Ajuntament de Constantí

1 Àrea d’identificació

1,1 Codi de referència
CAT AMCO

1,2 Títol

Fons documental de l’Ajuntament de Constantí

1,3 Dates

1656-1970

1,4 Nivell de descripció

Fons documental

1,5 Volum i suport de la unitat de descripció
500 metres lineals de prestatgeria

2 Àrea de context

2,1 Nom del productor
Ajuntament de Constantí

2,2 Història de l’organisme
L’Ajuntament és l’òrgan de govern i administració dels interessos del municipi. El municipi català actual és el resultat d’un procés que es va iniciar a la baixa edat mitjana. Es pot parlar de municipi al moment en què les viles i  ciutats, passen de ser pures aglomeracions de persones a tenir una unitat per damunt dels seus membres, adquireix personalitat jurídica i obté uns mitjans jurídico-institucionals que li permeten d’expressar la seva voluntat i ser subjecte de dret.
La vila de Constantí té els seus orígens altmedievals encara que hi ha documentats força poblaments de vil·les a l’època romana. És cap a aquesta època que es comencen a configurar les organitzacions de veïns que acabaran creant una nova institució tant important com és el municipi.
L’evolució del municipi ha estat constant, tant pel que fa a la manera d’escollir-ne els representants com per les competències atribuïdes. S’ha passat del control per part de les oligarquies locals a les eleccions per sufragi universal. El govern de les persones i el territori és l’objectiu principal dels ajuntaments. També ha exercit una potestat recaptadora en virtut de diferents delegacions i concessions que els governs estatals els han donat.

2,3 Història arxivística
La documentació es trobava situada al soterrani i a les golfes de la Casa Consistorial. Al 2003 es va transferir a un dipòsit que inicialment es va configurar com a Arxiu Històric Municipal, inaugurat aquest mateix any a l’edifici de l’antic Hospital de les Monges, on es conserva en bones condicions.
El tractament concret a què se sotmet la documentació és el següent:
1) Descripció normalitzada de cada expedient. Renovació, si s’escau de la capsa i la carpeta i supressió de les grapes i clips.
2) Identificació de cada expedient amb una signatura topogràfica
3) Confecció de l’instrument de descripció

2,4 Dades sobre l’ingrés
El fons és conservat per la institució productora.

3 Àrea de contingut i estructura

3,1 Abast i contingut
El fons conté la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament de Constantí en l’exercici de les seves funcions, competències i serveis al llarg de la seva història. En aquest sentit, els documents constitueixen el testimoni de les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans, persones físiques o jurídiques, com també de les seves relacions amb altres institucions i administracions.
Es conserva documentació a partir de l’any 1656, encara que la majoria correspon a la segona meitat del segle XIX i tot el XX. Permet resseguir els acords dels òrgans col·lectius de govern (Ple de l’Ajuntament, Comissions Gestores, Junta Revolucionària de 1868, Comitè de Milícies Antifeixistes de 1936, Juntes de Govern i Comissions permanents), la comptabilitat i la fiscalitat municipal, l’assistència social, l’Hospital de Constantí (1826-1965), les obres públiques, privades i urbanisme; les lleves militars, la seguretat pública, els padrons d’habitants, les eleccions, l’ensenyament, la cultura, el serveis agropequaris, etc.

3,2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació
D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i documents, a tots els documents públics, com és el cas de la documentació de l’Ajuntament de Constantí, s’ha d’aplicar la normativa d’avaluació, a partir de la qual se’n determina la conservació per raó dels seus valors (jurídic, administratiu, històric, etc.) o bé l’eliminació, ja sigui total o parcial, transcorregut un període de temps
establert. Com a norma general, els documents d’arxiu anteriors a l’1 de gener de 1940 són de conservació permanent, i pel que fa als documents posteriors a aquesta data, la normativa estableix que cap document no pot
ésser eliminat si no se segueix la normativa i els procediments establerts.
La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), adscrita al Departament de Cultura, es l’òrgan responsable de resoldre les propostes d’avaluació presentades pels diferents arxius de Catalunya, així
com impulsar i coordinar l’elaboració i revisió de les taules de d’avaluació documental, que les eleva al conseller de Cultura per a la seva aprovació.
Aquestes taules, que es publiquen periòdicament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indiquen a nivell de sèrie documental o grup d’expedients la resolució de l’avaluació i, per tant, la seva conservació o eliminació.
Fins al moment, no s’ha previst realitzat cap eliminació de documentació, tret de les fotocòpies i multicòpies de documents que no requeriexen comunicació ni autorització per part de cap instància superior.

3,3 Increments
Cada any s’incrementa el fons amb les transferències de la documentació que generen les oficines. L’encarregat de coordinar aquesta transferència serà l’arxiver seguint el procediment establert per l’Ajuntament.

3,4 Sistema d’organització
El fons s’ha classificat per sèries documentals, seguint el quadre de classificació que es va dissenyar a la Generalitat de Catalunya amb algunes modificacions posteriors.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. Administració general.
1.1 Privilegis, franquícies, observances, títols del municipi, creació i extinció del Municipi, terme municipal.
1.2 Òrgans col·lectius de govern.
1.2.1 Consell Municipal, Ple de l’Ajuntament.
1.2.1.1 Actes del Ple
1.2.1.2 Expedients de sessions. Ple
1.2.1.3 Ordenances i reglaments
1.2.1.4 Constitució de l’Ajuntament
1.2.1.5 Càrrecs municipals
1.2.1.6 Mocions
1.2.1.7 Delegació de serveis
1.2.2 Comissió Municipal Permanent. Comissió de Govern. Junta de Govern
1.2.3 Comissió de governació.
1.2.4 Comissions informatives i especials
1.2.5 Organitzacions supramunicipals
1.3 Alcaldia
1.4 Secretaria
1.4.1 Estadístiques generals, interrogatoris, qüestionaris.
1.4.2 Estudis i informes.
1.4.3 Expedients de secretaria.
1.4.4 Memòries municipals.
1.4.5 Certificacions.
1.4.6 Contractació.
1.4.7 Arxiu Municipal.
1.5 Serveis jurídics.
1.5.1 Informes i dictàmens.
1.5.2 Expedients de causes.
1.6 Personal.
1.6.1 Plantilles, reglaments, convenis.
1.6.2 Contractació, oposicions, concursos.
1.6.3 Disciplina i control.
1.6.4 Expedients personals.
1.6.5 Vacances, llicències, excedències.
1.7 Correspondència.
1.8 Mitjans de comunicació municipals.

2. Hisenda.
2.1 Patrimoni.
2.1.1 Descripcions generals, inventaris de béns.
2.1.2 Adquisicions, vendes, permutes de béns del Municipi.
2.1.3 Expropiacions.
2.1.4 Cessions i arrendaments de drets i béns del Municipi.
2.1.5 Títols de drets i de possessió de béns.
2.1.6 Béns comunals, aprofitament dels béns comunals.
2.1.7 Municipalització de l’habitatge.
2.1.8 Defensa del patrimoni.
2.2 Intervenció.
2.2.1 Comptes.
2.2.2 Pressupostos.
2.2.3 Endeutament.
2.3 Tresoreria.
2.3.1 Caixa.
2.3.2 Habilitació.
2.3.3 Caixa Municipal de Previsió.
2.3.4 Recaptació.
2.4 Fiscalitat.
2.4.1 Talles, estims, cadastre.
2.4.2 Impostos municipals i estatals.
2.4.3 Contribucions especials.
2.4.4 Drets i taxes.
2.4.5 Multes.
2.5 Junta Municipal d’Associats. Juntes i Comissions d’Hisenda i de Finances.
2.6 Pòsit. Servei Municipal de Crèdit.
2.7 Taula de canvi.
2.8 Fàbrica de moneda.

3. Proveïments.
3.1 Proveïment de productes per a consum de la població.
3.2 Aigües, fonts i safareigs.
3.3 Escorxador.
3.4 Mercats i fores
3.5 Transport públic
3.6 Delegació local de Proveïments.
3.7 Juntes i comissions municipals de proveïments.

4. Beneficència i assistència social.
4.1 Centres assistencials i de beneficència.
4.2 Beneficis dels pobres, causes pies, almoines, llegats.
4.3 Atenció a refugiats i orfes de guerra.
4.4 Subsidi al combatent.
4.5 Assistència social.
4.6 Actuacions contra l’atur laboral
4.7 Juntes i comissions municipals d’assistència social. Junta local de Reformes Socials.

5. Sanitat.
5.1 Cementiri i serveis fúnebres.
5.2 Epidèmies i contagis.
5.3 Inspecció sanitària. Laboratori municipal. Bandera blava.
5.4 Personal facultatiu, cos mèdic municipal.
5.5 Centres sanitaris.
5.6 Farmàcies.
5.7 Ambulància.
5.8 Banys públics.
5.9 Inspecció veterinària.
5.10 Oficina del consumidor.
5.11 Juntes i comissions municipals de sanitat.

6. Obres i urbanisme.
6.1 Obreria.
6.2 Planejament i gestió urbanística.
6.2.1 Pla General d’Ordenació Urbana.
6.2.2 Normes subsidiàries i complementàries, ordenances d’edificació.
6.2.3 Plans especials.
6.2.4 Plans parcials.
6.2.5 Gestió urbanística
6.3 Obres d’infraestructura.
6.3.1 Obres generals d’infraestructura.
6.3.2 Canalització d’aigües.
6.3.3 Clavegueram.
6.3.4 Pavimentació i voreres.
6.3.5 Semàfors i senyalització.
6.3.6 Enllumenat.
6.3.7 Gas.
6.3.8 Comunicacions: camins, carreteres, ponts i ports.
6.3.9 Jardins, parcs, arbrat, platges.
6.3.10 Telecomunicacions
6.3.11 Electrificació
6.3.12 Abocadors i deixalleries
6.4 Vialitat.
6.5 Immobles municipals: construcció i manteniment.
6.6 Brigada municipal d’obres.
6.7 Obres de particulars.
6.8 Activitats classificades i obertura d’establiments.
6.8.1 Llicència d’activitats classificades.
6.8.2 Obertura d’establiments innocus.
6.8.3 Primera utilització d’edificis i instal·lacions.
6.8.4 Obertura de locals recreatius i d’espectacles.
6.9 Promoció de l’habitatge. Habitatges de promoció municipal.
6.10 Disciplina urbanística
6.11 Juntes i comissions municipals d’obres públiques i urbanisme.

7. Seguretat pública.
7.1 Cossos de seguretat.
7.1.1 Milícies ciutadanes.
7.1.2 Policia municipal.
7.1.3 Vigilants nocturns.
7.1.4 Bombers.
7.1.5 Guàrdia rural.
7.1.6 Guàrdia marítima.
7.2 Presó. Dipòsit municipal de detinguts.
7.3 Passaports, passis de radi.
7.4 Armes: censos, normes, permisos, requises.
7.5 Guardes jurats.
7.6 Prevenció i repressió de la mendicitat i la vagància.
7.7 Protecció civil
7.8 Juntes i comissions municipals de seguretat pública.

8. Serveis militars.
8.1 Allotjaments militars, subministraments a la tropa.
8.2 Quintes, allistaments, lleves forçoses.
8.3 Béns subjectes a requisa militar.
8.4 Juntes i comissions municipals.

9. Població.
9.1 Estadístiques generals de població. Censos.
9.2 Padró municipal d’habitants.
9.3 Estrangers, transeünts, refugiats.
9.4 Emigració, immigració.
9.5 Registre Civil Municipal.
9.6 Junta Local del Cens de Població.

10. Eleccions.
10.1 Eleccions municipals.
10.2 Eleccions de Jutge de Pau.
10.3 Eleccions de Diputats Provincials.
10.4 Eleccions al Parlament de Catalunya.
10.5 Eleccions generals: Corts, Senat, Congrés i presidència de la República.
10.6 Eleccions al Parlament Europeu.
10.7 Referèndums i plebiscits.
10.8 Cens electoral; Junta local del Cens electoral.

11. Instrucció pública.
11.1 Parvularis. Guarderia infantil.
11.2 Escoles de Gramàtica i primeres lletres. Ensenyament primari.
11.3 Escola de música, escoles taller.
11.4 Ensenyament mitjà.
11.5 Ensenyament superior.
11.6 Escola d’adults; campanyes contra l’analfabetisme. Campanyes de
sensibilització ciutadana.
11.7 Beques.
11.8 Juntes i comissions municipals d’ensenyament.

12. Cultura.
12.1 Festa Major. Festes Populars.
12.2 Activitats i iniciatives culturals i recreatives.
12.3 Centres culturals municipals.
12.4 Monuments historico-artístics.
12.5 Relacions amb entitats culturals i recreatives. Patronat Municipal de Cultura.
12.6 Servei Municipal de Català.
12.7 Esports.
12.8 Serveis de joventut.
12.9 Promoció turística.
12.10 Juntes i comissions municipals de cultura.

13. Serveis agropecuaris i Medi ambient.
13.1 Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaderes, interrogatoris
sobre les collites.
13.2 Danys a l’agricultura, plagues del camp, extinció d’animals perillosos.
13.3 Foment forestal. Gestió dels espais naturals.
13.4 Aprofitament de les aigües, foment i millora del rec.
13.5 Medi Ambient
13.6 Representativitat agropecuària
13.7 Juntes i comissions municipals agropecuàries i de medi ambient.

4 Àrea de condicions d’acés i ús

4,1 Condicions d’accés
L’accés directe està restringit al personal de l’Ajuntament. L’accés dels ciutadans està permès, prèvia sol·licitud, i d’acord amb la legislació vigent.

4,2 Condicions de reproducció
La reproducció dels documents per mitjans mecànics i digitals es farà d’acord amb la legislació vigent i sempre que la conservació de la documentació no ho impedeixi.

4,3 Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà

4,4 Característiques físiques i requeriments tècnics
Tots els expedients es troben en suport de paper.

4,5 Instruments de descripció
Al 1996 es va efectuar una primera intervenció arxivística per part del personal del Servei d’Arxius de la Generalitat, fruit de la qual en va resultar un inventari del Fons de l’Ajuntament de Constantí, des de 1823 a 1987. A partir del 2002 es va practicar una nova descripció, ara més acurada, fruit de la qual en va sortir un primer inventari l’any 2004 que es va actualitzant periòdicament.

5 Àrea de documentació relacionada

5,1 Existència i localització dels originals
Tots els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Constantí.

5,2 Existència i localització de les reproduccions
Els llibres d’actes del Ple dels anys 1844 a 1966 es poden consultar aquí: Actes del Ple de l’Ajuntament de Constantí

5,3 Documentació relacionada

5,4 Bibliografia
Xavier Hernández José: “Las perlas de un archivo”, Diari de Tarragona, 17-11-2002, suplement Meridiano pàg. 5.
“L’administració local i l’Arxiu Històric de Tarragona”, Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, núm 7, abril de 2004, pàgs. 3-4.
Josep Estivill: “La laboriosa (de)construcció de l’Arxiu Municipal de Constantí”, Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, 11, juliol 2008, pàgs. 12-14.

6 Notes

En la descripció de la documentació s’ha seguit el quadre de classificació que va proposar fa anys el Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya amb alguns afegits procedents del quadre de classificació de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona.

7 Àrea de control de la descripció

7,1 Autoria i data
Descripció confeccionada per Josep Estivill, arxiver municipal de l’Ajuntament de Constantí, octubre de 2008.

7,2 Fonts
En l’elaboració de l’inventari s’ha seguit la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius / Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

7,3 Regles o convencions
—–

 

Descarrega’t l’inventari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més