Sindicat Agrícola de Constantí (1917/1937)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi: AMCO Fons aliens petits, capsa 1

1.2 Nivell de descripció: fons

1.3 Títol: Sindicat Agrícola de Constantí

1.4 Dates: 1917/1937 

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció: 5 unitats documentals en suport paper. En total ocupa menys mitja capsa d’arxivament (0,10 metres lineals).

2 ÀREA DE CONTEXT

2.1 Nom del productor: Sindicat Agrícola de Constantí

2.2 Història del productor: El Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Crèdit de Constantí va ser fundat el 1914, encara que podria existir alguna vinculació amb un Sindicat Agrícola de Crédit de Constantí que ja existia al 1905. Funcionava com una cooperativa de socors mutus entre els pagesos afiliats -normalment petits propietaris- i també desenvolupava una faceta cultural, educativa i recreativa de primer ordre, suplint les mancances de l’administració pública. Així, va ser la seu d’un cafè i una biblioteca i donà aixopluc a altres entitats, com la la Societat Choral Orfeònica de Constantí (1925), la Sociedad Coral Ylustración Obrera (1926) i la Joventut Nacionalista republicana (1930). A nivell polític, nodrí d’alcaldes d’esquerra els consistoris de la II república. El Franquisme fou època de repressàlies: el Sindicat es va clausurar i el seu patrimoni confiscat el 1939 i subhastat el 1951. L’adquirí l’Ajuntament i el 1978 en cediria l’ús al Sindicat. Durant els darrers anys, ha acollit la seu de la Biblioteca Municipal i ha encarregat diverses monografies centrades en l’àmbit de Constantí, com ara en els llibres de Francesc Cortiella, Ramon Amigó, Montserrat Duch i Josep Franquès. 

2.3 Història arxivística: El fons documental del Sindicat ha desaparegut en la seva major part. Tot i els esforços durant anys d’alguns membres de l’entitat per recuperar el seu patrimoni creiem, per referències d’història oral, que tota la documentació va ser cremada en la fugida cap a l’exili al 1939 d’alguns dels dirigents de l’entitat temorosos de les represàlies que podien derivar-se de la incautació de la informació continguda si queia en mans de les autoritats franquistes. Només han perviscut alguns anys esporàdics de sèries documentals puntuals que van aparèixer casualment a la Casa Consistorial barrejats amb la documentació municipal. A banda d’això, algun document concret podria estar en mans de particulars.

2.4 Dades sobre l’ingrés: El fons es va trobar a les dependències de l’Ajuntament, al costat de la documentació municipal.           

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingut: La major part de la documentació del fons està perduda; només es conserva la correspondència rebuda dels anya 1917 a 1919, algunes actes d’ocupació de finques del període de la Guerra Civil i algun altre document solt. En resum, documentació molt fragmentària.          

3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Tota la documentació, per la seva antiguitat, és de conservació obligatòria

3.3 Increments: Per testimonis orals, sembla que algun particular podria tenir algun document original que formaria part originàriament de l’arxiu del Sindicat.

3.4 Sistema d’organització: En haver-hi molt poques unitats, la documentació no s’ha classificat de forma sistemàtica i simplement s’ha ordenat per ordre cronològic.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1 Condicions d’accés: Accés lliure, però amb restriccions legals en algunes sèries per la protecció de dades de caràcter personal. La documentació d’accés reservat serà consultable si han passat vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document. Aquells usuaris que acreditin la condició d’investigadors podran accedir preferentment a la documentació d’accés reservat sempre que en facin un tractament genèric i signin el compromís personal de manteniment de la confidencialitat sobre les dades individualitzades.

4.2 Condicions de reproducció: Reproducció lliure, llevat dels documents afectats per restriccions legals

4.3 Llengües i escriptures dels documents: Català, castellà

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics: No hi ha cap restricció especial per raons de conservació.

4.5 Instruments de descripció:Inventari    

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
5.1 Existència i localització dels originals: Els documents són originals

5.2 Existència i localització de les reproduccions: no hi ha reproduccions.

5.3 Documentació relacionada: Per testimonis orals, sembla que algun particular podria tenir algun document original que formaria part originàriament de l’arxiu del Sindicat

5.4 Bibliografia:

– Duch, Montserrat; Giné, Anna M.: Constantí. Cossetània (La Creu de Terme, 10), 2001, pp. 61-62.

– Duch Plana, Montserrat; Franquès Sans, Josep: Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí (1905-2005). Silva Editorial, Taragona 2006.

6. NOTES: —

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data: Descripció elaborada per Josep Estivill (novembre de 2011).

SINDICAT AGRÍCOLA DE CONSTANTÍ

CODI EXPEDIENTTÍTOL
1/sac/1917Correspondència rebuda (1917)
1/sac/1918Correspondència rebuda (1918)
1/sac/1919Correspondència rebuda (1919)
2/sac/1919Notes soltes (1919)
1/sac/1936Actes d’ocupació de finques (1936-1937)

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més