
1/F/1867Prestació personal.
1/F/1868Amillarament. El text té algunes esmenes que arriben fins l’any 1927.
1/F/1869Repartiment de la contribució d’immobles, cultius i ramaderia (1869-1873). Manca l’any econòmic 1868-1869.
2/F/1869Prestació personal (1869-1870). Inclou instàncies de reclamació contra el repartiment.
1/F/1870Amillarament. Apèndixos (1870-1900). Manca l’any econòmic 1871-1872.
2/F/1870Arbitris municipals. Repartiment per cobrir el dèficit del pressupost municipal i contingent provincial (1870-1871).
1/F/1871Repartiment general veïnal.
2/F/1871Comptes del recaptador Joan Voltas dels repartiments d’arbitris municipals i de costums (1871-1877). Inclou un registre de rebuts de la contribució pendents de cobrament, rebuts i correspondència.
1/F/1872Repartiment general veïnal.
2/F/1872Prestació personal.
3/F/1872Junta d’Associats. Només conté l’acta de 15-3-1872.
1/F/1873Repartiment general veïnal.
1/F/1874Repartiment general veïnal.
2/F/1874Contribució de consums. Repartiment.
3/F/1874Contribució territorial. Repartiment (1874-1880).
4/F/1874Constrenyiment. Expedients.
1/F/1875Repartiment general veïnal.
2/F/1875Contribució de consums. Repartiment.
3/F/1875Constrenyiment. Expedients.
1/F/1876Repartiment general veïnal.
2/F/1876Contribució de consums. Repartiment.
3/F/1876Prestació personal. Padró.
4/F/1876Constrenyiment. Expedients.
5/F/1876Assemblea de Contribuents. Actes de la Junta Municipal de Constantí.
1/F/1877Contribució de consums. Repartiment.
2/F/1877Prestació personal. Padró.
3/F/1877Constrenyiment. Expedients.
4/F/1877Impost de la sal. Repartiment.
1/F/1878Contribució de consums i cereals. Repartiment.
2/F/1878Constrenyiment. Expedients.
3/F/1878Impost de la sal. Repartiment.
4/F/1878Cèdules personals. Estat demostratiu de les cèdules que es necessiten.
1/F/1879Constrenyiment. Expedients.
1/F/1880Prestació personal.
2/F/1880Constrenyiment. Expedients.
1/F/1881Contribució territorial. Repartiment (1881-82 a 1887-88).
2/F/1881Constrenyiment. Expedients.
1/F/1882Constrenyiment. Expedients.
1/F/1883Cèdules personals. Padró (1883-84 a 1899-1900).
2/F/1883Contribució de consums. Repartiment.
3/F/1883Prestació personal.
4/F/1883Constrenyiment. Expedients.
5/F/1883Repartiment general veïnal.
1/F/1884Contribució de consums. Repartiment.
2/F/1884Prestació personal.
3/F/1884Constrenyiment. Expedients.
4/F/1884Repartiment general veïnal.
5/F/1884Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1885Contribució de consums. Repartiment.
2/F/1885Constrenyiment. Expedients.
3/F/1885Repartiment general veïnal.
1/F/1886Repartiment de l’impost de consums.
2/F/1886Constrenyiment. Expedients.
3/F/1886Repartiment general veïnal.
4/F/1886Junta Pericial. Actes.
1/F/1887Impost de consums i cereals. Repartiment.
2/F/1887Repartiment general veïnal.
3/F/1887Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1888Canvis de domini.
2/F/1888Amillarament. Resum. El títol diu: “Cartilla de evaluación, ó sea cuenta de gastos y productos de las tierras de regadio y secano que se conocen en el distrito municipal, según sus respectivas calidades y cultivos, comprensiva además de los rendimientos y utilidades de todos los ganados existentes en el mismo”.
3/F/1888Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1888Prestació personal. Padró.
5/F/1888Repartiment general veïnal.
6/F/1888Contribució industrial. Baixes.
7/F/1888Junta Pericial. Actes.
8/F/1888Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1889Canvis de domini.
2/F/1889Impost de consums i cereals. Repartiment.
3/F/1889Repartiment per a despeses municipals.
4/F/1889Junta Pericial. Actes.
1/F/1890Contribució territorial. Repartiment.
2/F/1890Impost de consums i cereals. Repartiment.
3/F/1890Repartiment per a despeses municipals.
4/F/1890Junta Pericial. Actes.
5/F/1890Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1891Multes.
2/F/1891Canvis de domini.
3/F/1891Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1891Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1891Junta Pericial. Actes.
1/F/1892Canvis de domini.
2/F/1892Impost de consums i cereals. Repartiment.
3/F/1892Prestació personal.
4/F/1892Constrenyiment. Expedients.
5/F/1892Repartiment per a despeses municipals.
6/F/1892Junta Pericial. Actes.
7/F/1892Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1893Canvis de domini.
2/F/1893Impost de consums i cereals. Repartiment.
3/F/1893Repartiment per a despeses municipals.
4/F/1893Contribució industrial..
5/F/1893Junta Municipal d’Associats. Actes.
6/F/1893Junta Pericial. Actes.
1/F/1894Canvis de domini.
2/F/1894Prestació personal. Padró.
3/F/1894Contribució territorial rústica i pecuària. Repartiment.
4/F/1894Constrenyiment. Expedients.
5/F/1894Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1894Impost de consums i cereals. Repartiment.
7/F/1894Repartiment per a despeses municipals.
8/F/1894Expedient de formació de la llista de productors per a la percepció de l’impost del vi.
9/F/1894Junta Pericial. Actes.
1/F/1895Canvis de domini.
2/F/1895Contribució territorial urbana. Repartiment.
3/F/1895Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1895Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1895Junta Municipal d’Associats. Actes.
6/F/1895Junta Pericial. Actes.
1/F/1896Canvis de domini.
2/F/1896Contribució territorial urbana. Repartiment.
3/F/1896Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1896Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1896Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1897Canvis de domini.
2/F/1897Contribució territorial urbana. Repartiment.
3/F/1897Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1897Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1897Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1898Comptes del recaptador. Comprèn els anys 1883 a 1897
2/F/1898Canvis de domini.
3/F/1898Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1898Impost de consums i cereals. Repartiment.
5/F/1898Repartiment per a despeses municipals.
6/F/1898Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1899Canvis de domini.
2/F/1899Contribució territorial urbana. Repartiment.
3/F/1899Impost de consums i cereals. Repartiment.
4/F/1899Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1899Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1900Canvis de domini.
2/F/1900Constrenyiment. Expedients.
3/F/1900Junta Pericial. Actes.
4/F/1900Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1901Amillarament. Apèndix.
2/F/1901Contribució territorial rústica i pecuària. Repartiment.
3/F/1901Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1901Repartiment de l’Impost de consums i cereals i distribució gremial de líquids.
5/F/1901Despeses municipals. Repartiment.
6/F/1901Junta Pericial. Actes.
7/F/1901Junta Municipal d’Associats. Actes.
8/F/1901Cèdules personals. Padró (1901-1910).
1/F/1902Amillarament. Apèndix.
2/F/1902Canvis de domini.
3/F/1902Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1902Repartiment de l’Impost de consums i cereals.
5/F/1902Junta Municipal repartidora de Consums. Actes.
1/F/1903Contribució territorial urbana. Repartiment.
2/F/1903Repartiment de l’Impost de consums i cereals.
3/F/1903Junta Pericial. Actes.
4/F/1903Junta Municipal d’Associats. Actes.
1/F/1904Contribució territorial urbana. Repartiment.
2/F/1904Repartiment de l’Impost de consums i cereals.
3/F/1904Junta Municipal d’Associats. Actes.
4/F/1904Junta Pericial. Actes.
1/F/1905Canvis de domini.
2/F/1905Modificacions a l’amillarament a causa de la fil·loxera.
3/F/1905Prestació personal.
4/F/1905Constrenyiment. Expedients.
5/F/1905Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1905Repartiment de l’impost de consums.
7/F/1905Repartiment per a despeses municipals.
8/F/1905Junta Municipal d’Associats. Actes.
9/F/1905Junta Pericial. Actes.
1/F/1906Canvis de domini.
2/F/1906Prestació personal.
3/F/1906Constrenyiment. Expedients.
4/F/1906Contribució territorial urbana. Repartiment.
5/F/1906Impost de consums. Repartiment.
6/F/1906Repartiment per a despeses municipals.
7/F/1906Junta Municipal d’Associats. Actes (1906-1913). Conté 8-4-1906 a 28-6-1913.
8/F/1906Junta Pericial. Actes.
1/F/1907Canvis de domini.
2/F/1907Prestació personal.
3/F/1907Constrenyiment. Expedients.
4/F/1907Contribució territorial urbana. Repartiment.
5/F/1907Impost de consums.
6/F/1907Repartiment per a despeses municipals.
7/F/1907Junta Pericial. Actes (1907-1916).
1/F/1908Canvis de domini.
2/F/1908Constrenyiment. Expedients.
3/F/1908Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1908Contribució de consums. Repartiment.
5/F/1908Despeses municipals. Repartiment.
1/F/1909Canvis de domini.
2/F/1909Prestació personal.
3/F/1909Impost de consums. Repartiment.
4/F/1909Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1909Contribució territorial urbana. Repartiment.
1/F/1910Canvis de domini.
2/F/1910Repartiment per a despeses municipals.
3/F/1910Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1910Impost de consums. Repartiment.
1/F/1911Amillarament. Apèndix de rústica i pecuària i d’urbana (1911 a 1920-21).
2/F/1911Cèdules personals. Padró (1911-1917).
3/F/1911Contribució territorial rústica i pecuària. Repartiment (1911-1920). Hi ha alguns anys d’urbana. Manca l’any 1915
4/F/1911Canvis de domini.
5/F/1911Constrenyiment. Expedients.
6/F/1911Contribució territorial urbana. Repartiment.
7/F/1911Impost de consums. Repartiment.
8/F/1911Repartiment per a despeses municipals.
9/F/1911Contribució de consums. Ordenances (1911-1915).
1/F/1912Amillarament. Apèndix d’urbana.
2/F/1912Canvis de domini.
3/F/1912Contribució territorial urbana. Repartiment.
4/F/1912Impost de consums. Repartiment.
5/F/1912Repartiment dels arbitris extraordinaris.
6/F/1912Prestació personal.
1/F/1913Amillarament. Apèndix d’urbana i rústica.
2/F/1913Canvis de domini.
3/F/1913Repartiment General.
4/F/1913Contribució territorial urbana. Repartiment.
5/F/1913Junta Municipal. Actes (1913-1917). Abasta del 31-7-1913 a 19-5-1917. Conté també algunes paperetes de convocatòria
6/F/1913Junta pericial. Expedient de renovació de la meitat de la Junta Pericial per al bienni de 1914 a 1917.
1/F/1914Apèndix de l’amillarament d’urbana.
2/F/1914Fulles declaratòries de les variacions de la riquesa rústica i urbana.
3/F/1914Deutes d’atencions municipals de 1914 i anteriors.
4/F/1914Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1914Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1914Impost de consums. Repartiment.
7/F/1914Prestació personal. Padró.
8/F/1914Repartiment dels arbitris extraordinaris.
1/F/1915Comptes del recaptador (1915-1916).
2/F/1915Amillarament. Apèndix d’urbana.
3/F/1915Altes i baixes de la riquesa rústica i urbana per als apèndixs de l’amillarament.
4/F/1915Repartiment dels arbitris extraordinaris.
5/F/1915Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1915Impost de consums. Repartiment.
7/F/1915Constrenyiment. Expedients.
1/F/1916Comptes del recaptador (1916-1917).
2/F/1916Apèndix de l’amillarament. Riquesa urbana.
3/F/1916Expedients d’amillarament de tres finques a favor del benefici de Sant Josep i Santa Llúcia.
4/F/1916Canvis de domini.
5/F/1916Confecció del repartiment general per cobrir les atencions als pressupostos extraordinaris de l’any 1916. Inclou un registre de contribuents deutors dels anys 1905 a 1915.
6/F/1916Repartiment per a despeses municipals.
7/F/1916Contribució territorial urbana. Repartiment.
8/F/1916Impost de consums. Repartiment.
9/F/1916Registre de carros. Resguards.
10/F/1916Contribució industrial. Altes i baixes.
11/F/1916Repartiment dels arbitris extraordinaris.
12/F/1916Repartiment general per cobrir els serveis municipals.
13/F/1916Llibre de multes (1916-1934). També conté alguns expedients de denúncia (1916)
1/F/1917Comptes del recaptador.
2/F/1917Amillarament. Apèndix d’urbana.
3/F/1917Canvis de domini.
4/F/1917Contribució territorial urbana. Repartiment.
5/F/1917Impost de consums. Repartiment.
6/F/1917Impost de consums. Expedient d’irregularitats de l’Ajuntament en el cobrament.
7/F/1917Repartiment per a despeses municipals.
8/F/1917Expedient de formació del padró de cèdules personals.
9/F/1917Expedient de designació de vocals per a la Junta Municipal d’Associats.
10/F/1917Junta Municipal d’Associats. Actes (1917-1922). Conté 6-6-1917 a 8-10-1922.
11/F/1917Junta pericial. Expedient de renovació.
12/F/1917Expedient de suspensió de la subasta. Conté un expedient de subasta de finques
1/F/1918Amillarament. Apèndix. Inclou també l’expedient de l’exposició pública i revisió dels apèndixs
2/F/1918Canvis de domini.
3/F/1918Expedients de constrenyiment als deutors de l’impost de consums.
4/F/1918Repartiment per a despeses municipals.
5/F/1918Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1918Impost de consums. Repartiment.
7/F/1918Cèdules personals. Padró. Conté declaracions del lloguer que paguen els titulars
8/F/1918Multes.
9/F/1918Junta Municipal d’Associats. Expedient de designació.
10/F/1918Junta Municipal d’Associats. Expedient de renúncia de vocals.
1/F/1919Amillarament. Apèndix d’urbana.
2/F/1919Canvis de domini.
3/F/1919Repartiment d’utilitats. Conté el repartiment i les actes de constitució de les comissions d’avaluació i de la Junta General del Repartiment
4/F/1919Expedients de constrenyiment.
5/F/1919Expedients de fallits.
6/F/1919Multes.
7/F/1919Junta pericial. Expedient de renovació.
1/F/1920Comptes del recaptador.
2/F/1920Declaracions d’altes de finques per a l’apèndix de l’amillarament.
3/F/1920Amillarament. Apèndix d’urbana.
/F/1920Nomenclàtor de la província de Tarragona. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares,  aldeas y demás entidades de población de España formado por la Dirección General de Estadística con referència al 31 de diciembre de 1920. Provincia de Tarragona. Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, Mad
4/F/1920Junta General del Repartiment. Conté el repartiment, les actes de constitució de juntes i comissions, ordenances i reclamacions
5/F/1920Expedient executiu per deutes a la contribució de repartiments locals.
6/F/1920Contribució territorial urbana. Repartiment.
7/F/1920Junta Municipal de Vocals Associats. Expedient de renovació.
8/F/1920Junta pericial. Expedient de constitució.
1/F/1921Cèdules personals. Padró (1921-1930).
2/F/1921Contribució territorial rústica i pecuària. Repartiment (1921-1930).
3/F/1921Amillarament. Apèndix d’urbana.
4/F/1921Ordenances i expedient de constitució de les comissions d’avaluació i junta general del repartiment.
5/F/1921Contribució territorial urbana. Repartiment.
6/F/1921Junta pericial. Expedient de renovació.
7/F/1921Junta Municipal d’Associats. Expedient de designació de vocals.
8/F/1921Junta Pericial. Actes.
1/F/1922Padró d’edificis i solars.
2/F/1922Amillarament. Apèndix de rústica i pecuària. Manca l’any econòmic 1923-1924
3/F/1922Reclamacions al repartiment general.
4/F/1922Junta Municipal d’Associats. Expedient de designació de vocals.
1/F/1923Expedient per a l’organització de la Junta de Vocals Associats.
1/F/1924Junta General del Repartiment. Conté constitució de juntes i comissions
2/F/1924Registre de carros. Inclou també un registre de propietaris de vehicles dedicats al transport (sense any)
1/F/1925Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost.
1/F/1926Fulles de registre fiscal d’edificis i solars. 3 volums. Inclou també un índex alfabètic de propietaris i anotacions sobre canvis de domini entre els anys 1875 i 1948.
1/F/1927Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté el repartiment i reclamacions
1/F/1928Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté el repartiment, reclamacions i la constitució de junta
1/F/1929Declaracions de finques adquirides.
2/F/1929Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté el repartiment i constitcució de junta
3/F/1929Elecció de vocals per a la Cambra de la Propietat Rústica de Tarragona.
4/F/1929Junta pericial del cadastre. Expedient de constitució.
5/F/1929Junta Pericial. Actes (1929/1945). Nomès conté tres actes corresponents als anys 1929, 1931 i 1945
1/F/1930Nomencàtor de la província de Tarragona. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado por la Dirección General del Instituto Geográfico-Catastral y de Estadística con referencia al 31 de diciembre de 1930. Provincia de Tarragona, Augusto B
2/F/1930Declaracions de finques rústiques adquirides.
3/F/1930Padró d’automòbils (1930-1944). Manquen els anys 1933-1935 i 1937-1939.
4/F/1930Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté el repartiment i la constitució de la Comissió d’Avaluació i de la Junta General del Repartiment
5/F/1930Amillarament. Apèndix de rústica i pecuària (1930-1944). Manquen els anys 1937 a 1939
1/F/1931Cèdules personals. Padró (1931-1942). Manca l’any 1940
2/F/1931Declaracions d’adquisició de finques.
3/F/1931Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost.
4/F/1931Contribució territorial rústica. Repartiment (1931-1936).
5/F/1931Matrícula de la contribució industrial.
1/F/1932Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté la designació de vocals nats de les comissions d’avaluació del Repartiment General d’Utilitats
2/F/1932Contribució industrial. Registre d’altes i baixes (1932-1959).
3/F/1932Matrícula de la contribució industrial.
1/F/1933Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost. Conté el repartiment, la constitució de la junta i comissions, la llista cobratòria del repartiment d’utilitats i les reclamacions
2/F/1933Matrícula de la contribució industrial.
3/F/1933Repartiment sobre espècies de consums no tarifades o recana.
1/F/1934Repartiment General per cobrir el dèficit del pressupost.
2/F/1934Padró d’automòbils.
3/F/1934Matrícula de la contribució industrial, de consum i professions.
1/F/1935Matrícula de la contribució industrial, de consum i professions.
2/F/1935Repartiment general d’utilitats.
1/F/1936Cens de propietaris i conreadors.
2/F/1936Padró d’edificis i solars.
3/F/1936Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions (1936-1944).
1/F/1937Cens sindical agrícola. Relació nominal de conreadors.
2/F/1937Impost sobre radiodifusió. Alta d’aparells radioreceptors.
3/F/1937Despeses de guerra i refugiats. Repartiment.
4/F/1937Comissió especial per a l’Administració de la Propietat Urbana. Llibre d’actes.
5/F/1937Comissió especial per a l’Administració de la Propietat Urbana. Administració lloguers de vivendes. 2 volums
1/F/1939Prestació personal.
1/F/1940Padró d’edificis i solars (1040-1945).
2/F/1940Contribució territorial rústica. Repartiment.
3/F/1940Contribució territorial. Altes de finques urbanes (1940-1947).
4/F/1940Cadastre.
1/F/1941Amillarament. Resum de riquesa agrícola i pecuària (1941-1945).
2/F/1941Contribució general d’utilitats. Rebuts de liquidació de la recaptació (1941-1946). Manca l’any 1942
3/F/1941Contribució territorial rústica. Repartiment.
4/F/1941Locals d’espectacles. Actes d’inspecció fiscal (1941-1943).
1/F/1942Contribució territorial rústica. Repartiment.
1/F/1943Contribució territorial rústica. Repartiment.
2/F/1943Designació de vocals per a la Comissió d’Avaluació que elabora el repartiment general d’utilitats.
1/F/1944Amillarament. Sol·licituds de modificació de dades.
2/F/1944Registre de vehicles. Carros, bicicletes i tartanes
3/F/1944Contribució territorial rústica. Repartiment.
4/F/1944Junta pericial. Actes. El llibre està en blanc
5/F/1944Amillarament. Declaracions de finques rústiques.
1/F/1945Amillarament. Volum 1. Volum 2
2/F/1945Amillarament. Apèndix.
3/F/1945Contribució territorial rústica. Repartiment.
1/F/1946Padró d’edificis i solars.
2/F/1946Registre de vehicles (1946-1950). Carros, bicicletes i tartanes
3/F/1946Llista cobratòria de l’arbitri provincial.
4/F/1946Repartiment de la contribució territorial de la riquesa rústica.
1/F/1947Inspecció de la riquesa rústica i pecuaria, feta pel Servei d’Inspecció d’Amillarament.
2/F/1947Apèndix de l’Amillarament.
3/F/1947Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
4/F/1947Altes de l’Impost de vehicles de tracció mecànica (1947-1954).
5/F/1947Repartiment de la contribució territorial de la riquesa rústica.
1/F/1948Apèndix de l’Amillarament.
2/F/1948Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1948Contribució industrial. Baixes (1948-1958). Manquen els anys 1949-1951
4/F/1948Repartiment de la contribució territorial rústica.
1/F/1949Apèndix de l’Amillarament.
2/F/1949Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1949Repartiment de la contribució territorial de la riquesa rústica.
4/F/1949Repartiment per al cobrament de guarderia i camins.
5/F/1949Intervenció del taquillatge del cinema España.
1/F/1950Apèndix de l’amillarament.
2/F/1950Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1950Baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica (1950-1957).
4/F/1950Registre de carros i bicicletes (1950-1952).
5/F/1950Repartiment de la contribució territorial de rústica.
6/F/1950Repartiment per al cobrament de guarderia i camins.
1/F/1951Apèndix de l’amillarament.
2/F/1951Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1951Repartiment de la contribució territorial de rústica.
4/F/1951Repartiment per al cobrament de guarderia i camins.
1/F/1952Apèndix de l’amillarament.
2/F/1952Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1952Registre d’automòbils.
4/F/1952Repartiment de la contribució territorial de rústica.
5/F/1952Repartiment per al cobrament de guarderia i camins.
1/F/1953Apèndix per al cobrament de l’amillarament.
2/F/1953Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1953Padró d’atomòbils.
4/F/1953Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
5/F/1953Repartiment de la contribució territorial de rústica.
6/F/1953Repartiment per al cobrament de guarderia i camins veinals, trànsit d’animals i aprofitament, teules i canalons i contribucions especials..
1/F/1954Apèndix de l’amillarament.
2/F/1954Variacions gràfiques del cadastre (1954-1970).
3/F/1954Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
4/F/1954Registre de carros i tractors (1954-1965).
5/F/1954Registre d’automòbils.
6/F/1954Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
7/F/1954Registre de bicicletes i motos (1954-1965).
8/F/1954Repartiment per al cobrament de l’entreteniment i conservació de camins veinals, animals, canalons i guarderia rural.
9/F/1954Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa urbana.
10/F/1954Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa rústica.
1/F/1955Comptes de la recaptació de la contribució territorial (1955-1968).
2/F/1955Apèndix de l’amillarament.
3/F/1955Altes i baixes d’automòbils (1955-1960).
4/F/1955Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
5/F/1955Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
6/F/1955Relacions nomuinals de propietaris de gossos i animals i de cases que no tenen conduides les aigües pluvials i residuals, subjectes al pagament d’arbitris, impostos i contribucions, respectivament (1955-1963).
7/F/1955Padró d’automòbils.
8/F/1955Altes i baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
9/F/1955Repartiment per al cobrament de camins veinals, animals, canalons i carros.
10/F/1955Contribució territorial rústica. Repartiment.
11/F/1955Contribució territorial urbana. Repartiment.
1/F/1956Apèndix de l’amillarament.
2/F/1956Apèndix al cadastre (1956-1970). Conté 12-6-1956 a 21-10-1970
3/F/1956Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
4/F/1956Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
5/F/1956Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
6/F/1956Repartiment per al cobrament de les contribucions especials.
7/F/1956Padró d’automòbils.
8/F/1956Altes i baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
9/F/1956Repartiment per al cobrament de camins veinals, trànsit d’animals, canalons i brossa. Conté camins veinals, trànsit d’animals, canals i brossa
10/F/1956Repartiment de la contribució territorial de la riquesa rústica.
11/F/1956Repartiment per al cobrament de l’arbitri de la riquesa urbana.
1/F/1957Cadastre de rústica.
2/F/1957Apèndix de l’amillarament.
3/F/1957Junta Pericial. Actes (1957-1969).
4/F/1957Canvis de domini. Rústica (1957-1969).
5/F/1957Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
6/F/1957Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
7/F/1957Repartiment per al cobrament de camins veinals, trànsit d’animals, canalons i brossa.
8/F/1957Padró d’automòbils.
9/F/1957Altes i baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
10/F/1957Repartiment per al cobrament de l’arbitri de la riquesa urbana.
11/F/1957Repartiment de la contribució territorial de la riquesa rústica.
1/F/1958Llista cobratòria de la contribució rústica.
2/F/1958Repartiment per al cobrament de camins veinals, animals, canalons i recollida de la brossa.
3/F/1958Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
4/F/1958Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
5/F/1958Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
6/F/1958Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa urbana.
7/F/1958Padró d’automòbils.
8/F/1958Altes i baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
9/F/1958Registre de baixes de la matrícula industrial (1958-1981).
10/F/1958Contribució territorial rústica. Repartiment.
1/F/1959Llista cobratòria de la contribució territorial de rústica.
2/F/1959Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1959Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
4/F/1959Matrícula de la contribució industrial, de comerç i professions.
5/F/1959Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa rústica.
6/F/1959Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa urbana.
7/F/1959Padró d’automòbils.
8/F/1959Repartiment per al cobrament de camins veinals, animals, canalons i recollida de la brossa a domicili.
9/F/1959Registre d’altres de la matrícula industrial.
10/F/1959Declaracions d’altes i baixes de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
2/F/1960Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1960Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
4/F/1960Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa rústica.
5/F/1960Matrícula de l’impost industrial – Llicència fiscal.
1/F/1960Repartiment per al cobrament de camins veinals, trànsit d’animals, canals i brossa.
6/F/1960Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa urbana.
1/F/1961Llista cobratòria de la contribució de rústica.
2/F/1961Repartiment de la contribució territorial rústica.
3/F/1961Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
4/F/1961Repartiment per al cobrament de l’arbitri de la riquesa urbana.
5/F/1961Matrícula de l’impost industrial – Llicència fiscal.
6/F/1961Repartiment per al cobrament dels camins veinals, animals, canalons i brossa.
7/F/1961Arbitri provincial sobre rodatge i arrossegament. És un impost sobre vehicles que afecta els carros agrícoles, bicicletes i velomotors.
1/F/1962Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
2/F/1962Repartiment per al cobrament d’arbitris  i riquesa urbana.
3/F/1962Repartiment per al cobrament de camins veinals, trànsit d’animals, canals i brossa.
4/F/1962Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa rústica.
5/F/1962Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
6/F/1962Llista cobratòria de la contribució rústica.
2/F/1963Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1963Impost industrial. Matrícula i llista cobratòria de la llicència fiscal.
1/F/1963Llista cobratòria de la contribució de rústica.
4/F/1963Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
5/F/1963Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
6/F/1963Repartiment per al cobrament dels camins veinals, animals, canalons i brossa.
7/F/1963Repartiment per al cobrament de les contribucions especials. Col·locació voreres carrer S. Pere i S. Cristòfor; canonada conducció aigua; construcció mercat públic; enllumenat públic carrer Generalísimo, Gral. Mola i José Antonio
1/F/1964Canvis de domini. Urbana (1964-1970). Manca l’any 1965
2/F/1964Padró d’edificis i solars de la contribució territorial de la riquesa urbana.
3/F/1964Matrícula i llista cobratòria de la llicència fiscal.
4/F/1964Llista cobratòria de la contribució rústica.
5/F/1964Contribució territorial urbana. Declaracions d’alta de finques.
6/F/1964Repartiment per al cobrament de l’arbitri sobre la riquesa urbana.
7/F/1964Padró de l’arbitri provincial sobre la riquesa agrícola.
8/F/1964Repartiment per al cobrament dels camins veinals, trànsit d’animals; conservació del cementiri; clavegueram, canalons, recollida de brossa a domicili; teules i canalons.
1/F/1965Matrícula i llista cobratòria de la llicència fiscal.
2/F/1965Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
3/F/1965Repartiment per al cobrament dels camins veinals; canalons i teules; solars sense edificar; clavegueram, recollida de brossa a domicili.
1/F/1966Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
2/F/1966Llista cobratòria de l’impost industrial.
3/F/1966Repartiment per al cobrament de la riquesa rústica.
4/F/1966Registre de bicicletes (1966-1974).
5/F/1966Registre de motos (1966-1974).
6/F/1966Registre de carros i tractors (1966-1973).
7/F/1966Repartiment per al cobrament de solars sense edificar,  clavegueram, recollida de brossa a domicili, teules i canalons.
1/F/1967Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
2/F/1967Llista cobratòria de l’impost industrial.
3/F/1967Llista cobratòria de la contribució de rústica.
4/F/1967Repartiment per al cobrament de solars sense edificar, clavegueram, recollida de brossa a domicili, teules i canalons; clavegueram del camí de Centcelles.
5/F/1967Llibre registre d’altes i baixes del padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública (1967-1969).
6/F/1967Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
7/F/1967Declaracions a efectes de l’impost municipal de circulació per la via pública.
1/F/1968Cadastre. Resum o modificacions. Indica la parcela, propietari, cultiu i extensió
2/F/1968Impost de circulació de vehicles. Altes i baixes.
3/F/1968Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
4/F/1968Llista cobratòria de l’impost industrial.
5/F/1968Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa rústica.
6/F/1968Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
7/F/1968Repartiment per al cobrament de solars sense identificar, clavegueram, brossa, teules i canalons; camins veinals i carretera de Constantí a Reus.
1/F/1969Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
2/F/1969Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa rústica.
3/F/1969Llista cobratòria de l’impost industrial.
4/F/1969Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
5/F/1969Repartiment per al cobrament de  clavegueram, brossa, teules i canalons.
1/F/1970Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
2/F/1970Llista cobratòria de l’impost industrial.
3/F/1970Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa rústica.
4/F/1970Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
5/F/1970Repartiment per al cobrament de solars sense edificar, clavegueram, recollida de brossa, teules i canalons, camins veinals, carretera.
1/F/1971Impost municipal de circulació. Modificacions.
2/F/1971Repartiment per al cobrament del clavegueram, recollida de la brossa a domicili, teules i canalons.
3/F/1971Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
4/F/1971Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa rústica.
5/F/1971Contribució territorial urbana. Canvis de domini.
6/F/1971Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
7/F/1971Llista cobratòria de l’impost industrial.
1/F/1972Impost municipal de circulació. Modificacions.
2/F/1972Padró de l’impost sobre circulació de vehicles per la via pública.
3/F/1972Repartiment per al cobrament de clavegueram, recollida de la brossa a domicili, teules i canalons.
4/F/1972Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa urbana.
5/F/1972Repartiment per al cobrament dels arbitris de la riquesa rústica.
6/F/1972Llista cobratòria de l’impost industrial.

COMPTABILITAT

Codi expedient Títol
1/c/1656Llibre De pasar los Comptas de la Vila De Constanti lo qual se comensa en lo ay de 1656 (1656-1677). Inclou un dossier amb la transcripció i comentaris fets per Josep Anton Remolà Vallverdú
1/c/1732Comptes (1732-1742).
1/c/1826Hospital. Comptes (1826-1889). Conté els anys 1826-1832, 1848, 1854, 1858-1865, 1888-1889
1/c/1829Ajuntament de Centcelles. Comptes (1829-1831). Conté el Diari de despeses (1829 i 1831) i el Diari d’ingressos (1831)
1/c/1845Pressupost (1845-1859). Manca l’any 1846
1/c/1851Comptes municipals (1851/1868). Conté els anys 1851, 1852, 1857, 1858, 1861, 1862, 1863, 1864 i 1866-1868
1/c/1853Comptes de la Mina d’aigua de la vila (1853-1865).
2/c/1853Llibreta de baixes del dèficit del pressupost municipal de 1852 i formaran lo càrrec per a 1853.
1/c/1860Pressupost (1860-1876). Manca l’any econòmic 1872
1/c/1862Hospital. “Libro de libramientos” (1862-1876). Conté també les actes de la Junta Administrativa de l’Hospital 1888-1897
1/c/1863Llibre d’intervenció (1963-1866).
1/c/1866Llibre d’intervenció (1966-1873). Conté els anys 1866-1867, 1867-1868 i 1872-1873
1/c/1868Llibre de caixa i intervenció municipal (1868-1870).
1/c/1872Comptes municipals (1872-1875).
1/c/1873Llibre d’intervenció (1873-1875). Conté 3 quaderns
1/c/1875Llibre d’intervenció (1875-1876).
1/c/1876Comptes municipals (1876-1877).
2/c/1876Llibre d’intervenció (1876-1877). Conté 2 quaderns
1/c/1877Llibre d’intervenció (1877-1878).
1/c/1878Llibre d’intervenció (1878-1879). Conté 2 quaderns
1/c/1879Llibre d’intervenció (1879-1880).
1/c/1880Llibre d’intervenció (1880-1881).
1/c/1881Llibre d’intervenció (1881-1882).
1/c/1882Llibre d’intervenció (1882-1883).
1/c/1883Llibre d’intervenció (1883-1884).
2/c/1883Llibre de Caixa (1883-1884). 2 quaderns
3/c/1883Escola pública. Comptes (1883-1900). Conté els comptes presentats per les mestres Maria Montserrat (1883-1887, 1895-1900) Carme Llavoré (1889-1898) i Paula Soler (1898-1900) i els mestres Pere Ribera (1884-1900) i Joaquim Panadès (1884-1890).
4/c/1883Comptes municipals (1883-1884).
1/c/1884Llibre d’intervenció (1884-1885).
2/c/1884Llibre diari de caixa (1884-1885).
3/c/1884Comptes municipals (1884-1885).
1/c/1885Llibre d’intervenció (1885-1886).
2/c/1885Llibre diari de caixa (1885-1886).
3/c/1885Pressupost (1885-1886).
1/c/1886Auxiliar d’ingressos (1886-1887).
2/c/1886Auxiliar de despeses (1886-1887).
3/c/1886Diari d’ingressos. Esborrany (1886-1887).
4/c/1886Diari de despeses. Esborrany (1886-1887).
1/c/1887Llibres auxiliars de despeses i d’ingressos (1887-1888).
2/c/1887Diari d’ingressos. Esborrany (1887-1888).
3/c/1887Diari de despeses. Esborrany (1887-1888).
1/c/1888Diari d’ingressos. Esborrany (1888-1889).
2/c/1888Diari de despeses. Esborrany (1888-1889).
3/c/1888Llibres auxiliars de despeses i d’ingressos (1888-1889).
4/c/1888Escola pública. Pressupost.
5/c/1888Factures i rebuts (1888/1900).
1/c/1889Diari de despeses. Esborrany (1889-1890).
2/c/1889Diari d’ingressos. Esborrany (1889-1890).
3/c/1889Llibres auxiliars de despeses i ingressos (1889-1890).
4/c/1889Cartes de pagament del pressupost (1889-1890).
5/c/1889Hospital. Comptabilitat (1889/1925). Conté els anys 1889-1915 i 1922-1925
1/c/1890Diari d’ingressos. Esborrany (1890-1891).
2/c/1890Diari de despeses. Esborrany (1890-1891).
3/c/1890Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1890-1891).
4/c/1890Cartes de pagament del pressupost (1890-1891).
1/c/1891Diari d’ingressos. Esborrany (1891-1892).
2/c/1891Diari de despeses. Esborrany (1891-1892).
3/c/1891Llibres auxiliars de despeses i ingressos (1891-1892).
4/c/1891Cartes de pagament del pressupost (1891-1892).
1/c/1892Diari esborrany d’ingressos (1892-1893).
2/c/1892Diari esborrany de despeses (1892-1893).
3/c/1892Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1892-1893).
4/c/1892Cartes de pagament del pressupost (1892-1893).
1/c/1893Diari esborrany d’ingressos (1893-1894).
2/c/1893Diari esborrany de despeses (1893-1894).
3/c/1893Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1893-1894).
1/c/1897Diari esborrany d’ingressos (1897-1898).
2/c/1897Diari esborrany de despeses (1897-1898).
3/c/1897Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1897-1898).
1/c/1898Diari esborrany d’ingressos (1898-1899).
2/c/1898Diari esborrany de despeses (1898-1899).
3/c/1898Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1898-1899).
4/c/1898Hospital. Comptes (1898/1917). Conté els anys 1898/1910, 1911-1912 i 1916-1917
2/c/1899Diari esborrany d’ingressos (1899-1900).
1/c/1899Diari esborrany de despeses (1899-1900).
3/c/1899Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1899-1900).
1/c/1905Diari esborrany d’ingressos.
2/c/1905Diari esborrany de despeses.
3/c/1905Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
1/c/1906Diari esborrany d’ingressos.
2/c/1906Diari esborrany de despeses.
3/c/1906Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
1/c/1907Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1907Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
1/c/1908Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1908Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
1/c/1910Diari esborrany d’ingressos i despeses (1910-1911).
2/c/1910Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1910-1911). Conté el segon semestre de 1910 i tot el 1911.
3/c/1910Hospital. Pressupostos (1910/1953). Conté els anys 1910-1913, 1917-1920, 1923/1941, 1946 i 1953
1/c/1911Comptes generals. Inclou el pressupost
1/c/1912Diari d’ingressos. Esborrany.
2/c/1912Diari de despeses. Esborrany.
3/c/1912Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
4/c/1912Compte general de l’exercici.
1/c/1913Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1913Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
3/c/1913Compte general de l’exercici.
1/c/1914Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1914Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
3/c/1914Compte general de l’exercici.
1/c/1915Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1915Llibre auxiliar d’ingressos i despeses.
3/c/1915Compte general de l’exercici.
4/c/1915Hospital. Factures i rebuts (1915/1947).
1/c/1916Diari esborrany d’ingressos i despeses.
2/c/1916Llibre auxiliar d’ingressos i despeses.
3/c/1916Compte general de l’exercici.
4/c/1916Actes d’arqueig.
5/c/1916Llibre de Caixa (1916-1917).
6/c/1916Factures i rebuts (1916/1924).
1/c/1917Diari esborrany d’ingressos.
2/c/1917Diari esborrany de despeses.
3/c/1917Compte general de l’exercici.
4/c/1917Liquidació de crèdits a favor i en contra de l’Estat.
1/c/1918Llibre de Caixa.
1/c/1920Pressupost (1920-1930).
1/c/1923Comptes municipals (1923-1924).
2/c/1923Diari d’ingressos. Esborrany (1923-1925).
3/c/1923Diari de despeses. Esborrany (1923-1925).
4/c/1923Auxiliar d’ingressos (1923-1925).
5/c/1923Auxiliar de despeses (1923-1925).
6/c/1923Llibre d’Inventaris i balanços (1923-1929).
7/c/1923Actes d’arqueig.
8/c/1923Llibre de Caixa (1923-1925).
1/c/1924Comptes municipals (1924-1925).
2/c/1924Certificacions dels deutes a la tresoreria municipal (1916-1924).
3/c/1924Hospital. Comptes (1924/1944). Conté els anys 1924-1925 i 1939-1944
1/c/1925Comptes generals (1925-1926).
2/c/1925Diari d’intervenció d’ingressos (1925-1926).
3/c/1925Diari d’intervenció de despeses (1925-1926).
4/c/1925Llibres auxiliars d’ingressos i despeses (1925-1926).
5/c/1925Llibre diari de Caixa (1925-1926).
1/c/1926Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1926Diari d’intervenció de despeses. Conté el segon semestre
3/c/1926Auxiliar d’ingressos i despeses. Conté el segon semestre.
4/c/1926Llibre diari de Caixa. Conté el segon semestre de l’any.
5/c/1926Comptes municipals. Conté el segon semestre de l’any
1/c/1927Comptes municipals.
2/c/1927Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1927Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1927Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1927Llibre diari de Caixa.
1/c/1928Comptes municipals.
2/c/1928Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1928Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1928Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1928Llibre diari de Caixa.
1/c/1929Comptes municipals. Només hi ha manaments de pagament i lliurament
2/c/1929Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1929Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1929Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1929Llibre diari de Caixa.
1/c/1930Comptes municipals.
2/c/1930Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1930Diari d’intervenció de despeses. Conté el segon semestre de l’any.
4/c/1930Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1930Llibre diari de Caixa.
1/c/1931Comptes municipals (1931-1932).
2/c/1931Llibre diari de Caixa.
3/c/1931Actes d’arqueig (1931-1932).
4/c/1931Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1931Diari d’intervenció d’ingressos (1931-1932).
6/c/1931Diari d’intervenció de despeses (1931-1932).
1/c/1932Comptes municipals.
2/c/1932Diari d’intervenció d’ingressos (1932-1933).
3/c/1932Diari d’intervenció de despeses (1932-1933).
4/c/1932Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1932Llibre diari de Caixa.
6/c/1932Llibre d’actes d’arqueig de fons municipals.
1/c/1933Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
2/c/1933Llibre diari de Caixa.
3/c/1933Diari d’intervenció de despeses (1933-1934).
4/c/1933Diari d’intervenció d’ingressos (1933-1934).
5/c/1933Comptes municipals.
1/c/1934Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1934Diari d’intervenció de despeses. Conté el segon semestre
3/c/1934Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
4/c/1934Llibre de Caixa.
5/c/1934Comptes municipals. Només conté la liquidació dels comptes
1/c/1935Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1935Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1935Comptes municipals.
4/c/1935Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1935Llibre de Caixa.
1/c/1936Comptes municipals.
2/c/1936Comitè de Milícies Antifeixistes. Comptes.
3/c/1936Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
4/c/1936Llibre de Caixa.
1/c/1937Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1937Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1937Comptes municipals.
4/c/1937Llibres auxiliars d’ingressos i despeses.
5/c/1937Llibre de Caixa.
1/c/1938Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1938Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1938Comptes municipals. Només conté manaments de pagament i lliurament
4/c/1938Llibre de Caixa.
1/c/1939Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1939Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1939Comptes municipals.
4/c/1939Llibre de Caixa. 2 volums
5/c/1939Factures i rebuts.
1/c/1940Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1940Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1940Comptes municipals.
4/c/1940Subscripció de deute públic (1940-1945).
5/c/1940Llibre de Caixa (1940-1941).
1/c/1941Pressupost de despeses i d’ingressos.
2/c/1941Comptes municipals. 2 volums
3/c/1941Diari d’intervenció d’ingressos.
4/c/1941Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1942Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1942Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1942Comptes municipals. 2 volums
4/c/1942Pressupost.
5/c/1942Llibre de Caixa.
6/c/1942Actes d’arqueig.
1/c/1943Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1943Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1943Pressupost.
4/c/1943Comptes municipals. 2 volums
5/c/1943Llibre de Caixa.
6/c/1943Actes d’arqueig.
1/c/1944Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1944Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1944Comptes municipals.
4/c/1944Llibre de Caixa.
1/c/1945Comptes municipals. 2 volums
2/c/1945Auxiliar d’ingressos i despeses.
3/c/1945Actes d’arqueig.
4/c/1945Llibre de Caixa.
5/c/1945Hospital. Comptes (1945-1959).
1/c/1946Llibre de Caixa.
2/c/1946Auxiliar d’ingressos i despeses.
3/c/1946Comptes municipals. 2 volums
4/c/1946Diari d’intervenció d’ingressos.
5/c/1946Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1947Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1947Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1947Comptes municipals. 2 volums
4/c/1947Auxiliar d’ingressos i despeses.
5/c/1947Llibre de Caixa.
6/c/1947Actes d’arqueig.
1/c/1948Llibre de Caixa.
2/c/1948Llibre d’actes d’arqueig.
3/c/1948Llibre general de rendes i exaccions.
4/c/1948Llibre general de despeses.
5/c/1948Comptes municipals.
6/c/1948Diari d’intervenció d’ingressos.
7/c/1948Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1949Comptes municipals. 2 volums
2/c/1949Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1949Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1949Llibre de Caixa.
5/c/1949Actes d’arqueig.
6/c/1949General de despeses.
7/c/1949Llibre general de rendes i exaccions.
1/c/1950Llibre de Caixa.
2/c/1950Actes d’arqueig.
3/c/1950Comptes municipals. 2 volums
4/c/1950Diari d’intervenció d’ingressos.
5/c/1950Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1951Comptes municipals. 2 volums
2/c/1951Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1951Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1951Llibre general de despeses.
5/c/1951Llibre general de rendes i exaccions.
6/c/1951Llibre de Caixa.
7/c/1951Liquidació general del pressupost.
8/c/1951Actes d’arqueig.
1/c/1952Llibre general de rendes i exaccions.
2/c/1952Llibre general de despeses.
3/c/1952Llibre d’actes d’arqueig.
4/c/1952Llibre d’actes d’arqueig. Té totes les fulles arrencades.
5/c/1952Comptes municipals. 2 volums
6/c/1952Diari d’intervenció d’ingressos.
7/c/1952Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1953Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1953Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1953Llibre general de rendes i exaccions.
4/c/1953General de despeses.
5/c/1953Llibre de Caixa. Conté els mesos de gener a novembre
6/c/1953Llibre de Caixa. Conté el mes de desembre
7/c/1953Actes d’arqueig.
8/c/1953Comptes municipals. 2 volums
1/c/1954Comptes municipals. 2 volums
2/c/1954Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1954Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1954Rendes i exaccions.
5/c/1954Llibre de Caixa.
6/c/1954Actes d’arqueig.
1/c/1955Llibre general de rendes i exaccions.
2/c/1955Diari d’intervenció d’ingressos. Extraordinari.. Construcció de parc públic i reforma de les escoles (1955-1959)
3/c/1955Diari d’intervenció de despeses. Extraordinari.. Construcció de parc públic i reforma de les escoles (1955-1959)
4/c/1955Llibre general de despeses.
5/c/1955Pressupost extraordinari. Construcció d’un parc públic i reforma de les escoles
6/c/1955Llibre de Caixa.
7/c/1955Actes d’arqueig.
8/c/1955Comptes municipals. 2 volums
9/c/1955Diari d’intervenció d’ingressos.
10/c/1955Diari d’intervenció de despeses.
1/c/1956Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1956Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1956General de despeses.
4/c/1956Rendes i exaccions.
5/c/1956Comptes municipals. 2 volums
6/c/1956Llibre de Caixa.
7/c/1956Actes d’arqueig.
8/c/1956Pressupost extraordinari. Pavimentació dels carrers Major, de les Creus i plaça de l’Església.
9/c/1956Pressupost extraordinari adicional.. Adquisició d’un edifici per destinar-lo a parc públic
10/c/1956Diari d’intervenció de despeses. Pressupost extraordinari per l’adquisició edifici mercat públic.
11/c/1956Diari d’intervenció d’ingressos. Pressupost extraordinari per l’adquisició edifici mercat públic.
1/c/1957Comptes municipals. 2 volums
2/c/1957Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1957Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1957General de despeses.
5/c/1957Rendes i exaccions.
6/c/1957Llibre de Caixa.
7/c/1957Actes d’arqueig.
1/c/1958General de despeses.
2/c/1958Rendes i exaccions.
3/c/1958Llibre de Caixa.
4/c/1958Actes d’arqueig.
5/c/1958Diari d’intervenció d’ingressos.
6/c/1958Diari d’intervenció de despeses.
7/c/1958Comptes municipals. 2 volums
1/c/1959Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1959Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1959Comptes municipals. 2 volums
4/c/1959Llibre de Caixa.
5/c/1959Actes d’arqueig.
6/c/1959Actes d’arqueig. Esborrany. Nomès hi ha escrites les dues primeres fulles.
7/c/1959Rendes i exaccions.
8/c/1959Diari d’intervenció d’ingressos. Té arrencades les pàgines 1-6; la resta és en blanc.
9/c/1959Llibre general de despeses.
10/c/1959Comptes-resum i liquidacions dels pressupostos ordinaris (1945-1959).
1/c/1960Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1960Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1960Rendes i exaccions.
4/c/1960General de despeses.
5/c/1960Pressupost extraordinari.. Construcció del mercat públic (1960-1964)
6/c/1960Llibre de Caixa.
7/c/1960Actes d’arqueig.
8/c/1960Comptes municipals. 2 volums
1/c/1961Comptes municipals. 2 volums
2/c/1961Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1961Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1961Diari d’intervenció d’ingressos. Extraordinari.. Mercat Públic i urbanització del carreró
5/c/1961Diari d’intervenció de despeses. Extraordinari. Mercat Públic i urbanització del carreró
6/c/1961Rendes i exaccions.
7/c/1961General de despeses.
8/c/1961Llibre de Caixa.
9/c/1961Actes d’arqueig.
10/c/1961Plans generals de necessitats (1961-1967).
1/c/1962Comptes municipals. 2 volums
2/c/1962Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1962Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1962General de despeses.
5/c/1962Rendes i exaccions.
6/c/1962Diari intervenció ingressos. Extraordinari. Consolidació dipòsits d’aigua i adquisició d’una bomba (1962-1963)
7/c/1962Diari intervenció despeses. Extraordinari. Consolidació dipòsits d’aigua i adquisició d’una bomba (1962-1963)
8/c/1962Rendes i exaccions. Extraordinari. Consolidació dipòsits d’aigua i adquisició d’una bomba (1962-1963)
9/c/1962General de despeses. Extraordinari. Arranjament de dipòsits d’aigua (1962-1963)
10/c/1962Llibre de Caixa.
11/c/1962Actes d’arqueig.
1/c/1963Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1963Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1963Rendes i exaccions.
4/c/1963General de despeses.
5/c/1963Pressupost ordinari.
6/c/1963General de despeses. Extraordinari. Construcció d’un mercat públic
7/c/1963General de rendes i exaccions. Extraordinari. Construcció d’un mercat públic
8/c/1963Diari intervenció ingressos. Extraordinari. Renovació conducció aigua al dipòsit i enllumenat de carrers (1963-1965)
9/c/1963Diari intervenció despeses. Extraordinari. Renovació conducció aigua al dipòsit i enllumenat de carrers (1963-1965)
10/c/1963Rendes i exaccions. Extraordinari. Renovació conducció aigua al dipòsit i enllumenat de carrers
11/c/1963General de despeses. Extraordinari. Construcció d’un mercat públic (1963-1966)
12/c/1963General de despeses. Extraordinari. Renovació conducció aigua al dipòsit i enllumenat de carrers (1963-1965)
13/c/1963Compte liquidació del pressupost extraordinari. Consolidació dels dipòsits i adquisició d’una bomba
14/c/1963Diari d’intervenció d’ingressos. Extraordinari. Pavimentació carrer S. Pere i S. Cristòfor (1963-1968)
15/c/1963Diari d’intervenció de despeses. Extraordinari. Pavimentació carrer S. Pere i S. Cristòfor (1963-1968)
16/c/1963Pressupost extraordinari. Pavimentació i construcció de voreres als carrers S. Pere i S. Cristòfor (1963-1968)
17/c/1963Pressupost extraordinari. Renovació conducció aigua al dipòsit i enllumenat de carrers (1963-1966)
18/c/1963Llibre de Caixa.
19/c/1963Actes d’arqueig.
20/c/1963Manaments d’ingrés i pagament.
21/c/1963Hospital. Comptes (1963-1965).
1/c/1964Manaments d’ingrés i pagament.
2/c/1964Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1964Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1964Rendes i exaccions.
5/c/1964General de despeses.
6/c/1964Pressupost ordinari.
7/c/1964Llibre de Caixa.
8/c/1964Actes d’arqueig.
9/c/1964Actes d’arqueig (1964-1965).
10/c/1964General de despeses. Extraordinari. Pavimentació carrer S. Pere i S. Cristòfor
11/c/1964General de rendes i exaccions. Pressupost extraordinari pavimentació carrer S. Pere i S. Cristòfor
1/c/1965Manaments d’ingrés i pagament.
2/c/1965Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1965Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1965Valors auxiliars del pressupost.
5/c/1965Rendes i exaccions.
6/c/1965General de despeses.
7/c/1965Pressupost ordinari.
8/c/1965Llibre de Caixa.
1/c/1966Manaments d’ingrés i pagament.
2/c/1966Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1966Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1966Valors auxiliars del pressupost.
5/c/1966Rendes i exaccions.
6/c/1966General de despeses.
7/c/1966Pressupost ordinari.
8/c/1966Llibre de Caixa.
9/c/1966Actes d’arqueig.
1/c/1967Manaments de pagament.
2/c/1967Diari d’intervenció d’ingressos.
3/c/1967Diari d’intervenció de despeses.
4/c/1967Valors auxiliars del pressupost.
5/c/1967Rendes i exaccions.
6/c/1967Llibre general de rendes i exaccions. Extraordinari.. Clavegueram camí de Centcelles i obertura d’una mina d’aigua (1967-1969)
7/c/1967General de despeses. Extraordinari.. Clavegueram camí de Centcelles i obertura d’una mina d’aigua (1967-1969)
8/c/1967Diari intervenció despeses. Extraordinari.. Clavegueram camí de Centcelles i obertura d’una mina d’aigua (1967-1969)
9/c/1967Diari intervenció ingressos. Extraordinari.. Clavegueram camí de Centcelles i obertura d’una mina d’aigua (1967-1969)
10/c/1967General de despeses.
11/c/1967Pressupost.
12/c/1967Pressupost extraordinari.. Obres de clavegueram al camí de Centcelles i obertura d’una mina d’aigua
13/c/1967Llibre de Caixa.
14/c/1967Actes d’arqueig.
15/c/1967Manaments d’ingrés.
1/c/1968Manaments de pagament.
2/c/1968Manaments d’ingrés.
3/c/1968Diari d’intervenció d’ingressos.
4/c/1968Diari d’intervenció de despeses.
5/c/1968Diari d’intervenció de despeses. Extraordinari. Construcció d’una unitat escolar (1968-1970)
6/c/1968Diari d’intervenció d’ingressos. Extraordinari. Construcció d’una unitat escolar (1968-1970)
7/c/1968General de rendes i exaccions. Extraordinari. Construcció d’una unitat escolar (1968-1970)
8/c/1968General de despeses. Extraordinari.. Construcció d’una unitat escolar (1968-1970)
9/c/1968Pressupost extraordinari i liquidació del pressupost. Construcció d’una unitat escolar (1968-1970)
10/c/1968Valors auxiliars del pressupost.
11/c/1968Rendes i exaccions.
12/c/1968Llibre general de despeses.
13/c/1968Comptes municipals.
14/c/1968Llibre de Caixa.
15/c/1968Actes d’arqueig.
1/c/1969Manaments de pagament.
2/c/1969Manaments d’ingrés.
3/c/1969Diari d’intervenció d’ingressos.
4/c/1969Diari d’intervenció de despeses.
5/c/1969Valors auxiliars del pressupost.
6/c/1969Rendes i exaccions.
7/c/1969General de despeses.
8/c/1969Comptes municipals.
9/c/1969Llibre de Caixa.
10/c/1969Actes d’arqueig.
1/c/1970Diari d’intervenció d’ingressos.
2/c/1970Diari d’intervenció de despeses.
3/c/1970Valors auxiliars del pressupost.
4/c/1970Rendes i exaccions.
5/c/1970Llibre general de despeses.
6/c/1970Llibre de Caixa.
7/c/1970Manaments de pagament.
8/c/1970Manaments d’ingrés.
9/c/1970Comptes municipals.
10/c/1970Actes d’arqueig.
1/c/1971Manaments de pagament.
2/c/1971Manaments d’ingrés.
3/c/1971Diari d’intervenció d’ingressos.
4/c/1971Diari d’intervenció de despeses.
5/c/1971General de despeses.
6/c/1971Llibre de Caixa.
7/c/1971Valors auxiliars del pressupost.
8/c/1971Actes d’arqueig.
9/c/1971Rendes i exaccions.
10/c/1971Compte general de l’exercici.
1/c/1972Manaments de pagament.
2/c/1972Manaments d’ingrés.
3/c/1972Diari d’intervenció d’ingressos.
4/c/1972Diari d’intervenció de despeses.
5/c/1972General de despeses.
6/c/1972Valors auxiliars del pressupost.
7/c/1972Rendes i exaccions.
8/c/1972Compte general de l’exercici.
9/c/1972Llibre de Caixa.
10/c/1972Actes d’arqueig.

OFICINA D’ESTADÍSTICA

Codi expedient Títol
1/est/1875Padró general d’habitants. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, cognoms i nom; data de naixement, edat, naturalesa (lloc de naixement), estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, classificació com a habitants (veïns); número d’individus classificats com veïns, domiciliats o transeünts.
1/est/1877Padró general d’habitants. Altes i baixes (1877-1894). Manquen els anys 1887-1888
2/est/1877Actes de la Junta municipal del Cens de Població (1877-1878).
1/est/1878Padró general d’habitants. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, número d’ànimes per cada família, cognoms i nom; data de naixement, edat, naturalesa (lloc de naixement), estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, classificació com habitant (veí); número d’individus classificats com veïns, domiciliats o transeünts.
1/est/1887Padró general d’habitants. Només conté les dades de la secció sisena, que conforma el “Cuartel del Este”: cases de camp, Molí de Constantí, Molí Paperer, Molí de Maduell, Ferrerota i Mas de Gaset. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, número d’ànimes per cada família, cognoms i nom; data de naixement, edat, naturalesa (lloc de naixement), estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, classificació com habitant (veí); número d’individus classificats com veïns, domiciliats o transeünts.
2/est/1887Formació del cens de població.
1/est/1890Padró general d’habitants. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, nom i cognoms, any de naixement, naturalesa (lloc de naixement), estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, contribució (territorial i industrial); sap llegir-escriure, classificació com habitant (veí); número d’individus classificats com veïns, domiciliats o transeünts; observacions. Se citen els masos a efectes d’empadronament.
2/est/1890Expedient per justificar la desaparició del veí José Vallvé Huguet des de l’any 1864.
1/est/1894Padró general d’habitants. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, cognoms i nom, any de naixement, naturalesa (lloc de naixement), estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, contribució (territorial i industrial); sap llegir i escriure, classificació com habitant (veí); número d’individus classificats com veíns, domiciliats o transeünts; observacions.
1/est/1897Formació del cens de població.
1/est/1900Cens de població. Inclou els camps següents: números de les cèdules i de les persones de cada cèdula, domicili, moms i cognoms, sexe, edat, estat civil, parentiu amb el cap de família, sap llegir i escriure, naturalesa (lloc de naixement), nacionalitat, temps de residència al terme municipal, professió, transeünts i absents.
2/est/1900Formació del cens de població. Inclou també les actes de la Junta local del Cens de Població
1/est/1903Padró general d’habitants. Inclou els camps següents: número d’ordre del cap de família, domicili, cognoms i nom, edat, naturalesa (lloc de naixement); sap llegir i escriure, estat civil, professió, residencia habitual, temps de residència al poble, número classificats com veïns, domiciliats o transeünts; altes i baixes al padró
1/est/1910Cens de població. Inclou els camps següents: números de les cèdules i de les persones de cada cèdula, domicili, mom i cognoms, sexe, edat, estat civil, parentiu amb el cap de família, sap llegir i escriure, naturalesa (lloc de naixement), nacionalitat, professió, temps de residència al terme municipal, temps de residència al terme municipal, transeünts i ausents.
2/est/1910Formació del cens de població.
1/est/1916Fulls declaratoris del padró general de veïns.
2/est/1916Declaració de veïnatge sol·licitada pel farmacèutic Federico Páquez Sánchez.
1/est/1920Formació del cens de població (1920-1922). Conté correspondència, actes de constitució de la Junta Local del Cens de Població, etc.
1/est/1924Padró municipal d’habitants de 1924 (1924-1939). Inclou també apèndixs al padró, corresponents als anys 1925 a 1929.
1/est/1930Formació del cens de població. Inclou també l’opuscle “Real Decreto e Instrucción para llevar a efecto el Censo General de la Población de España en 31 de diciembre de 1930”, editat pel Servicio General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Previsión, Madrid 1930
1/est/1936Padró municipal d’habitants de 1936 (1936-1939). Inclou també apèndixs als anys 1937, 1938 i 1939.
1/est/1940Padró municipal d’habitants (1940-1943). Inclou també apèndixs als anys 1941-1943.
2/est/1940Cens de població.
1/est/1944Rectificació del padró municipal d’habitants (1944-1945).
1/est/1945Padró municipal d’habitants (1945-1949). Inclou també els apèndixs als anys 1946-1949. Inclou el registre de residents (1949)
2/est/1945Fulls d’inscripció al padró municipal d’habitants.
1/est/1950Padró municipal d’habitants. Inclou també els apèndixs als anys 1951-1954. Inclou altes i baixes
2/est/1950Cens de població.
3/est/1950Fulls d’inscripció al padró municipal d’habitants.
1/est/1952Padró municipal d’habitants. Altes i baixes.
1/est/1954Padró municipal d’habitants. Altes i baixes.
1/est/1955Padró municipal d’habitants. Altes i baixes.
2/est/1955Padró municipal d’habitants. Inclou també els apèndixs dels anys 1956-1959
1/est/1956Padró municipal d’habitants. Altes i baixes.
1/est/1957Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1958Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1959Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1960Fulls d’inscripció al padró municipal d’habitants. 2 capses
2/est/1960Padró municipal d’habitants.
3/est/1960Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1961Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1961Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1962Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1962Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1963Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1963Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1964Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1964Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1965Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
2/est/1965Padró municipal d’habitants.
3/est/1965Fulls d’inscripció al padró municipal d’habitants. Fulls 1 a 284, 285 a 520 i 521 a final.
1/est/1966Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1966Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1967Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1967Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1968Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1968Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1969Rectificació del padró municipal d’habitants.
2/est/1969Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1970Padró Municipal d’Habitants de 1970. Volum 1: districte 1r. Volum 2: districte 2n
2/est/1970Altes i baixes del padró municipal d’habitants.
1/est/1971Rectificació del Padró Municipal d’Habitants (1971-1974).
2/est/1971Llibre de resolucions d’alcaldia sobre altes i baixes del padró municipal d’habitants (1971-1973).
1/est/1972Comunicats d’alta i baixa del padró municipal d’habitants (1972-1974)

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

REGISTRE

Codi expedient Títol
1/R/1803Correspondència d’entrada. 
1/R/1820Correspondència d’entrada. 
1/R/1821Correspondència d’entrada. 
1/R/1822Correspondència d’entrada.
1/R/1823Correspondència d’entrada.
1/R/1824Correspondència d’entrada.
1/R/1825Correspondència d’entrada.
1/R/1826Correspondència d’entrada.
1/R/1827Correspondència d’entrada.
1/R/1829Correspondència d’entrada.
1/R/1830Correspondència d’entrada.
1/R/1832Correspondència d’entrada.
1/R/1834Correspondència d’entrada.
1/R/1835Correspondència d’entrada.
1/R/1836Correspondència d’entrada.
1/R/1837Correspondència d’entrada.
1/R/1838Correspondència d’entrada.
1/R/1839Correspondència d’entrada. 
1/R/1840Correspondència d’entrada. 
1/R/1841Correspondència d’entrada. 
1/R/1842Correspondència d’entrada. 
1/R/1843Correspondència d’entrada. 
1/R/1844Correspondència d’entrada. 
1/R/1845Correspondència d’entrada. 
1/R/1846Correspondència d’entrada. 
1/R/1847Correspondència d’entrada. 
1/R/1848Correspondència d’entrada. 
1/R/1849Correspondència d’entrada. 
1/R/1850Correspondència d’entrada. 
1/R/1851Correspondència d’entrada. 
1/R/1852Correspondència d’entrada. 
1/R/1853Correspondència d’entrada. 
1/R/1854Correspondència d’entrada. 
1/R/1855Correspondència d’entrada. 
1/R/1856Correspondència d’entrada. 
1/R/1857Correspondència d’entrada. 
1/R/1858Correspondència d’entrada. 
1/R/1859Correspondència d’entrada. 
1/R/1860Correspondència d’entrada. 
1/R/1861Correspondència d’entrada. 
1/R/1862Correspondència d’entrada. 
1/R/1863Correspondència d’entrada. 
1/R/1864Correspondència d’entrada. 
2/R/1864Edictes i bans (1864-1866). 
1/R/1865Correspondència d’entrada. 
1/R/1866Correspondència d’entrada. 
2/R/1866Correspondència de sortida. 
1/R/1867Correspondència d’entrada. 
2/R/1867Correspondència de sortida. 
1/R/1868Correspondència d’entrada. 
2/R/1868Correspondència de sortida. 
1/R/1869Correspondència d’entrada. 
2/R/1869Correspondència de sortida. 
1/R/1870Correspondència d’entrada. 
2/R/1870Correspondència de sortida. 
1/R/1871Correspondència d’entrada. 
1/R/1872Correspondència d’entrada. 
1/R/1873Correspondència d’entrada. 
1/R/1874Correspondència d’entrada. 
1/R/1875Correspondència d’entrada. 
1/R/1876Correspondència d’entrada. 
1/R/1877Correspondència d’entrada. 
1/R/1878Correspondència d’entrada. 
1/R/1879Correspondència d’entrada. 
1/R/1880Correspondència d’entrada. 
1/R/1881Correspondència d’entrada. 
1/R/1882Correspondència d’entrada. 
1/R/1883Correspondència d’entrada. 
1/R/1884Correspondència d’entrada. 
1/R/1885Correspondència d’entrada. 
2/R/1885Registre de sortida de documents. Conté del 1-1-1885 a 31-3-1889
1/R/1886Correspondència d’entrada. 
2/R/1886Instàncies. 
1/R/1887Correspondència d’entrada. 
1/R/1888Correspondència d’entrada. 
1/R/1889Correspondència d’entrada. 
2/R/1889Registre de sortida de documents. Conté del 1-4-1889 a 19-9-1891
1/R/1890Correspondència d’entrada. 
1/R/1891Correspondència d’entrada. 
2/R/1891Registre de sortida de documents. Conté del 28-9-1891 a 31-5-1896
1/R/1892Correspondència d’entrada. 
1/R/1893Correspondència d’entrada. 
1/R/1894Correspondència d’entrada. 
1/R/1895Correspondència d’entrada. 
1/R/1896Correspondència d’entrada. 
2/R/1896Registre de sortida de documents. Conté del 31-6-1896 a 24-12-1902
1/R/1897Correspondència d’entrada. 
1/R/1898Correspondència d’entrada. 
1/R/1899Correspondència d’entrada. 
1/R/1900Correspondència d’entrada. 
1/R/1902Correspondència d’entrada. 
1/R/1903Correspondència d’entrada. 
2/R/1903Registre de sortida de documents. Conté del 1-1-1903 a 24-12-1906
1/R/1904Correspondència d’entrada. 
1/R/1905Correspondència d’entrada. 
1/R/1906Correspondència d’entrada. 
1/R/1907Correspondència d’entrada. 
2/R/1907Registre de sortida de documents. Conté del 5-1-1907 a 31-12-1909
1/R/1908Correspondència d’entrada. 
1/R/1909Correspondència d’entrada. 
1/R/1910Correspondència d’entrada. 
2/R/1910Registre de sortida de documents. Conté del 1-1-1910 a 29-12-1912
1/R/1911Correspondència d’entrada. 
1/R/1912Correspondència d’entrada. 
1/R/1913Correspondència d’entrada. 
2/R/1913Registre de sortida de documents. Conté del 2-1-1913 a 31-7-1915
1/R/1914Correspondència d’entrada. 
1/R/1915Correspondència d’entrada. 
2/R/1915Registre de sortida de documents. Conté del 1-8-1915 a 31-12-1917
1/R/1916Correspondència d’entrada. 
2/R/1916Edictes i bans. 
1/R/1917Correspondència d’entrada. 
2/R/1917Edictes, plecs de condicions, anuncis, etc., exposats al públic durant l’any 1917. 
3/R/1917Registre de disposicions dels butlletins oficials. 
1/R/1918Correspondència d’entrada. 
2/R/1918Registre de sortida de documents. Conté del 1-1-1918 a 30-6-1925
1/R/1919Correspondència d’entrada. 
1/R/1920Correspondència d’entrada. 
2/R/1920Registre d’entrada de documents. 
1/R/1921Correspondència d’entrada. 
1/R/1922Correspondència d’entrada. 
1/R/1923Correspondència d’entrada. 
1/R/1924Correspondència d’entrada. 
1/R/1925Correspondència d’entrada. 
2/R/1925Registre de sortida de documents. Conté del 3-7-1925 a 31-12-1927
1/R/1926Correspondència d’entrada. 
1/R/1927Correspondència d’entrada. 
1/R/1928Correspondència d’entrada. 
2/R/1928Registre de sortida de documents. Conté del 1-1-1928 a 29-3-1933
1/R/1929Correspondència d’entrada. 
1/R/1930Correspondència d’entrada. 
1/R/1931Correspondència d’entrada. 
1/R/1932Correspondència d’entrada. 
1/R/1933Correspondència d’entrada. 
2/R/1933Registre de sortida de documents. Conté del 1-4-1933 a 17-7-1937
1/R/1934Correspondència d’entrada. 
2/R/1934Edictes i bans. 
1/R/1935Correspondència d’entrada. 
1/R/1936Correspondència d’entrada. 
2/R/1936Correspondència de sortida. Només conté les cartes amb el número de registre del 258 al 260 i 419
1/R/1937Correspondència d’entrada. 
2/R/1937Correspondència de sortida. Conté els mesos de febrer a novembre
3/R/1937Registre de sortida de documents. Conté del 17-7-1937 a 4-8-1938
1/R/1938Correspondència d’entrada. 
2/R/1938Correspondència de sortida. Conte els mesos de gener a setembre
3/R/1938Registre de les cartes lliurades a Correus. 
1/R/1939Correspondència d’entrada. 
2/R/1939Registre de sortida de documents. Conté del 15-4-1939 a 17-10-1940
3/R/1939Circulars rebudes. 
1/R/1940Correspondència d’entrada. 
2/R/1940Registre de sortida de documents. Conté del 17-10-1940 a 17-1-1944
1/R/1941Correspondència d’entrada. 
1/R/1942Correspondència d’entrada. 
1/R/1943Correspondència d’entrada. 
1/R/1944Correspondència d’entrada. 
2/R/1944Registre de sortida de documents. Conté del 17-1-1944 a 12-7-1945
1/R/1945Correspondència d’entrada. 
2/R/1945Registre de sortida de documents. Conté del 13-7-1945 a 12-3-1947
1/R/1946Correspondència d’entrada. 
1/R/1947Correspondència d’entrada. 
2/R/1947Registre de sortida de documents. Conté del 12-3-1947 a 7-5-1954
1/R/1948Correspondència d’entrada. 
1/R/1949Correspondència d’entrada. 
2/R/1949Correspondència de sortida. 
1/R/1950Correspondència d’entrada. 
2/R/1950Correspondència de sortida. 
1/R/1951Correspondència d’entrada. 
2/R/1951Correspondència de sortida. 
1/R/1952Correspondència d’entrada. 
2/R/1952Correspondència de sortida. 
1/R/1953Correspondència d’entrada. 
2/R/1953Correspondència de sortida. 
3/R/1953Registre d’entrada de documents. Conté del 2-1-1953 a 6-10-1963
1/R/1954Correspondència d’entrada. 
2/R/1954Correspondència de sortida. 
3/R/1954Registre de sortida de documents. Conté del 7-5-1954 a 17-9-1958
1/R/1955Correspondència d’entrada. 
2/R/1955Correspondència de sortida. 
1/R/1956Correspondència d’entrada. 
2/R/1956Correspondència de sortida. 
1/R/1957Correspondència d’entrada. 
2/R/1957Correspondència de sortida. 
1/R/1958Correspondència d’entrada. 
2/R/1958Correspondència de sortida. 
3/R/1958Registre de sortida de documents. Conté del 17-9-1958 a 4-2-1963
1/R/1959Correspondència d’entrada. 
2/R/1959Correspondència de sortida. 
1/R/1960Correspondència d’entrada. 
2/R/1960Correspondència de sortida. 
1/R/1961Correspondència d’entrada. 
2/R/1961Correspondència de sortida. 
1/R/1962Correspondència d’entrada. 
2/R/1962Correspondència de sortida. 
1/R/1963Correspondència d’entrada. 
2/R/1963Correspondència de sortida. 
3/R/1963Registre de sortida de documents. Conté del 11-2-1963 a 3-6-1969
4/R/1963Registre d’entrada de documents. Conté del 8-10-1963 a 27-4-1969
1/R/1964Correspondència d’entrada. 
2/R/1964Correspondència de sortida. 
1/R/1965Correspondència d’entrada. 
2/R/1965Correspondència de sortida. 
1/R/1966Correspondència d’entrada. 
2/R/1966Correspondència de sortida. 
1/R/1967Correspondència d’entrada. 
2/R/1967Correspondència de sortida. 
1/R/1968Correspondència d’entrada. 
2/R/1968Correspondència de sortida. 
1/R/1969Correspondència d’entrada. 
2/R/1969Correspondència de sortida. 
3/R/1969Registre d’entrada de documents. Conté 3-6-1969 a 21-7-1975
4/R/1969Registre de sortida de documents. Conté  25-4-1969 a 11-3-1975
1/R/1970Correspondència d’entrada. 
2/R/1970Correspondència de sortida. 
1/R/1971Correspondència d’entrada. 
2/R/1971Correspondència de sortida. 
1/R/1972Correspondència d’entrada. 
2/R/1972Correspondència de sortida. 
1/R/1973Correspondència d’entrada. 

SERVEIS MILITARS

Codi expedient Títol
1/mil/1851Expedients d’allistament militar (1851-1874). 
1/mil /1869Milícia Nacional de Constantí (1869-1873). Conté llistats de soldats, correspondència, etc. La Milícia Nacional apareix també esmentada amb el nom de “Compañía de Voluntarios de la Libertad de Constantí” i “Fuerza Ciudadana de los Voluntarios de la Libertad de Constantí”
1/mil/1874Justificant de revista de soldats (1874-1875). 
1/mil/1875Expedients d’allistament militar (1875-1884). 
1/mil/1876Justificant de revista de soldats (1876-1880). 
1/mil/1881Justificant de revista de soldats (1881-1904). 
1/mil/1885Expedients d’allistament militar (1885-1894). 
1/mil/1895Expedients d’allistament militar (1895-1904). 
1/mil/1904Llicències absolutes i permisos (1904/1929). 
1/mil/1905Expedients d’allistament militar (1905-1914). Inclou també documentació de la Junta Local de Defensa contra la plaga del Camp (1908)
1/mil/1915Expedients d’allistament militar (1915-1924). 
1/mil/1916Justificant de revista de soldats (1916-1938). 
1/mil/1924Cartilles militars (1924-1925). 
1/mil/1925Expedients d’allistament militar (1925-1934). 
1/mil/1936Expedient d’allistament militar . 
2/mil/1936Expedient de cobrament del subsidi del combatent. 
3/mil/1936Justificants de revista de la Guàrdia Civil (1936-1986). Conté els anys 1936, 1939 i 1954-1986
1/mil/1937Expedient d’allistament militar . 
1/mil/1938Expedient d’allistament militar . 
1/mil/1939Expedient d’allistament militar . 
1/mil/1940Expedient d’allistament militar. Reemplaç 1941
2/mil/1940Expedient d’allistament militar. Reemplaços de 1923 a 1941
1/mil/1941Expedient d’allistament militar. Reemplaç 1942
1/mil/1942Expedient d’allistament militar. Reemplaç 1943
1/mil/1943Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1944
1/mil/1944Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1945
1/mil/1945Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1946
1/mil/1947Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1947
1/mil/1948Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1948
1/mil/1949Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1949
1/mil/1950Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1950
1/mil/1951Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1951
1/mil/1952Expedient d’allistament militar. Reemplaç 1952
1/mil/1953Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1953
1/mil/1954Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1954
1/mil/1955Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1955
1/mil/1956Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1956
1/mil/1957Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1957
1/mil/1958Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1958
1/mil/1959Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1959
1/mil/1960Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1960
1/mil/1961Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1961
1/mil/1962Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1962
1/mil/1963Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1963
1/mil/1964Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1964
1/mil/1965Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1965
1/mil/1966Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1966
1/mil/1967Expedient d’allistament militar . Allistament 1967, reemplaç del 1967
1/mil/1968Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1968
1/mil/1969Expedient d’allistament militar . Reemplaç 1969
1/mil/1970Expedient d’allistament militar . Allistament 1970, reemplaç 1970
1/mil/1971Expedient d’allistament militar . Allistament 1971, reemplaç 1971
1/mil/1972Expedient d’allistament militar . Allistament 1972, reemplaç 1972

SERVEIS TÈCNICS

OBRA CIVIL

Codi expedient Títol
1/oc/1850Casa Consistorial: Expedient de finançament de la construcció per construcció nova planta
1/oc/1864Cessió de l’Església Vella com a Escola Pública
1/oc/1879Construcció d’Escoles Públiques al solar de l’Església Vella
1/oc/1881Reforma de l’Escola Pública
1/oc/1885Construcció d’un nou Cementiri Municipal
1/oc/1926Construcció d’un Cementiri Municipal. Certificació de la seva inscripció al Registre de la Propietat
1/oc/1927Plànols de les Escoles graduades per ambdós sexes (dos graus) a la plaça de les Escoles
1/oc/1932Compra de l’edifici d’Escola Pública (1917-1932)
1/oc/1933Contracte per la col·locació d’un rellotge a l’Església parroquial
1/oc/1934Quarter de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pere
1/oc/1935Projecte de Mercat Públic
2/oc/1935Plànol de l’Hospital de Constantí. Datació aproximada
1/oc/1955Projecte de reforma interior de la Casa Consistorial de Constantí
1/oc/1960Projecte de Mercat Públic al c/ Major
1/oc/1961Construcció de Mercat Públic i urbanització dels carrers Major i Calvo Sotelo
1/oc/1968Construcció d’un edifici per unitat escolar per nenes i vivenda per la professora
1/oc/1970Projecte de construcció de “Casa de Cultura” al Raval de Sant Cristòfor
2/oc/1970Construcció d’un edifici per unitat escolar per nenes i vivenda per la professora

SERVEIS MUNICIPALS

Codi expedient Títol
1/sm/1868Construcció d’una canonada d’aigua a una font pública al carrer del Mig
1/sm/1870Neteja i prolongació de la mina d’aigua municipal
1/sm/1913Instal·lació d’enllumenat públic i força motriu de 65 llums
1/sm/1915Obertura d’un pou a la partida del Bassal per a l’extracció d’aigua per a la fabricació de totxos
2/sm/1915Canalització de les aigües de la mina
1/sm/1916Arranjaments al clavegueram
1/sm/1918Prolongació del carrer Major fins a la zona de les eres
1/sm/1925Projecte de clavegueram per als carrers Major, Sant Pere, Sant Vicenç, de la Costa, del Mig i Peixateria
1/sm/1952Projecte per enllaçar la carretera de Tarragona a la d’Alcover amb el camí de Reus
1/sm/1954Projecte de construcció d’un parc públic municipal i urbanització de l’accés a la vila per la carretera de Tarragona
1/sm/1956Projecte de parc públic municipal i urbanització de l’accés a la vila per la carretera de Tarragona (plaça de les Escoles)
1/sm/1957Pressupost per la construcció d’un parc públic
2/sm/1957Construcció d’un mercat públic municipal al carrer Generalísimo 18
1/sm/1959Proyecto de pavimentación i construcción de aceras en las calles San Pedro y 28 de Marzo
2/sm/1959Arranjament del carreró entre el carrer del Mig al carrer Sant Pere
1/sm/1961Projecte de consolidació dels dipòsits de captació i distribució d’aigües i adquisició d’una electrobomba per servei a la població
1/sm/1961Projecte de consolidació de cobertes dels dipòsits de captació i distribució d’aigües de electrobomba de la vila de Constantí
1/sm/1963Projecte de rectificació de la canonada d’alimentació d’abastament d’aigua de Constantí
2/sm/1963Projecte de pavimentació dels carrers Sant Pere i 28 de Marzo
3/sm/1963Projecte d’il·luminació dels carrers Generalísimo, José Antonio i General Mola
1/sm/1966Projecte d’urbanització i pavimentació del carrer 15 de Enero
2/sm/1966Projecte de construcció del clavegueram als carrers Sant Antoni Maria Claret i part del Sant Pere
3/sm/1966Plànol de Constantí (format A1)
4/sm/1966Plànol de la parcel·la de la Zona de Sant Pol
5/sm/1966Plànol del Cadastre del Municipi de Constantí
6/sm/1966Projecte de les escales que uneixen el C/ del Morrot i dels Horts
7/sm/1966Plànol del Cadastre del Municipi de Tarragona
1/sm/1967Projecte de renovació de les canonades d’aigua per abastir el Municipi i arreglar ruptura al C/ Antoni Maria Claret
2/sm/1967Projecte d’enllumenat públic del C/ Sant Pere
1/sm/1969Autopista Barcelona-Tarragona. Projecte del traçat: Altafulla a Tarragona, Tarragona a Reus-Salou (Capsa 1: Memòria i Annexes, Capsa 2: Plànols)
2/sm/1969Projecte de renovació de canonades d’aigua potable del dipòsit fins al “Col·legi Turó”
1/sm/1970Estudi d’Estació depuradora d’aigües residuals procedents de 1.200 persones amb dotació de 250 l.p.d.
2/sm/1970Projecte per la reforma de l’enllumenat públic
3/sm/1970Plànol del Polígon Industrial del Francolí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més