Sumari dels acords del Ple de l’Ajuntament (1844-1911)

Els llibres d’actes digitalitzats es poden consultar aquí.

1844


01/04/1844: Lectura d’un ofici de la Intendència sobre el 4 % de 1841 i acorden traslladar-lo a l’alcalde del territori.

01/04/1844: Nomenen nous treballadors municipals: secretari (Rafael Roig i Andreu Lleonart), mosso, porter, guardatermes..

01/04/1844: Convoquen una reunió per a la formació del repartiment de la contribució.

01/04/1844: Informen d’una aprehensió de ramat i acorden lliurar una citació als afectats.

01/04/1844: Acorden enllestir els preparatius per a la Setmana Santa.

21/04/1844: Acorden enllestir la formació del repartiment de la contribució amb les dades personals i de ramats dels masos i els molins.

21/04/1844: Acorden procedir al repartiment de les contribucions del culte i clergat.

21/04/1844: Acorden constituir la Junta municipal de beneficència.

09/05/1844: Aproven el repartiment de la contribució del culte i clergat.

09/05/1844: Responen a la Intendència en relació amb el 4 % de 1841 amb les bases adquirides en l’informe de Tarragona.

09/05/1844: Aproven les obres de reparació de la teulada de l’església parroquial per part d’un paleta.

09/05/1844: Aproven una substitució en la Junta municipal de beneficència.

16/05/1844: Acorden confeccionar la llista de mossos de la quinta de 1843.

16/05/1844: Acorden fer un pregó en relació amb un ofici del cap polític del dia 14 de maig per posar remei als abusos de que discorri l’aigua [?] pel camí de Montblanc.

19/05/1844: Acorden informar-se en relació amb el recurs presentat per Antoni Vidal i Josep Vidal.

19/05/1844: Acorden lliurar certificació a Juli Isern.

19/05/1844: Acorden la reparació del forn [?] amb diners de la Confraria del Sant Crist.

24/05/1844: Aclareixen alguns aspectes en relació amb l’arrendament del molí fariner.

10/06/1844: Aclareixen alguns aspectes dels compromisos contrets per l’arrendatari del molí fariner.

10/06/1844: L’Ajuntament cessant lliura els comptes de la seva administració.

22/06/1844: Acorden mesures de constrenyiment contra els contribuents morosos

22/06/1844: Acorden suspendre la Festa Major a causa de les circumstàncies oneroses que pesen sobre el poble.

11/08/1844: El procurador síndic denuncia la venda il·legal de carn en mal estat al poble.

18/08/1844: Lectura d’un ofici de diversos veïns del dia 17 d’agost on manifesten separar-se de la nova Societat de Carns.

18/08/1844: Lectura d’un ofici de la Intendència del dia 14 per tal que es nomeni un nou estanquer.

18/08/1844: Aclareixen les funcions del procurador síndic en matèria de salubritat pública.

19/08/1844: Informen de l’abandonament dels afers municipals. Acorden delegar la direcció dels assumptes en el regidor degà.

19/08/1844: Acorden continuar amb els constrenyiments contra contribuents morosos.

19/08/1844: Acorden l’actuació de guardatermes per a la vigilància en relació amb l’afer de la carn en mal estat i el malestar a la Societat de Carns.

05/09/1844: Acorden organitzar una subhasta per a les obres de proveïment d’aigua al poble, amb un finançament que procediria de la Societat de ramats.

05/09/1844: Acorden la formació d’un ramat per al proveïment de carn al poble a càrrec de contribuents adinerats.

21/09/1844: Acorden formes de cobrament del deute pendent de l’arrendatari del molí fariner.

28/09/1844: Acorden compensar un pastor per l’incompliment d’una tabba d’arrendament de pastures.

 

1845


No es conserven les actes d’aquest any.

 

 

1846


01/01/1846: Constitució de l’Ajuntament. Alcalde, Josep Plana i Torrents; regidor degà, Joan Papiol; regidors, Josep Font, Francesc [?] Adsarias, Francesc d’Assís Maduell, Joan Grau, Domingo Roig, Esteve Molné i Josep Grau com a procurador síndic.

27/05/1846: Acorden el procediment per al reintegrament de diners a la Tresoreria.

31/12/1846: Informen que els diners a la Tresoreria han estat reintegrats de manera que acorden anul·lar l’acord anterior.

 

 

1847


12/01/1847: Acorden tornar als contribuents uns diners sobrants de la formació de la recana per a la contribució.

07/02/1847: Acorden tornar el préstec rebut de Joan Cañellas, comerciant de Tarragona.

10/06/1847: Anul·len l’acord anterior [sobre el préstec de Joan Cañellas] perquè el pagament ja està reintegrat.

 

 

1848


02/01/1848: Sortegen l’ordre numèric que tindran els regidors entrants Josep Solanas, Isidre Alasa, Josep Solé i Francesc Aulés. Els que continuen del bienni anterior són Antoni Vidal, Francesc d’Assís Maduell, Joan Grau i Josep Font. L’alcalde és Joan Vilà Gatell.

26/03/1848: Acorden demanar un préstec per fer front momentàniament als deutes d’alguns contribuents amb la Intendència

26/05/1848: Aproven el repartiment de la contribució d’immobles.

26/05/1848: Acorden que l’alcaldia i el tinent d’alcalde presentin garanties de la propietat dels seus respectius béns.

30/05/1848: Nomenen col·lector de les contribucions Antoni Escardó, el qual no accepta les condicions laborals.

30/05/1848: Nomenen col·lector de les contribucions Francesc Sardà, el qual sí que accepta les condicions laborals.

 

 

1849-1858


No es conserven les actes d’aquests anys.

 

 

1859


01/01/1859: Constitució de l’Ajuntament. Regidors entrants: Josep Solanas (alcalde), Joan Grau Roig, Joan Moragas, Pau Solé, Feliu Pàmies i Josep Sabaté. Continuen: Francesc Golorons, Ramon Tarrida, Joan Grau Cerdà, Joan Solé Vallvé, Francesc Roig Marsal.

02/01/1859: Sortegen l’ordre numèric dels regidors i estableixen celebrar reunions ordinàries els diumenges a les 9 hores del matí.

09/01/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/01/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/01/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/01/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

30/01/1859: Nomenen Rafael Roig recaptador de les contribucions i dipositari dels fons municipals. S’especifiquen les condicions econòmiques.

31/01/1859: Acorden el procediment per pagar els deutes pendents a Salvador Guardiola, en representació de la Comunitat de Preveres de Tarragona a la qual pagaven diners d’un censal.

02/02/1859: Acorden cedir l’arrendament de pastures a pastors amb ramat que serveixin per al proveïment de carn al poble.

06/02/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

06/02/1859: Acorden la formació de l’allistament per a les quintes.

13/02/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

20/02/1859: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

27/02/1859: Acorden tractar la rectificació de l’allistament.

17/06/1859: Informen dels danys provocats per la pedregada en la collita de vi i llegums. Nomenen perits per avaluar els danys.

 

1860-1863


No es conserven les actes d’aquests anys.

 

 

1864


12/03/1864: Resum de l’acta. Resolen les reclamacions a la llista del reemplaçament.

02/07/1864: Resum de l’acta. Nomenen un guàrdia rural.

16/07/1864: Resum de l’acta. Nomenen una comissió per a la formació del repartiment de consums.

23/07/1864: Resum de l’acta. Nomenen regidors i contribuents per a una junta [potser la Junta municipal d’associats].

 

 

1865


01/01/1865: Acte de presa de possessió del nou jutge de pau Antoni Escardó i els dos jutges de pau suplents Francesc Solé Martí i Jaume Vallvé.

01/01/1865: Constitució de l’Ajuntament. Regidors entrants: Josep Alesà Gavaldà, Joan Grau Cerdà, Josep Brunet Elias, Pere Gavaldà Alesà. Continuen: Jaume Vallvé Socias, Francesc Aulés Ferré, Pau Gil Plana, Feliu Grau Roig. Alcalde: Cristòfor Serra Nogués.

08/01/1865: Sortegen l’ordre numèric dels regidors i estableixen celebrar reunions ordinàries els diumenges a les 9 hores del matí.

08/01/1865: Nomenen regidor síndic a Francesc Aulés Ferré.

08/01/1865: Rebutgen una petició per crear una tercera plaça de guarda rural.

15/01/1865: Discuteixen una petició per arranjar el camí del molí. Acorden la formació d’un padró de prestació personal per arranjar els camins veïnals i després ja decidirien quins camins en serien els beneficiaris.

15/01/1865: Nomenen una comissió de neteja, conservació i prolongació de la mina d’aigua de la vila.

22/01/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

29/01/1865: Nomenen una comissió per examinar els comptes de la dipositaria municipal de l’any 1863 i primera meitat del 1864

05/02/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

12/02/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial número 18.

12/02/1865: Aproven els comptes de la dipositaria.

19/02/1865: Nomenen la comissió per a la formació del repartiment de la contribució de consums.

19/02/1865: Ordenen a l’arrendatari de l’aiguardent que pagui els deutes a l’Ajuntament.

26/02/1865: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Aproven el procediment per cobrir la contribució de consums.

26/02/1865: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Aproven la prestació personal per arranjar el camí de les Gavarres que va a La Canonja.

05/03/1865: Es llegeix una instància de Joan Ferré Curull demanant permís d’obres per construir una casa al carrer de Sant Cristòfor. Nomenen una comissió per assenyalar la línia de la casa que ha de tenir [el traçat del carrer que ha de respectar].

12/03/1865: Es realitza l’acte de rectificació de l’allistament a les quintes.

19/03/1865: Continua la rectificació de l’allistament a les quintes.

26/03/1865: Continua la rectificació de l’allistament a les quintes.

26/03/1865: Es confecciona el repartiment de peonades entre els veïns per a la recomposició del camí de Les Gavarres.

02/04/1865: Certificat del secretari explicant que no s’ha celebrat sessió a causa dels preparatius del sorteig del reemplaçament.

09/04/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/04/1865: Certificat del secretari explicant que no s’ha celebrat sessió a causa dels oficis del dia de Pasqua.

23/04/1865: Acorden complir una circular de l’Administració d’Hisenda sobre el repartiment de la contribució d’immobles, cultiu i ramaderia.

30/04/1865: Acorden la reparació del desaigüe de les aigües de la casa consistorial per eradicar la humitat a la secretaria.

02/05/1865: Remodelen la comissió directora dels treballs de reparació del camí de les Gavarres.

07/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/05/1865: Acte de presa de possessió del nou jutge de pau Francesc Soler Martí i els dos jutges de pau suplents Jaume Vallvé i Josep Solanas Abelló.

21/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/05/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

04/06/1865: Certificat del secretari explicant que no s’ha celebrat sessió a causa de tenir lloc l’acte de declaració dels soldats de les quintes.

11/06/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

18/06/1865: Nomenen un comissionat per lliurar els reclutes a la caixa de reclutament de la província.

25/06/1865: Accepten la dimissió del guarda rural.

02/07/1865: Nomenen un nou guarda rural.

09/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/07/1865: Instància de Maria Curull, vídua de Ramon Ferré, demanant que obliguin Joan Ferré Solé a reformar la casa del carrer de sant Pere perquè amenaça ruïna.

21/07/1865: Acorden nomenar un perit per inspeccionar la casa de Joan Ferré.

23/07/1865: Acorden llogar una orquestra de Reus per a la Festa Major.

30/07/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

06/08/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/08/1865: Relleven del càrrec el conseller Jaume Vallvé per optar al càrrec de suplent de jutge de pau

20/08/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

20/08/1865: Acorden el procediment per cobrar els deutes de l’arrendatari de l’aiguardent

27/08/1865: Lectura d’una instrucció de la Junta d’Instrucció Pública de la província del dia 2 de juliol sobre la insalubritat de l’escola de nens i acorden llogar un habitatge particular per instal·lar-hi l’aula d’ensenyament

03/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/09/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

01/10/1865: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

08/10/1865: Acorden mesures per controlar els pesos en la venda pública de carn.

26/10/1865: Reunió de l’Ajuntament i contribuents. Discuteixen el problema per la manca de proveïment regular de carn a la població. Nomenen una comissió per solucionar-ho.

 

 

1866


19/08/1866: Nomenen Josep Domingo Pintaluba dipositari municipal i recaptador de la contribució de consums. Especifiquen les condicions.

26/08/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/09/1866: Accepten la dimissió del guarda rural i nomenen un substitut.

09/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/09/1866: Acorden executar els constrenyiments contra els contribuents morosos.

30/09/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/10/1866: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

30/12/1866: Acorden els procediments per cobrar el deute de l’anterior dipositari.

 

 

1867


01/01/1867: Constitució de l’Ajuntament. El president és l’alcalde Josep Plana Gavaldà

06/01/1867: Sorteig de l’ordre numerari dels regidors

06/01/1867: Nomenament de regidor síndic a Francesc Roig Marsal

06/01/1867: S’estableixen els dies de celebració de sessions

13/01/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/01/1867: Es ratifica en el càrrec a tots els treballadors municipals

20/01/1867: Atorguen poders al segon tinent d’alcalde i a l’auxiliar de la secretaria per al cobrament de diners de la Tresoreria provincial en representació de l’Ajuntament a la

27/01/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

03/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/02/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/02/1867: Reunió de l’Ajuntament i els majors contribuents. Acorden la reparació de la conducció d’aigua de la font pública del carrer Peixateria i carregar els costos al pressupost municipal següent.

03/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

31/03/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/04/1867: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

 

 

1868


01/01/1868: Acte de presa de possessió del jutge de pau, Jaume Vallvé Socias, i dels dos suplents, Josep Solanas Abelló, suplent primer, i Antoni Gavaldà Guasch, suplent segon

05/01/1868: Formació de la Junta de recaptació de donatius per ajudar a pal·liar els desperfectes de les illes Filipines i Puerto Rico.

12/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

19/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/01/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/02/1868: Faculten l’alcalde a nomenar un representant per cobrar a la Dipositaria de Fons Provincials els diners concedits per la Diputació per a les obres de reparació de la llera del riu Francolí amb la finalitat de protegir el camí de Tarragona a Constantí.

09/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/02/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

01/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

08/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

15/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

22/03/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

29/03/1868: Acorden executar les obres de reparació de la canonada de la font pública del carrer Peixateria

05/04/1868: Sorteig dels quintos per al reemplaçament de l’exèrcit

12/04/1868: Diligència per fer constar que no hi ha hagut sessió a causa de les gestions de declaració, amidament i allistaments per al reemplaçament

19/04/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/04/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

03/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

10/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

24/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

31/05/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

07/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

14/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

21/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

28/06/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

05/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

12/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

19/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

26/07/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

02/08/1868: Diligència per fer constar que no hi ha hagut sessió a causa de coincidir amb la Festa Major.

09/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

16/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

23/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

30/08/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

06/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

20/09/1868: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

 

 

ACTES DE LA JUNTA REVOLUCIONÀRIA DE CONSTANTÍ


01/10/1868: Dimissió de l’Ajuntament i nomenament per “aclamació popular” d’una Junta provisional Revolucionària presidida per Francesc Soler Martí.

02/10/1868: Ban de convocatòria de les eleccions per votar la composició de la Junta Revolucionària.

02/10/1868: Organitzen les eleccions del dia 3 d’octubre per votar la composició definitiva de la Junta Revolucionària.

03/10/1868: Constitució de la Junta Revolucionària. El president és Francesc Soler Martí i el vicepresident Tomàs Domingo Torroja. El secretari és Pau Vallès Sancho.

04/10/1868: Accepten la dimissió del secretari, Pau Vallès, i nomenen Francesc Soler de Ballester en el seu loc.

08/10/1868: Nomenen Tomàs Domingo Torroja representant de la Junta Revolucionària davant la Junta de Govern de Tarragona i guardes municipals a Antoni Masó Nolla i Francesc Solé Guàrdia

16/10/1868: Nomenament d’un nou Ajuntament que presideix Tomàs Domingo Torroja.

16/10/1868: Formació de l’allistament per a la Milícia Nacional. Nomenen capità Joan Ferré Curull

17/10/1868: Ban de convocatòria de l’acte d’allistament a la Milícia Nacional per al dia 18 d’octubre

18/10/1868: Constitució de l’Ajuntament.

18/10/1868: Nomenen Josep Curull Fortuny regidor síndic

18/10/1868: Nomenen tres propostes de terna de pares de família segons marca la Llei d’Instrucció Pública

18/10/1868: Ban de nomenament d’un nou Ajuntament

23/10/1868: Acte de dissolució de la Junta Revolucionària

31/10/1868: Provisió de càrrecs municipals: es nomena Pau Vallès Vidal secretari interí, es ratifica en el càrrec a tots els treballadors municipals, excepte l’agutzil i pregoner, Josep Salas Salas, destituït i substituït per Francesc Torrents Estiles.

31/10/1868: Reparació de la travessia del carrer de la Font al carrer del Mig

05/11/1868: Nomenen dotze repartidors i sis suplents com a perit per a l’execució de l’impost personal, reinstaurat en substitució de l’impost de consums.

05/11/1868: Nomenen interventor de l’Ajuntament el regidor Pau Font Domènech

08/11/1868: Convoquen els pèrits repartidors de l’impost personal a començar la feina el dimecres dia 11 de novembre

08/11/1868: Lliuren certificats de propietats d’habitatges a dos sol·licitants

11/11/1868: Acorden realitzar un llistat de carrers i indicar-hi el nombre de veïns majors de catorze anys, amb destinació a l’impost personal

13/12/1868: Accepten la dimissió del secretari, Pau Vallès, i nomenen Rafael Roig Solé en el seu lloc.

13/12/1868: Acorden dipositar tots els diners possibles a la Tresoreria provincial en forma de bons a l’emprèstit de 200 milions d’escuts establert pel Govern

20/12/1868: Informen de l’ingrés de 3.040 escuts en l’emprèstit del Govern

30/12/1868: Acte de presa de possessió del jutge de pau Josep Plana Gavaldà i els dos suplents.

 

ACTES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT


 

1869


01/01/1869: Constitució de l’Ajuntament. L’alcalde és Pau Font Domènech i els regidors Agustí Bofarull Armengol, Francesc Golorons Casals, Simó Roig Fortuny, Josep Antoni Roig Alegret, Josep Roig Roig i Joan Solé Ribera. Sorteig de l’ordre dels regidors.

01/01/1869: Nomenament de nous càrrecs municipals: porter, pregoner, sereno, secretari (Sebastià Ferrer Esplugas) i dos guardes municipals

02/01/1869: Nomenament de regidor síndic a Josep Antoni Roig Alegret

03/01/1869: Acorden mesures per evitar el frau electoral a les llistes

03/01/1869: Acorden renovar la Junta municipal de Sanitat

06/01/1869: Es constitueix la comissió per distribuir a domicili les cèdules electorals

24/01/1869: Reunió de l’Ajuntament i la Junta de l’impost personal. Per manca de molts membres s’ajorna la reunió per al dia 27 [de febrer]

14/02/1869: Lectura del Butlletí Oficial on s’ordena els alcaldes enviar comptes municipals

14/02/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre el nomenament de la junta de formació dels pressupostos municipals

14/02/1869: Lectura d’un ofici de la Diputació Provincial per al nomenament de dos comissionats que participin a Tarragona en l’elecció d’un nou diputat provincial

14/02/1869: Acorden fer constar que els diners rebuts de la Diputació Provincial són per al sou dels guardes municipals

27/02/1869: Reunió de l’Ajuntament i la Junta de l’impost personal. Acorden efectuar el repartiment de l’impost personal d’acord amb el patrimoni de cada propietari

06/03/1869: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden no traslladar el cementiri a un altre lloc i destinar els diners reservats al seu manteniment

30/03/1869: Sorteig dels contribuents que formaran la Junta Municipal d’Associats

02/04/1869: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal

23/04/1869: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden destinar diners per redimir els mossos del reemplaçament.

06/05/1869: Lectura d’una circular dirigida als capellans per tal que no prediquin en el púlpit contra el règim sorgit a la Revolució de Setembre

06/05/1869: Lectura d’una circular fixant el termini màxim per procedir a l’impost personal

30/05/1869: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Nomena un auxiliar per poder continuar amb la confecció del repartiment de la contribució territorial

31/05/1869: Certificat del secretari de les existències als estancs del poble

10/06/1869: Lectura de circulars sobre alterament de l’ordre públic i sobre les Societats Econòmiques d’Amics del País

24/06/1869: Lectura del Butlletí Oficial convocant l’acte de jurament de les corporacions locals a la Constitució

27/06/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de Tomàs Domingo, vocal de la Junta d’Agricultura, Indústria i Comerç

27/06/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de la corporació local: polítics i empleats, excepte els caps de la força ciutadana que no es presenten a l’acte i que després presenten la dimissió

04/07/1869: Acte de jurament de la Constitució per part de Josep Boronat, tinent coronel i capità d’infanteria

08/07/1869: Acte de jurament de la Constitució per part dels estanquers del poble

22/07/1869: Conveni laboral entre l’Ajuntament i el secretari segon

26/08/1869: Acorden pagar diners a l’Administració Econòmica amb relació a una subscripció d’emprèstit subscrita per la corporació anterior

26/08/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre les instruccions per efectuar el repartiment personal

29/08/1869: Sorteig dels membres de la Junta repartidora de l’impost personal

29/08/1869: Lectura d’una comunicació del cap de la força ciutadana demanant diners per comprar quepis i cananes. Se li demana un pressupost

29/08/1869: Lectura del Butlletí Oficial sobre l’enviament de les ordenances municipals. Li contesten que no n’hi ha.

05/09/1869: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Es constitueix la Junta repartidora de l’impost personal.

12/09/1869: Es nomena interventor al regidor Agustí Bofarull.

12/09/1869: Informen el cap de la força ciutadana que no li poden enviar diners per comprar quepis i cananes.

12/09/1869: Lectura d’una circular de l’Administració Econòmica del Butlletí Oficial número 113 sobre modificacions en la matrícula del subsidi [industrial] i que els impresos de l’impost personal són a la impremta del Butlletí Oficial.

16/09/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 115 on assenyala una quantia de l’impost personal per a Constantí de 5532 escuts i 393 mil·lèsimes i altres disposicions sobre el repartiment veïnal

19/09/1869: Reunió de l’Ajuntament i la Junta repartidora de l’impost personal. Acorden repartir als contribuents els impresos de les declaracions jurades de l’impost personal.

06/10/1869: S’acorda fer un certificat a Antoni Serra de la propietat d’una finca a la partida de Centcelles.

10/10/1869: S’acorda fer un certificat a Magí Roselló de la propietat d’una finca a la partida de Fons.

10/10/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 127 sobre la suspensió de les garanties individuals i la declaració de l’estat de guerra.

25/10/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 132 sobre la formació d’una llista d’armes i municions dels voluntaris de la llibertat.

25/10/1869: Lectura d’una circular de la Diputació Provincial demanant el foment de l’allistament de voluntaris cap a Cuba.

05/11/1869: Es relacionen les inscripcions per la venda de béns de propis de l’Ajuntament, amb indicació del número de cadascuna d’elles, el capital que representa i l’interès anual que rendeix.

22/11/1869: S’acorda investigar la denúncia contra Joan Ferré Curull per les obres a la casa del carrer de Sant Cristòfor en terrenys que podrien pertànyer a l’antic Castell i que, per tant, serien béns comunals.

28/11/1869: S’acorda fer un certificat a Joan Català de la propietat d’una finca a la partida dels Aubellons (sic).

05/12/1869: Lectura del Butlletí Oficial número 149 sobre la revisió del nomenclàtor.

05/12/1869: Lectura d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial número 151 sobre la renovació del repartiment de l’impost personal.

 

 

1870


01/01/1870: Certificat del jurament de Ramon Gavaldà Bové a la Constitució.

02/01/1870: Lectura circular de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial número 156 sobre usos de l’interès del 80 % dels béns de propis liquidats.

02/01/1870: S’informa d’una instància de 17 veïns sol·licitant el trasllat del cementiri, obra per a la qual hi ha consignada una partida al pressupost municipal de 1200 escuts. Es contesta no poder efectuar cap obra perquè encara no s’ha cobrat l’impost personal.

02/01/1870: S’acorda tornar a publicar el ban de repressió del joc del 31-10-1868.

06/01/1870: S’acorda apel·lar a la Diputació Provincial demanant que Joan Ferré Curull deixi lliure el terreny que pertany a l’antic Castell

19/01/1870: Lectura ofici governador civil sobre lliurament de cèdules del cens electoral per a ser repartides entre els votants i posterior rectificació del cens electoral

27/01/1870: S’acorda fer l’exposició pública de la llista del cens electoral10/02/1870: Lectura del Butlletí Oficial número 14 sobre presentació dels rebuts de subministraments fets a les tropes

10/02/1870: Lectura d’una circular del Butlletí Oficial número 16 ordenant la tramitació de l’impost personal

10/02/1870: Lectura d’una disposició superior per tal que els recàrrecs municipals i provincials ingressin a la Tresoreria

22/02/1870: Lectura d’una circular del Butlletí Oficial número 18 per tal que s’efectuï el reemplaçament a l’exèrcit

22/02/1870: Lectura del Butlletí Oficial número 21 sobre aplicació dels interessos del 80 % de la liquidació de béns de propis. L’Ajuntament els vol destinar a cobrir les obligacions del pressupost municipal

27/02/1870: Lectura circular del Butlletí Oficial número 22 sobre pagament de l’impost personal amb cupons vençuts de bons del Tresor

27/02/1870: Lectura del Butlletí Oficial número 25 informant de la Llei d’arbitris municipals i provincials

27/02/1870: S’acorda establir com a nous dies de celebració de sessions els dimarts i divendres

06/03/1870: Rectificació de l’allistament de les quintes

15/03/1870: Lectura del Butlletí Oficial número 29 sobre la Llei d’arbitris municipals i s’acorda complir-la.

29/04/1870: Es nomena Isidre Corbella, oficial paleta, perit municipal per efectuar el preu just dels llocs de propis que s’han d’expropiar d’acord amb la llei de desamortització.

29/04/1870: S’informa de la instància de Josep Sabaté al governador civil per continuar amb l’arrendament del local de l’Església Vella que té fet a l’Ajuntament, però que ara es vol destinar a escola pública.

10/05/1870: Lectura d’una comunicació del governador civil de 7-5-1870 ordenant que es paguin els deutes als mestres.

10/05/1870: Lectura d’una comunicació del governador civil informant haver desestimat la sol·licitud de Josep Sabaté sobre l’arrendament de l’Església Vella.

13/05/1870: Lectura d’una circular del governador civil inserida en el Butlletí Oficial número 57 per tal que es procedeixi al cobrament del repartiment de l’impost personal emprant, si convé, l’exèrcit.

13/05/1870: S’informa de la formació i aprovació de les ordenances municipals de policia urbana i rural.

13/05/1870: S’acorda fer una certificació a Francesca Plana Alcover i germans amb la referència a l’acta de la delimitació de riquesa i repartiments.

20/05/1870: Es nomena Josep Domingo Pintaluba recaptador municipal.

20/05/1870: S’informa de l’extracte dels acords presos al mes d’abril.

20/05/1870: S’acorda fer una certificació a Josep Monseny, de Reus, de dades de l’amillarament.

29/05/1870: Lectura d’un decret del Govern sobre el compliment de la Llei del 29 de març sobre lliurament de soldats a la caixa provincial.

07/06/1870: Lectura d’una disposició del Butlletí Oficial núm. 65 i s’acorda sol·licitar la compensació de l’impost personal.

07/06/1870: Lectura d’una disposició del Butlletí Oficial núm. 67 on s’indica que correspon a Constantí aportar 7 soldats i 3 dècimes.

07/06/1870: S’informa d’una instància de Josep Marsal i Pau Nicolau a la Diputació demanant les raons per les quals l’Ajuntament es nega a prolongar la mina de la Rafola.

07/06/1870: S’acorda reparar el filtratge d’aigua de pluja als edificis del Jutjat de Pau i l’Ajuntament.

14/06/1870: Lectura d’una comunicació de l’Ajuntament de Tarragona demanant contribució per finançar les obres de l’estacada al riu Francolí per desviar el curs de l’aigua per impedir els desperfectes en el camí. L’Ajuntament de Constantí diu no disposar de fons.

14/06/1870: Adhesió a la sol·licitud de la Comissió Gestora de Tarragona demanant a les Corts que el ferrocarril de la Vall d’Aran acabi el recorregut a Reus o Tarragona.

14/06/1870: S’acorda procedir als constrenyiments de 1r grau entre els deutors de l’impost personal.

14/06/1870: Lectura del Butlletí Oficial número 72 on s’indica que correspon a Constantí aportar finalment 8 soldats.

21/06/1870: S’acorda sol·licitar la compensació de l’impost personal per liquidar amb l’Administració Econòmica els trimestres que deuen.

24/06/1870: S’acorda enllestir l’apèndix de l’amillarament amb la inclusió de les altes i baixes per cabs. [cavalleries].

29/06/1870: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial d’Immobles. Lectura del Butlletí Oficial número 81 i s’acorda confeccionar el repartiment de la contribució territorial.

15/07/1870: Lectura de les ordenances municipals, en particular, de l’apartat de les multes. S’acorda l’aprovació de les multes i l’enviament al governador civil per a la seva aprovació última.

17/07/1870: Reunió de l’Ajuntament i la Junta Municipal d’Associats. S’acorda desestimar les al·legacions presentades per alguns contribuents a la contribució territorial.

22/07/1870: Lectura d’un ofici del governador civil demanant aclariments sobre les ordenances municipals. S’acorda modificar-les.

27/07/1870: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. S’aprova el repartiment dels arbitris municipals per cobrir el dèficit del pressupost municipal i provincial i exposar-lo al públic.

31/07/1870: Lectura d’una instància presentada per Josep Sabaté i Gras al governador civil sobre les obres que l’Ajuntament li vol fer enderrocar i se li demana que la desestimi.

05/08/1870: Es demana al governador civil que desestimi la instància de Maria Francesca de Vidal, vídua de Foxà, sobre una correcció a l’impost personal.

22/09/1870: Ban d’establiment d’un cordó sanitari de protecció contra l’epidèmia declarada a Barcelona.

 

 

1871


No es conserven les actes d’aquest any

 

 

1872


10/01/1872: Reunió de la Junta local de Primer Ensenyament. Informe de la visita a l’escola pública.

01/02/1872: Constitució del nou Ajuntament: Tomàs Domingo Torroja (alcalde), Joan Ferré Curull, Francesc Maduell Plana, Rafael Aymat Sabaté (procurador síndic), Ramon Tarrida Grau, Francesc Roig Marsal, Francesc Grau Gavaldà, Manuel Grau Roig i Josep Torrens Golorons.

01/02/1872: Nomenen empleats municipals: secretari (Pau Vallès Vidal), auxiliar de la secretaria, criat, agutzil, pregoner, encarregat del rellotge, sereno, enterrador i peó caminer.

01/02/1872: Assenyalen dies de reunió els diumenges a les 10 del matí i sortegen l’ordre numerari dels regidors.

04/02/1872: Acorden exigir a l’ajuntament sortint els comptes anteriors on constava la partida per pal·liar el problema de la manca d’aigua. Convoquen una reunió amb els majors contribuents per solucionar el problema.

04/02/1872: Acorden arranjar el camí de Tarragona.

04/02/1872: Acorden arranjar els fanals.

07/02/1872: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Formen una comissió encarregada de la reparació de la mina d’aigua de la vila.

11/02/1872: Desestimen la petició del capità retirat Josep Boronat per considerar-se perjudicat en les contribucions dels arbitris municipals.

11/02/1872: Autoritzen la petició de Narcís Pagès, veí de Palamós, d’obrir una mina d’aigua al mas de Cavallé.

11/02/1872: Autoritzen la petició de Josep Saigi (?) Ciurana, veí de Perafort, d’un certificat per poder inscriure una parcel·la al registre de la propietat.

11/02/1872: Acte d’allistament dels mossos del reemplaçament.

16/02/1872: Llegeixen una comunicació de l’anterior alcalde, Pau Font, amb els aclariments sobre els comptes municipals que li havien demanat. Acorden demanar els comptes a la Diputació.

18/02/1872: Acorden ajornar el nomenament dipositari. Nomenen interventor Ramon Tarrida Grau.

18/02/1872: Informen dels treballs tècnics que ha realitzat la comissió de la mina d’aigua de la vila. Acorden la seva continuació.

18/02/1872: Nomenen el conseller Joan Ferré Curull delegat del servei de policia rural i Ramon Tarrida del servei d’obres públiques.

24/02/1872: Nomenen Josep Papiol Ferré dipositari municipal. Especifiquen les condicions laborals.

24/02/1872: Constitució de la Junta local d’Instrucció primària.

24/02/1872: Constitució de la Junta pericial.

24/02/1872: Nomenen una comissió per a elaborar el pressupost municipal.

24/02/1872: Convoquen el sorteig per a la formació de la junta de contribuents per al diumenge següent.

24/02/1872: Acorden subhastar el servei d’aprofundiment de la mina d’aigua de la vila.

03/03/1872: Constitució de la Junta municipal d’associats.

03/03/1872: Acte de rectificació de l’allistament dels mossos del reemplaçament.

13/03/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Nomenen una comissió per a formar el padró de la prestació personal.

15/03/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els medis per cobrir el dèficit del pressupost.

15/03/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els medis per cobrir el dèficit del pressupost.

17/03/1872: Acorden donar suport a la petició de l’Ajuntament de Reus per tal que la Diputació inclogui en l’avantprojecte de camins veïnals un de primer ordre des de Reus fins a la carretera provincial de Tarragona a Valls.

24/03/1872: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

31/03/1872: No hi ha sessió perquè la corporació assisteix als oficis religiosos.

07/04/1872: Aproven el projecte de pressupost municipal.

14/04/1872: Nomenen Pau Vallès Vidal secretari.

21/04/1872: Acorden la reparació del camí de les Sorts.

05/05/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven el pressupost municipal. Hi ha el desglossament del pressupost.

12/05/1872: Acorden la subhasta de les finques dels contribuents deutors afectats per expedients de constrenyiment.

19/05/1872: Acorden que l’alcaldia reculli a la Diputació els comptes municipals de la corporació anterior.

19/05/1872: Desestimen una petició de Josep Boronat per considerar-se perjudicat en el repartiment general veïnal.

26/05/1872: Informen d’algunes irregularitats en els comptes de la corporació anterior. Acorden delegar una comissió específica que les analitzi amb més deteniment.

26/05/1872: Acorden assistir a la processó del Corpus.

02/06/1872: Informen de la carta rebuda del diputat a Corts Magí Lladó Rius oferint-se a defensar els interessos del poble al Parlament. Li ho agraeixen.

02/06/1872: Constitució de la Junta Pericial.

09/06/1872: Informen dels treballs efectuats de la mina d’aigua de la vila. Encarreguen la canonada a Magí Miret Font, ceramista de Reus.

16/06/1872: Nomenen Joan Ferré Curull i Ramon Tarrida Grau apoderats per cobrar de la Tresoreria de l’Administració Econòmica de la província els interessos de les làmines (?) de les finques de propis.

16/06/1872: Informen haver enviat a la Diputació els comptes dels anys 1868-69, 1869-70 i 1870-71 amb totes les objeccions.

16/06/1872: Acorden nomenar una comissió per examinar les obres de la mina d’aigua de la vila i arranjar les dues fons públiques.

19/06/1872: Acorden convocar una reunió de la Junta d’Associats per discutir els comptes de la corporació anterior.

20/06/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Nomenen una comissió de quatre persones per examinar els comptes de la corporació anterior.

23/06/1872: Informen de les objeccions presentades per la comissió de la Junta municipal d’associats als comptes de la corporació anterior. Acorden lliurar-ne còpia a l’alcalde que hi havia, Pau Font Domènech.

23/06/1872: Llegeixen comunicacions del governador civil i la Diputació referents a la manca de llibres i documents de l’arxiu municipal. Acorden exigir al secretari que hi havia a la corporació anterior, Andreu Lleonart, una compareixença per aclarir aquest fet.

23/06/1872: Autoritzen la petició d’Andreu Lleonart Gavaldà, resident a Altafulla, d’una certificació de propietat d’una finca a la partida de Sant Llorenç.

30/06/1872: Nomenen Antoni Masó Nolla i Francesc Solé Guàrdia guarda rural jurat.

30/06/1872: Informen d’alguns detalls del repartiment de la contribució territorial.

07/07/1872: Acorden confeccionar un uniforme d’estiu per als empleats municipals.

07/07/1872: Llegeixen una circular de la Diputació sobre deutes en el contingent provincial. Acorden pagar el segon semestre.

14/07/1872: Acorden fer un certificat a Francesc Golorons Casals d’una finca a la partida de La Selva per poder-la inscriure al Registre de la Propietat.

14/07/1872: Contracten un minador, Pere Solanas Vidal, per netejar les obres de la galeria i aqüeducte que s’estan enllestint a la mina d’aigua de la vila.

14/07/1872: Acorden convocar una reunió per al dia 15 amb la Junta Municipal d’Associats per aclarir l’estat dels comptes de la corporació anterior.

15/07/1872: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen d’inexactituds i informalitats en els comptes de la corporació anterior. Ordenen a l’anterior alcalde, Pau Font Domènech, diversos ingressos de diners a la Dipositaria.

19/07/1872: Informen d’un circular del governador civil sobre la formació del sometent. Acorden convocar tots els homes entre 18 i 60 anys a la formació del sometent el diumenge dia 21 de juliol.

21/07/1872: Acorden l’exposició pública de les llistes electorals rectificades.

28/07/1872: Acorden lliurar certificació de propietat de finca a Joan Marsal Basora per tal d’inscriure-la al registre de la propietat.

28/07/1872: Ultimen els preparatius de la Festa Major.

28/07/1872: Acorden obres de reparació a la mina d’aigua de la vila.

04/08/1872: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.

11/08/1872: Acorden assistir a l’ofici religiós i posterior refresc del dia de la festa de l’Assumpció.

11/08/1872: Acorden els preparatius per a les eleccions a diputats a Corts i compromissaris al Senat.

11/08/1872: Acorden desestimar la instància de Joan Roselló Grau demanat que li adjudiquin una porció del terreny que fa pujada cap al cementiri.

11/08/1872: Acorden desestimar la instància d’Antoni Bofarull Armengol demanar exempció en el pagament de la contribució industrial.

11/08/1872: Acorden desestimar les instàncies de Josep Boronat Peirí i Josep Vallvé Socias amb reclamacions relacionades amb la contribució.

18/08/1872: Acorden la continuació de les obres de la mina d’aigua de la vila.

18/08/1872: Acorden algunes modificacions en la composició de les meses electorals.

18/08/1872: Acorden anular la sessió del proper diumenge a causa de les eleccions.

01/09/1872: Nomenen els presidents interins dels tres col·legis electorals de les pròximes eleccions de diputats provincials.

01/09/1872: Autoritzen la petició de Joaquim Miracle Baldrich d’arranjar el camí de La Selva a l’alçada del mas de Sant Ramon.

01/09/1872: Acorden la reparació dels camins públics deteriorats.

01/09/1872: Acorden formar una comissió per traçar l’alineament de les noves habitatges que es volen construir al carrer de Sant Cristòfor.

08/09/1872: Aproven l’alineament del traçat del costat dret del carrer de Sant Cristòfor.

15/09/1872: Aproven els expedients de constrenyiment presentats pel recaptador.

22/09/1872: Acte de subhasta de la canalització subterrània de la mina d’aigua de la vila.

29/09/1872: Aproven l’enviament fet per l’alcalde a la Diputació dels comptes municipals de la corporació anterior.

06/10/1872: Acorden fer una certificació a Josep Barriach Borràs, veí de Falset, de la propietat d’una finca a la partida de Centcelles.

13/10/1872: Acorden obligar l’empresari Pau Solanas Vidal, beneficiari de la subhasta de les obres de prolongació de la mina d’aigua de la vila, a començar les obres.

20/10/1872: Ultimen els preparatius de les eleccions per a un diputat a Corts dels dies 3, 4, 5 i 6 de novembre.

27/10/1872: Acorden fer una certificació a Josep Roig i Gabriela Freixa de la propietat d’una finca a la partida de Les Puntes.

03/11/1872: Certificació del secretari per fer constar la no celebració de sessió a causa de les eleccions a diputat a Corts.

10/11/1872: Constitució d’una junta de majors contribuents encarregada de confeccionar una estadística de producció agrària.

10/11/1872: Acorden lliurar els comptes municipals a una comissió ja creada per al seu examen.

10/11/1872: Nomenen una comissió per accelerar els tràmits a la Diputació de la inspecció dels comptes municipals de la corporació anterior.

10/11/1872: Acorden la construcció de dos pous per extreure la terra de la galeria subterrània de les obres de prolongació de la mina d’aigua de la vila.

 

1873


05/01/1873: Acorden celebrar les festivitats dels patrons del poble Sant Antoni Abad i Sant Sebastià els dies 19 i 20 de gener.

05/01/1873: Acorden instruir els expedients de pròfugs contra alguns mossos.

05/01/1873: Informen haver rebut les objeccions de la Diputació als comptes de la Corporació anterior per tal que les lliurin a l’alcalde que hi havia a l’època, Pau Font, i les pugui respondre.

05/01/1873: Acorden afegir tres brolladors de bronze suplementaris als tres que ja hi havia a la font pública.

12/01/1873: Nomenen representants per constituir una junta municipal encarregada de la formació de les primeres llistes per al Jurat.

19/01/1873: Llegeixen una instància de l’alcalde, Tomàs Domingo Torroja, presentant la dimissió. Es desestima.

24/01/1873: Llegeixen circulars del governador civil i la Diputació exigint un aclariment dels casos de profuguisme i a una compareixença dels pares.

26/01/1873: Llegeixen una instància de Felicià Gené [?] denunciant que una casa veïna de Joan Moragas Creus amenaça ruïna. Acorden practicar un peritatge.

26/01/1873: Acorden la compra de candeles per a la festa de la Purificació del dia 2 de febrer.

31/01/1873: Llegeixen una comunicació de la Diputació no acceptant la dimissió de l’alcalde.

31/01/1873: Llegeixen una comunicació de la Diputació exigint a l’anterior alcalde, Pau Font Domènech, una resposta a les objeccions presentades en relació els comptes de la corporació anterior. Acorden lliurar-li la comunicació.

31/01/1873: Informen dels detalls d’una sortida feta per la patrulla per ordre del jutge municipal. Acorden demanar a la superioritat un aclariment de les competències del jutge i l’alcalde.

31/01/1873: Acorden informar públicament dels dies de cobrament de la contribució territorial, subsidi i arbitris municipals.

09/02/1873: Acorden examinar els comptes del recaptador de la contribució de l’impost personal i d’un ofici de l’anterior alcalde Pau Font Domènech.

13/02/1873: Informen de l’abdicació del rei Amadeu i de la proclamació de la República.

16/02/1873: Acorden adherir-se a la República.

16/02/1873: Acorden informar al dipositari que no pagui cap lliurament que no porti la signatura del regidor interventor i del secretari.

17/02/1873: Acorden concedir una llicència de vuit dies a l’alcalde a causa de l’ensurt patit per la visita d’un partida carlista capitanejada pel Quico.

21/02/1873: Acorden formar una comissió per demanar al capità general de Barcelona el suport d’una força de l’exèrcit davant les amenaces del Quico.

21/02/1873: Acorden construir 50 cananes i 50 quepis per als voluntaris del poble.

21/02/1873: Acorden el finançament de les obres de fortificació de la Casa de l’Abadia.

02/03/1873: Informen de la visita al capità general de Barcelona que els va prometre l’enviament de guàrdia civils per a defensar el poble.

02/03/1873: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per fer front a la situació d’inseguretat general.

02/03/1873: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden constituir una comissió per prendre mesures per fer front a la situació d’inseguretat.

13/03/1873: Acorden els medis per pagar els 11 voluntaris de la República.

03/04/1873: Acorden la formació de l’allistament per a l’exèrcit.

03/04/1873: Acorden alguns detalls sobre el pagament dels 11 voluntaris de la República.

20/04/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca a Teresa Solanes Peris.

20/04/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca a Josep Martorell Grau, Maria Martorell Grau i Pere Martorell Ferré.

20/04/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca a Pau Coll Torrabadell, Antoni Coll Torrabadell i Rosa Coll Torrabadell.

20/04/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca a Tecla Grau Guardias.

20/04/1873: Acorden la suspensió de la renovació de la meitat de l’Ajuntament, d’acord amb ordre de la presidència de la República.

27/04/1873: Informen de la dimissió presentada per l’alcalde pel fet d’haver estat nomenat escrivent de l’Administració Econòmica. Acorden que abans de decidir-se l’alcalde ha de presentar el balanç dels comptes de la seva gestió.

06/05/1873: Acorden fer públics els tres col·legis electorals per a les eleccions a Corts dels dies 10, 11, 12 i 13 de maig.

18/05/1873: Acorden no acceptar la dimissió de l’alcalde.

18/05/1873: Acorden establir a la torre un servei de vigilància rotatòria entre els veïns per donar l’alarma si veuen gent armada.

25/05/1873: Informen d’un ban del capità general de Catalunya publicat al Butlletí Oficial número 117 ordenant la formació del sometent general a tots els pobles. Acorden donar-li publicitat.

25/05/1873: Informen que l’alcalde Tomás Domingo Torroja ha abandonat l’alcaldia i que presentat un recurs a la Diputació contra l’acord de l’Ajuntament no acceptant-li la dimissió. Acorden informar als governador civil i militar de l’abandonament de l’alcaldia.

25/05/1873: Acorden la formació d’una comissió per elaborar un projecte de pressupost.

29/05/1873: Llegeixen una comunicació de la Comissió Provincial d’acceptació de la dimissió de l’alcalde. Acorden efectuar una votació entre els consellers per escollir un nou alcalde.

29/05/1873: Informen del fet que l’església parroquial està tancada i que el mossèn se n’ha anat a La Pobla de Mafumet. Acorden demanar-li que torni i que obri l’església.

01/06/1873: Acte de votació i proclamació del nou alcalde, Joan Ferré Curull. Nomenen també tinents d’alcalde.

01/06/1873: Informen d’una comunicació del govern eclesiàstic agraint la predisposició de l’ajuntament en la reobertura de l’església parroquial.

01/06/1873: Acorden fer gestions a la Diputació per obtenir els diners invertits en les obres de fortificació i mobilització dels voluntaris del poble.

08/06/1873: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per trobar la millor manera de fer front a la situació d’inseguretat social.

08/06/1873: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden donar tot el suport a l’Ajuntament en el manteniment de l’ordre públic.

15/06/1873: Acorden celebrar l’acte de judici d’excepcions i declaració de mossos útils per a la Reserva.

16/06/1873: Llegeixen un ofici de la Secció de Comptabilitat de la Comissió Provincial de la Diputació Provincial núm. 2563 exigint el pagament d’uns deutes endarrerits. Acorden pagar tan sols els corresponents al seu mandant i no els de la corporació anterior.

22/06/1873: Nomenen una comissió per a formar el nou pressupost.

29/06/1873: Informen d’un instància de Felicià Ferré Rius denunciant la mala construcció d’una paret. Acorden practicar un reconeixement de peritatge.

08/07/1873: Informen de la Llei de 20 de juliol publicada al Butlletí Oficial de la Província número 148 ordenant la renovació dels Ajuntaments. Acorden realitzar els preparatius.

13/07/1873: Acorden l’exposició pública del projecte de pressupost i la seva votació definitiva a la Junta Municipal d’Associats.

20/07/1873: Informen que no hi ha hagut cap reclamació al projecte de pressupostos. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal d’Associats per aprovar-los.

22/07/1873: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven els pressupostos. Els transcriuen desglossats per capítols.

27/07/1873: Informen de la imminència de la festa de Sant Feliu. Acorden celebrar únicament els oficis religiosos.

27/07/1873: Acorden convocar una reunió amb els comissionats de la Junta General d’Escrutini de les Eleccions municipals, d’acord amb l’article 6 del decret del governador civil del dia 26 de juny de 1873.

03/08/1873: Informen del repartiment dels arbitris provincials i municipals. Acorden exposar-lo al públic.

06/08/1873: Informen d’un ofici de la Comissió provincial de la Diputació acceptant les excuses presentades per consellers i convocant eleccions parcials a l’Ajuntament per als dies 10, 11 i 12 d’agost de 1873.

10/08/1873: Acorden formar una comissió encarregada d’alinear el traçat per a la construcció de habitatges al carrer de Sant Cristòfor.

17/08/1873: Acorden aprovar l’alineament del carrer de Sant Cristòfor.

17/08/1873: Informen del calendari previst per a la constitució del nou ajuntament.

24/08/1873: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial número 195 ordenant la suspensió de la constitució dels ajuntaments.

24/08/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca de Ramon Girona Mir i Ramon Girona Magriñá per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

24/08/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca de Pau Torres Fortuny i Maria Noves [?] Prats per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

24/08/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca de Jeroni Martorell Boté i Maria Sugrañes Grau a la partida de Centcelles per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

24/08/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca de Francesc Vallvé Torrella a la partida de la Gavarra per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

24/08/1873: Informen de la instància presentada pel conseller demanant l’exempció del càrrec. Acorden afegir-la a l’expedient de les eleccions municipals i decidir el que pertoqui el dia 4 de setembre en unió a la Junta General de l’escrutini.

31/08/1873: Informen d’un decret de les Corts Constituents del 18 d’agost sobre reclamacions i exempcions legals. Acorden complir-lo.

07/09/1873: Acorden instruir els expedients de constrenyiment contra els deutors de la contribució dels arbitris municipals.

14/09/1873: Acorden lliurar les notificacions de constrenyiment als deutors de la contribució.

14/09/1873: Acorden convocar els nous consellers a l’acte de constitució del nou ajuntament.

24/09/1873: Acte de constitució del nou Ajuntament format per Joan Moragas Gasull, Pere Roig Coll, Josep Marsal Papiol, Ramon Magriñá Rovira, Josep Solé Vallvé, Simó Roig Mestre, Joan Grau Cerdà, Josep Torrens Golorons, Joan Sabaté Coll i Ramon Martorell Palau.

24/09/1873: Escullen nou alcalde, Joan Grau Cerdà, tinents d’alcalde, regidor interventor i regidor síndic. Senyalen els diumenges a les 10 h. per a la celebració de sessions. Estableixen l’ordre numèric dels consellers.

24/09/1873: Confirmen en el càrrec a tots els treballadors municipals.

24/09/1873: Acorden nomenar un comissionat per portar tots els mossos de la Reserva a la Caixa.

28/09/1873: Acorden instruir els expedients de pròfug contra els mossos que no s’havien presentat a la Caixa.

28/09/1873: Acorden lliurar a la Diputació una relació d’acord amb la circular del governador civil del dia 11 de setembre publicada al Butlletí Oficial número 214.

28/09/1873: Informen d’una instància presentada per Ramon Coromina Pla demanant una rectificació en el repartiment dels arbitris municipals. Acorden desestimar-la.

28/09/1873: Informen d’un ofici de l’administrador de béns nacionals demanant dades sobre una instància de Joan Roselló Grau per tal que se li adjudiqui un terreny sobrant del camí del cementiri. Acorden aconsellar que es desestimi la instància.

05/10/1873: Nomenen Josep Torrens Golorons i Simó Roig Mestre apoderats per rebre un cobrament de la Tresoreria de la Hisenda pública.

05/10/1873: Acorden certificar la propietat d’unes finques a Francesc Vallvé Torrella a les partides del Mas de Cavallé, dels Aubellons i de Centcelles per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

05/10/1873: Acorden certificar la propietat d’una finca a Francesc Vallvé Torrella al carrer de l’Església Vella per inscriure-la en el Registre de la Propietat.

05/10/1873: Informen del resultat de l’examen dels comptes de la corporació anterior. Acorden ordenar l’alcalde anterior, Tomás Domingo Torroja, que pagui els lliuraments mal pagats.

12/10/1873: Informen d’haver enllestit la formació del repartiment de la contribució territorial. Acorden enviar-lo a l’Administració Econòmica de la província.

12/10/1873: Acorden la convocatòria de l’acte de reclamacions al reemplaç.

19/10/1873: Llegeixen una instància de l’antic alcalde Tomás Domingo Torroja donant explicacions sobre les despeses fetes durant el seu mandat en la fortificació del poble. Acorden desestimar-la i exigir-li el pagament dels deutes.

22/10/1873: Nomenen Josep Marsal Papiol comissionat per a la requisa de cavalls per a l’exèrcit.

26/10/1873: Acorden la formació de la Junta Municipal d’associats.

02/11/1873: Formació de la Junta Municipal d’associats.

09/11/1873: Convoquen l’acte de constitució de la Junta Municipal d’Associats.

16/11/1873: Acte de constitució de la Junta Municipal d’Associats.

20/11/1873: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen d’un decret i reglament del 24 d’octubre de 1873 sobre assistència de malalts pobres a l’Hospital. Nomenen metge cirurgià a Vicente Jordán Zaragoza i farmacèutic a Joan Baptista Sans Bertran.

23/11/1873: Formació de la Junta Municipal de Beneficència.

30/11/1873: Acorden exigir al recaptador Joan Voltas que procedeixi al cobrament del segon trimestre de la contribució dels arbitris municipals.

30/11/1873: Acorden exposar la llista de l’allistament de la Milícia Nacional forçosa.

07/12/1873: Informen haver-se efectuat el cobrament del segon trimestre de la contribució dels arbitris municipals. Acorden destinar els diners ingressats per efectuar pagaments urgents.

07/12/1873: Acorden comprar un rellotge per a la casa consistorial.

14/12/1873: Acorden la col·locació del rellotge comprat a la sala de sessions de la casa consistorial.

21/12/1873: Llegeixen una instància del mestre denunciant l’estat ruïnós de l’escola de nens. Acorden nomenar la Junta local de primer ensenyament.

21/12/1873: Acorden nomenar un comissionat i lliurar tots els mossos de la Reserva a la Caixa provincial.

21/12/1873: Informen d’una circular de l’administrador econòmic del 17 de desembre, Butlletí Oficial número 297, per tal que es procedeixi a fer el repartiment del l’impost transitori sobre portes, finestres i balcons. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial.

21/12/1873: Acorden assistir a l’ofici religiós del dia de Nadal.

28/12/1873: Nomenen un comissionat per verificar la presentació davant del Tribunal de Jurat de l’únic mosso de la reserva que ha de ser novament revisat.

29/12/1873: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per pagar determinats conceptes del pressupost.

29/12/1873: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Esborrany de la sessió on acorden els mitjans per pagar determinats conceptes del pressupost.

 

 

1874


04/01/1874: Acorden alguns detalls de la celebració de les festes de Sant Sebastià i Sant Antoni Abad.

11/01/1874: Informen del canvi de govern promulgat pels generals Pavía, Serrano i Topete. Acorden donar-li suport moral i material.

11/01/1874: Acorden la formació del padró general d’habitants.

18/01/1874: Acorden la compra de candeles per a la festa de la Purificació.

18/01/1874: Nomenen els contribuents que portaran el pal·li en el dia de Sant Sebastià de la Festa Major.

21/01/1874: Acorden verificar la rectificació de l’allistament dels mossos de la Reserva.

21/01/1874: Informen d’una instància de Joan Folch Bofarull al ministre de Gràcia i Justícia perquè indultin el seu fill Joan Folch Llesull [?], fet presoner carlista. Acorden informar favorablement.

01/02/1874: Acte de declaració dels mossos de la Reserva.

08/02/1874: Acorden verificar el lliurament dels mossos de la Reserva a la Caixa provincial.

08/02/1874: Acorden efectuar el pagament de les despeses a l’Hospital Militar d’un mosso.

15/02/1874: Informen del resultat del lliurament dels mossos de la reserva a la Caixa provincial. Acorden iniciar els expedients de pròfugs contra alguns mossos.

15/02/1874: Acorden suprimir el servei de vigilància des del campanar de l’església.

19/02/1874: Informen d’una instància de Pau Font Domènech notificant haver redimit econòmicament el servei militar del seu fill.

19/02/1874: Acorden declarar pròfugs alguns mossos.

22/02/1874: Acorden que el recaptador faci un nou intent per cobrar els deutes dels contribuents en els arbitris municipals i en els casos en què no ho aconsegueixi instruiran expedients de constrenyiment.

22/02/1874: Acorden certificar la propietat d’una finca a Tecla Grau Guàrdia al carrer del Mig número 39.

01/03/1874: Acorden la reparació de la conducció de la mina d’aigua de la vil·la.

08/03/1874: Informen de l’estat dels pagaments efectuats al contingent provincial.

08/03/1874: Acorden comprar nous uniformes als treballadors municipals: guàrdies rurals, peons camioners i sereno.

15/03/1874: Nomenen una comissió per a la formació del pressupost.

15/03/1874: Acorden normes de treball per al sereno: cantar les hores, avisar els veïns que ho demanin, etc.

15/03/1874: Acorden assistir a tots els actes religiosos de la Setmana Santa.

16/03/1874: Informen de la resposta de la Diputació a una instància de l’anterior alcalde Tomás Domingo sobre el pagament dels costos d’una fortificació. Acorden desestimar la instància i fallen novament en contra de Domingo.

22/03/1874: Informen sobre les partides fallides en els expedients de constrenyiment.

25/03/1874: Informen d’una reunió amb el governador militar de la província relacionat amb la instal·lació i vigilància d’una estació telegràfica al campanar de l’església i de les reticències d’alguns veïns davant aquesta possibilitat.

25/03/1874: Informen de les queixes d’alguns veïns per l’actuació de la corporació. Acorden presentar la dimissió al governador civil.

29/03/1874: Informen d’haver comunicat la dimissió al governador civil interí.

29/03/1874: Acorden assistir a la funció religiosa.

05/04/1874: Acorden portar el pal·li en l’acte d’administració del sagrament als pobres malalts el diumenge de quaresma.

05/04/1874: Informen de l’incident de l’alcalde i secretari amb uns voluntaris de la República. Acorden discutir la reinstal·lació d’un servei de vigilància al campanar de l’església.

12/04/1874: Informen de la paralització del servei de correu des de fa dos mesos.

14/04/1874: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen d’una visita d’un comandant de l’Estat Major obligant a la instal·lació d’una torre telegràfica al campanar de l’església. Acorden finançar les obres amb càrrec al proper pressupost.

19/04/1874: Informen d’un acord de la Diputació publicat al Butlletí Oficial número 78 sobre la instància de l’antic alcalde Tomás Domingo Torroja. Acorden reclamar a Domingo el pagament dels costos de les obres de fortificació, equips i mobilització.

19/04/1874: Informen de l’avenç de les obres de fortificació del campanar. Acorden realitzar només les necessàries.

19/04/1874: Acorden certificar la propietat d’una finca a Francesc Catà Llauradó a la partida de Rabasols.

26/04/1874: Informen de l’estat de les obres de la fortificació del campanar i dels costos econòmics que comporta.

27/04/1874: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Informen de l’ordre del comandant militar per enderrocar la cúpula del campanar per tal d’instal·lar-hi un telègraf. Acorden constituir una comissió per dissuadir al governador militar d’enderrocar la cúpula.

03/05/1874: Informen de la reunió amb el governador militar que accedeix a respectar la cúpula del campanar.

03/05/1874: Acorden certificar la propietat d’una finca a Feliu Sabaté Roig a la partida de la Coma.

03/05/1874: Acorden demanar a Joan Voltas Vilamajor que recapti el quart trimestre de la contribució dels arbitris municipals.

10/05/1874: Nomenen membres per formar la junta municipal encarregada de formar les primeres llistes per al Jurat.

15/05/1874: Informen del projecte de pressupost desglossat per partides. Acorden aprovar-lo i convocar la Junta Municipal d’Associats per a la seva aprovació definitiva.

17/05/1874: Acorden cessar en el càrrec al dipositari municipal, Josep Papiol Ferré, i el substitueixen per Ramon Tarrida Grau.

24/05/1874: Acorden arrendar les aigües sobrants de la mina d’aigua de Sant Pere.

31/05/1874: Llegeixen una instància del regidor Ramon Martorell en relació al deute de l’antic alcalde Tomás Domingo Torroja. Acorden desestimar-la i obliguen Domingo al pagament establert.

08/06/1874: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven definitivament el pressupost municipal. El pressupost és desglossat per partides.

14/06/1874: Informen de la dimissió del dipositari Ramon Tarrida Grau. Acorden substituir-los en la pròxima reunió.

21/06/1874: Nomenen nou Dipositari Felicià Ferré [?] Trius.

28/06/1874: Acorden arrendar les hores d’aigua sobrants de la mina d’aigua de Sant Pere.

05/07/1874: Acorden comprar bastons de comandament per al jutge municipal i el tinent segon d’alcalde.

06/09/1874: Informen de la dimissió del guarda rural Antoni Masó Nolla i el substitueixen per Feliu Monné Roig.

06/09/1874: Informen d’una instància de Maria Gil per tal que intercedeixin davant la Diputació que demani al governador militar l’alliberament del seu marit, Joan Moragues Mir, empresonat perquè el seu fill va fer-se pròfug.

08/09/1874: Acorden el finançament del dèficit del pressupost amb una transferència dels altres capítols.

08/09/1874: Esborrany de l’acta on acorden el finançament del dèficit del pressupost amb una transferència dels altres capítols.

20/09/1874: Acorden autoritzar una instància de Josep Plana Gavaldà de construir una sínia a la seva finca de la partida de Centcelles o la Riba.

20/09/1874: Acorden informar favorablement una instància de Josep Gavaldà reclòs a la presó per no haver-se presentat a la Caixa de la província el seu fill Pau Gavaldà Callao.

20/09/1874: Acorden cessar el guarda rural Francesc Solé Guàrdia i el substitueixen per Joan Monné Roig.

22/09/1874: Llegeixen un ofici del comissari de guerra de la província sobre el pagament dels desperfectes o manteniment en la roba i utensilis de tropa que estan a càrrec del municipi. Acorden respondre positivament a la petició.

14/10/1874: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden la formació del repartiment de la contribució de consums.

27/10/1874: Informen de l’actuació d’una partida carlina i segrest del jutge, tinent d’alcalde, guarda rural i propietaris, escapats a Blancafort. I del segrest fet pel governador militar de tres veïns. Convoquen una reunió amb la Junta Municipal d’Associats.

28/10/1874: Llistat de participants en alguna reunió de l’Ajuntament i contribuents.

01/11/1874: Llegeixen una comunicació del comandant militar ordenant la reparació de la fortificació de l’església. Acorden efectuar les obres de reparació necessàries.

08/11/1874: Acorden cedir la sala de l’Hospital per a la celebració d’oficis religiosos.

08/11/1874: Informen que Josep Maria Bové Domènech s’ha retractat de llogar la casa per a instal·lar-hi l’escola de nenes. Acorden veure la de Josep Bofarull Ribalt.

08/11/1874: Acorden arrencar els arbres del carrer de Sant Pere perquè perjudicaven la conducció d’aigua.

14/11/1874: Instància de Simó Roig Mestre, demanant dos mesos de baixa per qüestions de salut.

15/11/1874: Acorden certificar la propietat d’una finca a Josep Gusi i Maria Alberich a la partida de la Riudarenes.

22/11/1874: Informen d’una comunicació del governador civil publicada al Butlletí Oficial número 1105 [?] del dia 20 de novembre establint un calendari per al servei de bagatges que ha de prestar el poble. Acorden complir-la.

22/11/1874: Informen d’una instància presentada pel tinent segon d’alcalde, Simó Roig Mestre, demanant dos mesos de baixa per qüestions de salut. Ho accepten.

 

 

1875


03/01/1875: Informen de la instauració de la Monarquia en la figura del rei Alfons XII.

03/01/1875: Acorden celebrar les festivitats de Sant Antoni Abad i Sant Sebastià els dies 17 i 18 de gener.

03/01/1875: Acorden que el regidor interventor signi uns lliuraments de pagament als empleats.

10/01/1875: Acorden introduir algunes modificacions en les condicions laborals del recaptador Joan Voltas.

10/01/1875: Acorden demanar al comandant militar poder repicar les campanes del campanar el dia de la festa de sant Sebastià.

17/01/1875: Llegeixen una instància del recaptador Joan Voltas denunciant les modificacions introduïdes per l’Ajuntament en el seu conveni laboral. Acorden deixar sense efecte les modificacions.

24/01/1875: Acorden la reparació de la conducció d’aigua a la font pública.

24/01/1875: Acorden pagar les obres de fortificació de l’església i de la torre telegràfica.

27/01/1875: Informen de la visita del comandant militar que vol cobrar els diners de la recaptació de l’Impost Personal de l’any 1869-1870. Acorden responsabilitzar del deute a l’Ajuntament que hi havia en aquell moment presidit per l’alcalde Pau Font Domènech.

31/01/1875: Informe de la brutícia que hi ha a la conducció de la mina d’aigua de la vila. Acorden netejar-la.

31/01/1875: Acorden no participar als oficis religiosos del dia 2 de febrer però sí portar-hi les candeles.

01/02/1875: Informen sobre la negativa de l’Ajuntament que hi havia 1869-1870 a responsabilitzar-se dels diners de l’Impost Personal. Acorden passar l’expedient al Jutge municipal.

07/02/1875: Informen de l’agraïment del mossèn per la protecció de l’església parroquial durant aquests anys. Acorden anul·lar la no participació en els oficis religiosos i oferir-li tota la col·laboració.

07/02/1875: Acorden certificar la propietat de la meitat d’una casa a Pau Torrens Ràfols al carrer Major, antic carrer de Copons.

14/02/1875: Informen d’una instància enviada per l’antic Ajuntament presidit per Pau Font a la Diputació demanant exempció de responsabilitats. Acorden informar desfavorablement sobre aquesta instància i insisteixen a responsabilitzar-los del deute.

14/02/1875: Informen de la dimissió que presenta l’alcalde Joan Grau Cerdà. Acorden no acceptar-la.

14/02/1875: Informen de la dimissió que presenta el secretari Pau Vallès Vidal. Acorden acceptar-la i substituir-lo per Ramon Martorell Sanahuja.

16/02/1875: Llegeixen una comunicació del comandant militar en relació amb una queixa de l’Ajuntament que presidia Pau Font i demana que l’actual corporació aclareixi els fets. Acorden certificar que l’actitud del comandant mai va ser amenaçant.

21/02/1875: Informen d’un real decret del dia 10 d’abril i una circular del governador civil del dia 15 sobre l’allistament de 70.000 homes. Acorden iniciar l’expedient d’allistament.

21/02/1875: Acorden sol·licitar a l’autoritat militar permís per enderrocar les obres de fortificació de la casa de l’Abadia per, després, traspassar-la al mossèn.

21/02/1875: Nomenen la comissió per formar el projecte de pressupost.

24/02/1875: Votació entre els consellers per escollir un nou secretari entre Pau Vallès Vidal o Ramon Martorell Sanahuja.

25/03/1875: Informen d’un ofici de l’encarregat de la torre telegràfica demanant draps per netejar-hi els llums. Acorden comprar draps amb aquesta finalitat.

25/03/1875: Informen de la compra efectuada pel comandant d’una carretada de carbó. Acorden pagar-la i recollir els rebuts corresponents per cobrar després els diners a la superioritat.

25/03/1875: Autoritzen el regidor síndic per recollir a l’Administració Econòmica de la província una inscripció intransferible de béns de propis.

25/03/1875: Acorden comprar l’oli per a la torre telegràfica a Josepa Vidal Cerdà.

26/03/1875: Informen del resultat de la subhasta dels materials de la fortificació de l’església parroquial.

26/03/1875: Convoquen una reunió amb la Junta Municipal d’Associats.

28/03/1875: Acorden certificar la propietat d’una casa a Magdalena Gasol al carrer de Sant Pere.

04/04/1875: Llegeixen un ofici del governador civil de 3 d’abril nomenant consellers Pau Recasens Aluja, Francesc Grau Gavaldà, Francesc Vilà Martell i Josep Martorell Nolla, en lloc de Pere Roig Coll, Joan Moragas Gasull, Joan Sabaté Coll i Ramon Martorell Palau.

04/04/1875: Informen de la dimissió del secretari Ramon Martorell Sanahuja. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.

04/04/1875: Nomenen regidor interventor a Josep Martorell Nolla i regidor interventor a Francesc Vilà Martell.

04/04/1875: Acorden celebrar sessions els diumenges a les 10 h.

04/04/1875: Nomenen una comissió per elaborar el projecte de pressupost

04/04/1875: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos a la Caixa provincial.

04/04/1875: Sortegen l’ordre numèric dels regidors.

11/04/1875: Acorden continuar amb la declaració de soldats per cobrir la quota de mossos que ha estat adjudicat al poble.

11/04/1875: Acorden examinar els comptes dels anys 1872-73 i 1873-74.

11/04/1875: Informen d’un rumor sobre irregularitats comeses pel dipositari municipal. Acorden convocar una reunió amb la Junta municipal d’Associats i les persones afectades.

11/04/1875: Acorden certificar la propietat d’una casa a Magdalena Gasol al carrer de Sant Pere.

15/04/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aclareixen les suposades irregularitats comeses per dipositari municipal.

15/04/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden efectuar el repartiment de l’impost de consums.

18/04/1875: Convoquen l’acte de renovació de la Junta Municipal d’Associats.

23/04/1875: Informen d’una comunicació de la Diputació desestimant la denúncia de Pere Alegret i Francesc Grau contra l’actuació de l’Ajuntament en relació amb l’allistament de soldats. Acorden enviar al jutge els expedients contra pares de mossos pròfugs.

25/04/1875: Acte de constitució de la Junta Municipal d’Associats.

02/05/1875: Acorden certificar la propietat d’una finca a Jaume Fortuny Capdevila, de Reus, a la partida de Les Puntes.

02/05/1875: Informen que el comandant militar ha accedit al fet que es facin els tocs de campanes estipulats.

02/05/1875: Informen de la sol·licitud del comandant per reparar el pla de la plaça del Castell. Acorden les eines que demana i el servei d’un peó.

09/05/1875: Acorden assistir als oficis religiosos i processó dels dies de Pàsqua i Corpus Christi.

16/05/1875: Informen de la recerca d’un habitatge particular per llogar-la com a escola de nens. Acorden comunicar-ho a l’Assemblea de Contribuents.

16/05/1875: Acorden lliurar a Josep Domingo Pintaluba, dipositari municipal l’any 1868, una còpia certificada de l’acta del ple del dia 20 de desembre de 1868.

16/05/1875: Llegeixen un ofici del mossèn demanant permís per celebrar la processó del Corpus. Acorden autoritzar-la.

16/05/1875: Informen d’una instància de Rosa Solé Parés denunciant la mala olor de les aigües que surten de la casa de Pau Bofarull Torres al carrer de la Costa. Acorden fer-hi una inspecció.

23/05/1875: Informen d’una instància presentada per Ramon Tarrida, Josep Plana, Jaume Vallvé, Josep Domingo i altres per legalitzar la Societat Artesana, un “casino de recreo, diversión, instrucción i estimación entre los socios”.

23/05/1875: Acorden contractar una orquestra per a la processó del Corpus.

23/05/1875: Visita del comandant militar al ple. Informa de la paralització de les obres de l’esplanada de la plaça del Castell. Acorden la seva continuació.

30/05/1875: Informen de la instància de Joan Martorell, de Reus, demanant una revisió de la classificació de la seva finca a la partida de Les Puntes a efectes de la contribució. Acorden esperar al moment en què es faci una classificació general del terme.

06/06/1875: Acorden fer pública l’opció d’arrendament de l’aigua sobrant de la mina d’aigua de Sant Pere.

13/06/1875: Informen d’un circular de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial número 136 ordenant els Ajuntaments la concertació de preus de les espècies de consums. Nomenen una comissió per gestionar aquesta concertació a l’Administració Econòmica.

13/06/1875: Acorden efectuar el cobrament a l’Administració Econòmica d’una làmina intransferible del deute consolidat del 3 % per béns de propis.

13/06/1875: Acorden la reparació de la paret del barranc del camí de La Selva en el tram anomenat Caseta de Solé.

20/06/1875: Informen dels acords de la Comissió de concertació de les espècies de consums a l’Administració Econòmica.

20/06/1875: Acorden arxivar la làmina intransferible del deute consolidat al 3 % pels béns de propis que va ser recollida a l’Administració Econòmica.

20/06/1875: Informen d’una comunicació de l’Administració Econòmica perquè vagin a recollir una nova làmina del deute consolidat al 3 %. Nomenen el conseller Francesc Vila Martell per anar-la a recollir.

20/06/1875: Informen d’una comunicació de l’Administració Econòmica relativa a un deute corresponent a l’impost de consums. Acorden que el recaptador pagui el deute amb els diners que ja ha recaptat.

20/06/1875: Informen d’una comunicació del director general de contribucions publicada al Butlletí Oficial número 136 autoritzant a imposar un recàrrec de fins al 4 % en la contribució territorial per tal de cobrir les despeses municipals. Acorden aplicar aquest 4 %.

27/06/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per cobrir la contribució de consums per a l’any 1875-76.

27/06/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden l’exposició pública del projecte de pressupost i posterior aprovació per la Junta Municipal.

04/07/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden nous mitjans per cobrir la contribució de consums.

11/07/1875: Informen de denúncies per la mala qualitat del local de l’escola de nens. Acorden delegar en el prevere de la parròquia, Antoni Dalmau, una nova negociació amb Feliu Tarrida Grau perquè els llogui una sala de casa seva.

11/07/1875: Informen del resultat de la revisió dels expedients de mossos dels anys 1873 i 1874. Acorden noves citacions a mossos per tal que es presentin a la Diputació Provincial.

18/07/1875: Informen de les gestions del prevere Dalmau. Acorden llogar la sala de la casa de Feliu Tarrida al carrer Peixateria número 12 per instal·lar-hi l’escola de nens.

18/07/1875: Informen d’un ofici de l’Administració Econòmica perquè vagin a recollir una làmina del deute consolidat al 3 %. Nomenen un comissionat per recollir-la.

18/07/1875: Informen de la imminència de la Festa Major. Acorden participar en els oficis religiosos.

18/07/1875: Informen d’una instància de Josep Sabaté Gras queixant-se pel fet que els venedors de verdura, fruita i peix s’instal·len al carrer Major davant de casa seva i li impedeixen el pas. Acorden que a partir d’ara la venda es faci a la plaça del Castell.

25/07/1875: Acorden contractar una orquestra de música per a la Festa Major.

25/07/1875: Informen d’un ofici de l’Administració Econòmica perquè vagin a recollir una làmina del deute consolidat al 3 %. Nomenen un comissionat per recollir-la.

01/08/1875: No hi ha sessió a causa de la Festa Major.

08/08/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Llegeixen una instància Felip Font i sis propietaris més, veïns de Reus, contra el repartiment de la contribució territorial. Acorden desestimar-la.

10/08/1875: Acorden cobrir el deute d’algunes despeses municipals amb transferències de crèdits d’altres partides del pressupost.

19/08/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven el pressupost municipal, que transcriuen desglossat per partides.

12/09/1875: Llegeixen una comunicació del governador civil sobre els comptes del dipositari Josep Papiol. Acorden nomenar una comissió de la Junta Municipal d’Associats per a l’examen dels comptes.

26/09/1875: Informen de la defunció de Feliu Maseras Giralt, criat de l’Ajuntament. El substitueixen per Antoni Ribera Gavaldà.

26/09/1875: Acorden posar a l’edifici de l’Ajuntament un retrat del rei Alfons XII.

17/10/1875: Informen del resultat de la inspecció dels comptes de Josep Papiol. Acorden convocar la Junta Municipal d’Associats per a la seva aprovació.

24/10/1875: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen de la manca d’algunes signatures en els comptes de Josep Papiol. Acorden enviar-les a la Diputació Provincial.

07/11/1875: Informen dels bans del capità general de Barcelona ordenant un sometent general a Catalunya per acabar definitivament amb la guerra.

07/11/1875: Informen d’una circular del governador militar del dia 3 de novembre sobre el sometent. Acorden fer-la pública.

07/11/1875: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per fer front a les despeses de formació del sometent.

07/11/1875: Informen d’una instància de Salvador Alegret Llauradó a la Diputació Provincial perquè li aixequin l’embargament de béns per responsabilitat respecte de l’absència del seu germà Josep, pròfug de les quintes. Acorden informar favorablement.

07/11/1875: Acorden certificar a Josepa Plana Vidal, vídua de Josep Catà Cendrós, la propietat d’una casa al carrer Peixateria i una finca a la partida del Camí de La Selva.

07/11/1875: Acorden la reparació dels fanals públiques.

07/11/1875: Autoritzen el mossèn a celebrar el Novenari de les ànimes del Purgatori a l’església parroquial.

11/11/1875: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Informen de les disposicions del governador militar en relació amb el sometent general. Acorden els mitjans per cobrir les despeses que ocasiona.

14/11/1875: Acorden els preparatius per a la formació del sometent.

14/11/1875: Informen d’un ofici del governador civil aclarint l’allistament del mosso Sebastià Calaf Vila.

14/11/1875: Acorden certificar a Josepa Plana Vidal la propietat d’una casa al carrer Peixateria.

14/11/1875: Acorden certificar a Teresa Vidal Roig la propietat d’una finca a la partida del Camí de La Selva.

14/11/1875: Acorden certificar a Magí Plana Roig, veí de Reus, la propietat d’una casa al carrer del Mig, abans de Cervera.

21/11/1875: Informen de la proximitat de les eleccions a diputats a Corts i compromissaris al Senat. Acorden establir l’edifici de l’Ajuntament com a únic col·legi electoral.

30/12/1875: Acte de liquidació amb el recaptador dels arbitris municipals i de consums dels comptes dels anys 1871 a 1876, Joan Voltas Vilamajor.

 

 

1876


01/01/1876: Acorden la celebració de les festes patronals els dies 20 i 21 de gener i d’informar-ne al mossèn.

01/01/1876: Informen de la dimissió de l’encarregat del cementiri, campanar i i rellotge. Acorden substituir-lo per Santiago Fernández Martínez.

01/01/1876: Acorden demanar al mossèn que les campanades a morts es facin de la mateixa manera per als rics i els pobres.

09/01/1876: Informen d’un real decret de 31 de desembre publicat al Butlletí Oficial número 3 de convocatòria de les eleccions a Corts i Senat. Acorden la formació de la mesa electoral.

09/01/1876: Acorden la participació en tots els actes religiosos de la festa major i també contractar una orquestra.

09/01/1876: Acorden lliurar un certificat d’empadronament a Baptista Grau Nicolau.

09/01/1876: Acorden lliurar un certificat de dades fiscals a Antoni Español Sanahuja.

14/01/1876: Acorden participar en un ofici religiós el proper diumenge.

16/01/1876: Acorden la confecció de candeles per a la festa de la Candelera i la participació als oficis religiosos i processó.

16/01/1876: Acorden suspendre la sessió del proper dia 24 a causa de la celebració de les eleccions a Corts i Senat.

30/01/1876: Acorden que la candela dels membres de l’Ajuntament que no participin dels actes de la Candelera igualment es posin a l’altar.

30/01/1876: Acorden fer públic els dies 2 i 3 de febrer per al cobrament del tercer trimestre de les contribucions.

06/02/1876: Acorden convocar reunió amb la Junta Municipal de Contribuents per fer front a les fallides en el cobrament de les contribucions.

07/02/1876: Acorden adherir-se a una petició dels arquebisbes de Toledo i Tarragona perquè el govern decreti el restabliment de la unitat catòlica del país.

20/02/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Maria Pallejà Llorens.

20/02/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden l’embargament i subhasta de béns dels contribuents deutors de la contribució.

27/02/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Feliu Masó Nolla i Antònia Marsal Solé.

27/02/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Maria Pallejà Llorens.

29/02/1876: Informen de l’acabament de la Guerra Carlina. Acorden actes de celebració.

05/03/1876: Acorden convocar la Junta Municipal d’Associats per destinar diners a un fons nacional d’ajut a les víctimes de la guerra i les celebracions festives i a l’enderrocament de les fortificacions fetes a l’església parroquial.

12/03/1876: Nomenen una comissió per a la formació d’un projecte de pressupost municipal.

12/03/1876: Acorden la formació de l’apèndix de l’amillarament.

12/03/1876: Acorden la subhasta dels materials utilitzats en la fortificació de l’església parroquial.

12/03/1876: Acorden els darrers preparatius per a la celebració del final de la guerra

19/03/1876: Acorden l’exposició pública del projecte de pressupost.

26/03/1876: Acorden el recorregut de la processó de Setmana Santa.

02/04/1876: Informen de la reunió amb la Junta Municipal d’Associats per a l’aprovació del pressupost.

09/04/1876: Aproven el padró de la Prestació Personal.

13/04/1876: Acorden el procediment per designar quins confrares de la Congregació de la Puríssima Sang portaran el Sant Crist i els estendards.

16/04/1876: Acorden efectuar una inspecció dels danys causats pel fred.

19/04/1876: Acorden una peritatge per avaluar els danys causats pel ret i instruir expedients de perdó de les contribucions i la convocatòria d’una reunió amb la Junta Municipal d’Associats.

21/04/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen dels danys causats pel fred i acorden mitjans per pal·liar-ne els perjudicis.

23/04/1876: Acorden afegir totes les peticions particulars de perdó en les contribucions en la petició global que tramita l’Ajuntament.

23/04/1876: Informen d’una instància de Joan Martorell de rectificació de dades fiscals. Acorden passar-la a la Junta Pericial.

30/04/1876: Acorden lliurar els títols de metge cirurgià a Ramon Antoni Martí Tomàs i de farmacèutic a Francesc Roig Plan, que ja venien exercint al poble.

07/05/1876: Informen d’haver lliurat a l’Administració Econòmica de la província l’expedient en demanda de condonació de les contribucions.

14/05/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per cobrir la contribució de consums.

21/05/1876: Informen d’una instància de Josep Antoni Soler Portell, metge cirurgià de Tarragona, de rectificació de dades fiscals. Acorden desestimar-la.

28/05/1876: Acorden rebaixar la consignació que té assignada Francesc Roig Marsal en el repartiment de l’impost de consums

31/05/1876: Acte de renovació de la Junta Pericial.

04/06/1876: Informen de la baixa del mestre Felip Jové Morera per malaltia. Acorden demanar a la Junta Provincial d’Instrucció Pública la seva substitució.

04/06/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Jaume i Teresa Barberà Cabré, veïns de Reus.

11/06/1876: Llegeixen una comunicació de la Junta Provincial de Primer Ensenyament per tal que l’Ajuntament instrueixi l’expedient per substituir al mestre

11/06/1876: Informen de la visita de l’inspector d’ensenyament, Antoni Surós [?]. Acorden augmentar el sou del substitut del mestre de nens, quan es nomeni.

18/06/1876: Acorden arrendar l’aigua sobrant de la mina d’aigua de Sant Pere i la reparació de la font i rentadors públics.

18/06/1876: Acorden participar a la processó del Corpus i portar el pal·li.

25/06/1876: Informen de la dimissió de l’encarregat del rellotge i del cementiri, Santiago Fernández Martínez. Acorden substituir-lo per Josep Veciana Grau.

25/06/1876: Nomenen els repartidors del repartiment de la contribució de consums.

02/07/1876: Informen de la dimissió del sereno, Blai Maseras Giralt. Acorden substituir-lo per Feliu Folch Cerdà.

09/07/1876: Acorden convocar la Junta municipal d’Associats per convenir els mitjans per pagar la despesa total ocasionada pel sometent.

09/07/1876: Acorden celebrar el proper diumenge la subhasta de les aigües sobrants de la mina d’aigua de Sant Pere, font pública de Gassol i rentador públic.

11/07/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per cobrir les depeses del sometent.

23/08/1876: Reunió de l’Ajuntament i repartidors de la contribució de consums. Acorden el procediment per efectuar el repartiment de la contribució de consums.

27/08/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

03/09/1876: Autoritzen Josep Badia Vaqué a construir una sínia per al rec de la seva finca.

03/09/1876: Acorden lliurar un certificat de dades fiscals a Tecla Roig Mir.

03/09/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Pancraci Gorrell [?] Mariné.

03/09/1876: Autoritzen Pau Maduell Ferré la construcció d’una conducció d’aigua al carrer Major.

03/09/1876: Llegeixen un ofici de la Junta Repartidora de Consums de la seva dimissió del càrrec. Acorden esperar uns dies per si el governador civil vol prendre alguna decisió.

20/09/1876: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden mitjans per cobrir el repartiment de consums.

15/10/1876: Acorden embargar els béns dels mossos que no van presentar-se a la caixa militar.

15/10/1876: Informen de la dimissió de la Junta repartidora de consums. Nomenen una nova junta.

22/10/1876: Acorden lliurar al jutge municipal els expedients contra els pares dels mossos pròfugs del 2n reemplaç de l’any 1875.

22/10/1876: Llegeixen una comunicació de l’Administració Econòmica sobre la verificació del repartiment de la contribució de consums. Acorden complir-la.

22/10/1876: Llegeixen una comunicació de la Diputació sobre el repartiment veïnal. Acorden citar a l’agent recaptador, Agustí Bofarull Armengol, a aclarir alguns dubtes sobre el repartiment de la contribució territorial.

29/10/1876: Acorden exigir al recaptador de la contribució dels arbitris municipals, Agustí Bofarull Armengol, una justificació dels diners recaptats.

29/10/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Josep Solé Illa.

29/10/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Rosa Sabaté Coll.

29/10/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Tecla Ferré Papiol.

05/11/1876: Informen de la instància presentada per Josep Aymat Llansà de reclamació de dades fiscals.

05/11/1876: Informen de la instància presentada per Josep Solanas Abelló de reclamació de dades fiscals.

12/11/1876: Informen de la instància presentada per Tomàs Domingo Torroja de reclamació de dades fiscals.

15/11/1876: Reunió de l’Ajuntament i la Junta Repartidora de Consums. Acorden la resposta a les reclamacions presentades per Josep Aymat Llansà, Josep Solanas Abelló i Tomás Domingo Torroja.

19/11/1876: Nomenen la Junta municipal per a la rectificació de l’amillarament.

26/11/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Agustí Molné Catà.

03/12/1876: Convoquen reunió de la Junta Municipal d’Associats per decidir sobre les partides fallides de la contribució territorial.

06/12/1876: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden efectuar embargament i venda de béns immobles dels deutors de la contribució territorial.

10/12/1876: Informen d’uns oficis de l’Administració Econòmica relatius a les reclamacions sobre dades fiscals fetes per Tomás Domingo Torroja i Josep Aymat.

17/12/1876: Informen d’una circular del governador civil ordenant rapidesa en la rectificació del padró general d’habitants i la formació de les llistes electorals.

17/12/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Maria Plana Alabart.

19/12/1876: Acorden fer públiques les llistes electorals.

24/12/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Maria Marsal Valentí.

24/12/1876: Acorden participar a les funcions religioses del dia de Nadal.

31/12/1876: Acorden traslladar la celebració de les festes de Sant Sebastià i Sant Antoni als dies 20 i 21 de gener.

31/12/1876: Acorden donar resposta a les reclamacions presentades en relació a les llistes electorals.

31/12/1876: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Joan Marsal Basora.

 

 

1877


02/01/1877: Informen d’una instància de Ramon Martorell demanant rectificacions a les llistes electorals. Acorden aprovar-la.

07/01/1877: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Francesc Grau Gavaldà.

14/01/1877: Informen d’una instància de Ramon Martorell demanant rectificacions a les llistes electorals. Acorden desestimar-la.

14/01/1877: Acorden recollir les cèdules electorals a la Diputació.

14/01/1877: Informen d’una instància de Josep Ferré Curull queixant-se de la prohibició per als tonellers i carreters de treballar al carrer. Acorden desestimar-la.

14/01/1877: Autoritzen les depeses per a l’orquestra i processó de les festes de Sant Sebastià i Sant Antoni.

21/01/1877: Acorden la formació de l’allistament per al reemplaçament.

21/01/1877: Acorden els premis per a la cursa d’homes.

28/01/1877: Nomenen president de la mesa per a les pròximes eleccions municipals els dies 6, 7, 8 i 9 de febrer.

28/01/1877: Acorden pagar una factura al fuster per diverses feines fetes al poble.

28/01/1877: Acorden participar en els oficis religiosos de la festa de la Purificació.

04/02/1877: Acorden efectuar la rectificació de l’allistament dels mossos del reemplaçament.

11/02/1877: Acte de proclamació de consellers escollits a les eleccions generals.

11/02/1877: Acorden practicar una liquidació de comptes amb el recaptador de les contribucions.

11/02/1877: Acte de rectificació de l’allistament dels mossos del reemplaçament.

17/02/1877: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial número 39 ordenant la confecció d’una llista de majors contribuents i una altra dels consellers elegits a les darreres eleccions. Acorden confeccionar-les.

17/02/1877: Acorden fer públiques les llistes del cens electoral per a les futures eleccions a diputats provincials.

17/02/1877: Acte de liquidació de comptes amb el recaptador de les contribucions, Joan Voltas Vilamajor.

18/02/1877: Acorden enviar una comissió als actes de rebuda a la visita del rei Alfons XII a la ciutat de Tarragona.

27/02/1877: Acorden pagar del pressupost les despeses del desplaçament de la comissió de benvinguda al rei Alfons XII a Tarragona.

01/03/1877: Informen de les dimissions presentades pel secretari, Pau Vallès Vidal, i dels criats, dipositari i guarda rurals. Acorden acceptar-les.

01/03/1877: Acte de constitució de l’Ajuntament. Alcalde: Josep Papiol Ferré. Tinent d’alcalde: Josep Domingo Pintaluba i Josep Marsal Papiol. Regidors: Josep Forasté Garsavall, Josep Ferré Curull, Josep Gavaldà Marsal, Lluís Bové Domènech i Feliu Fortuny Martí.

01/03/1877: Nomenen secretari a Ramon Martorell Sanahuja i auxiliar de secretaria a Tomás Gavaldà Ferrer.

01/03/1877: Nomenen criat a Josep Mallofré Gil, agutzil i pregoner a Francesc Torrens i Estillas, encarregat del rellotge a Josep Veciana Grau, guarda rurals a Joan Ferrer Martí i Feliu Estillas Moragas.

01/03/1877: Confirmen en el càrrec al sereno, Feliu Folch Solé i a l’encarregat del cementiri, Josep Veciana Grau. Nomenen interinament per al càrrec de dipositari a Ramon Martorell Palau.

01/03/1877: Nomenen el president de la mesa electoral per a les eleccions a diputats provincials del dia 3 de març.

10/03/1877: Nomenen Feliu Roselló Blanch per efectuar l’amidament dels mossos del reemplaçament.

18/03/1877: Nomenen efectivament a Ramon Martorell Palau com a dipositari.

18/03/1877: Informen de la baixa del mestre des de fa nou mesos. Acorden demanar a la Junta d’instrucció primària que li practiqui un reconeixement mèdic.

18/03/1877: Acorden confeccionar l’uniforme a alguns treballadors municipals.

20/03/1877: Informen de les dedicacions municipals que tindran els tinents d’alcalde.

20/03/1877: Nomenen les diverses comissions permanents.

20/03/1877: Nomenen la Junta municipal d’associats.

25/03/1877: Nomenen una comissió per a la formació del pressupost municipal.

25/03/1877: Acorden assistir a les processons de Setmana Santa.

01/04/1877: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Josep Solé Basorai Teresa Gavaldà Vidal.

16/04/1877: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden els mitjans per cobrir la contribució de consums.

22/04/1877: Nomenen les juntes pericials.

22/04/1877: Llegeixen una comunicació del governador civil del dia 16 d’abril sobre irregularitats en els comptes municipals de l’any 1870-71. Recullen explicacions de l’ajuntament que hi havia el 1870. Acorden transmetre-les al governador civil.

04/05/1877: Nomenen apoderats per cobrar uns diners a la tresoreria de la hisenda pública de la província.

04/05/1877: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Rafael Ferré Golorons.

13/05/1877: Informen d’una circular del governador civil publicada a Butlletí Oficial de la Província número 110 referent al pressupost i els comptes municipals. Acorden donar resposta sobre alguns entrebancs administratius.

20/05/1877: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Joan Roig Roig i Maria Mestre Sanromà.

30/05/1877: Acorden convocar una reunió amb el recaptador Joan Voltas per examinar els comptes de la recaptació dels arbitris municipals i consums.

02/06/1877: Acorden enviar una comissió a la Diputació Provincial per demanar una pròrroga en el pagament del contingent provincial i de presos pobres.

10/06/1877: Acorden lliurar un certificat de propietat de béns immobles a Feliu Masó Nolla i Antònia Marsal Solé.

17/06/1877: Acorden la formació del pressupost i posterior aprovació a la junta de contribuents.

05/07/1877: Informen d’una instància demanant la subhasta de les aigües sobrants de la font de Garrot. Acorden la subhasta.

08/07/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

15/07/1877: Informen d’una instància de Pere Casellas Ferré de rectificació de dades fiscals. Acorden desestimar-la.

22/07/1877: Nomenen un pèrit per taxar la finca de Jaume Vallvé Socias.

29/07/1877: Acorden participar en els actes religiosos de la Festa Major i llogar l’orquestra del senyor Mestres, de Valls, i els xiquets de Valls.

05/08/1877: Nomenen l’advocat Vicente Barberá i Fernández de Villegas representant de l’Ajuntament a Madrid.

12/08/1877: Nomenen la comissió per a la formació del padró de la prestació personal per a la reparació dels camins.

15/08/1877: Aproven el padró de la prestació personal.

15/08/1877: Nomenen la comissió per a la discussió del contracte d’encapçalament de la contribució industrial.

19/08/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

26/08/1877: Nomenen els repartidors del repartiment de consums.

29/08/1877: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Acorden demanar al governador civil el permís per confeccionar un repartiment extraordinari general per cobrir el dèficit del pressupost.

29/08/1877: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Acorden confeccionar el repartiment de consums.

02/09/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

09/09/1877: Informen del cessament de l’alcalde, Josep Papiol Ferré. Deleguen les funcions en el tinent d’alcalde 1r, Josep Domingo Pintaluba.

16/09/1877: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals a Tarragona.

23/09/1877: Informen de les reparacions fetes a l’escola. Acorden pagar-les del pressupost municipal amb càrrec al capítol d’imprevistos.

30/09/1877: Informen de les 18 instàncies presentades amb reclamacions de rectificació a les llistes del cens electoral. Dictaminen per a cadascuna d’elles.

07/10/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

14/10/1877: Acorden destituir el recaptador de les contribucions, Joan Voltas Vilamajor, i substituir-lo per Joan Palau Bonet.

15/10/1877: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Nomenen compromissaris per anar a Vila-seca a nomenar les ternes dels individus que han de formar part de la junta provincial de presons.

22/10/1877: Informen que el nou recaptador de les contribucions, Joan Palau Bonet, ha acceptat el càrrec i dels detalls de la fiança.

29/10/1877: Acorden rectificacions en el padró del repartiment de la contribució de consums.

04/11/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

11/11/1877: Acorden nomenar la junta encarregada de confeccionar el cens general de població.

18/11/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

25/11/1877: Informen d’una instància de Josep Maduell Golorons demanant que Josep Curull Fortuny tregui unes pedres que té al davant d’una paret. Nomenen un perit per examinar les pedres.

02/12/1877: Llegeixen l’informe del perit sobre l’afer de Josep Maduell Golorons amb Josep Curull Fortuny. Acorden desestimar la petició.

09/12/1877: Acorden rectificacions en el padró del repartiment de la contribució industrial.

16/12/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

17/12/1877: Acorden prohibir la construcció de tonells al carrer del Mig, d’acord amb una reclamació presentada per Josep Maduell Golorons.

23/12/1877: Informen de la presentació per part de Francesc Salvany, apoderat de Josep Maduell Golorons, d’un recurs de mà alçada contra l’acord de l’Ajuntament del dia 7 de desembre. Acorden tornar-lo a l’interessat per manca de competències.

30/12/1877: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

 

 

1878


06/01/1878: Nomenen la Comissió inspectora del cens electoral.

13/01/1878: Acorden rectificacions en el padró de repartiment de consums.

20/01/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

27/01/1878: Informen d’una instància demanant reparacions a una paret de la casa de Josep Roig Socias, que amenaça ruïna. Nomenen pèrits inspectors.

29/01/1878: Informen del dictamen dels perits sobre la paret de la casa de Josep Roig Socias. Acorden obligar-lo a reparar o derruir la paret.

03/02/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 158 sobre imposició de multes. Acorden complir-la.

10/02/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 210 sobre crèdits amb l’Estat. Acorden demanar a l’Administració Econòmica la compensació del que deu el municipi pel 5% de pressupostos i altres retards fins al mes de juny passat.

17/02/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

24/02/1878: Nomenen Josep Cabré Navarro com a escrivent per a enllestir els treballs de formació del cens de població.

03/03/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

10/03/1878: Nomenen la Comissió per a la confecció del projecte de pressupost públic.

10/03/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums.

17/03/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

24/03/1878: Acorden rectificacions en el repartiment del subsidi industrial.

31/03/1878: Convoquen una reunió amb la Junta Municipal d’Associats per tractar sobre la manera de cobrir els mitjans d’encapçalament de la contribució de consums.

04/04/1878: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Ajornen la sessió per manca de quòrum.

06/04/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums.

07/04/1878: Acorden establir un nou termini en el cobrament dels deutes dels contribuents morosos.

07/04/1878: Acorden rectificacions en el repartiment del subsidi industrial.

14/04/1878: Acorden participar en els oficis religiosos i processons de Setmana Santa.

21/04/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 91 sobre la hidrofòbia i sanitat pública. Acorden complir-la.

28/04/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 98 sobre la formació del cens general de població. Acorden complir-la.

04/05/1878: Llegeixen una comunicació del governador civil del 3 de maig alçant la suspensió del càrrec d’alcalde contra Josep Papiol Ferré

05/05/1878: Informen d’una comunicació del governador civil reclamant l’estat de formació del cens general de població. Acorden complir-la.

07/05/1878: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen d’una circular de la Direcció General d’Impostos publicada al Butlletí Oficial de la Província número 77 sobre encapçalament de consums. Acorden aplicar el repartiment veïnal per cobrir la quota.

12/05/1878: Acorden llogar un pis per traslladar-hi el jutjat municipal i l’espai que ocupava als baixos de la Casa Consistorial destinar-lo a l’Ajuntament.

19/05/1878: Informen d’unes circulars publicades al Butlletí Oficial de la Província número 114 sobre les cèdules de declaracions rústiques, urbanes i ramaderia a l’Administració Econòmica i sobre la formació de la Junta Municipal d’Amillarament. Acorden complir-les.

26/05/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

02/06/1878: Acorden rectificacions en el repartiment del subsidi industrial.

09/06/1878: Reunió de l’Ajuntament i els regants del riu Francolí. Llegeixen un ofici del governador civil del 4 de juny. Nomenen Josep Plana Gavaldà comissionat per participar en la formació d’un sindicat entre els pobles que reguen amb aigua del riu Francolí.

09/06/1878: Acorden demanar a la Diputació Provincial la continuació de la carretera de Tarragona en el tram entre Vilallonga i Alcover.

16/06/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums.

23/06/1878: Acorden rectificacions en el repartiment del subsidi industrial i de comerç.

30/06/1878: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

07/07/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

09/07/1878: Nomenen la Junta repartidora de consums i sal.

10/07/1878: Acorden rectificacions en el repartiment veïnal.

14/07/1878: Acorden la prolongació de la mina d’aigua de la vila amb càrrec al capítol d’imprevistos del pressupost i la convocatòria de la Junta Municipal d’Associats per tractar el tema de la sequera.

21/07/1878: Acorden rectificacions en el repartiment del subsidi industrial i comerç.

28/07/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

04/08/1878: Acorden renunciar a l’encapçalament de la quota d’industrial.

11/08/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums.

16/08/1878: Acta de jurament del càrrec de Lluís Cervera i Candi Planas com a pèrits en l’expropiació de terrenys per a la construcció de la carretera de Reus al Morell i Vilallonga, tram de Reus a Sant Ramon.

18/08/1878: Informen d’una circular de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial de la Província número 190 reclamant una certificació dels pressupostos municipals dels anys 1868-69 a 1873-74. Acorden complir-la.

18/08/1878: Informen de la quota i encapçalament de sal establert per al poble.

25/08/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums.

01/09/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

08/09/1878: Informen d’unes comunicacions publicades al Butlletí Oficial de la Província número 197 i 205 de les quotes establertes per a cada poble en les contribucions de la sal i consums i cereals. Acorden complir-les.

15/09/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

17/09/1878: Acorden rectificacions en el repartiment de la contribució de consums i sal.

19/09/1878: Informen d’una comunicació del governador civil sobre la suspensió provisional de l’ordre de l’Ajuntament de desallotjar el jutjat municipal i traslladar la decisió última a la Junta Municipal d’Associats. Acorden demanar la reconsideració de l’ordre.

22/09/1878: Dictaminen sobre les reclamacions al repartiment veïnal.

22/09/1878: Acte de renovació de la Junta Municipal d’Associats.

29/09/1878: Llegeixen una comunicació de l’Administració Econòmica del 12 de juny sobre condonació de la quota de consums. Acorden demanar-ho al ministre d’Hisenda.

06/10/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

13/10/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

20/10/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 242 sobre deutes dels pobles en el pagament de la subscripció a la Gaceta de Madrid. Acorden pagar el deute.

27/10/1878: Informen d’una circular de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial de la Província número 249 sobre expedició de cèdules. Acorden complir-la.

27/10/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 252 del 24 d’octubre sobre la formació de l’allistament de l’exèrcit. Acorden complir-la.

03/11/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

10/11/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

17/11/1878: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província del 15 de novembre sobre formació de l’allistament. Acorden complir-la.

24/11/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

01/12/1878: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 280 sobre juntes inspectores del cens electoral de diputats a Corts. Acorden l’exposició publicada per a les possibles reclamacions.

08/12/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

15/12/1878: Informen d’una circular del director General de Beneficència i Sanitat publicada al Butlletí Oficial de la Província número 224 i 295 sobre vigilància en la matança de porcs i altres animals. Acorden complir-la.

15/12/1878: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 296 amb aclariments sobre la nova llei de reclutament. Acorden complir-la.

22/12/1878: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

29/12/1878: Informen d’una circular de la direcció General de Contribucions publicada al Butlletí Oficial de la Província número 303 sobre el lliurament a domicili de les cèdules de la contribució territorial. Acorden complir-la.

 

 

1879


05/01/1879: Informen d’una circular del ministre de la Governació publicada al Butlletí Oficial de la Província número 2 amb la Llei Electoral. Acorden complir-la.

12/01/1879: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 4 sobre la constitució de les juntes inspectores del cens electoral.

12/01/1879: Informen d’una circular del ministre de la governació publicada al Butlletí Oficial de la Província número 5 sobre renovació de consellers a l’Ajuntament. Acorden complir-la i celebrar el sorteig dels consellers que s’han de renovar abans de les eleccions.

12/01/1879: Informen d’una circular de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial de la Província número 7 per tal que els ajuntaments reconeguin al cap de comprovació de la indústria de la província, Francisco del Pino Vargas.

12/01/1879: Informen d’una circular del director general de Beneficència i Sanitat sobre els perills de la triquinosi en la carn de porc. Acorden nomenar Josep Forasté Garsavall, veterinari, inspector de carns.

19/01/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

26/01/1879: Nomenen la comissió per a la formació del projecte de pressupost.

02/02/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

09/02/1879: Sortegen els consellers que han de sortir en la renovació de l’Ajuntament.

16/02/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

23/02/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

02/03/1879: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 50 sobre la Llei electoral del senat. Acorden formar i exposar les llistes electorals.

09/03/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

16/03/1879: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Informen d’una comunicació de l’Administració Econòmica del 4 de març augmentant l’encapçalament de consums. Acorden no poder assumir-lo.

23/03/1879: Informen d’una circular de la Junta d’Instrucció Pública Provincial publicada al Butlletí Oficial de la Província número 62 augmentant el nombre de mestres de Constantí de 2 a 4. Llegeixen una carta de resposta demanant la rebaixa del nombre de mestres.

30/03/1879: Informen dels expedients de contribuents deutors dels anys 1875-76 a 1877-78 de la contribució territorial, consums i arbitris municipals, lliurats pels recaptadors.

06/04/1879: Acorden assistir als oficis religiosos de la Setmana Santa i publicar un ban perquè els veïns tinguin els carrers nets.

13/04/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

21/04/1879: Dictaminen sobre les reclamacions al reemplaçament.

27/04/1879: Acorden avançar els diners del pressupost actual per a la prolongació de la mina d’aigua de la vila a compte d’una partida que figurarà en el pressupost següent.

04/05/1879: Llegeixen una circular del cap de l’Administració Econòmica publicada al Butlletí Oficial de la Província número 103. Acorden nomenar la Junta Pericial.

04/05/1879: Informen de l’estat dels expedients dels contribuents deutors. Acorden decidir-ne després de les eleccions.

11/05/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

18/05/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

25/05/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

31/05/1879: Informen de la dimissió dels dipositaris de fons municipals

01/06/1879: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 125 indicant la quota de les contribucions d’immobles, cultiu i ramaderia per a Constantí. Acorden complir-la.

08/06/1879: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 128 indicant la quota del contingent provincial per a Constantí. Acorden complir-la.

15/06/1879: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 132 indicant la quota del contingent de presons. Acorden complir-la.

15/06/1879: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 135 sobre descobriment a Tarragona d’una partida de vins falsificats i ordenant que els alcaldes extremin la vigilància en la inspecció. Acorden complir-la.

22/06/1879: Informen d’una circular del cap econòmic publicada al Butlletí Oficial de la Província número 142 indicant la quota a pagar per la contribució de consums i sal. Acorden complir-la.

24/06/1879: Certificació mèdica de Ramon Antoni Martí del mal estat de salut del tinent d’alcalde Josep Domingo Pintaluba.

26/06/1879: Examinen els comptes del recaptador, Joan Palau Bonet, dels anys 1877-78 i 1878-79.

29/06/1879: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 145 sobre possessió dels càrrecs per part dels consellers. Acorden complir-la.

29/06/1879: Informen de la dimissió del tinent 1r d’alcalde, Josep Domingo Pintaluba. Acorden ajornar la dimissió.

29/06/1879: Instància de Josep Domingo Pintaluba de dimissió del càrrec de conseller i tinent 1r d’alcalde.

30/06/1879: Acorden acceptar la dimissió del tinent 1r d’alcalde.

01/07/1879: Acte de constitució de l’Ajuntament. Nous consellers: Felip Franquès Roig (regidor síndic), Anton Coll Torrabadell (tinent 1r d’alcalde), Josep Ravell Reig i Rafael Ferré Golorons. Nou alcalde: Josep Marsal Papiol. Tinent 2n: Josep Ferré Curull.

01/07/1879: Estableixen dia i hora de sessions el diumenge a les 10 h i sortegen l’ordre dels regidors. Nomenen Josep Forasté Garsavall regidor interventor.

01/07/1879: Ratifiquen en el càrrec els treballadors municipals. Nomenen dipositari Agustí Bofarull Armengol.

06/07/1879: Nomenen representants per assistir a unes conferències sobre la fil·loxera.

13/07/1879: Informen de la destitució del guarda rural Joan Ferré Martí i el substitueixen per Joan Moragas Mir.

20/07/1879: Llegeixen una comunicació de la Diputació Provincial del 25 de juny sobre mossos pròfugs. Acorden complir-la.

20/07/1879: Informen d’una instància presentada per Simon Lloveras Venas sobre unes terres i pedres soltes a la llera del riu Francolí. Acorden advertir els arrendadors de les finques de les Sorts que no les toquin.

27/07/1879: Acorden participar en els oficis religiosos de la Festa Major i contractar una orquestra i fer una cursa d’homes (cós).

03/08/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

10/08/1879: Acte de renovació de la Junta Municipal d’Associats.

17/08/1879: Nomenen la Junta Repartidora de Consums i Sal.

17/08/1879: Proposen al governador civil la composició de la nova Junta local de Sanitat.

17/08/1879: Proposen al governador civil la composició de la nova Junta local de Primer Ensenyament.

24/08/1879: Acorden demanar dels Ajuntaments anteriors la liquidació dels comptes dels anys 1871-72 a 1878-79.

31/08/1879: Informen de l’expedient de constrenyiment obert per la Comissió Provincial contra l’Ajuntament per impagament en el contingent provincial. Acorden presentar un recurs de queixa al ministre de la Governació.

07/09/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

14/09/1879: Llegeixen una comunicació del governador civil demanant un cessament del veterinari inspector de carns per irregularitat en el nomenament i convocatòria de la plaça. Acorden a insistir a mantenir l’actual perquè treballa de franc.

21/09/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

28/09/1879: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment veïnal.

05/10/1879: Llegeixen una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 236 demanant un llistat de documents de comptabilitat cremats a l’arxiu durant els anys de la guerra carlina.

12/10/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

19/10/1879: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment de consums i sal.

24/10/1879: Acorden donar un donatiu de 30 pta. per pal·liar els perjudicis de les inundacions a Múrcia, Lorca, Orihuela i Almeria.

26/10/1879: Acorden construir una escola en el local de l’església vella.

31/10/1879: Informen de la dimissió del sereno, Feliu Folch Cerdà. El substitueixen per Josep Martí Ferré.

02/11/1879: Informen de la dimissió de l’alcalde, Josep Marsal Papiol. Acorden ajornar la decisió.

03/11/1879: Acorden acceptar la dimissió de l’alcalde, Josep Marsal Papiol. El substitueix interinament com a alcalde accidental el tinent 1r d’alcalde Antoni Coll Torrabadell.

09/11/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

16/11/1879: Acorden rectificar el nomenament de sereno fet per l’anterior alcalde a favor de Josep Torrens Ribalt en substitució de Josep Martí Ferré.

23/11/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

30/11/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

07/12/1879: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden que el secretari de l’Ajuntament faciliti al recaptador de la contribució territorial les dades patrimonials dels contribuents deutors per notificar-los i evitar-los la subhasta dels béns.

14/12/1879: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

18/12/1879: Informen de la dimissió del sereno Josep Torrens Ribalt. El substitueixen per Josep Martí Ferré.

21/12/1879: Informen de la dimissió del conseller Rafael Ferré Golorons a causa d’haver optat al càrrec de fiscal suplent a Constantí. Acorden ajornar la dimissió per manca de quòrum.

28/12/1879: Acorden desestimar la instància de dimissió de Rafael Ferré Golorons.

31/12/1879: Acorden assistir a les funcions religioses de Nadal.

 

 

1880


04/01/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

11/01/1880: Informen de la instància d’alçada presentada per Rafael Ferré Golorons al governador civil contra el fallo de l’Ajuntament. Llegeixen la comunicació de resposta al governador civil.

18/01/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums i sal.

25/01/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

01/02/1880: Informen d’haver efectuat el sorteig del reemplaçament a l’exèrcit.

08/02/1880: Nomenen la comissió de formació del pressupost municipal.

15/02/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment dels arbitris municipals.

22/02/1880: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 32 d’indult dels pròfugs del reemplaçament. Acorden complir-la.

29/02/1880: Informen d’una comunicació del governador civil del 26 de febrer sobre les quotes imposades en el repartiment dels arbitris municipals de l’any 1876-1877. Acorden acudir en alçada al ministre de la Governació.

07/03/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

14/03/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

21/03/1880: Acorden assistir a les funcions religioses de la Setmana Santa.

21/03/1880: Informen d’una ordre de la Comissió Provincial de lliurar els mossos del reemplaçament el dia 31. Acorden complir-la.

28/03/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

04/04/1880: Informen d’una instància d’alçada presentada per Ramon Coromina Pla contra les multes imposades per l’Ajuntament per haver envaït el ramat una propietat aliena. Llegeixen la comunicació de resposta.

11/04/1880: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden formar un repartiment veïnal com a mitjà per cobrir l’encapçalament de consums i cereals.

18/04/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

23/04/1880: Informen del recurs d’alçada presentat per Pere Caselles Ferré contra l’Ajuntament. Llegeixen la comunicació de resposta al governador civil.

25/04/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

02/05/1880: Informen d’una comunicació publicada al Butlletí Oficial de la Província del 27 d’abril sobre el 5è mes d’embaràs de la reina. Acorden expressar la felicitat.

09/05/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

13/05/1880: Acorden autoritzar els impressors Cugat i Sugrañes portar a Govern Civil 300 cèdules del cens electoral per estampar-hi el segell de Govern Civil.

16/05/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

23/05/1880: Dictaminen les reclamacions a les dades de l’amillarament.

23/05/1880: Llegeixen una comunicació del governador civil del 22 de maig sobre la provisió incorrecta de la plaça d’inspector de carns. Acorden convocar la plaça només si el sol·licitant accedeix a treballar gratuïtament.

30/05/1880: Informen d’una comunicació de la Diputació Provincial publicada al Butlletí Oficial de la Província número 123 on estableix la quota de Constantí per a la contribució territorial. Acorden complir-la.

06/06/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

13/06/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

20/06/1880: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 139 que ordena la substitució del sistema vell sistema de pesos i mesures pel nou sistema mètric decimal. Acorden complir-la.

20/06/1880: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 116 sobre hidrofòbia. Acorden publicar un ban per advertir que tots els gossos solts trobats al carrer seran morts.

24/06/1880: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

27/06/1880: Informen d’una instància de Joan Roselló Grau per construir una paret o marge a una finca de la partida Puig. Acorden autoritzar-la.

04/07/1880: Acorden traslladar la plaça de la verdura del carrer Major a la plaça del Castell.

04/07/1880: Informen d’una comunicació de l’Administració Econòmica del 10 de juny d’autorització del repartiment veïnal per cobrir la quota de consums i de sal. Nomenen la Junta repartidora de consums i sal.

11/07/1880: No hi ha sessió per manca de quòrum en el nombre de consellers.

18/07/1880: Acorden formar el repartiment de les cèdules personals.

25/07/1880: Informen d’una instància presentada per Josep Roig Marsal de sol·licitud de permís per construir un pont a la cuneta de la carretera de Tarragona a Valls. Acorden autoritzar-la.

01/08/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

08/08/1880: Informen d’una instància de Joan Roselló Grau per construir una paret o marge a una finca de la partida Puig. Acorden autoritzar-la.

08/08/1880: Informen d’una comunicació de governador civil d’imposició d’una multa als membres de l’Ajuntament per no haver enviat les cèdules de declaració de finques. Llegeixen la comunicació de resposta on demana la suspensió de la multa.

15/08/1880: Dictaminen sobre les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums i sal.

22/08/1880: Nomenen el president de les meses electorals de les eleccions a diputats provincials dels dies 5, 6, 7 i 8 de setembre.

29/08/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

05/09/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

12/09/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

19/09/1880: Informen d’una comunicació del cap econòmic de Tarragona del 31 d’agost sobre dues parcel·les del poble sol·licitades per Josep Maduell Golorons, i Joan Barberà i Pau Maduell. Llegeixen l’informe de resposta.

26/09/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

03/10/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

10/10/1880: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 216 i 241 sobre presentació dels comptes municipals. Acorden enllestir els comptes i exposar-los al públic.

17/10/1880: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 242 sobre celebracions amb motiu del naixement de la infanta Maria de las Mercedes. Acorden complir-la.

17/10/1880: Informen d’una Real Ordre publicada al Butlletí Oficial de la Província número 42 sobre una pròrroga en el termini del lliurament de les cèdules d’amillarament. Acorden complir-la.

17/10/1880: Nomenen la nova Junta municipal d’amillarament.

24/10/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

31/10/1880: Acorden publicar un ban per obligar els joves a efectuar la inscripció al reemplaçament.

07/11/1880: Informen de la dimissió de l’encarregat del cementiri i del rellotge, Josep Veciana Grau, i substituir-lo per Antoni Martorell Grau.

14/11/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

21/11/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

28/11/1880: Acorden repartir les cèdules d’empadronament.

01/12/1880: Acorden formar l’allistament al reemplaçament de l’exèrcit.

05/12/1880: No hi ha sessió per manca d’assumptes a tractar.

12/12/1880: Informen d’una instància de Josep Domingo Pintaluba on demana ser declarat lliure de responsabilitat dels comptes com a dipositari i recaptador de l’impost de consums dels anys 1866-67 a 1869-70. Acorden accedir-hi.

19/12/1880: Nomenen nou alcalde a Antoni Coll Torrabadell, tinent 1r d’alcalde a Josep Ferré Curull i tinent 2n d’alcalde Josep Forasté Garsavall.

26/12/1880: Acorden formar i publicar les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.

 

 

1881


01/07/1881: Constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Pau Font Domènech; Joan Solé Ribera, Joan Solé Vallvé, Joan Gavaldà Martorell, Joan Martorell Vallvé, Josep Rovira Roig i Pau Nicolau Roig.

01/07/1881: Nomenen nou alcalde: Pau Font Domènech; 1r tinent d’alcalde: Joan Solé Vallvé; regidor síndic: Joan Gavaldà Martorell; 2n tinent d’alcalde: Antoni Coll Torrabadell; conseller interventor: Felip Franquès Roig.

01/07/1881: Acorden celebrar reunions els dissabtes a les 8 del vespre. Sortegen l’ordre numèric dels consellers.

01/07/1881: Acorden reelegir tots els treballadors municipals, tret del guarda rural, Felip Estillas Moragas, perquè l’alcalde l’havia acomiadat el dia abans.

01/07/1881: Nomenen dipositari Agustí Bofarull Armengol.

02/07/1881: Nomenen les comissions permanents

09/07/1881: Proposen la terna de noms per a la Junta de Sanitat.

16/07/1881: Acorden adquirir l’escriptura de la mina d’aigua de la vila i, si no la troben, demanar-ne una còpia al notari.

23/07/1881: Nomenen Josep Gavaldà Callau nou guarda rural.

23/07/1881: Acorden contractar una orquestra per a les funcions religioses de la Festa Major.

30/07/1881: Acorden assistir a les funcions religioses de la Festa Major.

06/08/1881: Informen d’una comunicació de l’Administració Econòmica del 25 de maig que autoritza el repartiment veïnal per cobrir la quota de consums i sal.

06/08/1881: Informen d’una circular del governador Civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 181, d’imposició d’una multa a la Junta d’Amillarament. Acorden complir-la.

06/08/1881: Informen d’una comunicació del cap de Treballs Estadístics de la Província sobre els amillaraments. Acorden complir-la.

06/08/1881: Informen d’una instància presentada per la vídua de Bartolomé Ribas en la qual demana que s’ordeni a Josep Bofarull Ribalt que enderroqui o repari la casa del carrer de la Font número 35 perquè amenaça ruïna. Acorden inspeccionar la casa.

13/08/1881: Informen d’un dictamen dels perits en relació amb la casa de Josep Bofarull Ribalt. Acorden ordenar tirar-la a terra.

13/08/1881: Renoven la Junta Municipal d’Associats.

20/08/1881: Llegeixen una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 190, del 13 d’agost, de formació de les ternes de la junta Pericial.

27/08/1881: Examinen els comptes del recaptador, Agustí Bofarull Armengol.

03/09/1881: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

10/09/1881: Informen que toca aportar 7 soldats al reemplaçament, segons indica el butlletí Oficial de la Província, número 215.

17/09/1881: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

18/09/1881: Informen d’alguns detalls sobre la formació del reemplaçament.

24/09/1881: Informen d’una circular de l’Administració Econòmica, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 222, demanant un inventari dels béns patrimonials de l’Estat. Acorden complir-la.

01/10/1881: Informen d’una circular de la Comissió Provincial, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 229, demanant una còpia de la declaració dels soldats del reemplaçament. Acorden complir-la.

08/10/1881: Acorden formar els llistats estadístics per a la contribució territorial.

08/10/1881: Acorden modificacions als repartiments de les contribucions.

15/10/1881: Informen d’una Reial Ordre del Ministeri de la Governació i circular del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 241 donant un termini per al lliurament de l’inventari de béns.

22/10/1881: informen de l’extracte dels acords de la corporació durant els mesos de juliol i setembre.

29/10/1881: Informen d’un recurs d’alçada presentat per Ramon Coromina Pla al ministre de Governació en relació amb la declaració del seu fill com a soldat.

06/11/1881: Acorden nomenar Felip Franquès Roig perit auxiliar en els treballs de formació del nou amillarament.

06/11/1881: Aproven els comptes presentats pel dipositari.

12/11/1881: Informen d’una instància d’Antoni Serra a la Dipositaria provincial demanant una pensió per pagar la lactància d’una nena. Llegeixen l’ofici de resposta.

19/11/1881: Informen d’una instància de Josep Gavaldà Marsal demanant un permís d’obres per reformar una casa.

26/11/1881: Acorden autoritzar les obres demanades per Josep Gavaldà.

26/11/1881: Acorden autoritzar Joan Palau Bonet aixecar del Banc de Tarragona la fiança com a recaptador.

01/12/1881: Realitzen l’allistament per al reemplaçament.

03/12/1881: No hi ha sessió per manca d’assumptes per tractar.

10/12/1881: Acorden exposició pública de les llistes del cens electoral.

17/12/1881: Acorden ordenar Josep Roig Socias que enderroqui una paret que amenaça ruïna al carrer de sant Pere, número 27.

24/12/1881: Informen d’una instància subscrita per Francesc Montesinos, Ramon Martí i Miquel Sedó demanant permís per recompondre un tros del camí veïnal des de l’antiga carretera de Valls a Sant Ramon. Acorden acceptar-la.

24/12/1881: Informen de la dimissió del criat i agutzil, Josep Mallafré Gil. Acorden la seva continuació en el càrrec mentre busquen un substitut.

31/12/1881: Acorden la formació i exposició de les llistes electorals per a les eleccions al Senat.

31/12/1881: Nomenen Pere Bergadà Cerdà nou criat i agutzil.

 

 

1882


01/01/1882: Ratifiquen l’allistament dels mossos del reemplaçament. (Després d’aquesta, ja no apareix cap més acta del 1882).

 

 

1883


01/07/1883: Constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Marsal Papiol, Josep Ferré Curull, Josep Gavaldà Marsal, Magí Golorons Ferré, Pere Nicolau Martell.

01/07/1883: Nou alcalde: Pau Font Domènech; 1r tinent d’alcalde: Joan Solé Vallvé; 2n tinent alcalde: Josep Ferré Curull; regidor síndic: Joan Gavaldà Martorell; regidor interventor: Pere Nicolau Martell.

01/07/1883: Estableixen dia i hora de les sessions als dissabtes a les 8 del vespre.

02/07/1883: Acorden ratificar tots els treballadors municipals a càrrec seu.

03/07/1883: Nomenen les comissions municipals permanents.

07/07/1883: Informen d’una comunicació de la Junta d’Instrucció Pública demanant la construcció d’unes noves escoles. Acorden desestimar-la.

07/07/1883: Informen d’una sol·licitud de Josep Domingo Pintaluba i altres veïns demanant la construcció d’un nou cementiri. Acorden la resposta a donar-los.

14/07/1883: Nomenen les ternes per formar la Junta d’Instrucció Pública.

21/07/1883: Informen d’una instància de Maria Roig Curull demanant un informe favorable per poder ingressar els seus fills a la Casa de Beneficència.

25/07/1883: Aproven el repartiment de la contribució d’immobles, cultiu i ramaderia.

28/07/1883: Acorden la formació de seccions per al nomenament de la Junta Municipal d’Associats.

28/07/1883: Informen d’una circular del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 162, sobre política sanitària. Nomenen les comissions per ajudar la Junta Local de Sanitat.

28/07/1883: Acorden la formació del padró de la prestació personal per a la recomposició i conservació dels camins veïnals.

04/08/1883: Informen de l’aprovació del pressupost municipal per part del governador civil amb la condició que augmenti la quantitat destinada al professor i material de l’escola. Acorden informar que no procedeix.

11/08/1883: Informen de les despeses ocasionades per la cursa d’homes de la Festa Major. Acorden aprovar-la a càrrec del capítol d’imprevistos.

11/08/1883: Acorden nomenar una junta per acompanyar l’enginyer Federico de Anás Scala a inspeccionar els terrenys per on ha de passar el ferrocarril de Madrid a Barcelona.

11/08/1883: Acorden publicar un ban notificant als interessats en la caça l’obligació de tenir el permís dels amos de les finques.

11/08/1883: Acord entre l’Ajuntament i l’enginyer del ferrocarril, Federico de Anás y Scala de les obres que cal fer dins el terme municipal per permetre la col·locació de les vies del tren.

18/08/1883: Informen de l’abandonament dels treballs d’amillarament. Acorden destituir el perit José Giménez Flaquer.

25/08/1883: Nomenen la Junta Municipal d’Associats.

01/09/1883: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.

08/09/1883: Informen de la dimissió de l’inspector de carns, Josep Forasté Garsavall. Acorden anunciar la vacant al Butlletí Oficial de la Província.

15/09/1883: Informen d’algunes queixes sobre que alguns veïns prenen raïms de la parra abans d’haver-se fet la collita o que alguns pastors treuen a pasturar el ramat de nit. Acorden prohibir-ho amb un edicte.

22/09/1883: Aproven el repartiment veïnal i municipal per cobrir el dèficit del pressupost municipal i acorden exposar-lo al públic.

29/09/1883: Aproven el repartiment veïnal de consums i cereals i acorden exposar-lo al públic.

06/10/1883: Nomenen Candi Forasté i Sanahuja nou secretari inspector de carns municipal.

13/10/1883: Informen d’una instància de Joaquim Bosch, veí de Sarrià (?), demanant permís per arrencar les pedres d’un marge del camí de La Selva.

20/10/1883: Informen d’una circular del governador civil demanant la presentació dels comptes municipals. Acorden complir-la.

27/10/1883: Diligència del secretari per fer constar que no s’ha celebrat sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

03/11/1883: Acorden publicar un ban sobre l’obligació d’inscriure els mossos.

10/11/1883: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

17/11/1883: Informen de la destitució del perit agrimensor, Josep Giménez Flaquer. Acorden substituir-lo per Baldomer Veciana Pereta.

01/12/1883: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions i Rendes Provincials, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 277, demanant la llista dels membres de la Junta Municipal d’Associats. Acorden complir-la.

08/12/1883: Només conté l’inici d’aquesta acta, que és l’última que es va escriure en aquest any.

 

 

1884


14/03/1884: Constitució de l’ajuntament. Consellers: Simó Roig Mestre, Josep Torrons Golorons, Josep Maria Ferrer Gasol, Manuel Grau Roig, Pau Recasens Aluja, Josep Gavaldà Alasa, Ramon Tarrida Grau, Lluís Bové Domènech, Joan Grau Sardà i Ramon Magriñà Rovira.

14/03/1884: Nou alcalde: Simó Roig Mestre; 1r tinent d’alcalde, Josep Torrens Golorons; 2n tinent d’alcalde, Josep Maria Ferré Gasol; regidor síndic: Lluís Bové Domènech.

14/03/1884: Assenyalen els dies i hores de les sessions els dissabtes a les 8 dels vespres i també l’ordre correlatiu dels regidors.

14/03/1884: Informen de la dimissió del secretari. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.

14/03/1884: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.

14/03/1884: Informen de la visita de José María Giménez, comissionat del Ministeri d’Hisenda, per cobrar els diners i aixecar l’expedient de constrenyiment.

14/03/1884: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions al Senat.

16/03/1884: Informen de la dimissió del sereno, Josep Martí, i del guarda rural municipal, Magí Papiol.

16/03/1884: Acorden destituir el criat, Pere Bergadà Cerdà, i substituir-lo per Antoni Ribera Gavaldà.

16/03/1884: Acorden nomenar Joan Molné Roig i Joan Cabré Abelló, guardes rurals.

16/03/1884: Acorden destituir l’auxiliar de la secretaria, Tomàs Gavaldà Ferré, i substituir-lo per Joaquim Vallès Ferré.

18/03/1884: Acorden substituir el dipositari, Agustí Bofarull Armengol, i substituir-lo per Josep Martorell Nolla.

18/03/1884: Acorden destituir l’inspector de carns, Candi Forasté Sanahuja, per raons de forma en el seu nomenament, i substituir-lo interinament per Pere Rovira Font.

19/03/1884: Acorden aprovar el projecte de pressupost municipal i exposició al públic.

22/03/1884: Anul·len l’acte de nomenament de la Junta Municipal d’Associats feta per l’anterior ajuntament. Acorden la designació de les seccions per fer un nou sorteig.

22/03/1884: Informen d’una comunicació de Candi Forasté Sanahuja, anterior inspector de carns, insistint en la validesa del seu nomenament. Acorden desestimar-la per defecte de forma.

22/03/1884: Acorden nomenar Lluís Bové Doménech nou membre de la Junta Local d’Instrucció Pública, en substitució de Pere Nicolau Martell.

25/03/1884: Nomenen la Junta Municipal d’Associats.

29/03/1884: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions, publicada al BOP número 72 del 25 de març, sobre els descoberts de l’Impost Personal. Acorden obligar la corporació anterior a presentar els comptes de la liquidació del pressupost.

29/03/1884: Dictaminen sobre reclamacions al repartiment veïnal.

29/03/1884: Informen d’una instància del mossèn demanant obrir una porta a l’antiga església vella, al costat de la casa de l’Abadia al carrer Major. Acorden autoritzar-la.

29/03/1884: Acorden fer vestits i distintius als guardes i serenos.

05/04/1884: Acorden participar funcions religioses de la Setmana Santa.

05/04/1884: Informen de la reparació dels fanals de l’enllumenat públic.

05/04/1884: Informen d’un ofici de la Diputació ordenant la classificació d’un mosso del reemplaçament. Acorden complir-la.

12/04/1884: Informen d’una comunicació del recaptador de la contribució demanant els expedients dels contribuents morosos. Acorden cercar-los a l’arxiu municipal.

12/04/1884: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda, publicada al BOP número 83, sobre comissionar una persona per recollir una inscripció intransferible del deute. Acorden cessar Ricard Cabré com a apoderat i substituir-lo per Miquel Artal Sentís.

15/04/1884: Nomenen apoderats Miquel Artal Sentís i Adolfo Artal Benet presentar unes inscripcions intransferibles i convertir-les a renda perpètua del 4 % i revoquen els poders conferits a Ricard Cabré.

19/04/1884: Informen de la localització a l’arxiu municipal dels expedients de la contribució de morosos. Acorden tramitar-los.

19/04/1884: Acorden efectuar el pagament del material d’oficina.

19/04/1884: Dictaminen reclamacions a la matrícula del subsidi industrial i de comerç.

26/04/1884: Reunió de l’Ajuntament i Junta d’Amillarament. Informen d’una comunicació del cap de l’Administració de Contribucions i Rendes multant els membres de la junta per no haver enviat cèdules d’amillarament i resums de la riquesa. Acorden enviar-les.

03/05/1884: Dictaminen reclamacions al repartiment municipal.

10/05/1884: Informen d’una comunicació del governador civil del 2 de maig, traslladant una Reia Ordre del Ministeri de la Governació del 24 d’abril, de suspensió de l’Ajuntament. Acorden quedar-ne assabentats.

10/05/1884: Informen de l’aprovació del pressupost municipal per part del governador civil. Acorden quedar-ne assabentats.

10/05/1884: Acorden el pagament d’algunes despeses.

17/05/1884: Examinen els comptes municipals de la corporació anterior. Acorden el reintegrament dels diners d’algunes despeses mal pressupostades.

24/05/1884: Informen d’una instància de l’exalcalde Pau Font Domènech d’apel·lació contra l’acord de l’ajuntament anterior en què li exigien el reintegrament de diners. Acorden no revocar-lo.

29/05/1884: Reunió de l’Ajuntament i els majors contribuents. Acorden el repartiment general com a medi per cobrir l’encapçalament de consums i cereals.

31/05/1884: Informen d’una visita del comissionat de govern civil per cobrar uns deutes de la corporació. Acorden demanar al governador civil que aixequi l’expedient de constrenyiment perquè la responsabilitat recau en l’ajuntament anterior.

07/06/1884: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions i Rendes de la Província, publicada al BOP número 125, indicant la quota de la contribució territorial. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial.

07/06/1884: Informen de la reclamació dels guardes rurals queixant-se de la migradesa del sou i demanant unes espardenyes noves. Acorden comprar-los alguns parells d’espardenyes.

07/06/1884: Acorden assistir a les funcions religioses del dia de Corpus Christi.

14/06/1884: Informen de l’extracció de terres del camí de La Selva feta per l’empresa que fa la via del ferrocarril. Acorden prohibir-ho i que l’empresa deixi el camí com estava.

21/06/1884: Nomenen Pau Vallès Vidal secretari en propietat.

21/06/1884: Nomenen el conseller Manuel Grau Roig membre de la Junta Municipal de Sanitat.

28/06/1884: Informen de l’expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors. Acorden donar un termini per al pagament i als que no ho facin se’ls obri un constrenyiment de segon grau.

05/07/1884: Informen de la voluntat d’arrendament de l’aigua del rentador públic. Acorden formar el plec de condicions.

05/07/1884: Informen de la pèrdua dels comptes dels anys municipals anteriors. Acorden demanar-los al Govern Civil.

12/07/1884: Informen d’una circular de Govern Civil, publicada al BOP número 159 i 161, sobre mesures sanitàries contra la còlera i tancament dels cementiris a l’interior de les poblacions. Acorden convocar una reunió per a la construcció del nou cementiri.

12/07/1884: Informen de l’aprovació, per part de l’Administració de Contribució de Rendes, del repartiment de la contribució territorial. Acorden quedar-ne assabentats.

12/07/1884: Acorden comprar uns productes per a la desinfecció en cas que es produís algun cas d’epidèmia de còlera.

12/07/1884: Acorden els darrers preparatius per a la Festa Major, participar en els actes religiosos i contractar una orquestra.

13/07/1884: Reunió de l’Ajuntament, el mossèn, la Junta de Sanitat, Junta Municipal i majors contribuents. Nomenen la comissió per a la construcció del nou cementiri.

19/07/1884: Informen del lliurament, fet pel governador civil, dels comptes dels anys 1877-78 a 1882-83. Nomenen una comissió per examinar-los.

19/07/1884: Informen d’una instància de Josep Sabater Fabregat reclamant unes dietes com a empleat administratiu. Nomenen una comissió per a emetre un dictamen.

19/07/1884: Informen dels constrenyiments de 2n grau contra els contribuents morosos. Acorden tirar-los endavant.

26/07/1884: Acorden destituir l’agent recaptador de les contribucions de consums i d’arbitris municipals, Joan Palau Bonet, veí de Perafort, i substituir-los per Miquel Reig Masó.

26/07/1884: Acorden la celebració d’una cursa d’homes dins els actes de la Festa Major.

02/08/1884: Informen d’una comunicació de l’Administració de Propietats i Impostos de la Província autoritzant l’ajuntament a cobrir la quota de consums amb el repartiment veïnal. Acorden nomenar la terna de perits repartidors.

02/08/1884: Informen del dictamen sobre la reclamació de Josep Sabater Fabregat. Acorden lliurar-lo a l’Administració que li expedeix el constrenyiment fent-ne responsable l’anterior l’ajuntament.

15/08/1884: Informen de la dimissió del sereno, Pau Vallvé Vidal, i substituir-lo per Simó (?) Torrens Figuerola.

16/08/1884: Aproven el repartiment veïnal.

16/08/1884: Aproven el padró de la prestació personal.

23/08/1884: Nomenen Pere Rovira Fonts, veterinari, inspector de carns municipal.

30/08/1884: Informen d’una circular de Govern Civil del 25 d’agost sobre eleccions de la diputació provincial. Acorden complir-la.

01/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions.

02/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l’any 1878 a 1879.

03/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l’any 1879 a 1880.

04/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l’any 1880 a 1881.

05/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l’any 1881 a 1882.

06/09/1884: Revisen els comptes municipals. Acorden algunes reclamacions de l’any 1882 a 1883.

06/09/1884: Reunió de l’Ajuntament i Junta Repartidora de Consums. Acorden lliurar la còpia del repartiment de consums a l’Administració de Propietats i Impostos per tal que l’aprovi.

06/09/1884: Informen d’una comunicació de l’Administració de contribucions i Rendes de la Província dictaminant a favor de la reclamació de dietes feta per Josep Sabater Fabregat a l’ajuntament. Acorden apel·lar.

11/09/1884: Informen de la presentació dels comptes municipals per part de l’interventor dels anys 1872-1873 a 1876-1877. Acorden passar-les al regidor síndic per tal que les censuri.

13/09/1884: Informen del dictamen del regidor síndic sobre comptes municipals. Acorden exposar-les al públic i lliurar-les a la Junta Municipal per a la seva revisió.

20/09/1884: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.

27/09/1884: Acorden convocar la Junta Municipal per al nomenament d’una comissió que dictamini sobre els comptes municipals dels anys 1872-1873 a 1876-1877.

04/10/1884: Convoquen una reunió de la Junta Municipal per al dia 5 d’octubre.

05/10/1884: Informen de la manca de local per donar classes als nens. Acorden els mitjans per al finançament per al nou edifici de les escoles.

11/10/1884: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda Pública de la Província. Acorden apel·lar d’alçada contra la decisió de l’Administració de Contribucions de la Província que els obliga a pagar dietes al comissionat Josep Sabater Fabregat.

19/10/1884: Reunió de l’Ajuntament, Junta Local d’Instrucció Pública i Junta Municipal. Informen de les diferents opcions per instal·lar-hi les escoles. Nomenen la comissió per fer el plec de condicions i subhastar les obres.

25/10/1884: Acorden l’inici de les operacions del reemplaçament. Acorden convocar l’allistament.

25/10/1884: Informen d’una comunicació de l’Administració de Contribucions i Rendes de la Província sobre l’afer de Josep Sabater Fabregat. Acorden obrir un expedient amb totes les declaracions pertinents justificatives de la postura de l’Ajuntament.

01/11/1884: No celebren la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

08/11/1884: Informen d’una comunicació de Govern Civil, publicada al BOP número 263, demanant una llista dels treballadors de l’ajuntament. Acorden complir-la.

08/11/1884: Acorden fer públics els dies de cobrament de les contribucions de consums i arbitris municipals.

15/11/1884: Acorden convocar l’acte d’allistament per al dia 23 de novembre.

15/11/1884: Acorden efectuar el pagament a l’Administració Provincial dels diners de consums endarrerits del contingent provincial i instrucció pública.

23/11/1884: Informen del cobrament de contribucions. Acorden destinar els diners a pagar els consums, contingent provincial i instrucció pública.

29/11/1884: No se celebra sessió a causa d’un oblit del secretari en la seva convocatòria.

04/12/1884: Reunió de l’Ajuntament i la Junta Local d’Instrucció Pública. Discuteixen sobre la possible ubicació d’una nova escola de nenes.

13/12/1884: Informen d’una comunicació del Govern Civil de l’1 de desembre sobre una reclamació de Baldomer Veciana per uns diners que li deu l’Ajuntament. Acorden apagar-los a càrrec del proper pressupost.

13/12/1884: Acorden avisar Miquel Reig Masó, recaptador de les contribucions perquè activi els expedients de constrenyiment contra els contribuents morosos.

20/12/1884: Informen d’una circular del Govern Civil, publicat al BOP número 299, sobre la rectificació del padró d’habitants. Acorden confeccionar el padró d’habitants.

20/12/1884: Informen d’una circular del Govern Civil, publicat al BOP número 299, sobre les eleccions al Senat. Acorden confeccionar les llistes electorals.

20/12/1884: Informen d’una comunicació de la Junta Provincial d’Instrucció Pública del 16 de desembre sobre l’escola de la germana Dolors Rovira Quintana. Acorden complir-la.

20/12/1884: Informen d’una comunicació de la Comissió de la Diputació Provincial del 19 de desembre de reclamació de diners a l’Ajuntament pel contingent carcerari. Acorden buscar els mitjans per pagar el deute.

 

1885


01/01/1885: Formació de la llista electoral per a les eleccions al Senat.

03/01/1885: Acorden celebrar la Festa Major de S. Antoni Abad i S. Sebastià els dies 17 i 18.

03/01/1885: Acorden la convocatòria dels actes de declaració de soldats i revisió dels expedients dels exempts i inútils.

03/01/1885: Nomenen Domingo Martí Plana i Antoni Vallvé Virgili, sergents llicenciats, encarregats de la talla i amidament dels mossos del reemplaçament.

08/01/1885: Informen d’un Reial Decret del 2 de gener sobre ajudes als damnificats del terratrèmol d’Andalusia. Nomenen una comissió per recaptar donatius.

17/01/1885: No se celebra sessió per coincidir amb la Festa Major.

25/01/1885: Acorden assistir als actes religiosos del dia de la Purificació (2 de febrer).

27/01/1885: Acorden la formació de les llistes electorals.

31/01/1885: Aproven la llista del cens electoral.

31/01/1885: Acorden que el sereno, Simó Torrens Figuerola, faci de conserge.

07/02/1885: Informen de la dimissió de l’alcalde, Simó Roig Mestre. Acorden no admetre-la.

14/02/1885: Informen d’una comunicació de la Junta Provincial [d’Instrucció Pública] demanant un informe referent a una sol·licitud de Pere Ribera Cabré, mestre de Constantí, demanant la permuta del càrrec amb Joan Maimó Anguera, mestre de Pratdip.

14/02/1885: Dictaminen reclamacions al repartiment de la contribució de consums.

21/02/1885: Aproven les llistes del cens electoral.

21/02/1885: Informen d’una instància de Joan Alegret Marquès, demanant permís per tapiar un corredor al carrer de Les Creus. Acorden autoritzar.

21/02/1885: Informen de l’abandonament del servei d’inspecció de carns per part de Pere Rovira. Acorden destituir-lo.

23/02/1885: Informen d’una comunicació del governador civil, publicada al BOP número 46, ordenant el tancament del cementiri i l’inici d’un procés de construcció del nou. Acorden complir-lo.

24/02/1885: Nomen Ramon Salas Ricomà arquitecte del nou cementiri.

24/02/1885: Informen de la compra de terrenys per construir-hi el nou cementiri.

28/02/1885: Comissionen el conseller Joan Grau Cerdà per anar al notari a escripturar la compra dels terrenys per al nou cementiri.

28/02/1885: Constitueixen una comissió per elaborar un projecte de pressupost municipal.

07/03/1885: Informen d’haver-se efectuat la compra dels terrenys per al nou cementiri.

07/03/1885: Aproven les llistes definitives del cens electoral per a les eleccions al Senat i les municipals.

14/03/1885: Informen de la intenció de Joan Roselló Grau d’eixamplar la seva casa a costa del carrer del Cementiri. Acorden notificar-li l’obligació que té de demanar permís a l’Ajuntament.

16/03/1885: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden la formació de l’expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució.

21/03/1885: Informen de la sol·licitud presentada per Josep Maduell Golorons, per ocupar part del camí dels Pallaresos per continuar un corral. Nomenen una comissió per examinar el camí.

23/03/1885: Acorden l’exposició pública del projecte de pressupost municipal.

28/03/1885: Informen de la reclamació de Pau Amiel Naudallo, de Reus, dels diners de la reconstrucció del rellotge a la torre de la vila. Acorden notificar-li alguns defectes de forma en la petició.

28/03/1885: Acorden accedir a la sol·licitud de Josep Maduell Golorons referida al camí dels Pallaresos.

04/04/1885: Acorden convocar els gremis i venedors per discutir els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i cereals per a l’any 1885-1886.

11/04/1885: Informen de la sol·licitud de la mestra Maria Montserrat Freixa demanant l’equiparació del seu sou al del mestre. Acorden desestimar-lo perquè el poble té menys de 3000 habitants.

11/04/1885: Acorden comissionar Josep Antoni Nel·lo, impressor de Tarragona, a portar a segellar a la secretaria de la Diputació les cèdules del cens electoral.

24/04/1885: Sortegen els consellers que han de cessar per tal de ser renovats en les pròximes eleccions.

25/04/1885: Acorden enllestir els preparatius per a les eleccions municipals dels dies 3, 4, 5 i 6 de maig.

25/04/1885: Informen de les sol·licituds de Candi Forasté Sanahuja i Pere Rovira Fonts, veterinaris, demanant ocupar la plaça d’inspector de carns. Nomenen Candi Forasté inspector de carns.

09/05/1885: Proposen les ternes per a la formació de la Junta Pericial.

10/05/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. S’aprova el pressupost municipal. Transcripció del pressupost, desglossat per partides.

17/05/1885: Reunió de l’Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i cereals.

30/05/1885: Acorden participar en els actes religiosos del Corpus.

01/07/1885: Actes de constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Torrens Golorons, Josep M. Ferré Gasol, Lluís Bové Domènech, Pere Gavaldà Manent, Josep Gavaldà Roig,

01/07/1885: Nou alcalde: Josep Torrens Golorons; 1r tinent d’alcalde, Josep M. Ferré Gasol; 2n tinent d’alcalde: Lluís Bové Domènech; regidor síndic: Joan Grau Cerdà; conseller interventor: Josep Gavaldà Roig.

01/07/1885: Estableixen l’ordre dels consellers i els dies i hores de sessions en els diumenges a les 11 h del matí.

05/07/1885: Acorden ratificar en el càrrec a tots els treballadors municipals.

05/07/1885: Informen d’una circular, publicada al BOP número 145, per nomenar una comissió per promoure la subscripció per fer front a les despeses econòmiques contra la còlera. Nomenen una comissió per a aquesta qüestió.

05/07/1885: Acorden donar un uniforme d’estiu a tots els guardes rurals.

05/07/1885: Informen de l’anàlisi d’una malaltia apareguda a la vinya del terme que no té res a veure amb la fil·loxera o el míldiu. Acorden notificar-ho al propietari de la finca.

08/07/1885: Informen del resultat de l’anàlisi de les aigües de la mina de la vila.

08/07/1885: Acorden algunes obres de reparació per evitar la contaminació de l’aigua en cas de pluja.

11/07/1885: Acorden l’exposició pública del pressupost municipal.

11/07/1885: Informen d’una instància de diversos contribuents amb reclamacions a les contribucions. Acorden desestimar-la per defectes de forma.

11/07/1885: Nomen una comissió per comprar tubs per a la conducció d’aigua al poble.

19/07/1885: Informen de la compra de 53 metres de canonada per a la conducció d’aigua. Acorden donar-hi la conformitat.

19/07/1885: Informen d’una Reial Ordre, publicada al BOP del 18 de juliol, sobre la formació de l’allistament del reemplaçament Acorden complir-la.

19/07/1885: Informen de l’obligació de proposar candidats perquè el governador civil nomeni els perits repartidors de la contribució de consums.

19/07/1885: Informen de la imminència de la Festa Major. Acorden no celebrar més que els actes religiosos a causa de l’epidèmia que hi ha al país.

26/07/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Informen de la devolució dels pressupostos amb correccions ordenades pel governador civil. Acorden complir-les

08/08/1885: Reunió de l’Ajuntament amb la Junta Municipal de sanitat, Junta Municipal, Junta de Socors i majors contribuents. Informen de l’acord de la Junta Municipal de Sanitat amb les mesures a adoptar per evitar l’epidèmia de còlera al poble.

16/08/1885: Informen de l’acord de fumigar totes les persones vingudes de fora. Acorden els procediments per adoptar aquestes mesures sanitàries.

23/08/1885: Informen de l’estat d’expansió de l’epidèmia de còlera per les poblacions de la rodalia. Acorden adoptar les mesures preventives.

23/08/1885: Acorden la formació de la Junta Municipal.

30/08/1885: Nomenen la Junta Municipal.

13/09/1885: Informen d’una circular del Govern Civil publicada al BOP número 215 ordenant fumigar, per raons sanitàries, les persones. Acorden complir-les.

13/09/1885: Informen de la formació de la Junta Municipal. Els membres accepten el càrrec.

20/09/1885: Informen de l’estat de les fumigacions i desinfeccions per prevenir l’epidèmia de còlera. Acorden continuar-les.

27/09/1885: Informen d’una circular de la comissió de la Diputació Provincial publicada al BOP número 227 sobre judicis d’exempcions a l’allistament del reemplaçament. Acorden complir-la.

04/10/1885: Informen de les defuncions ocorregudes al poble a causa de la còlera. Acorden donar per acabada l’epidèmia i cantar un tedèum en acció de gràcies.

11/10/1885: Informen de la devolució del pressupost amb indicacions d’esmenes ordenades pel Govern Civil. Acorden convocar la Junta Municipal per decidir al respecte.

14/10/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

16/10/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden la reforma del pressupost municipal.

22/10/1885: Acorden l’exposició al públic del repartiment de l’impost de consums.

30/10/1885: Reunió de l’Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums i cereals. Informen i dictaminen les reclamacions presentades durant l’exposició al públic del repartiment de l’impost de consums i cereals. Aproven el repartiment.

02/11/1885: Examinen els comptes de l’agent recaptador dels arbitris municipals, consums i endarreriment. Aproven els comptes.

08/11/1885: Acorden convocar la reunió amb la Junta Pericial per formar la Junta d’Amillarament.

08/11/1885: Acorden la confecció dels uniformes dels guardes rurals i sereno.

09/11/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Acorden la formació de la Junta d’Amillarament.

21/11/1885: Informen d’una circular publicada al BOP número 276 ordenant el pagament del contingent provincial. Acorden complir-la.

21/11/1885: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda Provincial del 15 de novembre de nomenament dels majors contribuents que han de compondre la Junta d’Amillarament al costat dels membres de la Junta Pericial. Acorden complir-la.

21/11/1885: Acorden els preparatius per a la celebració de la Festa Major d’hivern.

29/11/1885: Informen de la defunció del rei Alfons XII publicada al BOP del 26 de novembre. Acorden expressar el condol.

05/12/1885: Informen d’una circular de Govern Civil publicada al BOP del 3 de desembre sobre lliurament dels mossos a la caixa de reclutes de Tarragona. Acorden complir-la.

13/12/1885: Reunió de l’Ajuntament i Junta d’Amillarament. Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda publicada al BOP número 294 sobre renovació de l’amillarament. Acorden recollir les cèdules declaratòries dels contribuents.

19/12/1885: Informen d’una circular del Govern Civil publicada al BOP número 297 sobre nomenament del nou governador civil. Acorden quedar-ne assabentats.

19/12/1885: Informen de la defunció de l’agutzil i criat, Antoni Ribera Gavaldà. Acorden substituir-lo pel seu fill Josep Ribera Martorell.

24/12/1885: Informen d’una comunicació de Govern Civil del 22 de desembre d’aprovació del projecte del nou cementiri. Nomenen la Junta local del nou cementiri.

26/12/1885: Constitució de la Comissió d’obres per a la construcció del nou cementiri.

 

1886


01/01/1886: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions al Senat.

02/01/1886: Informen de la sol·licitud del dipositari, Ramon Martorell Palau, de cancel·lació de la hipoteca de fiança de la dipositaria. Acorden concedir-la.

05/01/1886: Informen d’haver rebut unes quantes làmines intransferibles dels béns de propis alienats en virtut de les lleis de desamortització. Acorden agrair les gestions de l’alcalde per aconseguir-les i mirar de cobrar els interessos guanyats.

09/01/1886: Informen de l’estat ruïnós de la sala de sessions de l’edifici de l’ajuntament. Acorden efectuar les obres de reparació.

17/01/1886: Informen de la dimissió de l’hospitaler de Constantí, Andreu Español, i el substitueixen per Josep Molné Roig.

23/01/1886: Informen del plec de condicions per a la construcció del nou cementiri, publicada al BOP número 14. Acorden aprovar-lo.

24/01/1886: Dictaminen reclamacions al repartiment municipal.

30/01/1886: Acorden la formació de les llistes electorals.

30/01/1886: Acorden la subhasta de les obres per a la construcció del nou cementiri.

30/01/1886: Acorden celebrar el dia 9 l’acte de rectificació de l’allistament al reemplaçament de l’exèrcit.

07/02/1886: Acorden la constitució del nou ajuntament. Nous consellers: Josep Ferré Curull, Josep Marsal Papiol, Josep Gavaldà Marsal, Pere Nicolau Martell, Magí Golorons Ferré, reposats en el càrrec per ordre del governador civil.

07/02/1886: Constitució del nou ajuntament: nou alcalde, Josep Ferré Curull; 1r tinent d’alcalde, Josep Marsal Papiol; 2n tinent d’alcalde, Magí Golorons Ferré; regidor síndic: Josep Gavaldà Roig; conseller interventor: Pere Nicolau Martell.

07/03/1886: Informen de la malaltia del conseller Josep Gavaldà Roig. Acorden quedar-ne assabentats.

07/03/1886: Informen d’un ofici de l’Administració de Contribucions demanant la plantilla dels treballadors municipals. Acorden complir-la.

07/03/1886: Informen dels endarreriments en els treballs de classificació i declaració de soldats. Acorden prorrogar-ne els terminis.

07/03/1886: Informen de la dimissió de l’infermer de l’Hospital, Andreu Español Grau. Acorden escollir Maties Martí Canals per substituir-lo en lloc de l’altre candidat Josep Molné Roig.

07/03/1886: Acorden obligar el contractista de les obres del nou cementiri a continuar aquestes obres.

14/03/1886: Informen d’haver efectuat les revisions a la classificació i declaració de soldats.

21/03/1886: Nomenen la comissió per a la formació d’un projecte de pressupost municipal.

28/03/1886: Informen de la sol·licitud del constructor del nou cementiri, Isidre Corbella Minguella, de renúncia a les obres. Acorden desestimar-la per mal fundada.

28/03/1886: Informen de la reclamació d’alguns veïns sobre la possibilitat de filtracions d’aigua dels terrenys destinats al nou cementiri. Acorden notificar-ho al governador civil i que la Junta Municipal inspeccioni uns altres terrenys disponibles.

04/04/1886: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions a diputats a Corts.

11/04/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

18/04/1886: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions a compromissaris al Senat.

25/04/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

02/05/1886: Informen d’una circular del ministre de la Governació del 20 d’abril amb mesures per prevenir l’epidèmia de còlera. Acorden convocar la Junta de Sanitat.

02/05/1886: Informen d’una carta de l’agent de negocis Miguel Artal demanant poders per convertir a Madrid les inscripcions (làmines) de l’Hospital en renda perpètua del 4 %. Acorden atorgar-li.

02/05/1886: Informen de l’abandonament del càrrec per part de l’auxiliar de la secretaria, Joaquim Vallès Ferré, i substituir-lo per Rafael Moragas Plana.

02/05/1886: Informen de la suspensió del secretari Pau Vallès Vidal.

16/05/1886: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions, publicada al BOP número 112, demanant el recompte de la ramaderia del terme municipal. Acorden complir-la.

23/05/1886: Informen d’una comunicació de l’alcalde de Tarragona anunciant la formació del repartiment de despeses carceràries. Nomenen l’alcalde de Constantí per representar la corporació en el repartiment.

30/05/1886: Acorden cessar el dipositari Josep Martorell Nolla i substituir-lo per Ramon Farrus Segura.

06/06/1886: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

13/06/1886: Llegeixen un comunicat del governador civil del 5 de juny sobre despeses de la inspecció del nou cementiri. Acorden complir-lo.

20/06/1886: Lectura de les disposicions del Butlletí Oficial, que no especifica. Acorden complir-les.

27/06/1886: Informen d’alguns defectes observats en els comptes municipals dels anys 1871-72 fins a 1876-77. Acorden corregir-les.

04/07/1886: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven el pressupost municipal que apareix desglossat per capítols.

11/07/1886: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Aproven el repartiment de la contribució territorial.

18/07/1886: Acorden formar una comissió per signar una escriptura notarial amb la fiança del Dipositari de fons municipals.

18/07/1886: Informen de la dimissió del membre de la Junta Municipal, Josep Fortuny Grau. Acorden acceptar-la.

18/07/1886: Informen d’una circular de la Junta Provincial d’Instrucció Pública, publicada al BOP número 167, ordenant tancament de les escoles des del dia 20 de juliol al 2 de setembre. Acorden complir-la.

25/07/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

01/08/1886: No se celebra sessió per coincidir amb la Festa Major.

08/08/1886: Informen d’una comunicació de l’Administració de Propietats i Impostos del 5 de juliol perquè l’ajuntament pagui la quota de consums de l’any 1887-87 a través del repartiment veïnal. Nomenen una comissió per formar el repartiment de la quota de consums.

15/08/1886: No se celebra sessió per malaltia del secretari interí.

22/08/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

29/08/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

05/09/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

12/09/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

13/09/1886: Nomenen la Junta Municipal d’Associats.

19/09/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

26/09/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

03/10/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers. L’alcalde amenaça de multar els consellers reiteradament absents.

10/10/1886: Informen del fet que Pau Vallès Vidal torna a ocupar la secretaria, però discuteixen la incompatibilitat perquè també ocupa el càrrec de secretari del jutjat municipal. Acorden separar-lo de la secretaria de l’Ajuntament.

17/10/1886: Acorden efectuar el constrenyiment en les contribucions de consums dels anys 1885-1886 i anteriors.

24/10/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Joan Miret Tarrado.

31/10/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

01/11/1886: Reunió de l’Ajuntament amb la Junta Repartidora de Consums i la Junta Municipal. Aproven el repartiment general veïnal de consum i sal i el dels arbitris municipals.

07/11/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

14/11/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers. L’alcalde acorda la imposició d’una multa als consellers absents.

14/11/1886: Llegeixen una comunicació del governador civil traslladant un ofici de la Junta Provincial de Sanitat sobre la inconveniència dels terrenys on es pretén construir el nou cementiri. Acorden buscar un nou terreny.

14/11/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Mercè Mirall (vídua de Simó Lloveras).

21/11/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

22/11/1886: Reunió de l’Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums i cereals. Aproven el repartiment de consums.

28/11/1886: Acorden lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa de reclutes de Tarragona.

28/11/1886: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums de Pere Sirvent Oliver.

05/12/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

12/12/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

19/12/1886: Examinen els expedients de constrenyiment contra els deutors morosos de la contribució del subsidi industrial.

26/12/1886: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.

28/12/1886: Informen d’una instància presentada per diversos electors demanant l’anul·lació de les llistes electorals per errors en la seva formació. Acorden desestimar-la per defecte de forma.

1887


01/01/1887: Acorden la formació de la llista electoral de compromissaris al Senat.
09/01/1887: Formen l’allistament dels mossos del reemplaçament.
09/01/1887: Acorden celebrar la Festa Major de S. Antoni Abad i S. Sebastià els dies 20 i 21 de gener.
16/01/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
23/01/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
30/01/1887: Aproven la llista del cens electoral per a les eleccions municipals.
30/01/1887: Informen d’haver efectuat les rectificacions de l’allistament del reemplaçament.
30/01/1887: Informen dels dies en què s’efectuarà la recaptació del tercer trimestre de la contribució territorial, subsidi, consums i arbitris municipals.
06/02/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
13/02/1887: Informen d’haver efectuat la classificació i declaració dels soldats.
20/02/1887: Informen de la sol·licitud de modificació de dades d’amillarament de Mercè Mirall, vídua de Simó Lloveras Venas. Acorden acceptar-la.
20/02/1887: Informen de la sol·licitud presentada per Pau Sanahuja i Barenys demanant que s’ordeni a Joan Alegret i Marquès desfer un terraplenat que té construït a l’Oubi. Nomenen una comissió per inspeccionar les obres.
20/02/1887: Dictaminen sol·licituds de correcció del cens electoral.
27/02/1887: Acorden ordenar a Joan Alegret la supressió del terraplenat del barranc de l’Oubi.
27/02/1887: Acorden el repartiment de la contribució de ramaderia.
06/03/1887: Acorden haver dictaminat les excepcions pendents del reemplaçament.
06/03/1887: Aproven l’execució de l’expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució.
13/03/1887: Informen de les despeses de paper segellat relacionat amb la petició de condonació de la quota de consums. Acorden lliurar a Rosendo Macaya Anguera, representant a Madrid, uns diners sobrants per acabar de negociar aquesta qüestió.
13/03/1887: Nomenen una comissió per redactar un projecte de pressupost municipal.
20/03/1887: Informen d’una comunicació del governador civil de nomenament de perits de la Junta Provincial de Sanitat per examinar els terrenys per a la construcció d’un cementiri.
20/03/1887: Informen d’haver-se iniciat les tasques d’elaboració del projecte de pressupost municipal.
27/03/1887: Informen d’una sol·licitud del metge cirurgià , Ramon Anton Martí Tomàs, i el farmacèutic, Francesc Roig Plana, d’augment del sou. Acorden accedir-hi.
03/04/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
10/04/1887: Proposen les ternes de noms per formar part de la Junta Pericial.
10/04/1887: Aproven les llistes del cens electoral.
17/04/1887: Informen d’una circular de l’Administració de Propietats i Impostos de la Província, publicada al BOP número 79, demanant la llista d’hisendats forasters amb terres al municipi i la quota que paguen al Tresor. Acorden complir-la.
17/04/1887: Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de la quota de consums.
24/04/1887: Informen d’un Reial Decret del Ministeri de la Governació, publicada al BOP número 89, sobre la renovació bianual de la meitat dels consellers de les corporacions. Acorden complir-lo.
24/04/1887: Nomenen les ternes per a la Junta Local de Sanitat.
24/04/1887: Examinen els comptes del dipositari dels anys 1884-1886, Josep Martorell Nolla.
01/05/1887: No hi ha sessió a causa de celebrar-se les eleccions municipals.
08/05/1887: Nomenen una comissió per inspeccionar els comptes del dipositari.
08/05/1887: Informen de l’escrutini de les eleccions municipals.
15/05/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
22/05/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
29/05/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
01/06/1887: Proclamació dels consellers escollits a les eleccions i convocatòria de l’acte de presa de possessió per al dia 1 de juliol.
05/06/1887: No hi ha sessió a causa de l’absència de l’alcalde i el secretari.
09/06/1887: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal que es transcriu desglossat per capítols.
12/06/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
19/06/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
26/06/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
01/07/1887: Actes de nomenament de l’alcalde Josep Torrens Golorons; 1r tinent d’alcalde, Josep M. Ferré Gasol i 2n tinent d’alcalde, Lluís Bové Domènech.
01/07/1887: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Lluís Ferré Gasol, Pau Alegret Adserias, Joan Coll Gavaldà, Antoni Coll Torrabadell i Andreu Sanahuja Molné.
01/07/1887: Escullen el regidor síndic: Josep Gavaldà Manent i el conseller interventor: Pere Gavaldà Manent.
01/07/1887: Sortegen l’ordre dels consellers i estableixen el dia i hora de les sessions els diumenges a les 11 h del matí.
01/07/1887: Informen de la dimissió del secretari Ramon Martorell. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.
01/07/1887: Acorden destituir Rafael Moragas Planas, auxiliar de la secretaria, ni substituir-lo per Joaquim Vallès Ferré.
01/07/1887: Nomenen Josep Ribera Martorell agutzil i criat.
01/07/1887: Ratifiquen en el càrrec a Francesc Torrens Estillas, agutzil i pregoner; Ramon Antoni Martí Tomàs, metge cirurgià; Francesc Roig Plana, farmacèutic.
01/07/1887: Nomenen Josep Maria Bové Domènech dipositari; Joan Molné Roig i Joan Cabré Abelló guardes rurals; Martí Vallès Marsal sereno. Destitueixen el sereno anterior Francesc Illa Coll.
01/07/1887: Ratifiquen en el càrrec d’inspector de carns a Claudi Forasté Sanahuja.
03/07/1887: Nomenen el conseller Lluís Ferré Gasol membre de la Junta Municipal d’Instrucció Pública.
03/07/1887: Acorden netejar el rentador i abeurador públics.
10/07/1887: Acorden destituir Matias Martí Canals com a Hospitalari del poble i substituir-lo per Josep Molné Roig.
10/07/1887: Acorden destituir Antoni Martorell Sans dels càrrecs d’encarregat del rellotge i d’enterrador i substituir-lo per Josep Veciana Grau..
10/07/1887: Acorden nomenar una comissió per projectar un nou escorxador.
10/07/1887: Reunió de l’Ajuntament amb el mossèn, Junta Municipal de Sanitat i majors contribuents. Acorden demanar al governador civil que la Junta Provincial de Sanitat inspeccioni els terrenys destinats a la construcció del nou cementiri.
11/07/1887: Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i cereals.
17/07/1887: Acorden participar en els actes religiosos de la Festa Major.
24/07/1887: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden donar la conformitat.
24/07/1887: Informen d’una petició d’alguns veïns demanant la presència de castellers el dia de la Festa Major. Acorden portar als Xiquets de Valls.
24/07/1887: Informen d’una instància presentada per Josep Martorell Grau per construir al carrer de la Costa un petit corredor entre la seva casa i l’antiga muralla. Acorden autoritzar-la.
24/07/1887: Acorden renovar la Junta Municipal.
31/07/1887: Nomenen la Junta Municipal d’Associats.
14/08/1887: Informen del deute als mestres del poble. Acorden aconseguir els mitjans.
21/08/1887: Informen de l’impagament de rebuts de la contribució territorial i subsidi industrial. Acorden efectuar una darrera temptativa de cobrament i després procedir a executar la via del constrenyiment.
21/08/1887: Acorden demanar al Dipositari, Josep Maria Domènech, la presentació de l’escriptura de fiança com més aviat millor.
21/08/1887: Acorden anunciar a través d’un pregó la prohibició d’abocar terra i escombraries a la via pública.
28/08/1887: Informen d’una Reial Ordre, publicada al BOP número 197, ordenant consignar al pressupost les despeses del proper cens de població. Acorden complir-la.
28/08/1887: Informen d’un Reial Decret, publicat al BOP número 201, de formació de noves cartilles d’avaluació. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial per fer-les.
04/09/1887: No hi ha sessió a causa de la recol·lecció de la fruita.
18/09/1887: Acorden l’exposició pública del repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.
22/09/1887: Nomenen Miquel Artal Sentís i Adolf Artal Benet representants de l’Ajuntament per convertir làmines intransferibles del ram de beneficència.
25/09/1887: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Declaren les partides fallides i incobrables de la contribució territorial i l’impost de la sal.
27/09/1887: Reunió de l’Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums, cereals i sal. Informen de les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució de consums, cereals i sal. Dictaminen les reclamacions a la contribució.
09/10/1887: Informen de la liquidació de comptes amb la Dipositaria municipal. Acorden quedar-ne assabentats.
09/10/1887: Dictaminen reclamacions a la contribució de consums.
09/10/1887: Informen del repartiment dels arbitris municipals. Acorden que siguin examinats per la Junta Municipal.
09/10/1887: Acorden els procediments per tal que el Dipositari avali l’escriptura de la fiança.
09/10/1887: Nomenen la Junta Municipal del Cens de Població.
16/10/1887: Accepten la fiança del Dipositari Municipal.
23/10/1887: Acorden la formació de la Comissió Municipal de Defensa contra la Fil·loxera i que la Guarderia Rural avisi de qualsevol símptoma de la malaltia.
23/10/1887: Informen de la reclamació de diners feta pel dipositari de l’any 1886-1887. Acorden efectuar el pagament.
30/10/1887: Nomenen Miguel Artal representant per recollir una làmina procedent de Propis.
30/10/1887: Informen de les reclamacions de les cartilles d’avaluació que s’han de presentar a l’Administració de Contribucions i Rendes

de la Província. Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial.
30/10/1887: Acorden la redacció del reglament del cementiri.
06/11/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
13/11/1887: Informen de la destinació dels diners recaptats a la contribució de consums i arbitris municipals. Acorden quedar-ne assabentats i procedir al cobrament als deutors.
13/11/1887: Informen de les pèssimes condicions de seguretat de l’escola pública de nens. Acorden informar-ne a la Junta Local d’Instrucció Pública.
20/11/1887: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
27/11/1887: Acorden lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa de Tarragona.
04/12/1887: Autoritzen el secretari, Pau Vallès Vidal, a recollir les cèdules del cens de població a la Junta Provincial del Cens de Població.
04/12/1887: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.
04/12/1887: Acorden la recomposició dels camins veïnals i la zona que separa l’Església de la plaça del Castell.
07/12/1887: Nomenen la Junta Directiva del Cementiri.
12/12/1887: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden les partides fallides de la contribució.
17/12/1887: Informen d’una contribució de l’Administració de Contribucions i Rendes de la província del 14 de desembre exigint el deute contret per l’Ajuntament dels anys 1881-1884. Acorden comunicar-ho als consellers d’aquells anys.
31/12/1887: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
31/12/1887: Informen de la presentació per part del conseller interventor dels comptes municipals dels anys 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886 i 1886-1887 per tal de ser examinats. Acorden lliurar-lo al regidor síndic.

1888


07/01/1888: Acorden celebrar la festa patronal el dia 20 de gener. Acorden celebrar el dia 8 de gener l’allistament dels mossos del reemplaçament.
07/01/1888: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda referent als diners que li reclama l’Ajuntament al Banc d’Espanya. Acorden comunicar-ho a la Junta Municipal.
07/01/1888: Informen que el regidor síndic ha aprovat els comptes municipals dels anys 1883-1884 a 1886-1887. Acorden exposar-los al públic.
07/01/1888: Acorden autoritzar Miquel Artal a cobrar uns diners a la Caixa de Dipòsits procedents de la tercera part del 80 % de Propis.
14/01/1888: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
21/01/1888: Acorden formar les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.
28/01/1888: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.
28/01/1888: Acorden l’exposició pública de les llistes del cens electoral.
04/02/1888: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.
11/02/1888: Nomenen talladors per a l’acte de classificació i declaració de soldats.
18/02/1888: Informen de l’estat econòmic de la Dipositaria. Acorden quedar assabentats.
18/02/1888: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.
18/02/1888: Nomenen Simó Torrens Figuerola vigilant nocturn al poble.
18/02/1888: Informen d’una instància de Joan Palau Bonet reclamant diners de quan portava la recaptació dels arbitris municipals. Acorden demanar-li alguna prova dominical.
25/02/1888: Informen d’una instància de Pere Ribera Cabré, professor de primer ensenyament, una equiparació salarial amb les professores Maria Montserrat i Teresa Ardèvol. Acorden desestimar-la.
08/03/1888: Nomenen Pau Vallès Vidal, secretari, comissionat per a participar en la confecció del pressupost carcerari.
10/03/1888: Acorden enllestir la formació del cens de població i el seu enviament al governador civil.
10/03/1888: Informen del mal estat dels camins veïnals. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal acordar la recomposició dels camins.
10/03/1888: Informen de l’ingrés a l’arxiu d’un exemplar del llibre de mossèn Salvador Sabater sobre la història de Constantí.
17/03/1888: Acorden fer arribar els comptes dels anys 1883-1884 a 1886-1887 a la Junta Municipal.
24/03/1888: Aproven el padró de la prestació personal.
31/03/1888: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
07/04/1888: Acorden la formació del padró de ramaderia del terme municipal.
14/04/1888: Aproven el padró de ramaderia i el seu enviament a la Junta Pericial.
14/04/1888: Acorden la suspensió provisional de la prestació personal per a la recomposició dels camins veïnals.
14/04/1888: Informen de l’estat de la reclamació feta per Joan Palau Bonet, antic recaptador de les contribucions.
21/04/1888: Nomenen la Junta de l’Hospital.
21/04/1888: Acorden anunciar els dies de la recaptació per al 4t trimestre de l’any.
21/04/1888: Acorden fer arribar el projecte de pressupost municipal de l’any 1887-1888 i posterior aprovació per part de la Junta Municipal.
10/05/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal de l’any 1887-1888.
12/05/1888: Acorden anunciar el darrer termini per pagar les contribucions de consums i arbitris municipals.
12/05/1888: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 del matí.
12/05/1888: Acorden pagar els endarreriments als treballadors municipals.
13/05/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i cereals.
20/05/1888: Acorden el projecte de pressupost municipal per a l’any 1888-1889 i la seva exposició pública.
27/05/1888: Informen del recompte municipal general de la ramaderia per a l’any 1888-1889, notificat per l’Administració de Contribucions i Rendes de la Província. Acorden quedar-ne assabentats.
27/05/1888: Informen d’una circular de sanitat, publicada al BOP del 26 de maig, de vigilància de les condicions de salubritat dels productes destinats al consum. Nomenen Lluís Bové Domènech encarregat de vigilar la venda d’articles de consum.
27/05/1888: Acorden continuar l’arrendament de les aigües sobrants de les mines d’aigua del Rentador i del Garrot.
03/06/1888: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
10/06/1888: Informen del viatge a Tarragona d’una comissió per rebre la comitiva del rei Alfons XIII. Acorden quedar-ne assabentats.
10/06/1888: Informen de les gestions realitzades per obtenir de la Companyia dels Ferrocarrils Transversal de Catalunya la construcció d’una estació de ferrocarril.
10/06/1888: Acorden l’execució d’un expedient de constrenyiment contra els deutors de les contribucions de consums i arbitris municipals. Acorden autoritzar el repartiment general veïnal per cobrir la contribució de consums.
17/06/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aprovació del pressupost municipal. Se’ns transcriu un extracte.
24/06/1888: Acorden executar els constrenyiments contra els deutors de la contribució territorial.
30/06/1888: Examinen els llibres de la comptabilitat de la secretaria. Acorden aprovar-los.
08/07/1888: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda Provincial, publicada al BOP número 158, sobre creació d’un impost especial de consums sobre aiguardents, alcohols i licors. Nomenen una comissió per gestionar-ne el cobrament.
08/07/1888: Informen d’una instància Joan Ferré Curull demanant un permís per conduir.
08/07/1888: Llegeixen una circular de la Delegació d’Hisenda, publicada al BOP número 158, sobre la facultat municipal d’imposició d’un recàrrec sobre l’alcohol. Acorden no fer-ne ús.
15/07/1888: Informen sobre l’edició del padró de cèdules personals. Acorden quedar-ne assabentats.
15/07/1888: Acorden lliurar a la Junta Municipal d’Instrucció Pública una instància del mestre Pere Ribera demanant un augment de sou.
15/07/1888: Informen d’una comunicació del governador civil reclamant deutes en el pagament del contingent provincial. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els deutors morosos per obtenir recursos amb els quals pagar el contingent.
15/07/1888: Informen sobre la reclamació feta per Francisco Victoriano José d’un permís d’obres per a una casa de la plaça de l’Església.
19/07/1888: Informen d’una sol·licitud de Joan Ferré Curull demanant l’alineament del carrer de Sant Cristòfor i la plaça del Castell. Acorden contractar Ramon Salas Ricomà, arquitecte de Tarragona, l’alineament urbanístic.
22/07/1888: Informen de l’estat precari de les finances municipals de cara a la Festa Major. Acorden suprimir totes les celebracions tret de les funcions religioses.
29/07/1888: Acorden els mitjans per cobrir l’impost de consums sobre els alcohols, aiguardents i licors. Acorden iniciar les prestacions del padró personal per a la reparació dels camins veïnals.
03/08/1888: Informen de la facultat d’encapçalar els aiguardents, licors i begudes alcohòliques. Nomenen una comissió per a tramitar-lo.
05/08/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment general veïnal.
12/08/1888: Informen d’un ofici de la Junta Provincial d’Instrucció Pública denegant l’augment de sou demanat pel mestre.
12/08/1888: Informen d’una comunicació de Govern Civil demanant un informe sobre reclamacions presentat per Josep Burgaleta (?) Piqué contra l’expedient de constrenyiment.
12/08/1888: Acorden el pagament de la factura presentada pel Batalló del Dipòsit de Tarragona dels subministraments facilitats als mossos inútils. Acorden pagar-la.
12/08/1888: Acorden executar els aforaments dels licors i líquids alcoholitzats.
12/08/1888: Informen d’una instància presentada per Pere Papiol Coll i altres demanant nomenar Joan Prats Estela perit per alinear uns carrers. Acorden suspendre la resolució fins que l’arquitecte Ramon Salas hagi enllestit el peritatge que ja se li havia encarregat.
26/08/1888: Informen de la propera celebració d’eleccions a diputats a Corts. Acorden ultimar-ne els preparatius.
26/08/1888: Aproven el projecte d’alineament del carrer de Sant Cristòfor i plaça del Castell i exposar-lo al públic.
02/09/1888: Informen d’una instància presentada per Francisco Victoriano José demanant la revocació de l’acord del consistori de prohibició de continuar les obres d’edificació en un solar de la plaça del Castell. Acorden ratificar la prohibició.
09/09/1888: Acorden la reparació del camí de la Selva.
16/09/1888: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
23/09/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost.
23/09/1888: Acorden l’exposició al públic del repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.
23/09/1888: Acorden assistir a una missa solemne el dia 30 en sufragi de les ànimes del purgatori.
23/09/1888: Informen d’una instància presentada per Francesc d’Assís Maduell Roig per poder construir un marge de pedra a una bassa que té al molí o fàbrica de farines al camí del Molí o Pallaresos.
23/09/1888: Informen d’una instància presentada per J. Maragas Ferré, J. Olivé Vidal, M. Veciana Ferré i F. Victoriano José queixant-se del procés de rectificació del c. de sant Cristòfor i plaça del Castell. Nomenen una comissió per examinar els plànols del projecte
30/09/1888: No hi ha sessió a causa de celebrar-se una missa solemne.
07/10/1888: Reunió de l’Ajuntament i perits repartidors de la contribució de consums, cereals i sal. Aproven el repartiment de la contribució de consums, cereals i sal.
07/10/1888: Informen de l’aprovació del pressupost per part del governador civil.
07/10/1888: Acorden convocar-la Junta Municipal per formar el repartiment general amb què cobrir el dèficit municipal.
07/10/1888: Informen d’una comunicació del mestre de l’escola pública Joaquim Penedès demanant permís per obrir una classe nocturna per adults. Acorden autoritzar-lo.
07/10/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment de la contribució territorial.
14/10/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden confeccionar el repartiment veïnal per cobrir el dèficit del pressupost.
28/10/1888: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden declarar partides fallides de les contribucions.
01/11/1888: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el repartiment general veïnal per cobrir el dèficit del pressupost, el repartiment de guarderia rural i el repartiment de la defensa contra la fil·loxera.
04/11/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.
04/11/1888: Informen que el notari Marià G. Albiñana ha presentat una factura dels serveis prestats. Acorden efectuar el pagament.
11/11/1888: Informen d’una circular del governador civil, publicada al BOP número 262, de comprovació de la divisió dels col·legis electorals. Acorden complir-la.
11/11/1888: Informen de les reclamacions contra el repartiment de la contribució. Acorden passar-les contra la comissió específica.
11/11/1888: Informen de la convocatòria de l’acte de benedicció de la campana del cementiri, batejada amb el nom de Tecla.
25/11/1888: Informen de les reclamacions presentades contra el repartiment de la contribució. Acorden passar-les a la comissió específica.
25/11/1888: Informen d’una comunicació del governador civil sobre irregularitats en la no admissió d’una instància. Acorden passar-la a la comissió específica.
25/11/1888: Informen d’una instància presentada per Josep Torrens Golorons i Magí Golorons Ferré per aprofitar els sobrants de l’aigua de la font del Garrot. Acorden autoritzar-la.
28/11/1888: Nomenen representants per recollir unes làmines intransferibles procedents de béns de propis.
02/12/1888: Acorden lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa militar de Tarragona.
16/12/1888: Dictaminen reclamacions al repartiment veïnal.
16/12/1888: Informen d’una comunicació del governador civil del 14 de desembre sobre el repartiment. Acorden comunicar-ho a la Junta Municipal.
17/12/1888: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors.
30/12/1888: Acorden confeccionar la llista electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
30/12/1888: Informen d’una comunicació de l’Administració de Contribucions de la Província del 27 de desembre ordenant la rectificació de la cartilla d’avaluació. Acorden reunir la Junta Pericial per discutir-ho.
30/12/1888: Informen d’una instància presentada per Feliu Martorell i altres demanant el cessament de les obres de Francisco Victoriano José a la casa del c. Església Vella perquè amenaça ruïna. Acorden prendre una decisió a la propera sessió.
30/12/1888: Acorden passar a celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.

1889


06/01/1889: Informen sobre les obres fetes per Francisco Victoriano Jossé, però se suspèn la sessió per manca de nombre suficient de regidors.
08/01/1889: Informen d’una instància presentada per diversos veïns contra les obres d’obertura de portes i finestres en una casa fetes per Francisco Victoriano José. Acorden exigir que les tanqui fins que no demani la concessió de la corresponent llicència d’obres.
13/01/1889: Acorden limitar els actes de la Festa Major a les celebracions religioses a causa de la penúria general.
13/01/1889: Nomenen el secretari per anar a recollir els documents del cens de població a la Junta Provincial del Cens de Població.
13/01/1889: Informen de la instrucció de l’acta d’allistament del reemplaçament de l’exèrcit.
20/01/1889: Acorden formar les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.
26/01/1889: Acorden els mitjans per al pagament de les quotes de consums i sal per a l’any 1884-1889.
26/01/1889: Aproven les llistes del cens electoral a eleccions al Senat.
26/01/1889: Informen d’una instància presentada per Francesc Victoriano José queixant-se del dictamen que l’obliga a tancar portes i finestres. Acorden suspendre l’execució del tancament a l’espera d’un dictamen per part de la superioritat.
27/01/1889: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals. Se n’adjunta el llistat.
09/02/1889: Llegeixen una instància presentada per Adolf Gil Martí demanant la reparació de les fuites d’aigua a la Font del Garrot. Acorden desestimar-la.
09/02/1889: Nomenen dos talladors per mesurar els mossos del reemplaçament.
09/02/1889: Acorden la renovació de la Junta Pericial.
09/02/1889: Acorden anunciar l’obligació de declarar les modificacions en el patrimoni.
09/02/1889: Acorden demanar l’enderrocament d’unes obres particulars pel fet de no haver demanat el corresponent permís.
16/02/1889: Dictaminen reclamacions a les llistes del cens electoral.
23/02/1889: Informen d’una instància presentada per Antoni de Magriñá i de Surier demanant certificacions d’uns béns.
23/02/1889: Acorden reclamar el sulfat de coure i aparells polvoritzadors per combatre el míldiu.
23/02/1889: Nomenen una comissió per elaborar el projecte de pressupost municipal.
09/03/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.
23/03/1889: Informen d’una comunicació del governador civil del 21 de març ratificant l’acord de l’Ajuntament desestimant el recurs d’alçada presentat per diversos electors a les llistes electorals.
23/03/1889: Informen d’una comunicació del governador civil del 20 de març sobre el recurs presentant per Francesc Victoriano José.
23/03/1889: Informen d’una comunicació de la Direcció d’Instrucció Pública del 14 de febrer de concessió d’una biblioteca a l’escola pública de nens.
23/03/1889: Informen d’una comunicació de l’Administració de Contribucions de la Província del 15 de març nomenant la Junta Pericial de Constantí.
23/03/1889: Acorden ordenar Antoni Coll Torrabadell el tancament d’unes finestres d’una casa.
23/03/1889: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 h.
24/03/1889: Aproven el projecte de pressupost addicional per a l’any 1888-1889. Acorden exposar-lo al públic.
01/04/1889: Informen d’una comunicació del governador civil del 30 de març ordenant la suspensió del procediment contra Francesc Victoriano José. Acorden complir-la.
07/04/1889: Informen del repartiment de contribucions de consums. Acorden convocar la Junta Municipal per aprovar-lo.
07/04/1889: Informen d’una comunicació del governador civil del 28 de març demanant els documents en relació amb l’expedient per l’afer de les aigües de la mina del Garrot, al carrer de la Peixateria. Acorden complir-la.
07/04/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de les contribucions.
07/04/1889: Informen del deute en el pagament a la subscripció de la Gazeta de Madrid. Acorden pagar-lo.
07/04/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per acordar els mitjans per cobrir les quotes i els recàrrecs de consums.
12/04/1889: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal addicional per a l’any 1888-1889.
14/04/1889: Informen d’una circular del governador civil publicada al BOP número 86 sobre les eleccions parcials a diputats provincials.
14/04/1889: Informen d’una circular del governador civil publicada al BOP número 87 sobre els arbitris municipals. Acorden complir-la.
14/04/1889: Informen d’una instància presentada per Martí Vallès Marsal demanant permís per tancar un pati al carrer de sant Pere. Acorden autoritzar-la.
20/04/1889: Informen de la mort del conseller Joan Coll Gavaldà. Acorden anar a l’enterrament.
22/04/1889: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i cereals corresponent a l’any 1889-1890.
28/04/1889: Informen d’una Reial Ordre del 10 d’abril publicada al BOP número 92 sobre la facultat de l’Ajuntament per autoritzar la matança del porc. Acorden complir-la.
28/04/1889: Informen d’una instància presentada per Josep Martorell Nolla demanant permís per recompondre el teulat de la seva casa al c. Major número 5. Acorden autoritzar-la.
28/04/1889: Informen d’una instància presentada per Pere Gavaldà Maduell demanant permís per reformar la casa del carrer de la Font. Acorden autoritzar-la.
05/05/1889: Informen d’una circular del governador civil publicada al BOP número 109, 110 i 111 amb disposicions per a les eleccions municipals. Acorden complir-les.
05/05/1889: Acorden l’exposició pública del padró de l’impost de cèdules personals.
06/05/1889: Aproven el projecte de pressupost municipal i la seva exposició pública.
12/05/1889: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal.
12/05/1889: Acorden l’expedient d’arrendament de l’aigua sobrant de les fonts de S. Pere i del Garrot.
22/05/1889: Informen d’una instància presentada per Joan Ferré Curull i Magí Golorons Ferré demanant que l’Ajuntament clausuri els aprofitaments de les aigües sobrants de la Font del Garrot per part de persones que no les hagin arrendat. Acorden autoritzar-la.
22/05/1889: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Aproven el pressupost definitiu per a l’any 1889-1890. S’inclou un extracte del pressupost.
26/05/1889: Informen d’una comunicació de la Diputació Provincial sobre la revisió dels reemplaçaments. Acorden complir-la.
26/05/1889: Informen d’una instància presentada per Isidre Font Saperas demanant permís per fer obres en una casa del c. Major número 73. Acorden autoritzar-la.
05/06/1889: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’Associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums, cereals i sal per a l’any 1889-1890.
16/06/1889: Informen d’una instància presentada per Maria Ribalt Maduell demanant permís per fer unes obres a la casa del carrer del Mig número 34. Acorden autoritzar-la.
16/06/1889: Informen d’una instància presentada per Josep Roig Bové demanant permís per fer unes obres a la casa de la plaça de la Victòria. Acorden autoritzar-la.
16/06/1889: Informen d’una instància presentada per Antònia Ballester de Guansé, veïna de Tarragona, denunciant l’estat ruïnós de l’església del mas de Sant Ramon. Acorden demanar un peritatge a l’arquitecte Ramon Salas.
16/06/1889: Acorden fixar les bases de l’arrendament dels drets assenyalats a les espècies de consums.
23/06/1889: Informen d’una comunicació de la Caixa de reclutes de Tarragona reclamant uns diners. Acorden pagar-los.
23/06/1889: Informen de les obres de construcció de l’escorxador públic. Acorden formar el plec de condicions i les ordenances.
23/06/1889: Informen del dictamen tècnic sobre l’estat de l’església del mas de sant Ramon. Acorden posar un anunci per tal que els propietaris la reparin si no la faran enderrocar.
23/06/1889: Acorden l’exposició pública del padró general de veïns.
07/07/1889: Aproven els comptes municipals dels anys 1886-1887 i 1887-1888. Acorden exposar-los al públic.
07/07/1889: Aproven el padró general de veïns.
14/07/1889: Informen d’haver rebut el pressupost amb dues modificacions ordenades pel governador civil. Acorden complir-les.
14/07/1889: Acorden reduir les celebracions de la Festa Major a la participació en els oficis religiosos.
14/07/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per arranjar el camí de La Selva, el que va fins al mas de Sant Ramon.
21/07/1889: Informen d’una circular de l’Administració d’Impostos i Propietats de la Província, publicada al BOP número 166, augmentant l’encapçalament de consums. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal d’Associats.
21/07/1889: Informen de la voluntat de la Junta de l’Hospital per fer obres a l’edifici perquè s’hi puguin instal·lar les Germanetes Terciàries Descalces del Carme. Acorden autoritzar les obres i la instal·lació de les Germanes durant deu anys.
21/07/1889: Informen d’una instància presentada per Francesc Sotorra i altres veïns queixant-se de l’ordre de demolició de l’església de Sant Ramon. Acorden concedir quinze dies per a la seva reparació si no ordenaran que sigui enderrocada.
21/07/1889: Reunió de l’Ajuntament i Majors Contribuents. Acorden els mitjans per cobrir l’augment de l’encapçalament de consums.
21/07/1889: Reunió de l’Ajuntament i Majors Contribuents. Acorden els mitjans per finançar les obres de la carretera fins al mas de Sant Ramon..
25/07/1889: Acorden convocar el sorteig per a la Junta Municipal.
30/07/1889: Acorden determinar els gremis que han de formar l’encapçalament de consums.
04/08/1889: Reunió de l’Ajuntament i els pagesos del sector dels vins. Sortegen els pagesos que faran l’encapçalament gremial voluntari.
11/08/1889: Informen d’una comunicació del governador civil número 177 desestimant el recurs promogut per Adolf Gil i Joan Gavaldà contra l’acord de l’Ajuntament en relació amb les aigües sobrants de la Font d’en Garrot.
11/08/1889: Informen d’una comunicació de l’Administració de Contribucions de la Província de 10 d’agost d’aprovació del repartiment de la contribució territorial. Acorden arxivar-lo.
11/08/1889: Informen d’una instància presentada per Josep Martorell apel·lant a l’ordre d’enderrocament de l’església de Sant Ramon. Acorden enviar-la al governador civil.
11/08/1889: Dictaminen reclamacions al repartiment de consums.
11/08/1889: Acorden convocar una reunió amb els majors contribuents per examinar les partides fallides de la contribució territorial.
11/08/1889: Acorden la formació de les llistes del cens electoral municipal.
11/08/1889: Acorden la destitució de l’agent recaptador d’arbitris municipals i consums, Miquel Reig Masó, i substituir-lo per Josep M. Bové Domènech.
15/08/1889: Nomenen la Junta Municipal d’Associats.
18/08/1889: Acorden modificar la concessió d’ús de l’Hospital a les Germanes Terciàries Descalces, que serà de vint anys en lloc de 10.
25/08/1889: Aquesta acta està incompleta, però molt probablement es refereix a l’aprovació de la llista del cens electoral, que s’inclou al llibre d’actes.
08/09/1889: Falta l’inici de l’acta. Acorden reclamar la fiança a l’agent recaptador de consums.
15/09/1889: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
18/09/1889: Nomenen el dipositari municipal, Josep M. Bové Domènech, per anar a la Delegació d’Hisenda a recollir uns diners.
18/09/1889: Informen d’un edicte de la Delegació d’Hisenda publicada al BOP del 6 de setembre sobre una petició de Francescc Victoriano José de percebre una parcel·la sobrant de la nova alineació de la plaça del Castell. Acorden informar-la desfavorablement.
18/09/1889: Acorden l’exposició pública de les llistes ultimades del cens electoral municipal.
29/09/1889: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden correccions en els arbitris extraordinaris sobre les espècies de consums no gravades pel tresor, per cobrir el dèficit del pressupost.
06/10/1889: Informen que el repartiment de consums ha estat aprovat pel governador civil.
06/10/1889: Nomenen la comissió per efectuar l’afitament del terme.
06/10/1889: Nomenen Josep Maria Bové Domènech comissionat per cobrir uns diners a la Delegació d’Hisenda.
06/10/1889: Informen de la recaptació cobrada del 1r trimestre de consums. Acorden quedar-ne assabentats.
06/10/1889: Informen del nombre d’animals morts a l’escorxador.
13/10/1889: Aproven les llistes del cens electoral municipal.
17/11/1889: Informen d’una circular del governador civil publicada al BOP número 268 i 270 sobre les eleccions municipals del dia 1 de desembre. Acorden complir-la.
17/11/1889: Acorden pagar les despeses de cobriment del rentador públic a càrrec del capítol d’imprevistos.
08/12/1889: Acorden efectuar l’afitament del poble amb Tarragona i Reus.
08/12/1889: Acorden efectuar el lliurament a la Caixa militar de Tarragona dels mossos del reemplaçament el pròxim diumenge.
08/12/1889: Acorden convocar la Junta Pericial per acordar les altes i baixes de la riquesa rústica, urbana i pecuària.
22/12/1889: Nomenen Josep M. Bové Domènech comissionat per cobrar uns diners a la Delegació d’Hisenda de la Província.
30/12/1889: Informen d’un ofici del governador civil de 27 de desembre traslladant una resolució de la Comissió Provincial desestimant algunes peticions perquè fossin anul·lades les eleccions celebrades a Constantí el dia 1.
30/12/1889: Acorden la formació de les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
30/12/1889: Informen del dictamen d’una comissió de l’Ajuntament sobre l’afer de l’alineament de la plaça del Castell. Acorden complir-lo.

1890


01/01/1890: Certificacions del nomenament d’alcalde, tinent 1r d’alcalde i tinent 2n d’alcalde
01/01/1890: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Josep M. Ferré Gasol, Josep Fortuny Grau, Josep Martorell Nolla, Josep Maduell Roig, Joan Bonet Coll, Josep Torrents Ferrando.
01/01/1890: Escullen nou alcalde: Josep Maria Ferré Gasol; primer tinent d’alcalde: Josep Fortuny Grau i 2n tinent d’alcalde: Josep Maduell Roig; regidor síndic: Josep Martorell Nolla; conseller interventor: Lluís Ferré Gasol
01/01/1890: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.
04/01/1890: Informen d’una circular, del 28 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 310, ordenant la formació d’un inventari de béns i drets de l’Ajuntament. Acorden complir-la.
04/01/1890: Acorden convocar l’acte d’allistament per al dia 12 de gener.
04/01/1890: Acorden comprar una bàscula per a l’escorxador.
04/01/1890: Informen de la reclamació del conseller Andreu Sanahuja demanant una còpia de l’acta del dia 31 de desembre de 1889. Acorden desestimar-la.
10/01/1890: Acorden els mitjans per cobrir l’impost d’alcohols, aiguardents i licors.
12/01/1890: Reunió de l’Ajuntament, el mossèn i el jutge municipal. Celebren l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament de l’exèrcit.
18/01/1890: Presenten l’inventari de béns de l’Ajuntament.
18/01/1890: Informen de l’empadronament de veïns que ha tingut lloc enguany. Acorden aprovar-lo.
18/01/1890: Informen d’haver rebut de la Junta del cens electoral les llistes del cens per a les eleccions a diputats a Corts i diputats provincials. Acorden quedar assabentats.
18/01/1890: Informen de la dimissió del dipositari Josep Maria Bové. Acorden substituir-lo per Rafael Ferré Golorons.
18/01/1890: Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal i els majors contribuents per parlar sobre la situació dels contribuents morosos.
26/01/1890: Reunió de l’Ajuntament, Junta Municipal i majors contribuents. Declaren les partides fallides de la contribució.
01/02/1890: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions municipals.
01/02/1890: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 27 on es demana el nombre de fites que hi ha al terme municipal.
08/02/1890: Informen del nombre d’animals morts a l’escorxador.
08/02/1890: Informen d’una instància presentada per Josep Sabaté Gasull demanant permís per cobrir un pati al carrer del Castell. Acorden acceptar-la.
08/02/1890: Informen d’una comunicació presentada pel mestre Joaquim Panadès demanant el trasllat de l’escola. Acorden llogar la casa de Josep Moragas Ferré al carrer de Sant Cristòfor.
15/02/1890: Aproven els comptes municipals dels anys 1886-87 i 1887-88 i nomenen una comissió per formar el projecte del nou pressupost municipal.
23/02/1890: Nomenen José Jiménez Carrasco, metge cirurgià, revisor dels mossos dels reemplaçaments anteriors de les quintes.
23/02/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del cens electoral.
01/03/1890: Nomenen el secretari Pau Vallès Vidal representant del municipi en la formació del pressupost carcerari a l’Ajuntament de Tarragona.
15/03/1890: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions de la Província de l’11 de març demanant el recompte general de ramaderia i els apèndixs de l’amillarament. Acorden convocar la Junta Pericial.
15/03/1890: Informen d’una instància presentada per Isidre Sabaté Llagostera al 28 de febrer demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç. Acorden autoritzar-la.
15/03/1890: Informen d’una instància presentada per Josep Sans Nadal demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Pere, 5. Acorden autoritzar-la.
15/03/1890: Informen d’una instància presentada per Joan Vives Tapiol demanant permís per construir una casa al carrer del Mig. Acorden autoritzar-la.
15/03/1890: Informen d’una comunicació de Govern Civil atorgant el domini de les aigües sobrants de la Font d’en Garrot. Acorden notificar-ho als interessats.
15/03/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions.
22/03/1890: Convoquen una reunió amb la Junta Municipal per aprovar el pressupost municipal de l’any 1890-91.
22/03/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.
29/03/1890: Acorden formar la llista del cens electoral.
29/03/1890: Informen que l’Administració de Contribucions de la Província ha aprovat el recompte de la ramaderia i apèndix d’amillarament. Acorden fer-lo servir en la formació del repartiment territorial.
29/03/1890: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda de la Província del 20 d’abril, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 69, sobre l’encapçalament de consums. Acorden convocar una reunió amb la Junta Municipal.
29/03/1890: Acorden celebrar sessions els diumenges a les 11 h del matí.
07/04/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums, cereals i sal.
13/04/1890: Informen d’una comunicació de Govern Civil de resolució a favor de l’Ajuntament d’un recurs d’alçada presentat per Francesc Victoriano José. Acorden quedar-ne assabentats i formar unes ordenances municipals.
13/04/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
13/04/1890: Aproven les llistes ultimades del cens electoral per a les eleccions municipals.
13/04/1890: Acorden subhastar les aigües sobrants de la Font de Sant Pere i d’en Garrot.
13/04/1890: Informen de l’estat ruïnós d’una paret del molí paperer de la partida de Centcelles. Acorden ordenar a la propietària, vídua de Melcior Lloberas Venas, l’enderrocament de la paret.
13/04/1890: Informen dels requisits demanats per poder consultar els llibres d’actes.
20/04/1890: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Aproven el pressupost municipal.
27/04/1890: Acorden la formació d’una junta per acordar els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i sal.
04/05/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i sal.
04/05/1890: Nomenen Josep Maria Bové per recollir uns diners a la Delegació d’Hisenda de la Província.
11/05/1890: Informen d’una comunicació de Govern Civil del 8 de maig de revocació d’un acord de la Comissió Provincial i de confirmació del de l’Ajuntament sobre l’allistament del mosso Sebastià Vidal Veciana. Acorden quedar-ne assabentats.
11/05/1890: Aproven el padró de cèdules personals.
11/05/1890: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda ordenant la formació de la matrícula a partir d’una nova classe de població. Acorden la modificació de la classe.
11/05/1890: Acorden exigir a Josep Bofarull Ribalt i Pau Gil Plana la reparació de la conducció d’aigua de la mina d’aigua de Sant Pere.
22/05/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.
01/06/1890: No hi ha sessió per la manca d’assistència de prou consellers a la sessió.
02/06/1890: Informen de diferents disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/06/1890: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província número 132 sobre la celebració d’exèquies de cos present. Acorden notificar-la al mossèn.
08/06/1890: Informen del nombre d’animals morts a l’escorxador. Acorden quedar assabentats.
08/06/1890: Informen d’una instància presentada per Joan Ferré Curull, Josep Torrens Golorons, Joan Gavaldà i Adolf Gil Marty demanant permís per construir un dipòsit al costat de l’abeurador. Acorden autoritzar-la.
08/06/1890: Acorden convocar la Junta Municipal per aprovar el pressupost municipal.
08/06/1890: Informen haver pagat la quota de consums. Acorden quedar assabentats.
15/06/1890: Acorden convocar la Junta Pericial per fer front a la quota de la contribució territorial.
15/06/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment veïnal.
22/06/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven pressupost municipal.
22/06/1890: Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums.
22/06/1890: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.
29/06/1890: Nomenen Rafael Roig Solé administrador de l’Hospital de Constantí.
06/07/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal addicional de l’any 1889-1890.
06/07/1890: Reunió de l’Ajuntament, Junta Municipal de Sanitat i Majors Contribuents. Aproven mesures per preveure el còlera.
13/07/1890: Formació de la Junta Municipal del Cens Electoral.
13/07/1890: Acorden instal·lar una bústia nova a la Casa Consistorial.
20/07/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal del Cens Electoral. Acorden la formació de les llistes electorals i demanar l’exclusió de la Junta Municipal del Cens Electoral a l’anterior alcalde Simó Roig perquè també és el jutge municipal.
20/07/1890: Acorden prohibir la venda de carn que no estigui revisada per l’inspector de carns.
20/07/1890: Nomenen Josep Maria Bové comissionat per recollir uns diners a la Delegació d’Hisenda.
27/07/1890: Informen d’una Real Ordre del Ministeri d’Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província número 169 sobre el cobrament de recàrrecs municipals per al repartiment industrial i territorial. Acorden complir-la.
27/07/1890: Informen d’un circular de la Delegació d’Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província número 172 assenyalant una quota de consums. Acorden quedar-ne assabentats.
07/09/1890: Informen d’un ofici de la Diputació Provincial amb algunes correccions que cal fer a les llistes del cens electoral. Acorden convocar la Junta Municipal del Cens Electoral.
07/09/1890: Informen d’una circular de l’Administració de Contribucions de la Província publicada al Butlletí Oficial de la Província número 210 reclamant les llistes cobratòries de les contribucions. Acorden convocar la Junta Provincial per aprovar-les.
07/09/1890: Informen d’un ofici de l’Administració de Contribucions aprovant l’expedient de mitjans per cobrir l’impost de consums. Acorden complir-lo.
14/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/09/1890: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.
05/10/1890: Informen d’una Reial Ordre de 15 de setembre de Govern Civil autoritzant la imposició d’arbitris extraordinaris de consums. Acorden complir-la.
05/10/1890: Informen de l’aprovació del pressupost municipal per part de Govern Civil. Acorden quedar-ne assabentats.
12/10/1890: Informen de l’aprovació de les llistes cobratòries per part de l’Administració de Contribucions de la Província.
19/10/1890: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
26/10/1890: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
02/11/1890: Informen d’una instància de Maria Magriñá Pujol, demanat permís per tancar amb una paret una finca al carrer de les Sorts. Acorden autoritzar-la.
02/11/1890: Acorden celebrar les sessions els dissabtes a les 19 h.
08/11/1890: Dictaminen reclamacions a la llista de l’allistament del reemplaçament.
15/11/1890: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Delegació d’Hisenda de la Província.
15/11/1890: Acorden destituir l’inspector de carns Candi Forasté Sanahuja i substituir-lo per Josep Forasté Garsavall.
15/11/1890: Informen haver pagat a Administració de Contribucions de la Delegació d’Hisenda de la Província l’import del primer semestre de consums i el de líquids.
17/11/1890: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’associats. Informen d’una instància presentada pels components de l’Ajuntament de l’any 1883-84 demanant que es declarin nuls els diners recaptats com a drets de l’escorxador. Acorden autoritzar-la.
29/11/1890: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la caixa de reclutes el dia 13 de desembre.

1891


01/01/1891: Acorden la formació de la llista del cens electoral de compromissaris al Senat.
06/01/1891: Acorden comprar dues urnes electorals.
06/01/1891: Acorden celebrar l’acte d’allistament dels mossos el dia 11 de gener.
06/01/1891: Nomenen els nous components de la Junta Pericial.
06/01/1891: Informen de l’estadística mensual de l’escorxador.
06/01/1891: Aproven el repartiment dels arbitris extraordinaris, guarderia rural i defensa contra la fil·loxera.
06/01/1891: Acorden ordenar als guardes rurals més vigilància contra la invasió dels ramats.
11/01/1891: Acorden dividir el municipi en districtes electorals.
11/01/1891: Acorden formar l’allistament dels mossos del reemplaçament.
18/01/1891: Acorden convocar la Junta Municipal del Cementiri per examinar els comptes del cementiri.
25/01/1891: Aproven les llistes electorals de compromissaris al Senat.
25/01/1891: Ultimen els preparatius per a les eleccions de diputats a Corts del dia 1 de febrer.
22/02/1891: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions de consums.
22/02/1891: Nomenen una comissió per formar el pressupost addicional ordinari.
01/03/1891: Nomenen una comissió per formar el pressupost carcerari.
01/03/1891: Informen d’una circular de Govern Civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 49 sobre l’elecció parcial d’un diputat provincial el dia 15 de març. Ultimen els preparatius.
22/03/1891: Informen d’una comunicació del diputat a Corts Joan Vilella oferint la seva col·laboració al municipi. Acorden quedar-ne assabentats.
22/03/1891: Acorden instal·lar un fanal al carreró de l’Hospital.
29/03/1891: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost.
05/04/1891: Acorden dividir el poble en districtes electorals.
12/04/1891: Acorden reparar la sala de sessions de la Casa Consistorial per evitar les goteres.
12/04/1891: Informen d’una instància presentada per Josep Torrens Vidal demanant permís per obrir una porta a la casa de la Costa, 16. Acorden autoritzar-la.
19/04/1891: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums.
19/04/1891: Informen d’una circular de Govern Civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 98 ordenant la celebració de les eleccions municipals. Acorden complir-la.
26/04/1891: Aproven el padró de cèdules personals i la seva exposició al públic.
26/04/1891: Acorden l’exposició al públic del pressupost municipal dels anys 1891-1892.
17/05/1891: Reunió de l’Ajuntament i majors contribuents. Acorden declarar les partides fallides dels contribuents deutors i executar els expedients de constrenyiment.
24/05/1891: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal per a l’any 1891-1892.
24/05/1891: Acorden l’exposició pública del pressupost addicional del 1890-1891.
14/06/1891: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost addicional del 1890-1891.
14/06/1891: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost municipal de l’any 1891-1892.
01/07/1891: Certificacions de nomenament de l’alcalde, primer tinent d’alcalde i segon tinent d’alcalde.
01/07/1891: Acte de constitució de l’Ajuntament. Nous consellers: Ramon Ferré Curull, Pau Masó Gasol, Francesc Grau Gavaldà, Josep Martorell Nolla i Francesc Pallarès Rull.
01/07/1891: Nou alcalde: Josep Maria Ferré Gasol. Primer tinent d’alcalde: Josep Fortuny Grau. Segon tinent d’alcalde: Josep Maduell Roig. Regidor síndic: Josep Martorell Nolla. Conseller interventor: Francesc Grau Gavaldà.
01/07/1891: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 h del matí.
05/07/1891: Nomenen les noves comissions municipals.
12/07/1891: Informen dels diners procedents de l’arrendament de l’aigua sobrant de les fonts públiques. Acorden destinar-los a cobrir el rentador públic.
12/07/1891: Acorden efectuar la renovació de la Junta Municipal el diumenge següent.
19/07/1891: Acte de formació de la Junta Municipal d’associats.
19/07/1891: Informen d’una instància presentada per Francisco Victoriano José demanant permís per reparar la façana de la casa. Acorden autoritzar-la.
19/07/1891: Informen d’una instància presentada per Simó Grau Alegret demanant permís per eixamplar la porta de la casa al carrer de la Font. Acorden autoritzar-la.
19/07/1891: Informen d’una instància presentada per Francesc d’Assís Marsal Pintaluba demanant permís d’obres al patí al costat de la casa al carrer de Sant Pere, 12. Acorden autoritzar-la.
19/07/1891: Informen d’una instància presentada per Josep Coll Bardina demanant permís per efectuar obres a la seva casa del carrer de la Font, 43. Acorden autoritzar-la.
02/08/1891: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Tresoreria d’Hisenda.
09/08/1891: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/08/1891: Informen de l’aprovació del pressupost municipal per part del governador civil. Acorden quedar-ne assabentats.
23/08/1891: Informen dels estudis realitzats per a la construcció d’una carretera des de Constantí a la rodalia de la Selva, fins a empalmar amb la carretera de Reus a Montblanc. Acorden pagar les despeses a càrrec del capítol d’imprevistos del pressupost.
30/08/1891: Informen d’una instància presentada per Antoni Curull Moragas demanant permís per obrir una porta a una casa del carrer de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.
30/08/1891: Informen d’una instància presentada per Antoni Bofarull Carbonell demanant permís per eixamplar una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç. Acorden autoritzar-la.
30/08/1891: Informen d’una instància presentada per Concepció Golorons Casals, vídua de Josep Ferré, demanant permís per obrir una porta a la casa del carrer de Sant Vicenç, 1.
06/09/1891: Acorden formar el repartiment veïnal per cobrir la quota de consums.
13/09/1891: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/10/1891: Acorden un donatiu per pal·liar les inundacions sofertes per diversos pobles de Consuegra i Almería.
04/10/1891: Nomenen un comissionat per recollir unes cèdules personals a la Delegació d’Hisenda.
29/11/1891: Acorden lliurar els mossos del reemplaçament a la caixa de reclutes de Tarragona.
29/11/1891: Informen haver pagat l’import del primer i segon trimestre de les contribucions de consums, cereals, sal, líquids i alcohols a l’administració de consums.
27/12/1891: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

1892


03/01/1892: Acorden convocar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament per al dia 10 de gener.

03/01/1892: Informen d’haver ingressat a la Dipositaria Municipal la recaptació dels drets de l’escorxador. Acorden quedar-ne assabentats.

10/01/1892: Acorden enviar una comissió a saludar el nou governador civil.

10/01/1892: Acorden confeccionar l’apèndix a l’amillarament.

10/01/1892: Acorden formar l’allistament dels mossos del reemplaçament.

17/01/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes de l’allistament.

24/01/1892: Aproven les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

31/01/1892: Acorden la recomposició dels camins veïnals.

07/02/1892: Nomenen talladors per a l’acte de classificació i declaració dels mossos del reemplaçament.

14/02/1892: No hi ha sessió perquè coincideix amb l’acte de classificació dels mossos del reemplaçament.

21/02/1892: Nomenen la comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal de l’any 1892-1893.

28/02/1892: Nomenen un representant per discutir a Tarragona la votació del pressupost carcerari de l’any 1892-1893.

28/02/1892: Informen d’una instància presentada per Antoni de Magriñá i de Suñer demanant que li recomponguin un pas d’aigües. Acorden informar-se sobre la conducció.

06/03/1892: Informen d’una instància presentada per Maria Franquès Roig demanant permís d’obres a una casa del carrer del Mig, 54.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1888-1889 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1889-1890 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Acorden aprovar els comptes municipals dels anys 1892-1893 i exposar-los al públic.

13/03/1892: Nomenen un representant per recollir uns diners a la Tresoreria d’Hisenda.

20/03/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

27/03/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

27/03/1892: Acorden formar la Junta Municipal per fer efectiu l’encapçalament de consums.

29/03/1892: Constitució de la junta encarregada de fer efectiu l’encapçalament de consums.

01/04/1892: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal d’associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i sal.

03/04/1892: Acorden assistir a les funcions religioses del diumenge.

10/04/1892: Acorden assistir a les funcions religioses del Dijous i Divendres Sant i Diumenge de Pasqua i no celebrar la sessió del diumenge per coincidir amb les funcions.

24/04/1892: Informen d’una instància presentada per Adolf Gil Marty en nom d’Assumpció Domingo demanant permís per arranjar una façana.

01/05/1892: Aproven l’exposició pública del projecte de pressupost addicional.

01/05/1892: Aproven el padró de cèdules personals.

08/05/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

15/05/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

22/05/1892: Acorden la recomposició del camí veïnal de les Sorts.

29/05/1892: Informen d’una instància presentada per Josep Peris Franquès demanant permís per reformar la casa del carrer del Mig, 72. Acorden quedar-ne assabentats.

05/06/1892: Acorden convocar una reunió amb la Junta Pericial per aprovar el repartiment de la contribució.

12/06/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

19/06/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

26/06/1892: Informen que el pressupost municipal encara no està aprovat.

03/07/1892: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden quedar-ne assabentats.

10/07/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

14/07/1892: Acorden el repartiment veïnal per cobrir l’encapçalament gremial.

17/07/1892: Acorden participar en els oficis religiosos de la Festa Major.

17/07/1892: Informen d’una instància presentada pels comissionats de l’Horta de Secà demanant permís per aprofitar les aigües sobrants de la mina de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.

21/07/1892: Sortegen els components dels gremis corresponents al grup de líquids que acordaran les bases del concert gremial.

24/07/1892: Reunió de l’Ajuntament i gremi del grup de líquids. Acorden fixar les bases de l’encapçalament gremial.

24/07/1892: Acorden concedir a l’alcalde Josep M. Ferré Gasol un mes de llicència.

31/07/1892: Nomenen Josep Torrens Golorons membre de la Junta del Cementiri.

07/08/1892: Reunió de l’Ajuntament i Junta Pericial. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els contribuents deutors de la contribució territorial.

14/08/1892: Formen la Junta Municipal d’associats.

21/08/1892: Acorden l’exposició pública de les llistes del cens electoral i ultimar els preparatius per a les eleccions del dia 11 de setembre.

28/08/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

04/09/1892: Acorden no celebrar la sessió del dia 11 a causa de coincidir amb les eleccions a diputats provincials i fer-la el diumenge dia 18.

18/09/1892: Acorden fer un pregó per recordar que els contribuents han de pagar els deutes.

25/09/1892: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.

02/10/1892: Informen d’un Real Decret en el qual es declara com a festa nacional el 12 d’octubre. Acorden complir-la.

02/10/1892: Acorden la recomposició del camí de La Selva.

09/10/1892: Reunió de l’Ajuntament, Junta Municipal i contribuents. Acorden la reparació de la mina d’aigua de la vila.

09/10/1892: Nomenen la comissió per estudiar la canalització d’aigua corrent pels carrers del poble.

16/10/1892: Reunió de l’Ajuntament i comissió d’aigües. Expliquen l’estat de la conducció de la mina d’aigua de la vila (se n’adjunta un croquis). Acorden reparar els desperfectes i abandonar el projecte de construir noves fonts al carrer Major.

19/10/1892: Reunió de l’Ajuntament i Junta de repartiment de consums, cereals i sal. Aproven el repartiment de consums, cereals i sal.

19/10/1892: Reunió de l’Ajuntament i la Junta de l’encapçalament gremial sobre el grup de líquids. Aproven el repartiment de l’encapçalament gremial sobre líquids.

23/10/1892: Reunió de l’Ajuntament i la Junta de repartiment de consums. Aproven el repartiment dels arbitris extraordinaris, el de defensa contra la fil·loxera i el de guarderia rural.

30/10/1892: Reunió de l’Ajuntament i la Comissió d’aigües. Informen dels desperfectes de la mina d’aigua de Sant Pere. Acorden reparar-la.

09/11/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.

13/11/1892: Acorden la continuació de les obres de reparació de les mines d’aigua.

20/11/1892: Aproven les obres de reparació efectuades a la mina d’aigua de la vila. Acorden efectuar les que encara falta per fer.

27/11/1892: Acorden retornar la fiança al dipositari municipal.

04/12/1892: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la caixa de reclutes de Tarragona.

04/12/1892: Atorguen poders a Luís Franco (?), veí de Madrid, per cobrar uns diners a la Tresoreria de la Caixa General de Dipòsits.

14/12/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.

18/12/1892: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.

25/12/1892: Acorden comprar unes lloses de pedra per enllestir la reparació de la conducció de la mina d’aigua de la vila.

1893


01/01/1893: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.
01/01/1893: Informen de l’estadística mensual de l’escorxador.
08/01/1893: Acorden la formació de l’allistament dels mossos del reemplaçament.
08/01/1893: Acorden afegir uns documents a l’expedient de pròfug d’Eduard Escardó Plana.
15/01/1893: Nomenen una nova Junta Pericial.
22/01/1893: Aproven les llistes electorals de compromissaris al Senat.
29/01/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats i aixecar la sessió per efectuar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament.
05/02/1893: Convoquen la propera sessió per al diumenge a les 8 h del matí perquè després faran l’acte de classificació i declaració dels mossos.
05/02/1893: Acorden pagar les despeses de la Festa Major a càrrec del capítol d’imprevistos del pressupost municipal.
07/02/1893: Informen de l’acabament de les obres de reparació de la conducció de la mina d’aigua de la vila. Acorden reparar la font del carrer de la Costa.
07/02/1893: Informen de la reclamació presentada per Joan Serra Martorell demanant permís per eximir-se de pagar la taxa de l’escorxador per poder matar un porc que només pesa 30 kg. Acorden exigir el pagament i de cara el futur plantejar el cas a la Junta Municipal.
19/02/1893: Nomenen la comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal de l’any.
19/02/1893: Acorden la divisió del poble en seccions electorals.
26/02/1893: Acorden convocar la propera sessió per al dia 6 de març per tal de no coincidir amb la celebració de les eleccions.
06/03/1893: Aproven el pressupost municipal addicional de l’any 1892-1893 i ordinari 1893-1894. Acorden exposar-les al públic.
12/03/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
19/03/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
26/03/1893: Acorden assistir a les funcions religioses de la Setmana Santa.
29/03/1893: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.
30/03/1893: Nomenen la junta per formar l’encapçalament de la quota de consums.
01/04/1893: Reunió de l’Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums.
02/04/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
09/04/1893: Informen d’una reclamació presentada per Gabriel Nicolau Roig demanant permís per fer obres a la casa del carrer del Castell número 4. Acorden demanar-li que presenti la petició per escrit.
16/04/1893: Acorden dividir el poble en districtes electoral de cara a les eleccions municipals.
23/04/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
30/04/1893: Acorden aprovar el padró de cèdules personals.
07/05/1893: Acorden formar les meses electorals de cara a les eleccions municipals.
14/05/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
21/05/1893: Acorden pagar els deutes del contingent provincial.
28/05/1893: Acorden efectuar el cobrament dels deutes de la contribució de consums, municipal, fil·loxera i guarderia rural i practicar, si cal, el procediment del constrenyiment.
04/06/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
11/06/1893: Informen de l’estat de recaptació de l’impost de consums. Acorden demanar a l’administració de contribucions una certificació sobre el descobert de la corporació en relació amb l’impost de consums dels anys anteriors.
18/06/1893: Acorden afegir-se a la petició per a la no aprovació a les Corts d’un nou impost al vi.
25/06/1893: Acorden contribuir econòmicament al Montepío de la Guàrdia Civil.
02/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
09/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
10/07/1893: Acorden obligar el gremi de líquids a discutir els mitjans per cobrir els drets i recàrrecs autoritzats referents al grup de líquids.
16/07/1893: Sortegen els components dels gremis que han de concertar les bases del concert gremial.
16/07/1893: Nomenen un representant per cobrar uns diners a la Delegació d’Hisenda de la Província.
16/07/1893: Acorden els actes de la celebració de la Festa Major.
16/07/1893: Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució territorial.
18/07/1893: Reunió de l’Ajuntament i representants del gremi de líquids. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament gremial de líquids.
23/07/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
30/07/1893: Acorden la venda de finques dels contribuents morosos.
06/08/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
13/08/1893: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de l’Assumpció.
26/08/1893: Nomenen carters de correus al sereno Martí Vallès Marsal i al guarda Joan Torras Guinovart.
27/08/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
03/09/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
10/09/1893: Acorden la recomposició del camí de La Selva.
17/09/1893: Acorden efectuar el pagament relacionat amb les despeses de quintes a càrrec de la partida d’imprevistos del pressupost municipal.
24/09/1893: Acorden la reparació d’un filtre d’aigua del carrer a l’església parroquial.
28/09/1893: Informen de la dimissió del secretari, Pau Vallès Vidal. Acorden substituir-lo, interinament, per Joaquim Vallès Ferré.
01/10/1893: Informen dels pagaments efectuats per l’alcaldia. Acorden quedar-ne assabentats.
01/10/1893: Informen de la dimissió del farmacèutic, Francesc Roig Plana. Acorden acceptar-la.
04/10/1893: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal amb el cobrament dels arbitris.
08/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
15/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
22/10/1893: Informen de l’estat de la formació del repartiment de consums.
29/10/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
05/11/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
05/11/1893: Acorden ultimar els preparatius de les eleccions municipals del dia 19.
10/11/1893: Reunió de l’Ajuntament i Junta Repartidora de consums. Aproven el repartiment de consums, cereals i sal.
14/11/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
21/11/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
26/11/1893: Informen de l’aprovació per part del governador civil del repartiment de consums, cereals i sal. Acorden efectuar-ne el cobrament.
26/11/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
03/12/1893: Nomenen una comissió per efectuar el lliurament dels mossos a la caixa de reclutes de Tarragona.
03/12/1893: Nomenen uns comissionats per cobrar uns diners de la Tresoreria d’Hisenda.
07/12/1893: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
10/12/1893: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
17/12/1893: Acorden executar el cobrament als contribuents morosos i pagar els deutes en el contingent provincial.
24/12/1893: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Nadal.
31/12/1893: Acorden formar les llistes del cens electoral a compromissaris al Senat.

1894


01/01/1894: Certificacions de la presa de possessió de l’alcalde i tinents d’alcalde.
01/01/1894: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Francesc Roig Plana, Lluís Ferré Gasol, Martí Gavaldà Marsal, Joaquim Brunet Ferré i Pere Sabaté Gasull (?).
01/01/1894: Escullen nou alcalde Francesc Roig Plana, 1r tinent d’alcalde Joaquim Brunet Ferré; 2n tinent d’alcalde Lluís Ferré Gasol; regidor síndic Josep Martorell Nolla.
01/01/1894: Sortegen l’ordre correlatiu dels nous consellers i estableixen la celebració de sessions els diumenges a les 11 h del matí.
07/01/1894: Formació de les comissions municipals.
07/01/1894: Acorden convocar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament per al dia 14.
07/01/1894: Acorden donar la darrera oportunitat als contribuents morosos per pagar els seus deutes.
07/01/1894: Nomenen una comissió per cobrar uns diners a l’Administració d’Hisenda.
07/01/1894: Acorden demanar amb l’Ajuntament de la Canonja la reposició del servei de “peató conductor” de la correspondència oficial.
07/01/1894: Informen de la petició presentada per la vídua de Josep Martorell Cerdà demanant permís per viure a la part superior de la Casa consistorial. Acorden acceptar fins que no es nomeni un nou conserge.
07/01/1894: Acorden reparar el rellotge municipal.
17/01/1894: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Sant Sebastià.
24/01/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
28/01/1894: Acorden la formació del padró de famílies pobres.
04/02/1894: Aproven els comptes del mes de gener.
04/02/1894: Informen de l’estadística de l’escorxador i de la revisió de les taxes per matança de bestiar.
04/02/1894: Acorden el cobrament d’unes làmines intransferibles dels béns de propis i d’inscripció de beneficència.
11/02/1894: Aproven les altes del padró d’habitants.
11/02/1894: Acorden executar els expedients de constrenyiment per consums i atencions municipals.
11/02/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes del repartiment de les contribucions.
18/02/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
25/02/1894: Acorden verificar la numeració dels carruatges.
25/02/1894: Informen de l’estat dels expedients de constrenyiment de consums i atencions municipals.
07/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
11/03/1894: Nomenen un comissionat per participar en l’examen dels comptes carceraris.
11/03/1894: Informen de la confecció del registre de finques. Acorden contractar un temporer per auxiliar en la feina.
11/03/1894: Aproven els comptes del mes de febrer.
11/03/1894: Informen d’una visita d’un agent que recaptava donatius per a un asil d’orfes de Madrid.
18/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
28/03/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
01/04/1894: Aproven els comptes del mes de març.
01/04/1894: Informen de la necessitat de concertar els mitjans per cobrir la quota de consum. Acorden confeccionar una llista de contribuents classificats en grups.
04/04/1894: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament de consums i sal.
08/04/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
15/04/1894: Aproven el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 1894-1895.
15/04/1894: Nomenen una comissió per lliurar els mossos del reemplaçament a la Comissió Provincial per al judici d’exempcions.
15/04/1894: Acorden la subhasta del sobrant de les aigües municipals.
15/04/1894: Acorden el compliment de diverses disposicions legislatives sobre l’impost de consum, padró de cèdules personals i llistes de productores.
22/04/1894: Informen d’una instància presentada per Manuel Grau Roig demanant permís per practicar unes obres de reforma a la seva casa. Acorden autoritzar-la.
22/04/1894: Acorden sancions als venedors furtius de carn.
29/04/1894: Aproven el padró de cèdules personals.
29/04/1894: Aproven les actuacions fetes per decorar la sala de sessions de la casa consistorial.
01/05/1894: Reunió de l’Ajuntament i vocals associats. Aproven el pressupost municipal per a l’exercici 1894-1895 i acorden els mitjans per cobrir-ne el dèficit.
06/05/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
13/05/1894: Aproven els comptes del mes d’abril.
13/05/1894: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda del 10 de maig sobre els deutes que té l’Ajuntament. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos per obtenir recursos.
20/05/1894: Reunió de l’Ajuntament i Junta Municipal. Aproven el pressupost addicional per a l’exercici 1893-1894.
27/05/1894: Informen dels acords de la Junta Municipal de Sanitat sobre prevenció de malalties infeccioses. Acorden complir-la.
27/05/1894: Informen d’una comunicació de la Intervenció d’Hisenda de la Província tornant una carta de pagament. Acorden enviar una instància per demanar el mateix tractament que en una comunicació del dia 18.
27/05/1894: Acorden la formació de la llista de productors de vins.
03/06/1894: Informen de les estadístiques de l’escorxador corresponents al mes de maig.
10/06/1894: Informen d’una comunicació publicada al Butlletí Oficial de la Província del 9 de juny sobre repartiments de la contribució territorial. Acorden informar-ne la Junta Pericial.
10/06/1894: Aproven l’expedient de venda de les aigües sobrants de les fonts públiques.
10/06/1894: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda de suspensió del procediment incoat contra la Corporació si salden el deute contret amb Hisenda. Acorden pagar el deute.
17/06/1894: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners a la Tresoreria d’Hisenda.
24/06/1894: Nomenen un comissionat per recollir les cèdules personals a l’Administració d’Hisenda.
24/06/1894: Acorden assistir als oficis religiosos del dia 1 de juliol en honor del Sagrat Cor de Jesús i a la posterior vetllada literària.
08/07/1894: Aproven els comptes de la Dipositaria municipal dels mesos de maig i juny.
08/07/1894: Acorden efectuar obres de reparació al rentador i abeurador públics.
15/07/1894: Acorden convocar les sessions els dissabtes a les 20 h.
21/07/1894: Informen de l’import del contingent provincial. Acorden complir-lo.
21/07/1894: Informen de la liquidació dels comptes del recaptador municipal. Acorden convocar la Junta Municipal per examinar-los.
21/07/1894: Acorden participar en els oficis religiosos del dia de Sant Feliu.
21/07/1894: Acorden reparar els camins veïnals del terme municipal i el desaigüe de la Casa consistorial.
28/07/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/08/1894: Aproven el padró de prestació personal per sufragar el cost de la reparació dels camins veïnals.
04/08/1894: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal. Acorden quedar-ne assabentats.
04/08/1894: Acorden convocar el sorteig de la Junta Municipal de contribuents associats.
11/08/1894: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda exigint a l’Ajuntament el pagament dels deutes pendents. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos poder pagar aquest deute.
18/08/1894: Formen la Junta Municipal d’associats.
25/08/1894: Acorden reparar el rellotge del campanar de l’església.
25/08/1894: Acorden continuar amb la reparació dels camins veïnals.
28/08/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes de l’allistament dels mossos del reemplaçament.
04/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
22/09/1894: Acorden el repartiment de la guarderia rural i la fil·loxera.
29/09/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
06/10/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
13/10/1894: Acorden efectuar el cobrament de l’impost de consums, cereals i sal.
13/10/1894: Aproven els comptes de la dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre del present exercici econòmic.
13/10/1894: Acorden executar el cobrament dels deutes de la contribució i així liquidar els pagaments a la Tresoreria d’Hisenda.
17/10/1894: Nomenen un comissionat per cobrar uns diners de la Tresoreria d’Hisenda.
27/10/1894: Informen d’una Real Ordre del 16 d’octubre publicada al Butlletí Oficial de la Província del 20 d’octubre. Acorden complir-la.
27/10/1894: Informen d’un expedient de la Tresoreria d’Hisenda sobre la responsabilitat de l’Ajuntament de pagar uns deutes al Tresor Públic. Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els deutors de la contribució per pagar els deutes a la Tresoreria.
03/11/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
10/11/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
17/11/1894: Informen d’una circular de la Diputació Provincial del 9 del novembre publicada al Butlletí Oficial de la Província número 269 sobre els fons a la Dipositaria Municipal. Acorden complir-la.
17/11/1894: Acorden confeccionar noves cartutxeres per als guardes rurals.
24/11/1894: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
24/11/1894: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 274 ordenant el pagament del deute del contingent provincial. Acorden complir-lo.
01/12/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
07/12/1894: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda demanant la devolució cèdules personals no recollides. Acorden complir-la.
11/12/1894: Nomenen Pedro Baus (?) Mejías apoderat per reclamar uns deutes de l’Administració de l’Estat a l’Hospital i l’Ajuntament en concepte de liquidació de béns desamortitzats.
15/12/1894: Acorden concedir a Pedro Baus (?), apoderat de Madrid, el 20 % dels interessos que hagin de cobrar l’Hospital i l’Ajuntament per part de l’Administració de l’Estat.
22/12/1894: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
29/12/1894: Acorden la formació de la llista electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
29/12/1894: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponent al mes de desembre.

1895


05/01/1895: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
05/01/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponents al segon semestre de l’any econòmic.
05/01/1895: Nomenen les famílies pobres que tindran dret a l’assistència sanitària gratuïta.
05/01/1895: Acorden enllestir el padró de cèdules personals.
05/01/1895: Acorden celebrar convocar l’acte d’allistament per al dia 13 de novembre.
12/01/1895: Constitueixen la Junta Pericial.
19/01/1895: Aproven el padró d’habitants.
26/01/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
06/02/1895: Informen del pagament d’uns diners del contingent provincial efectuats. Acorden esbrinar de la Dipositaria Provincial si hi ha alguna responsabilitat pel pagament de recàrrecs.
06/02/1895: Nomenen talladors per a l’acte de classificació i declaració de soldats.
09/02/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
16/02/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
23/02/1895: Informen d’una circular de la Tresoreria d’Hisenda del 6 de febrer publicada al Butlletí Oficial de la Província reclamant el pagament dels deutes per part de l’Ajuntament. Acorden agilitzar la recaptació dels impostos per poder pagar aquests deutes.
23/02/1895: Acorden convocar la Junta Pericial per confeccionar el registre fiscal d’edificis i solars.
23/02/1895: Informen d’una circular de la Diputació Provincial reclamant que l’Ajuntament pagui els deutes que té contrets en concepte de contingent provincial. Acorden presentar un recurs d’alçada davant la superioritat per evitar un recàrrec en el deute.
23/02/1895: Informen d’una comunicació de la Comissió Provincial de l’11 de febrer sobre el premi de cobrament a l’arrendador. Acorden consignar-ho al capítol d’imprevistos del pressupost municipal.
23/02/1895: Informen d’una carta de Federico de Ramon, recaptador dels deutes provincials, del 20 de febrer. Acorden el mateix que en les comunicacions anteriors.
23/02/1895: Acorden aprovar els comptes dels anys 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893 i passar-los a la Junta Municipal.
23/02/1895: Acorden altes al Padró Municipal d’Habitants.
02/03/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
09/03/1895: Nomenen un representant per participar en la formació del pressupost carcerari a Tarragona.
09/03/1895: Acorden efectuar el pagament del tercer trimestre del contingent provincial.
09/03/1895: Informen de la visita de representants d’una societat que vol instal·lar una línia telefònica entre Tarragona i Constantí. Acorden oferir un ajut econòmic per fomentar-la.
16/03/1895: Informen de la visita de l’agent executiu per cobrar els deutes en el contingent provincial. Acorden pagar-los.
16/03/1895: Acorden demanar al director general de Consums la instal·lació de la línia telefònica entre Constantí i Tarragona.
16/03/1895: Informen d’haver concedit la facultat d’expedició de cèdules personals sense recàrrecs.
16/03/1895: Acorden que el pregoner publiqui els edictes oficials des d’ara al raval de les Creus cantonada amb sant Vicenç.
25/03/1895: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.
01/04/1895: Acorden mitjans per cobrir la quota de consums i sal.
03/04/1895: Nomenen Pedro Bans (?) Mejías, veí de Madrid, coronel comandant retirat, per gestionar el cobrament d’uns diners procedents del 80 % de propis a la Caixa de l’Estat.
06/04/1895: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
06/04/1895: Acorden demanar a la Comissió Provincial l’exempció del cobrament de l’impost de la fil·loxera.
06/04/1895: Acorden la formació del projecte de pressupost municipal de l’exercici 1895-1896 i addicional de 1894-1895.
13/04/1895: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
17/04/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre de l’exercici econòmic.
17/04/1895: Aproven el projecte de pressupost municipal i addicional. Acorden exposar-los al públic i enviar-los a la Junta Municipal.
20/04/1895: Aproven el padró de cèdules personals.
27/04/1895: Acorden establir els districtes i seccions electorals.
27/04/1895: Acorden imposar recàrrecs sobre les contribucions i els impostos.
27/04/1895: Acorden subhastar les obres d’instal·lació de la línia telefònica entre Constantí i Tarragona.
27/04/1895: Acorden adherir-se a la sol·licitud de la Lliga d’Agricultors de demanar a les Corts l’abolició de l’impost de consums.
27/04/1895: Informen de la participació en els funerals en sufragi per les víctimes del creuer de guerra Reina Regenta.
05/05/1895: Acorden la ubicació de les meses electorals.
11/05/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/05/1895: Acorden la venda d’hores d’aigua sobrant de les fonts públiques.
18/05/1895: Informen dels deutes de l’Ajuntament en relació amb el contingent carcerari. Acorden pagar-los.
18/05/1895: Acorden la formació del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària.
25/05/1895: Acorden celebrar la subhasta de la línia telefònica Tarragona-Constantí el dia 6 d’octubre.
01/06/1895: Nomenen un representant per cobrar uns diners de la Tresoreria d’Hisenda.
07/06/1895: Informen de la subhasta de la línia telefònica. Acorden aprovar la proposició presentada per Josep Maria Alamató (?).
14/06/1895: Informen de l’aprovació de l’expedient d’eleccions del mes de maig per part de Govern Civil.
14/06/1895: Acorden la construcció d’un armari per guardar els documents de l’Ajuntament i els del Jutjat.
22/06/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
29/06/1895: Acorden prorrogar el conveni entre l’Ajuntament i les Germanes Terciàries de l’Hospital.
29/06/1895: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals a l’Administració d’Hisenda de la Província.
29/06/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria municipal.
01/07/1895: Certificacions de la presa de possessió de l’alcalde i tinents d’alcalde.
01/07/1895: Acte de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Francesc Pallarès Rull, Joan Curull Plana, Tomeu Tauxell(?) Ferré, Francesc Grau Mir i Josep Roig Coll.
01/07/1895: Nomenaments d’alcalde: Francesc Roig Plana; primer tinent d’alcalde: Joaquim Brunet Ferré; segon tinent d’alcalde: Lluís Ferré Gasol; síndic: Francesc Pallarès Rull.
01/07/1895: Acorden celebrar les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament els dissabtes a les 9 h i a la mateixa hora però els dimecres per a les sessions en segona convocatòria. Sortegen l’ordre dels consellers.
06/07/1895: Constitueixen les comissions municipals.
06/07/1895: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda reclamant deutes de l’Ajuntament. Acorden pagar-los.
06/07/1895: Acorden participar en les funcions religioses de la Festa Major.
06/07/1895: Acorden convocar un concurs per cobrir la plaça de carter.
13/07/1895: Aproven les diligències de la subhasta de l’aigua sobrant de les fonts de Sant Pere i de Garrot del dia 7 de juliol.
13/07/1895: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda sobre no poder accedir als beneficis de la Llei de Moratòria. Acorden visitar al delegat per obtenir més explicacions.
13/07/1895: Acorden reparar tots els fanals públics.
13/07/1895: Acorden construir un armari a l’escorxador per tal de conservar els documents i també l’arranjament d’una de les parets.
27/07/1895: Informen d’una disposició publicada al Butlletí Oficial de la Província del 24 de juliol on s’indica la quota que ha de pagar el municipi en concepte d’impost de defensa contra la fil·loxera. Acorden complir-lo.
27/07/1895: Acorden assistir a les funcions religioses de la Festa Major.
10/08/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
17/08/1895: Informen de l’aprovació per part del governador civil de l’expedient de quota de consums i sal i del nomenament de pèrits repartidors. Acorden executar el repartiment.
17/08/1895: Nomenen nou carter Feliu Molné Gras.
28/08/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
07/09/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/09/1895: Aproven el repartiment de guarderia rural i fil·loxera.
14/09/1895: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa Militar de Tarragona.
14/09/1895: Acorden destinar uns diners per a la reparació de la capella del Sagrament de l’Església Parroquial.
14/09/1895: Acorden revisar l’estat de la mina d’aigua de la vila.
21/09/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
05/10/1895: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda del 17 de setembre reclamant el deute de l’Ajuntament. Acorden pagar-lo.
05/10/1895: Informen d’una comunicació de l’alcalde de Tarragona reclamant els deutes pel contingent carcerari. Acorden pagar-ho.
05/10/1895: Aproven els comptes de la Dipositaria Municipal corresponents al primer trimestre.
05/10/1895: Acorden demanar un pressupost de les obres de remodelació del rentador públic.
12/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
19/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
30/10/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
02/11/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
09/11/1895: Nomenen un representant per cobrar les inscripcions expedides per la Direcció General del Deute a favor de l’Ajuntament i l’Hospital.
09/11/1895: Informen haver retornat a l’Administració d’Hisenda les cèdules personals que han estat expedides.
09/11/1895: Informen del pressupost de les obres del rentador públic (adjuntat en fulla annexa). Acorden efectuar-les.
09/11/1895: Acorden lliurar els diners promesos a l’empresa que ha realitzat la línia telefònica.
09/11/1895: Acorden demanar a la Diputació Provincial una moratòria de 15 anys per pagar els deutes en el contingent provincial i subscripció al Butlletí Oficial de la Província.
23/11/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
30/11/1895: Acorden pagar el deute del contingent carcerari a la Dipositaria de l’Ajuntament de Tarragona.
30/11/1895: Informen de l’acabament de les obres de reparació de la mina d’aigua de la vila.
30/11/1895: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda de la Província del 19 de novembre reclamant uns deutes a l’Ajuntament de l’impost de consums. Acorden executar expedients de constrenyiment contra morosos de consums.
07/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
21/12/1895: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
28/12/1895: Informen d’una comunicació de la Diputació Provincial del 17 de desembre informant de la concessió d’una moratòria de vint anys pels deutes endarrerits. Acorden quedar-ne assabentats.
28/12/1895: Aproven la llista del cens electoral de compromissaris al Senat i acorden exposar-la al públic.
28/12/1895: Informen del deute amb l’Agència Executiva pel pagament de l’impost de consums. Acorden pagar-lo en la mesura del possible.

1896


04/01/1896: Informen d’una instància presentada per Guillem Rodríguez Moimi (?), comerciant de Tarragona, demanant permís per instal·lar una màquina per a la destil·lació d’aiguardent al carrer Sant Pere, 30. Acorden autoritzar-la.
04/01/1896: Acorden convocar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament el dia 12 de gener.
04/01/1896: Acorden acollir-se als beneficis de la Llei de Moratòries i del Real Decret de 26 de desembre de 1895.
04/01/1896: Aproven els comptes de la Dipositaria corresponents al darrer trimestre.
12/01/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
19/01/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
25/01/1896: Aproven definitivament les llistes del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.
25/01/1896: Informen sobre la classificació del paper de multa dins del pressupost municipal.
01/02/1896: Informen d’una Reial Ordre de 22 de gener sobre la Llei de reemplaçaments. Acorden complir-la.
02/02/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
08/02/1896: Informen que l’arrendatari de la recaptació dels arbitris municipals ha executat l’embargament del 21 % dels ingressos municipals. Acorden cobrar els deutes pendents.
15/02/1896: Acorden la formació de l’apèndix d’amillarament.
29/02/1896: Nomenen un representant per cobrar uns diners de la Tresoreria d’Hisenda.
07/03/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
14/03/1896: Nomenen un representant per a la formació del pressupost carcerari.
21/03/1896: Aproven el projecte de pressupost municipal. Acorden exposar-lo al públic.
21/03/1896: Nomenen un representant al judici d’exempcions davant la Comissió Provincial.
21/03/1896: Nomenen president de les meses electorals per a les eleccions a diputats provincials.
22/03/1896: Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums i sal.
28/03/1896: Reunió de l’Ajuntament i contribuents associats. Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums i sal.
04/04/1896: Acorden convocar la plaça d’agent executiu per enllestir els expedients instruïts contra els morosos de consums i atencions municipals.
11/04/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/04/1896: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda de la Província reclamant uns deutes de l’Ajuntament a la Tresoreria. Acorden pagar el possible i agilitzar el nomenament d’un agent executiu.
25/04/1896: Aproven el padró de cèdules personals corresponent als anys 1896-1897 i exposar-lo al públic.
06/05/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
09/05/1896: Acorden convocar la Junta Pericial per a la formació del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària.
16/05/1896: Informen que ningú s’ha presentat per cobrir la vacant de la plaça d’agent executiu. Acorden realitzar una nova convocatòria.
16/05/1896: Informen d’una instància presentada per Joan Vilà Granada, comerciant de Tarragona, demanant permís per col·locar per portar aigua de la séquia que va de l’abeurador al rentador fins a la seva fàbrica d’elaboració d’alcohol. Acorden desestimar-la.
16/05/1896: Acorden convocar la venda d’hores d’aigua sobrant de les fonts públiques.
16/05/1896: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
30/05/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
01/06/1896: Acorden informar el governador civil dels efectes que la fil·loxera causa en la vinya del poble.
01/06/1896: Acorden venda del sobrant d’aigua de la font de Sant Pere abans de passar per l’abeurador perquè puguin utilitzar-lo les fàbriques d’aiguardent.
13/06/1896: Informen que la mina d’aigua de Tomeu Abelló causa perjudicis a les altres mines particulars. Acorden demanar al governador civil que el cos provincial d’enginyers practiqui una inspecció tècnica a l’esmentada mina.
20/06/1896: Nomenen apoderat per recollir a l’Administració d’Hisenda les cèdules personals i recollir a la Tresoreria d’Hisenda el premi d’expedició i formació del padró de cèdules personals.
20/06/1896: Informen que la convocatòria a la plaça d’agent executiu ha quedat vacant. Acorden demanar a la Tresoreria d’Hisenda que en nomeni un d’especial.
27/06/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
08/07/1896: Informen de les gestions de l’alcalde en relació amb la venda de l’aigua municipal sobrant. Acorden aprovar-les.
08/07/1896: Acorden participar en els actes religiosos de la Festa Major.
08/07/1896: Acorden arrendar provisionalment com a frontó per jugar a la pilota.
11/07/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/07/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
25/07/1896: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal dels anys 1896-1897. Acorden quedar-ne assabentats.
25/07/1896: Acorden participar en els oficis religiosos de la Festa Major.
01/08/1896: Informen dels desperfectes descoberts en la mina d’aigua de la vila. Acorden la seva recuperació.
08/08/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
15/08/1896: Informen de diverses disposicions legislatives que no especifiquen. Acorden complir-les.
22/08/1896: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
26/08/1896: Informen d’una disposició publicada al Butlletí Oficial de la Província número 188 on s’indica el contingent provincial que toca pagar al poble. Acorden complir-la.
29/08/1896: Estableixen les meses electorals per a les eleccions a diputats provincials del dia 6 de setembre.
29/08/1896: Nomenen president de les meses electorals.
29/08/1896: Aproven el repartiment especial per a la guarderia rural per a l’any 1896-1897.
29/08/1896: Acorden exigir el rigor més gran en la neteja del rentador públic.
09/09/1896: Nomenen un comissionat per lliurar les relacions nominals de mossos concurrents al reemplaçament de les quintes.
12/09/1896: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda de la Província publicada al Butlletí Oficial de la Província número 214 assenyalant l’augment de l’impost de la sal. Acorden complir-la.
12/09/1896: Dictaminen reclamacions a les llistes del reemplaçament de les quintes.
23/09/1896: Informen de disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
30/09/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/10/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
24/10/1896: Informen d’una comunicació de la Delegació d’Hisenda del 22 d’octubre reclamant uns deutes a l’Ajuntament corresponents a la quota de consums. Acorden explicar que no queden diners a la dipositaria perquè els contribuents no paguen.
31/10/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
07/11/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/11/1896: Acorden tornar els sobrants de les cèdules personals a l’Administració d’Hisenda.
18/11/1896: Acorden nomenar un agent executiu especial.
21/11/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
02/12/1896: Informen d’una comunicació de l’alcalde de Tarragona reclamant el deute pel contingent carcerari. Acorden pagar-lo quan sigui possible.
02/12/1896: Informen d’una circular de la Comissió Provincial convidant l’Ajuntament i veïns a participar en la subscripció a favor dels soldats de Cuba i Filipines. Acorden contribuir amb 15 pessetes.
02/12/1896: Informen de la dimissió de l’agutzil de l’Ajuntament i conserge de l’escorxador, Josep Ribera Martorell. Acorden substituir-lo per Antoni Ribera Martorell.
02/12/1896: Acorden col·locar un fanal a l’interior de l’escorxador.
05/12/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
16/12/1896: Informen d’un ofici de la Congregació Tarraconense de Germanes Terciàries Descalces del Carme demanant permís per no tancar les obertures en una paret mitjanera entre el carrer de l’Hospital i el pati del carrer de Sant Pere. Acorden autoritzar-la.
19/12/1896: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
26/12/1896: Acorden formar la llista del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.
26/12/1896: Informen d’una circular del delegat d’Hisenda, del 17 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 302, sobre responsabilitat en la recaptació de l’impost de consums. Acorden informar el delegat d’Hisenda la impossibilitat de recaptar.

1897


02/01/1897: Aproven els comptes municipals del mes de desembre.
02/01/1897: Acorden formar l’allistament del reemplaçament.
02/01/1897: Acorden formar les actes d’afitament i desllindament del terme municipal.
02/01/1897: Acorden convocar novament la plaça d’agent executiu.
09/01/1897: Informen que s’ha posat un anunci al Butlletí Oficial de la Província de convocatòria de la plaça d’agent executiu. Acorden quedar-ne assabentats.
16/01/1897: Informen d’una convocatòria de la Delegació d’Hisenda publicada al Butlletí Oficial de la Província del 10 de gener sobre un concurs d’arrendament dels drets del tresor i recàrrecs autoritzats per consums de pobles deutors. Acorden quedar-ne assabentats.
23/01/1897: Aproven les llistes definitives del cens electoral per a eleccions a compromissaris al Senat.
23/01/1897: Acorden informar el delegat d’Hisenda que ningú s’ha presentat a la plaça d’agent executiu.
30/01/1897: Acorden encarregar la confecció d’un banc a l’església perquè la corporació s’hi assegui els dies assenyalats.
06/02/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
13/02/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
20/02/1897: Informen d’una circular del delegat d’Hisenda del 12 de febrer. Acorden fer constar el sentiment que causa la morositat dels contribuents per mirar d’evitar responsabilitats.
27/02/1897: Acorden la formació del pressupost municipal ordinari per a l’any 1897-1898 i addicional per a 1896-1897 per part de la Comissió d’Hisenda.
06/03/1897: Nomenen els talladors per a l’acte de classificació i declaració de soldats.
17/03/1897: Nomenen representants per a la formació a Tarragona del pressupost carcerari.
17/03/1897: Aproven el projecte de pressupost municipal. Acorden la seva exposició pública.
17/03/1897: Informen d’una circular del delegat d’Hisenda del 13 de març, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 64. Acorden demanar el nomenament d’un agent executiu de l’Estat per a la recaptació de l’impost de consums.
27/03/1897: Acorden inspeccionar la mina d’aigua de la vila.
27/03/1897: Acorden prohibir l’extracció d’aigua de la font de Sant Pere.
03/04/1897: Informen de la quota del contingent carcerari que toca pagar al poble.
03/04/1897: Aproven el pressupost municipal addicional de l’any 1896-1897.
10/04/1897: Estableixen els districtes i seccions electorals i els consellers que han de ser renovats a les pròximes eleccions municipals.
10/04/1897: Informen d’una comissió de veïns de la Pobla de Mafumet, el Morell i Constantí queixant-se dels perjudicis ocasionats per la mina d’aigua de Tomeu Abelló, de Reus. Acorden l’obstrucció de la mina d’aigua en la forma com ho dictamini la llei.
10/04/1897: Acorden l’afitament i desllindament del terme municipal.
24/04/1897: Informen d’una circular de Govern Civil de convocatòria d’eleccions municipals per al dia 9 de maig. Acorden quedar-ne assabentats.
05/05/1897: Nomenen presidents de les meses electorals.
05/05/1897: Acorden demanar a la Delegació d’Hisenda que els diners procedents del recàrrec sobre la contribució industrial s’ingressin a la caixa de fons de Primer Ensenyament només per pagar les despeses imprescindibles i la resta a la Dipositaria Municipal.
12/05/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
15/05/1897: No celebren la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
19/05/1897: Informen de la renúncia de l’alcalde, Francesc Roig Plana. Acorden que el primer tinent d’alcalde decideixi el més apropiat.
20/05/1897: Acorden acceptar la renúncia de l’alcalde i comunicar-ho al Govern Civil.
22/05/1897: No celebren la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
26/05/1897: Informen d’una Reial Ordre i Instrucció de 10 de març de 1897 sobre el cens de població. Nomenen la Junta Municipal de Població.
26/05/1897: Aproven el padró de cèdules personals.
26/05/1897: Acorden anunciar l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
26/05/1897: Acorden delegar algunes funcions de l’alcalde en els consellers.
29/05/1897: Acorden autoritzar la construcció d’una nova façana dels magatzems d’Adolf Gil, al carrer de Sant Pere.
12/06/1897: Aproven el plec de condicions per a l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
12/06/1897: Acorden assistir a les funcions religioses del dia de Corpus.
19/06/1897: Acorden pagar els costos d’un refresc ofert al capellà i portadors del pal·li.
30/06/1897: Informen del resultat de l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
30/06/1897: L’alcalde acomiada la legislatura.
01/07/1897: Certificacions del secretari de la presa de possessió de l’alcalde i tinents d’alcalde.
01/07/1897: Acta de constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Lluís Ferré Gasol, Jaume Vallvé Virgili, Pau Maduell Solé, Antoni Sanahuja Molné, Ramon Ferré Maduell.
01/07/1897: Escullen nou alcalde: Lluís Ferré Gasol; primer tinent d’alcalde: Joan Curull Plana; segon tinent d’alcalde: Francesc Grau Mir; regidor síndic: Francesc Pallarès Rull.
01/07/1897: Acorden celebrar sessions els dissabtes a les 20 h i en segona convocatòria els dimecres a les 20 h.
03/07/1897: Nomenen comissions municipals.
03/07/1897: Informen de les quotes de consum i contingent. Acorden complir-los.
03/07/1897: Acorden anunciar la vacant de la plaça d’inspector de carns.
03/07/1897: Acorden anunciar amb un pregó la prohibició de treure aigua de l’abeurador per al rec de les propietats.
03/07/1897: Nomenen vigilant nocturn Francesc Alla (?) Coll.
03/07/1897: Acorden arreglar una finestra al pis del conserge de l’Ajuntament.
05/07/1897: Acorden els mitjans per cobrir la quota de consums.
10/07/1897: Sortegen els representants gremials de les espècies de líquids, obligats a l’encapçalament gremial.
15/07/1897: Reunió de l’Ajuntament i representants del gremi de líquids. Acorden els mitjans per executar l’encapçalament gremial.
17/07/1897: Acorden autoritzar els veïns per extreure aigua de les fonts públiques, per al consum.
17/07/1897: Informen de les obres efectuades a la mina d’aigua de la vila.
17/07/1897: Acorden autoritzar Josep Bofarull Solanas aixecar un tendal per a ball a la plaça del castell i portar l’orquestra “Escolans” de Sant Sadurní de Nolla.
17/07/1897: Acorden ordenar a Pau Masó Gasol que tregui la terra argilosa que havia escampat davant de casa seva al carrer del Mig.
17/07/1897: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals.
24/07/1897: Nomenen un comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa militar de Tarragona.
24/07/1897: Acorden sol·licitar a la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona la construcció d’un baixador a l’alçada del camí de la Selva.
24/07/1897: Autoritzen Manuel Tarrida Asens a col·locar una màquina de refrescos al carrer Major.
24/07/1897: Aproven la formació de seccions de cara al sorteig de la Junta Municipal.
24/07/1897: Acorden celebrar una cursa d’homes durant la Festa Major.
07/08/1897: Aproven el repartiment de la guarderia rural.
07/08/1897: Informen de la sol·licitud d’alguns veïns perquè es demani al capellà la realització de rogatives per afavorir la pluja.
14/08/1897: Formen la Junta Municipal d’associats.
14/08/1897: Autoritzen M. Álvarez, veí de Tarragona, a ingressar uns diners a compte del contingent provincial.
14/08/1897: Acorden les condicions per a la venda d’aigua sobrant.
14/08/1897: Aproven els comptes de les escoles municipals i exigir els dels mestres que encara no els hagin presentat.
21/08/1897: Acorden demanar a la Junta Local de Primer Ensenyament exigir responsabilitats criminals al mestre Joaquim Penedès per la desaparició de documents.
28/08/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/09/1897: Acorden pagar totes les obres de reparació de la mina d’aigua de la vila.
04/09/1897: Informen dels comptes de l’escola presentats pels mestres Joaquim Panadès i Carme Llavorsé. Acorden demanar-los més justificants documentals.
04/09/1897: Informen d’una ordre de l’Administració d’Hisenda de responsabilització als consellers pels deutes de l’impost de consums. Acorden justificar-se en el fet de no tenir un agent executiu i demanar-ne un a l’administració.
11/09/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
18/09/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
25/09/1897: Acorden facilitar al vigilant nocturn el petroli que necessiti per a l’enllumenat públic.
02/10/1897: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
09/10/1897: Informen de la baixa laboral del pregoner. Acorden substituir-lo provisionalment pel seu fill Pau Fortuny Moragues.
16/10/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
23/10/1897: Informen de la propera visita de l’arquebisbe de Tarragona. Acorden rebre’l.
23/10/1897: Informen de l’estat precari de la hisenda local. Acorden requerir els contribuents perquè paguin els deutes i demanar a la Delegació d’Hisenda perquè nomeni un agent executiu.
23/10/1897: Acorden construir dos portals amb rames per tal de rebre l’arquebisbe de Tarragona en la seva visita al poble.
06/11/1897: Acorden retornar les cèdules personals que no han estat expedides.
13/11/1897: Informen d’un ofici del governador civil, publicat al Butlletí Oficial de la Província de l’11 de novembre, reclamant el pagament del primer trimestre del contingent provincial. Acorden demanar-ne una moratòria.
13/11/1897: Informen d’una instància presentada per Josep García Solé demanant un informe perquè la Diputació li autoritzi construir un mur a la finca.
13/11/1897: Informen d’una instància presentada per Francesc Roig Plana, farmacèutic de Constantí, demanant la plaça en propietat. Acorden nomenar-lo farmacèutic titular.
13/11/1897: Acorden la reparació del camí de La Selva, malmès a causa de les pluges.
13/11/1897: Acorden demanar a Joan Gavaldà Donadeu (?) la reparació d’un forat al desaigüe en la paret d’un hort al carrer de Sant Pere.
20/11/1897: Acorden determinar unes cèdules personals com a fallides.
27/11/1897: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda reclamant uns deutes per l’impost de consums. Acorden fer una crida perquè els contribuents deutors el paguin.
27/11/1897: Acorden les condicions per extreure l’aigua de la font de Sant Pere.
04/12/1897: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
11/12/1897: Informen d’una instància presentada per Candi Planas, procurador de Pere Plana Veciana, demanant l’anul·lació de l’acord del dia 27 de novembre que l’obliga a tancar una porta. Acorden nomenar una comissió per demanar informació al respecte.
11/12/1897: Nomenen agent executiu Josep Maria Toril (?)
18/12/1897: Acorden efectuar el pagament als treballadors municipals.
18/12/1897: Acorden convocar les properes sessions els dies 24 i 31 de desembre a les 19 h.
24/12/1897: Acorden subvencionar el manteniment de la línia telefònica.
24/12/1897: Aproven les propostes de la Comissió Informativa en relació amb la instància presentada per Candi Planas sobre l’aigua que discorre pel corredor de l’Hospital.
31/12/1897: Acorden formar la llista del cens electoral de compromissaris al Senat.
31/12/1897: Aproven els pagaments efectuats per l’alcalde durant el mes de desembre.

1898


08/01/1898: Acorden celebrar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament el dia 9 de gener.
08/01/1898: Aproven el padró de famílies pobres.
08/01/1898: Acorden no efectuar cap pagament a l’empresa concessionària de la línia telefònica per al seu manteniment.
15/01/1898: Acorden assistir als oficis religiosos dels dies 20 i 21 de gener.
22/01/1898: Acorden assistir als oficis religiosos del dia de la Purificació i repartir espelmes, a càrrec del pressupost municipal.
29/01/1898: Nomenen un representant per entrevistar-se amb el delegat d’Hisenda per tal d’explicar-li la situació precària per la qual travessa la hisenda municipal.
06/02/1898: Informen de la visita d’un inspector del timbre. Acorden quedar-ne assabentats.
06/02/1898: Informen del resultat de la visita al delegat d’Hisenda.
12/02/1898: Informen d’una instància presentada per Candi Planas, procurador representant de Pere Plana Veciana, demanant l’anul·lació de la multa que li fou imposada per l’extracció d’aigua de la font pública. Acorden autoritzar-la.
12/02/1898: Acorden no poder accedir a la petició de la concessionària de la línia telefònica.
12/02/1898: Acorden formar el projecte de pressupost municipal ordinari per a l’any 1898-1899 i addicional per al 1897-1898.
19/02/1898: Acorden informar a les autoritats de la impossibilitat de trobar un agent executiu.
26/02/1898: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
05/03/1898: Acorden els locals on situaran les meses electorals de les eleccions de diputats a Corts.
12/03/1898: Nomenen un representant per formar a Tarragona el pressupost carcerari.
19/03/1898: Aproven el projecte de pressupost municipal.
26/03/1898: Informen de la celebració de les eleccions de compromissaris al Senat.
26/03/1898: Nomenen un comissionat per a la presentació dels documents del reemplaçament davant la Comissió Mixta de Reclutament.
02/04/1898: Informen d’una instància presentada per Domènec Casas Ferré demanant permís per fer obres de reparació al Camí dels guixers.
09/04/1898: Informen que el recaptador de contribucions i impostos municipals ha presentat una liquidació dels comptes. Nomenen una comissió per examinar-los.
16/04/1898: Informen de les reclamacions fetes per la Tresoreria d’Hisenda dels deutes de l’Ajuntament. Acorden avançar el pagament del qual es pugui.
23/04/1898: Aproven el padró de l’impost de cèdules personals.
30/04/1898: Convoquen una sessió extraordinària el dia 4 de maig per tal d’examinar els comptes de la recaptació municipal.
04/05/1898: Examinen els comptes del recaptador municipal Josep Maria Bové. Acorden aprovar-los.
07/05/1898: Informen d’una ordre comunicada del governador civil, publicada al Butlletí Oficial de la Província del 6 de maig, sobre una subscripció nacional per al foment de la Marina i despeses generals de guerra. Acorden contribuir-hi.
07/05/1898: Acorden efectuar reparacions a la mina d’aigua de la vila.
07/05/1898: Acorden formar el plec de condicions de l’arrendament dels drets de matança de bestiar a l’escorxador.
07/05/1898: Acorden ordenar a Joaquim Güell Estillas (?) destruir una rasa que ha construït a la seva finca, però que ocupa el camí de les Sorts.
14/05/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
28/05/1898: Informen que les autoritats han aprovat el pressupost addicional. Acorden quedar-ne assabentats.
28/05/1898: Informen que la mestra Carme Llavorsé està de baixa i l’han substituïda provisionalment per Àngela Vilà Garsavall. Acorden quedar-ne assabentats.
04/06/1898: Acorden el plec de condicions per a l’arrendament d’aigües sobrants de les fonts públiques.
04/06/1898: Acorden assistir a les funcions religioses del Corpus Christi i suprimir enguany el refresc ofert a les autoritats religioses.
18/06/1898: Informen que la subhasta de l’arrendament de drets de la matança a l’escorxador han quedat deserts. Acorden continuar recaptant els drets a través de l’administració.
25/06/1898: Acorden executar l’expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos.
02/07/1898: Acorden mitjans per cobrir l’encapçalament gremial.
08/07/1898: Sortegen els membres dels gremis que hauran d’acordar els mitjans de l’encapçalament de la quota de consums.
09/07/1898: Aproven l’expedient de la venda o arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
09/07/1898: Acorden comprar un uniforme per a l’agutzil.
09/07/1898: Acorden denegar una petició per construir dos murs al raval de Sant Cristòfor.
10/07/1898: Reunió de l’Ajuntament i representants del grup de líquids. Acorden els mitjans per cobrir l’encapçalament del gremi de líquids.
16/07/1898: Informen d’una instància presentada per Baptista Tarrida Asens demanant permís per aixecar un tendal a la plaça del Castell per a la Festa Major. Acorden autoritzar-la
16/07/1898: Acorden el trasllat de l’escola de nenes de la casa de Serafina Sanahuja, vídua de Josep Forasté, a la d’Àngela Vila, mestra.
16/07/1898: Nomenen Miquel Queralt recaptador i agent executiu de l’Ajuntament.
16/07/1898: Nomenen Josep Veciana Grau guarda rural conserge del cementiri.
23/07/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
30/07/1898: Informen d’una comunicació de la Junta Provincial del Cens de Població amb esmenes al cens de Constantí. Acorden fer-la arribar a la Junta Municipal.
30/07/1898: Informen de l’acabament de les obres de reparació a la mina d’aigua de la vila.
30/07/1898: Acorden autoritzar Josep Torrens Girona a instal·lar un tendal al camí de Sant Cristòfor.
30/07/1898: Acorden efectuar obres a l’abeurador del carrer de Sant Pere.
30/07/1898: Informen de la dimissió de l’auxiliar de la secretaria Joan Vallès Vidal. Acorden substituir-lo per Pau Vallès Vidal.
30/07/1898: Nomenen un representant per recollir les cèdules personals a l’administració d’hisenda.
06/08/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
27/08/1898: Informen d’una instància presentada per Lluís Solé Coll demanant permís per obrir una porta a la casa de l’Església Vella, 1. Acorden autoritzar-la.
28/08/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
03/09/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
10/09/1898: Informen de la propera arribada del nou mossèn. Acorden participar en els actes de la seva rebuda.
10/09/1898: Informen de l’embargament fet a l’Ajuntament per la Diputació Provincial del 25 % sobre els drets de l’escorxador i part dels rebuts de les contribucions per cobrar els deutes del contingent provincial.
21/09/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
12/10/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
22/10/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
29/10/1898: Informen de la petició de diversos veïns per tal que en els enterraments el mossèn acompanyi el cadàver fins a la sortida del poble. Acorden afegir-se a la petició.
05/11/1898: Informen que pròximament coneixeran l’estat del deute que tenen amb la Diputació Provincial.
16/11/1898: Informen que en la propera sessió donaran a conèixer el deute amb la Diputació Provincial.
19/11/1898: Informen de la liquidació de l’embargament practicat per la Diputació Provincial contra l’Ajuntament. Acorden quedar-ne assabentats.
19/11/1898: Nomenen Ramon Ferre Maduell i Jaume Vallvé Virgili representant al Congrés Vitícola de Reus que s’ha de celebrar al mes de maig.
19/11/1898: Informen de la dimissió del guarda rural Josep Veciana Grau. Acorden substituir-lo per Feliu Veciana Grau.
19/11/1898: Informen d’una comunicació del mossèn del 19 de novembre demanant una entrevista amb l’Ajuntament en relació amb l’acord del 29 d’octubre sobre enterrament. Acorden accedir-hi.
26/11/1898: Informen de l’entrevista mantinguda amb el mossèn, en la qual els ha informat de la impossibilitat d’acompanyar els cadàvers els difunts fins a la sortida del poble. Acorden quedar-ne assabentats.
26/11/1898: Informen d’una comunicació de la Diputació Provincial del 23 de novembre reclamant el cobrament dels rebuts que foren embargats. Acorden complir-la
07/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
10/12/1898: Informen de la petició d’Antoni Roig Llagostera demanant que l’Ajuntament assenyali la línia del traçat del carrer de Sant Cristòfor on vol construir una casa. Acorden accedir-hi.
10/12/1898: Aproven els comptes presentats pels mestres.
17/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
24/12/1898: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
31/12/1898: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les pròximes eleccions de compromissaris al Senat.

1899


07/01/1899: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda sobre la devolució de cèdules personals. Acorden complir-la.
14/01/1899: Acorden la formació de l’allistament dels mossos del reemplaçament de l’exèrcit.
21/01/1899: Aproven les llistes del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.
28/01/1899: Nomenen la Junta Pericial.
04/02/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/02/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
25/02/1899: Informen d’una comunicació del governador civil ordenant el pagament del contingent provincial. Acorden complir-la.
25/02/1899: Informen d’una instància presentada per Sebastià Veciana Ferré demanant permís per construir el ramal de la mina de la Concòrdia.
25/02/1899: Informen d’una instància presentada per les Germanes Terciàries Descalces del Carme que hi ha a l’Hospital de Constantí demanant permís per obrir una ventilació a una sala d’ensenyament. Acorden autoritzar-la.
04/03/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
11/03/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
26/03/1899: Informen d’una instància presentada per Josep Mariné Torrell, veí del Morell, demanant permís per rebaixar un camí veïnal a Sant Ramon per tal d’instal·lar una conducció d’aigua.
01/04/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
08/04/1899: Estableixen districtes i seccions electorals.
15/04/1899: Nomenen una comissió per a la formació del projecte pressupost municipal 1899-1900 i addicional 1898-1899.
22/04/1899: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal.
22/04/1899: Aproven el padró de cèdules personals.
29/04/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
06/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
13/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
20/05/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
27/05/1899: Informen de la dimissió de l’auxiliar de la secretaria, Pau Vallès Vidal. Acorden acceptar-la.
03/06/1899: Aproven el projecte de pressupost municipal.
10/06/1899: Informen de la dimissió del secretari, Joaquim Vallès Ferré. Acorden substituir-lo per Rafael Aymat Aulés.
17/06/1899: Acorden anunciar l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
24/06/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
01/07/1899: Acte de constitució del nou Ajuntament. Alcalde: Lluís Solé Coll. 1r tinent d’alcalde: Francesc Grau Mir. 2n tinent d’alcalde: Josep Ribera Martorell. Regidor síndic: Lluís Ferré Gasol.
01/07/1899: Acte de constitució del nou Ajuntament. Regidors: Jaume Vallvé Virgili, Pau Maduell, Antoni Sanahuja, Ramon Ferré Maduell, Vicenç Bofarull, Josep Martorell.
02/07/1899: Votació dels nous tinents d’alcalde. 1r tinent d’alcalde: Francesc Grau Mir. 2n tinent d’alcalde: Josep Ribera Martorell.
08/07/1899: Nomenen delegats de la guarderia rural, policia rural i servei d’aigües, comissió d’instrucció pública i Hospital.
14/07/1899: Acorden els mitjans per a l’encapçalament de la quota de consums.
15/07/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
17/07/1899: Sortegen la composició del gremi per a l’encapçalament gremial.
18/07/1899: Reunió de l’Ajuntament i gremi de líquids. Acorden els mitjans per a l’encapçalament gremial.
22/07/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
29/07/1899: Informen de la propera visita a Constantí del governador civil. Acorden preparar la recepció.
29/07/1899: Nomenen el secretari representant per lliurar els soldats a la Zona de Reclutament de Tarragona.
29/07/1899: Nomenen secretari Rafael Aymat Aulés.
05/08/1899: Informen d’una instància presentada per Antoni Rafael Pi Cervera demanant que el nomenin veterinari inspector de carns. Acorden estudiar la inclusió del seu sou al pressupost municipal.
09/08/1899: Informen d’una comunicació del governador civil traslladant-ne una altra del jutge de 1a instrucció del partit, de suspensió de l’alcalde Lluís Solé Coll. Acorden substituir-lo accidentalment pel 1r tinent d’alcalde Francesc Grau Mir.
12/08/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
19/08/1899: Acorden prorrogar els poders d’Adolf Artal i Benet com a apoderat de l’Ajuntament.
19/08/1899: Informen d’una instància presentada per Josep Badia Vaqué (?) demanant permís per obrir un pou. Acorden autoritzar-la.
19/08/1899: Acorden autoritzar Ramon Ferré Figuera, repartidor, a recollir les cèdules personals.
19/08/1899: Nomenen la Junta Municipal per a l’any 1899-1900.
26/08/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
02/09/1899: Acorden que la Junta Municipal formi el repartiment de les despeses veïnals.
02/09/1899: Informen d’una instància presentada per Lluís Solé Coll el 25 d’agost de renúncia als càrrecs de regidor i alcalde. Acorden formar l’expedient de renúncia.
02/09/1899: Informen d’una instància presentada per Rosa Vilanova Guri demanant que l’Ajuntament ordeni a Francesc Pallarès Rull que no posi carros que impedeixin el lliure trànsit pel carrer. Acorden comunicar-li-ho a l’esmentat Pallarès.
02/09/1899: Informen d’una reclamació d’Antoni Bofarull demanant una remuneració pel fet de tenir el telèfon a casa. Acorden desestimar-la.
02/09/1899: Nomenen veterinari inspector de carns a Rafael Pi Cervera.
02/09/1899: Informen que el propietari de la casa on imparteix classe el mestre Joaquim Penedès els ha comunicat que busquin un altre local per fer d’escola. Acorden començar la cerca.
09/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
16/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
23/09/1899: Informen de la llicència demanada pel conseller Jaume Vallvé, per motius de salut. Acorden autoritzar-la.
23/09/1899: Informen d’una instància presentada pel 2n tinent d’alcalde Josep Ribera Martorell comunicant la incompatibilitat amb la conselleria municipal pel fet d’haver estat nomenat jutge municipal suplent.
23/09/1899: Nomenen auxiliar de la secretaria a Rafael Aymat Sabaté.
23/09/1899: Acorden ordenar a Feliu Fortuny Grau la paralització de les obres de construcció d’una paret al camí dels Pallaresos fins que no demani la corresponent llicència.
30/09/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/10/1899: Accepten la renúncia del conseller Jaume Vallvé Virgili. L’alcalde no l’admet.
04/10/1899: Informen d’una instància presentada pel conseller Ramon Ferré Maduell de renúncia al càrrec. Acorden acceptar-la.
04/10/1899: Informen d’una instància presentada pel regidor síndic Lluís Ferré Gasol de renúncia. Acorden autoritzar-la encara que l’alcalde declara no admetre-la.
04/10/1899: Informen d’una instància presentada pel conseller Pau Maduell Solé. Acorden autoritzar-la encara que l’alcalde declara que no l’admet..
04/10/1899: Informen d’una instància presentada pel conseller Vicenç Bofarull. Acorden autoritzar-la encara que l’alcalde no l’admet.
07/10/1899: Informen d’una instància presentada per Elisa de Molins. Acorden practicar una inspecció al camí al qual es fa referència en la instància.
14/10/1899: Acorden autoritzar la petició d’Elisa de Molins referida al Manso del Sol.
14/10/1899: Nomenen Josep M. Bové Doménech cobrador del repartiment de guarderia rural.
21/10/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
29/10/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/11/1899: Informen d’una instància del conseller Ramon Ferré Maduell queixant-se pel fet que el seu veí Lluís Solé Coll ha emplenat un espai de la plaça del Castell amb pedres i deixalles. Acorden autoritzar-lo perquè demani al veí la retirada de les pedres.
11/11/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
18/11/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
25/11/1899: Informen d’una instància presentada pel conseller Ramon Ferré Maduell reclamant una indemnització pel mal que li ha ocasionat a una mula el mal estat de la conducció de la mina d’aigua de Sant Pere. Acorden estudiar-ho.
25/11/1899: Informen d’una comunicació de Foment del Treball Nacional convidant l’Ajuntament a un míting de propaganda a favor del concert econòmic entre l’estat i les províncies que ho demanin. Acorden quedar-ne assabentats.
02/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
09/12/1899: Informen d’una instància presentada pels consellers Josep Martorell Molné informant que el seu nomenament com a fiscal municipal suplent és incompatible amb el de regidor. Acorden formar l’expedient de renúncia.
16/12/1899: Acorden una indemnització a Ramon Ferré Maduell pel mal que ha rebut la seva mula.
23/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
30/12/1899: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.

1900


07/02/1900: Acte constitució del nou Ajuntament. Nous consellers: Pere Sabaté Gasull, Tomàs Teixell (?) Ferré, Francisco Roig Plana, Martí Gavaldà Marsal, Francesc Pallarès Rull, Antoni Coll Torrebadell, Joan Bonet Coll, Antoni Sanahuja Molné i Joan Curull Plana.
07/02/1900: Acte constitució del nou Ajuntament. Alcalde: Francesc Roig Plana. 2n tinent d’alcalde: Pau Sabaté Curull. Regidor síndic: Francesc Pallars Rull.
07/02/1900: Acorden celebrar les sessions els dissabtes en primera convocatòria i els dimecres en segona.
10/02/1900: Acorden demanar a les autoritats el pressupost municipal aprovat.
10/02/1900: Acorden buscar algun local per instal·lar-hi l’escola.
17/02/1900: Informen del problema causat pel fet que els consellers Pere Plana Veciana i Pere Sabaté Gasull van obtenir el mateix nombre de vots. Fan un sorteig i surt escollit el segon.
24/02/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
03/03/1900: Aproven la votació del conseller i enviar l’expedient a les autoritats.
03/03/1900: Informen d’una instància presentada per Josep Solé Coll demanant permís per construir una escala al costat d’un magatzem a la plaça del Castell. Acorden autoritzar-la.
03/03/1900: Informen que el guarda rural Antoni Ferré Balañà ha deixat de prestar el servei.
03/03/1900: Acorden compensar econòmicament Antoni Bofarull Armengol per haver tingut cura de l’estació telefònica.
03/03/1900: Informen d’una instància presentada per Feliu Fortuny Grau demanant permís per construir una paret al camí dels Molins. Acorden acceptar-la.
03/03/1900: Nomenen una comissió per celebrar una reunió a Reus sobre proveïment d’aigües al Camp de Tarragona.
03/03/1900: Acorden convocar la Junta Municipal perquè enllesteixi la formació de l’impost de consums.
03/03/1900: Informen de no haver trobat encara cap local per instal·lar-hi l’escola.
03/03/1900: Informen d’una multa imposada per part de l’Administració d’Hisenda per no haver-li tramès el repartiment de consums.
10/03/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
17/03/1900: Acorden notificar a Francesc d’Assís Maduell Roig que el mur construït al carrer Major, número 23, és provisional i que en un futur s’haurà de retirar.
17/03/1900: Acorden la formació del repartiment de consums amb la Junta Municipal.
24/03/1900: Acorden acatar el veredicte de la Comissió Provincial sobre les passades eleccions municipal.
24/03/1900: Acorden ordenar a l’empresa que s’encarrega de les obres de la carretera de Reus al Morell que repari els desperfectes ocasionats al camí de la Selva (o camí de l’Oubi).
31/03/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
07/04/1900: Informen d’una comunicació del mestre Panadès. Acorden demanar a la Junta d’Instrucció Pública que se li pagui retribucions i material per valor de 200 pta. anuals.
07/04/1900: Informen dels dictàmens dictats per la Comissió de Reclutament en la classificació dels mossos. Acorden notificar-les als interessats.
07/04/1900: Informen de la reclamació de Josep Papiol Ferré demanant la cancel·lació d’una hipoteca sobre unes finques seves. Acorden autoritzar-la.
07/04/1900: Acorden alguns detalls sobre el procediment a seguir en la imposició de multes.
07/04/1900: Acorden participar en els oficis de la Setmana Santa.
07/04/1900: Informen d’haver localitzat un local que serveixi d’escola. Acorden efectuar-hi algunes obres de reforma.
14/04/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
21/04/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
23/04/1900: Informen de la situació d’interinitat amb la qual actua l’Ajuntament. Els consellers acorden presentar la dimissió.
28/04/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
02/05/1900: Informen d’una comunicació de l’Administració d’Hisenda del 30 d’abril sobre el repartiment de consums. Acorden informar de la impossibilitat d’aprovar el repartiment per manca del nombre suficient de vocals.
02/05/1900: Informen de la dimissió de l’inspector de carn, Rafael Pi Cervera. Acorden autoritzar-la.
02/05/1900: Informen d’una instància presentada per Damià Alegret Estivill demanant permís per construir una casa al carrer de les Creus. Acorden autoritzar-la.
09/05/1900: Acorden autoritzar Damià Alegret Estivill a construir la casa al carrer de les Creus.
09/05/1900: Acorden subvencionar al propietari de la casa-escola, Pau Recasens.
16/05/1900: Acorden la divisió del municipi en districtes electorals i decidir els consellers que cessen de cara les pròximes eleccions municipals.
19/05/1900: Informen que Francesc Grau Mir ocupa accidentalment l’alcaldia.
19/05/1900: Informen de la dimissió de l’alcalde Francesc Roig Plana. Acorden desestimar-la.
26/05/1900: Informen d’haver-se dut a terme les eleccions sense que s’hagi presentat cap reclamació. Acorden quedar-ne assabentats.
26/05/1900: Informen d’una comunicació de l’Administració d’Hisenda d’imposició d’una multa a la corporació per falta de remissió d’uns documents. Acorden contestar quan sigui el moment.
06/06/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
09/06/1900: Acorden desestimar les instàncies presentades contra els resultats a les eleccions municipals.
09/06/1900: Informen d’una comunicació de la Diputació Provincial reclamant el pagament del contingent provincial i d’una altra comunicació de l’Administració d’Hisenda de la qual no especifiquen l’assumpte. Acorden complir-les.
09/06/1900: Informen d’una instància presentada per Josep Olesti Grau i Rita Moja (?). Acorden passar-la a la Junta Pericial.
20/06/1900: Acorden anunciar l’arrendament de l’aigua sobrant de les fonts públiques de Sant Pere i Garrot.
20/06/1900: Acorden ampliar a tots els mestres del poble la concessió feta al senyor Panadès el dia 7 d’abril.
20/06/1900: Informen de les raons del termini semestral per a l’arrendament de les aigües de les fonts públiques.
20/06/1900: Informen de la dimissió del conseller Antoni Sanahuja Molné pel fet de tenir residència a Tarragona. Acorden acceptar-la.
20/06/1900: Acorden rebaixar el cabal d’aigua de la font del garrot per normalitzar el proveïment a la població.
27/06/1900: Informen d’una comunicació de la Comissió Provincial d’aprovació de les eleccions del dia 18 de maig i de convocatòria de l’acte de constitució del nou ajuntament.
27/06/1900: Acorden concedir 2 mesos de llicència a l’alcalde Francisco Grau Mir i al conseller Antoni Sanahuja.
30/06/1900: Informen d’una instància presentada per Josep Ferré Golorons, industrial, demanant permís per utilitzar la maquinària del taller del carrer de les Creus número 3, baixos. Acorden comunicar-li l’acord pres —que no especifica—.
30/06/1900: Informen de la dimissió de l’auxiliar del secretari, Rafael Aymat Sabaté, i del secretari, Rafael Aymat Aules. Acorden acceptar-la.
01/07/1900: Acte de constitució del nou Ajuntament. Entren l’alcalde: Lluís Español Plana; 2n tinent d’alcalde: Josep Grau Vallvé; regidor síndic: Antoni Ribera Martorell i conseller: Josep Gavaldà Ferré.
01/07/1900: Acorden celebrar les sessions els dissabtes.
03/07/1900: Presa de possessió del conseller Josep Molné Recasens, però no ho fan Gabriel Nicolau Coll, Joan Galofré Sagués, Josep Bofarull Solanas, per incompareixença a les dues convocatòries anteriors.
05/07/1900: Presa de possessió dels tres consellers que encara no ho han fet, però no compareixen.
06/07/1900: Informen de la dimissió del secretari i auxiliar. Acorden acceptar-la i substituir-los per Pere Ribera Cabré, com a secretari accidental, i Josep Plana Gavaldà, com a auxiliar de la secretaria.
07/07/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
11/07/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/07/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
18/07/1900: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
21/07/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
25/07/1900: Nomenen Josep Roca Planas nou secretari.
25/07/1900: Acorden assistir als oficis religiosos de la Festa Major.
25/07/1900: Informen de la mort del dipositari del fons municipal. Nomenen interinament Francesc Grau Mir per substituir-lo.
28/07/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
31/07/1900: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/08/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
08/08/1900: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
11/08/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
15/08/1900: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/08/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
22/08/1900: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
25/08/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
29/08/1900: Nomenen una comissió per formar el pressupost municipal per a l’any 1901.
01/09/1900: Acorden els mitjans per cobrir el dèficit del pressupost municipal.
01/09/1900: Aproven el projecte de pressupost municipal. Acorden exposar-lo al públic.
01/09/1900: Informen d’una instància presentada per Josep Roca Planas demanant la pròrroga en la seva incorporació a la secretaria per raons de malaltia. Acorden desestimar-la i convocar la plaça.
01/09/1900: Acorden gratificar els mestres per les classes nocturnes fetes als adults.
01/09/1900: Acorden augmentar la consignació al mestre que cobra menys equiparant-lo a l’altre.
01/09/1900: Acorden pagar directament el lloguer dels habitatges dels mestres que fins ara subvencionaven
08/09/1900: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
12/09/1900: Informen de la renúncia del secretari accidental Pere Ribera. Acorden nomenar interinament Josep A. Filella.
15/09/1900: Nomenen secretari Josep Antoni Filella. Acorden ajornar la decisió sobre les instàncies presentades pels consellers Francesc Grau Mir i Gabriel Nicolau Coll.
22/09/1900: Accepten la renúncia dels consellers Francesc Grau Mir i Gabriel Nicolau Coll.
22/09/1900: Acorden la presa de possessió del conseller Josep Bofarull Solanes.
29/09/1900: Informen dels comptes de les escoles dels anys 1883 a 1900. Acorden aprovar-los.
29/09/1900: Acorden augmentar el sou del secretari.
29/09/1900: Acorden anul·lar el nomenament d’un auxiliar temporal a la secretaria i encomanar tota la feina al secretari.
29/09/1900: Acorden enviar el pressupost municipal al governador civil perquè l’aprovi.
06/10/1900: Informen de les recaptacions de drets i taxes municipal i de les despeses.
06/10/1900: Acorden efectuar un extracte dels acords presos durant el tercer trimestre de l’any econòmic.
13/10/1900: Acorden practicar una liquidació de comptes amb el recaptador d’impostos.
13/10/1900: Acorden anunciar els terminis de l’expedient de cèdules personals.
13/10/1900: Acorden la formació del repartiment de les contribucions directes.
20/10/1900: Informen del tancament de l’edifici de les Escoles Velles ordenat pel capellà, en el qual l’Ajuntament volia instal·lar les escoles. Acorden aclarir-ho amb el capellà.
20/10/1900: Nomenen una comissió per entrevistar-se amb el delegat sobre el repartiment de consums de l’any 1899-1900.
27/10/1900: Informen de l’entrevista mantinguda amb el capellà sobre l’assumpte de l’edifici de les escoles velles. Acorden enderrocar-hi la paret i posar-hi una porta tancada amb clau.
27/10/1900: Acorden demanar amb un pregó que els veïns retirin qualsevol objecte que tinguin abandonat al carrer.
03/11/1900: Acorden imposar una taxa als venedors de peix fresc.
03/11/1900: Acorden prohibir que els animals vagin solts a l’abeurador.
10/11/1900: Nomenen un comissionat per assistir a la discussió a Tarragona del pressupost carcerari.
10/11/1900: Nomenen Pau Roig Miró per revisar la conducció d’aigua de la font de la vila.
17/11/1900: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
24/11/1900: Aproven el repartiment de líquids de l’any 1899-1900.
24/11/1900: Acorden confeccionar el pressupost addicional.
01/12/1900: Acorden la liquidació de comptes amb el recaptador Josep Maria Bové Domènech.
08/12/1900: Nomenen recaptador d’impostos a Joan Voltas Vives.
15/12/1900: Acorden convocar la Junta Municipal per a la formació del repartiment de consums.
15/12/1900: Acorden l’arrendament de les aigües públiques.
15/12/1900: Acorden tramitar l’expedient de renúncia dels consellers Francesc Grau i Gabriel Nicolau.
15/12/1900: Informen que molts veïns no paguen les quotes de consums, líquids, guarderia rural i cèdules personals, i dels perjudicis que això ocasiona en la gestió municipal.
15/12/1900: Discuteixen la possibilitat d’establir l’arrendament dels pesos i mesures. Acorden decidir-ho en una propera sessió.
22/12/1900: Informen de la manca d’assistència dels components de la Junta Municipal.
22/12/1900: Acorden la formació de l’expedient de constrenyiment contra els contribuents morosos.
22/12/1900: Acorden la formació de les llistes del cens electoral a les eleccions a compromissaris al Senat de l’any 1901.
29/12/1900: Acorden l’exposició pública de les llistes del cens electoral a les eleccions a compromissaris al Senat de l’any 1901.
29/12/1900: Acorden iniciar les operacions d’allistament al reemplaçament.
29/12/1900: Aproven la liquidació dels comptes municipals.

1901


05/01/1901: Informen de l’exposició pública de la llista del cens electoral a compromissaris al Senat i de l’allistament del reemplaçament a l’exèrcit.
05/01/1901: Informen de l’aprovació definitiva per part de les autoritats del repartiment territorial i del pressupost municipal.
05/01/1901: Acorden l’execució dels expedients de constrenyiment de 2n i 3r grau.
12/01/1901: Acorden convocar l’acte d’allistament dels mossos per al dia 13 de gener.
19/01/1901: Acorden la formació de la Junta Municipal.
26/01/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
02/02/1901: Acorden procedir a la via executiva en el cobrament dels impostos.
09/02/1901: Acorden convocar l’acte de sorteig dels mossos i el de la Junta Municipal per al dia 10 de febrer.
10/02/1901: El secretari certifica que no hi ha hagut temps per celebrar l’acte de sorteig dels mossos i Junta Municipal i el convoca per al dia 17 de febrer.
16/02/1901: Informen de la instància presentada per Josep Ferré Golorons i Martí Gavaldà Marsal demanant permís per construir i explotar una mina d’aigua per regar les terres de la partida de La Riba. Acorden autoritzar-la.
17/02/1901: Acte de formació de la Junta Municipal.
23/02/1901: Informen d’una comunicació del governador civil d’acceptació de la renúncia del conseller Francesc Grau Mir, 1r tinent d’alcalde, i Gabriel Nicolau Coll. Acorden quedar-ne assabentats.
02/03/1901: Escullen el nou 1r tinent d’alcalde Josep Bofarull Solanes. També li encarreguen la policia rural i urbana i la dipositaria municipal.
09/03/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
16/03/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
23/03/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
30/03/1901: Examinen i aproven els comptes municipals del primer trimestre de l’any.
06/04/1901: Informen dels ingressos en concepte de drets de l’escorxador del primer trimestre.
13/04/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
20/04/1901: Acorden adquirir una caixa forta per a l’Ajuntament.
20/04/1901: Acorden la reparació dels lavabos de l’Ajuntament.
27/04/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/05/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
11/05/1901: Acorden presentar el repartiment de consums a l’aprovació de la Junta Municipal.
11/05/1901: Acorden ultimar els preparatius a les eleccions a diputats a Corts.
18/05/1901: Ultimen els preparatius per a les pròximes eleccions.
25/05/1901: Acorden la formació de la Junta Municipal de Sanitat.
01/06/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
08/06/1901: Informen de diverses comunicacions de la Diputació Provincial i de l’arrendatari del contingent provincial reclamant els diners que els deu l’Ajuntament. Acorden contestar explicar les dificultats econòmiques per les quals travessa l’Ajuntament.
08/06/1901: Informen d’una instància presentada per Rafael Aymat Sabaté i Rafael Aymat Aulés reclamant impagaments en el seu sou del temps que treballava a la secretaria. Acorden pagar-los quan es pugui.
15/06/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
22/06/1901: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
24/06/1901: Formació de la Junta Pericial.
29/06/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
06/07/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
13/07/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
20/07/1901: Informen de la dimissió del secretari, Josep Antoni Filella. Nomenen interinament Joaquim Vallés Ferré per substituir-lo.
20/07/1901: Acorden nomenar l’alcalde per lliurar les relacions nominals de mossos del reemplaçament a la caixa de reclutes.
20/07/1901: Informen de la notificació de l’agent executiu de cobrar el contingent provincial a l’Ajuntament per la via del constrenyiment. Acorden protestar davant les autoritats.
20/07/1901: Informen de la dimissió del conseller Bofarull de la seva tasca com a dipositari. Acorden autoritzar-la.
31/07/1901: Nomenen auxiliar de la secretaria Pau Vallès Vidal.
07/08/1901: Nomenen secretari Joaquim Vallès Ferré.
07/08/1901: Nomenen dipositari Francesc Grau Mir.
07/08/1901: Aproven l’extracte dels acords de l’Ajuntament dels mesos d’abril, maig i juny.
07/08/1901: Acorden pagar la subscripció a la Gaceta de Madrid.
07/08/1901: Informen de la multa imposada pel governador civil a l’Ajuntament per no haver enviat els comptes municipals. Acorden demanar-li que l’aixequi.
07/08/1901: Informen de l’existència de fuites en la conducció de l’aigua de la mina de Sant Pere. Acorden reparar-les.
10/08/1901: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
14/08/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/08/1901: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.
21/08/1901: Acorden publicar un ban per prohibir caçar en els llocs on no estigui aixecada la collita.
21/08/1901: Acorden encarregar diversos impresos a Tarragona.
21/08/1901: Informen de la propera visita d’un agent per cobrar els deutes del contingent provincial. Acorden donar-li facilitats.
24/08/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
31/08/1901: Aproven el projecte de pressupost municipal i la seva exposició pública.
07/09/1901: Informen de l’estat dels ingressos a l’escorxador. Acorden quedar-ne assabentats.
07/09/1901: Aproven els comptes de les despeses.
07/09/1901: Acorden que els pagaments de les multes per infracció de les ordenances municipals es faci amb paper de multa municipal.
14/09/1901: Informen d’una instància presentada per Rafael Ferré Golorons demanant permís per efectuar obres de reparació a la casa del carrer de la Costa número 14, que comporta l’enderrocament de part de la muralla.
14/09/1901: Informen d’una comunicació del metge cirurgià notificant una fuita a la conducció d’aigua de la mina de la vila. Acorden encarregar-ne la reparació al minador Pau Roig.
21/09/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/09/1901: Aproven els comptes de les despeses.
28/09/1901: Informen de la petició de l’arrendatari del contingent provincial reclamant els deutes de l’Ajuntament. Acorden demanar a la Comissió Provincial una liquidació dels rebuts pendents a favor de l’Ajuntament.
05/10/1901: Aproven l’extracte dels acords del ple de l’Ajuntament del trimestre anterior.
12/10/1901: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/10/1901: Sortegen els consellers que seran substituïts en les pròximes eleccions municipals.
19/10/1901: Acorden adherir-se a les conclusions del míting del dia 20 a Reus per demanar la supressió de l’impost de consums del vi.
26/10/1901: Estableixen seccions censals per a les eleccions municipals.
02/11/1901: Acorden autoritzar Ferran Rosell Pàmies a construir una paret de tanca a la seva finca del Raval de les Creus.
09/11/1901: Aproven el compte presentat pels mestres del material escolar del 2n semestre de 1900.
16/11/1901: Informen de l’ampliació de l’embargament de les rendes de l’Ajuntament fet per l’arrendatari del contingent provincial. Acorden acceptar l’embargament.
16/11/1901: Informen de la dimissió del dipositari municipal Francesc Grau Mir. Acorden autoritzar-la i anunciar la vacant.
16/11/1901: Aproven manaments de pagament.
27/11/1901: Informen d’una petició de Francesc Grau Mir demanant permís per rebaixar un tros del camí de la Gavarra per poder creuar millor el barranc de Sant Pol. Acorden autoritzar-la.
27/11/1901: Acorden la ubicació de les meses electorals.
27/11/1901: Acorden concedir una llicència a l’alcalde per absentar-se durant 3 mesos i ocupi l’alcaldia interinament el tinent primer.
03/12/1901: Aproven la ubicació de les meses electorals.
03/12/1901: Aproven l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
03/12/1901: Acorden augmentar el lloguer de l’escorxador.
10/12/1901: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
17/12/1901: Informen que els repartiments de la contribució territorial han estat aprovats per les autoritats. Acorden quedar-ne assabentats.
17/12/1901: Informen d’una comunicació de la Comissió Provincial del dia 10 de desembre reclamant una liquidació dels rebuts pendents de cobrament incautats a l’Ajuntament per l’exrecaptador del contingent provincial. Acorden practicar la liquidació.
17/12/1901: Aproven els manaments de pagament.
24/12/1901: Informen de la nova convocatòria de les eleccions municipals que seran el dia 5 de gener de 1902. Acorden complir-ho.
24/12/1901: Nomenen auxiliar interí de la secretaria Joan Vallès Vidal.

1902


01/01/1902: Acorden formar llista del cens electoral a compromissaris al Senat.
01/01/1902: Nomenen auxiliar de la secretaria a Joan Vallès Vidal.
02/01/1902: Informen de l’expedient incoat contra l’Ajuntament per part dels arrendataris del contingent provincial. Acorden agilitzar el cobrament als contribuents morosos i nomenar recaptador municipal a Manuel Palomares.
04/01/1902: Sortegen la composició del grup de líquids que ha d’acordar les bases del concert gremial.
10/01/1902: Reunió de l’Ajuntament i del Gremi del grup de líquids. Comenten les bases de l’encapçalament gremial del grup de líquids.
16/01/1902: Autoritzen el secretari a recollir els papers del cens de població a la Junta Provincial del Cens de Població.
16/01/1902: Informen d’una comunicació del governador civil reclamant la liquidació dels deutes de l’Ajuntament amb l’anterior recaptador Miquel Queralt. Acorden efectuar-la.
23/01/1902: Acorden anunciar la vacant de la dipositaria municipal.
29/01/1902: Aproven el nomenament de l’auxiliar de la secretaria.
05/02/1902: Aproven l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques i del rentador municipal.
12/02/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/02/1902: Ultimen els preparatius per a l’acte de classificació i declaració dels soldats.
19/02/1902: Nomenen la Junta Municipal del Cens del ramat cavallar i mular.
27/02/1902: Aproven el padró de cèdules personals.
27/02/1902: Acorden demanar a Manuel Palomares una liquidació de la recaptació de consums dels darrers tres anys.
06/03/1902: Aproven les llistes de contribuents per al sorteig de la Junta Municipal.
13/03/1902: Acorden examinar la liquidació de comptes del recaptador de Manuel Palomares.
20/03/1902: No hi ha sessió per manca de prou nombre de regidors.
27/03/1902: Aproven la liquidació dels comptes del recaptador Manuel Palomares.
27/03/1902: Aproven la liquidació dels comptes del recaptador Manuel Palomares.
27/03/1902: Nomenen Josep Bofarull comissionat per portar els mossos del reemplaçament de l’exèrcit a la caixa militar de Tarragona.
27/03/1902: Nomenen Josep Bofarull comissionat per portar els mossos a la caixa militar de Tarragona.
03/04/1902: Nomenen un comissionat per recollir les fulles declaratòries a la Junta provincial del cens cavallar i mular.
03/04/1902: Aproven la gestió de l’alcalde com a comissionat en el judici d’exempcions de la Comissió Mixta de Reclutament.
03/04/1902: Nomenen un comissionat per recollir les fulles declaratòries a la Junta provincial del cens cavallar i mular.
03/04/1902: Aproven la gestió de l’alcalde com a comissionat al judici d’excepcions de la Comissió Mixta de Reclutament.
10/04/1902: Autoritzen Celestí Salvadó, de Tarragona, a recollir les cèdules personals a l’Administració de Contribucions de la Província.
10/04/1902: Autoritzen Celestí Salvadó, de Tarragona, les cèdules personals a l’Administració de Contribucions de la Província.
16/04/1902: Sortegen els vocals associats.
16/04/1902: Sortegen els vocals associats [per a la Junta municipal]
23/04/1902: Informen del desnonament dictat contra el mestre Joaquim Penedès perquè abandoni l’habitatge i local d’escola que ocupava, propietat de Pau Recasens Roig. Acorden llogar-ne una altra a Josep Ferré Golorons. Indiquen les condicions de l’arrendament.
30/04/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/05/1902: Acorden tapiar les coves dels afores de la població, especialment les conegudes com de les Eres.
21/05/1902: Informen que el mestre Joaquim Penedès ja s’ha instal·lat l’escola a la casa propietat de Josep Ferré Golorons.
21/05/1902: Informen d’una instància presentada per Joan Mallafré demanant permís per construir una casa al carrer Major número 23. Acorden autoritzar-lo.
28/05/1902: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
04/06/1902: Aproven els comptes municipals fins al moment.
04/06/1902: Concedeixen una llicència a l’alcalde una llicència de dos mesos per malaltia.
11/06/1902: Aproven les despeses originades per uns viatges fets per l’alcalde i el secretari.
18/06/1902: Acorden efectuar un pagament relacionat amb els soldats declarats inútils i demanar al governador civil l’aixecament d’una multa imposada per no haver efectuat abans el pagament.
18/06/1902: Aproven la liquidació dels comptes del recaptador.
18/06/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
25/06/1902: Nomenen Pere Ribera Cabré dipositari municipal.
02/07/1902: Encarreguen la neteja de la mina d’aigua de Sant Pere a Pau Roig Giró.
09/07/1902: Aproven els comptes de la distribució dels fons.
16/07/1902: Aproven les despeses de la neteja de la mina d’aigua, la font i l’abeurador municipals.
23/07/1902: Acorden donar una almoina de 28 pessetes al mossèn durant la Festa Major.
30/07/1902: Acorden no assistir oficialment a les funcions religioses de la Festa Major.
06/08/1902: Aproven el moviment dels fons municipals.
06/08/1902: Informen que les autoritats han aprovat l’apèndix de l’amillarament.
13/08/1902: Informen de la convocatòria d’eleccions municipals pel dia 24 d’agost. Acorden constituir les meses electorals.
20/08/1902: Nomenen una comissió per a la formació del pressupost municipal.
20/08/1902: Informen d’una instància presentada per diversos veïns demanant que l’arquebisbe de Tarragona no permeti al mossèn de Constantí emblanquinar l’església parroquial sense abans tapar les filtracions d’aigua.
27/08/1902: Acorden enviar l’extracte dels acords del 2n trimestre al governador civil.
27/08/1902: Acorden anunciar un nou termini perquè els veïns passin a recollir les cèdules personals.
03/09/1902: Aproven el projecte de pressupost municipal per a l’any 1903 i acorden exposar-lo al públic.
03/09/1902: Informen d’una comunicació del governador civil explicant que les darreres eleccions “no van donar cap resultat”. Acorden quedar-ne assabentats i “acabar amb la situació tan anòmala per la qual passa aquesta població”.
03/09/1902: Acorden pagar la neteja de la zona que hi ha entre l’església i la plaça del Castell.
10/09/1902: Aproven manaments de pagament.
10/09/1902: Informen de la petició d’alguns propietaris de finques de la partida de secà demanant permís per arranjar el camí dels Horts. Acorden autoritzar-la.
17/09/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
24/09/1902: Informen d’haver rebut aprovat el repartiment de consums.
24/09/1902: Acorden concedir dos mesos de llicència a l’alcalde Lluís Español Plana.
01/10/1902: Aproven els pagaments efectuats per la Dipositaria municipal durant el mes de setembre.
08/10/1902: Aproven l’extracte dels acords dels mesos de juliol, agost i setembre. Acorden enviar-lo al governador civil.
08/10/1902: Confeccionen una proposta de membres per a la Junta local de primer ensenyament. Acorden enviar-la al governador civil.
08/10/1902: Informen de l’obertura de les classes nocturnes a les escoles a partir del dia 15 i que les paperetes de matrícula seran a la secretaria.
15/10/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
22/10/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
29/10/1902: Acorden adherir-se a una petició al Consell de Ministres perquè amb motiu de la reforma del Concordat amb la Santa Seu no es traslladi la cadira arquebisbal de Tarragona a Barcelona.
29/10/1902: Acorden efectuar reparacions a la font pública de Garrot.
05/11/1902: Nomenen al secretari com a representant per assistir a Tarragona a la revisió del compte del contingent carcerari de 1901 i confecció del pressupost addicional de 1902 i ordinari de 1903.
05/11/1902: Informen dels nomenaments efectuats pel governador civil dels vocals de la Junta local de Primer Ensenyament.
12/11/1902: Acorden comprar l’obra “El abogado popular”.
19/11/1902: Acorden participar en la rebuda a l’arquebisbe de Tarragona durant la seva visita a Constantí.
19/11/1902: Acorden concedir dos mesos més de llicència a l’alcalde.
26/11/1902: Aproven els pagaments efectuats per la Dipositaria municipal durant el mes de novembre.
26/11/1902: Informen que el governador civil ha aprovat els repartiments territorials de rústica i pecuària i urbana.
03/12/1902: Informen d’haver rebut aprovada per part de les autoritats la matrícula industrial per al pròxim any.
10/12/1902: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
17/12/1902: Informen d’una comunicació de l’Administració de Contribucions de la Província reclamant l’import d’unes cèdules personals. Acorden pagar-les en la mesura de les possibilitats.
24/12/1902: Aproven les despeses efectuades en la reparació dels rellotges de l’Església i sala de sessions de l’Ajuntament i la reparació del camí a la Selva del Camp.
24/12/1902: Aproven el padró de cèdules personals per a l’any 1903 i que s’exposi al públic.
31/12/1902: Aproven els manaments de pagament.
31/12/1902: Aproven l’arrendament per al 1903 de les aigües municipals sobrants.
31/12/1902: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
31/12/1902: Aproven totes les operacions de comptabilitat efectuades durant el mes de desembre.

 

1903


07/01/1903: Acorden anunciar la vacant de la plaça d’inspector de carn.
07/01/1903: Acorden la formació de l’allistament per al reemplaçament de l’exèrcit.
07/01/1903: Nomenen l’advocat Antoni Albafull Vidal, director del ‘Consultorio Jurídico Administrativo’, assessor legal de l’Ajuntament.
08/01/1903: Acorden demanar a l’Administració d’Hisenda de la província permís per adoptar el repartiment veïnal per recaptar la quota de consums.
13/01/1903: Sortegen els components del gremi de líquids obligats a l’encapçalament gremial.
14/01/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
15/01/1903: Reunió de l’Ajuntament amb representants del gremi del grup de líquids. Estableixen les bases de l’encapçalament gremial.
21/01/1903: Aproven les llistes de contribuents per a la junta de vocals associats.
28/01/1903: Autoritzen l’extracció de pedres dels camins d’Almoster i Sant Llorenç per a reparar els camins de la Gavarra, Sant Llorenç i Reus.
04/02/1903: Nomenen una comissió per gestionar la reparació dels camins veïnals.
11/02/1903: Aproven les modificacions en el padró d’habitants.
11/02/1903: Sortegen els contribuents que formaran la junta de vocals associats.
11/02/1903: Nomenen Laureà Ribera Ribera auxiliar interí de la secretaria.
18/02/1903: Nomenen el veterinari Ramon Roig Recasens inspector municipal de carns.
18/02/1903: Informen de la dimissió de l’alcalde Lluís Español Plana. Acorden acceptar-la tot i que continuarà exercint les tasques de conseller.
25/02/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/03/1903: Aproven l’expedient d’arrendament de les aigües públiques sobrants.
11/03/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/03/1903: Autoritzen Celestí Salvadó Gras a recollir les cèdules personals a l’Administració de Contribucions de la Província.
25/03/1903: Acorden no participar econòmicament en l’erecció d’un monument als soldats de les guerres de Cuba i Filipines.
25/03/1903: Acorden reparar alguns desperfectes en la conducció de l’aigua pública.
01/04/1903: Nomenen l’alcalde comissionat per assistir al judici d’exempcions dels mossos del reemplaçament.
08/04/1903: Acorden publicar un ban per prohibir pasturar els ramats durant la nit i que els pastors siguin menors d’edat.
15/04/1903: Acorden anunciar el termini de proveïment de les cèdules personals.
15/04/1903: Estableixen les meses electorals per a les eleccions municipals del dia 26 d’abril.
22/04/1903: L’alcalde informa del resultat del judici d’exempcions de mossos del reemplaçament.
29/04/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
06/05/1903: Acorden la reparació de la conducció d’aigua a l’escorxador.
13/05/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
20/05/1903: Informen d’una instància presentada per l’enginyer de Reus Josep Maria Tarrats i de Homdedeu demanant permís per conduir les aigües de la riera del Mas de Barber. Acorden autoritzar-la.
27/05/1903: Acorden efectuar reparacions a la font pública del Garrot.
03/06/1903: Informen de l’oferiment d’ajuda fet pels diputats a Corts de la circumscripció, senyors Noguer (?) i Mayner. Acorden donar-los les gràcies.
10/06/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
17/06/1903: Acorden ordenar els propietaris que reguen la séquia del carrer Sant Pere i camí de Reus amb aigua del rentador públic que facin les reparacions que calgui per evitar que s’entolli.
24/06/1903: Aproven l’extracte dels acords del primer trimestre.
24/06/1903: Acorden la formació de l’expedient de vacunació d’acord amb el Real Decret del 15 de gener de 1903, articles 4 a 6.
01/07/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/07/1903: Informen de l’oferiment d’ajuda fet pel senador de la província Agustí Sardà. Acorden donar-los les gràcies.
15/07/1903: Informen d’haver rebut aprovats per l’autoritat l’apèndix de l’amillarament.
15/07/1903: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda de la Província reclamant uns deutes de l’Ajuntament en concepte consums i altres impostos. Acorden pagar en la mesura de les possibilitats.
22/07/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
29/07/1903: Informen de l’estat precari de les finances municipals. Acorden no participar econòmicament en l’organització de la Festa Major i no assistir l’Ajuntament en Corporació “per la forma tan irregular en què està constituït”.
05/08/1903: Informen d’un edicte de l’enginyer en cap d’obres públiques, publicat al Butlletí Oficial de la Província el 29 de juliol, sobre la idea de l’Ajuntament de Reus de transvasar 94 litres per segon del riu Francolí. Acorden nomenar una comissió assessora.
12/08/1903: Aproven els manaments de la Dipositaria municipal.
12/08/1903: Informen del nomenament fet per l’Administració de Contribucions de la Junta Pericial. Acorden aprovar-lo.
19/08/1903: La comissió per estudiar els efectes del transvasament d’aigua del riu Francolí per al subministrament a Reus explica els perjudicis que es causaria al municipi. Acorden presentar una instància de protesta al governar civil.
26/08/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
02/09/1903: Acorden demanar els veïns que reguen amb l’aigua sobrant de la font del Garrot que reparin les conduccions per evitar que l’aigua s’entolli.
09/09/1903: Informen d’una instància presentada per Manuel Alago (?) Nicolau demanant que retirin la runa que hi ha al camí de Sant Ramon cap al Morell. Acorden treure aquesta runa i descobrir qui l’havia abocat.
09/09/1903: Aproven el projecte de pressupost municipal ordinari per a l’any 1904.
09/09/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/09/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
23/09/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
30/09/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/10/1903: Informen d’una instància presentada per Josep Torrens Ribas oferint-se per crear un servei públic de trasllat de cadàvers al cementiri. Acorden autoritzar-la.
07/10/1903: Acorden portar el compte de les cèdules personals que no han estat recollides.
14/10/1903: El secretari dona compte dels diners recaptats de les cèdules personals i demana permís per ingressar-los a la Dipositaria municipal.
21/10/1903: Informen de la convocatòria d’eleccions municipals per al dia 8 de novembre. Acorden la formació dels districtes i seccions electorals.
28/10/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/11/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/11/1903: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/11/1903: Acorden el repartiment veïnal com a procediment per pagar la quota de consums.
02/12/1903: Informen d’un afegit al compte de les cèdules personals presentat pel secretari. Acorden autoritzar-lo.
09/12/1903: Sortegen els membres del gremi de líquids que ha d’estipular les bases de l’encapçalament gremial.
15/12/1903: Reunió de l’Ajuntament i Gremi de Líquids. Acorden el repartiment veïnal per cobrir la quota de consums.
16/12/1903: Aproven el padró de cèdules personals per a l’any 1904.
16/12/1903: Acorden instruir l’expedient de venda de les aigües públiques sobrants.
23/12/1903: Aproven manaments de pagament.
23/12/1903: Acorden la formació de les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
30/12/1903: Acorden l’exposició pública de les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
30/12/1903: Acorden el reintegrament dels documents que encara no ho hagin estat.

1904


06/01/1904: Acorden convocar l’acte d’allistament dels mossos del reemplaçament per al dia 10 de gener.
13/01/1904: Acorden el plec de condicions de l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
20/01/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
27/01/1904: Acorden la reparació de les conduccions d’aigua de la mina d’aigua de Sant Pere i de la vila. (manquen les actes posteriors —folis 3, 4 i 5— fins al 16 de març.
16/03/1904: (Manca l’inici de l’acta) Informen de la subhasta de l’aigua de la font del Garrot adjudicada a Feliu Gavaldà Donadeu (?).
16/03/1904: Acorden l’arrendament de l’aigua sobrant de la font de Sant Pere.
16/03/1904: Autoritzen la Junta de reparació de l’església parroquial a construir un mur entre la plaça del Castell i l’Església.
23/03/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
30/03/1904: Acorden comissionar l’alcalde Josep Bofarull per assistir a l’acte de judici de revisions del reemplaçament.
13/04/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
20/04/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
27/04/1904: Informen de nous forats a la mina d’aigua de la vila. Acorden reparar-los.
27/04/1904: Informen de l’estat desastrós de la Corporació i la impossibilitat de fer front a les càrregues fiscals.
27/04/1904: Acorden intentar novament efectuar la recaptació.
04/05/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
11/05/1904: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda de la província, publicada al Butlletí Oficial de la Província del 10 de maig. Acorden complir-la.
18/05/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
25/05/1904: Acorden revisar la mina d’aigua de la vila per si torna a tenir forats i, si n’hi ha reparar-la.
08/06/1904: Informen d’haver trobat forats a la mina d’aigua de la vila i d’haver-los reparat.
08/06/1904: Informen de la sol·licitud presentada per Guillermo B. Moore demanant el servei de subministrament d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic del municipi.
15/06/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
22/06/1904: Informen del descuit en la gestió dels assumptes municipals que representa a Madrid l’agent de negocis Pedro Baus i Mejías. Acorden el cessament en la representació de l’Ajuntament.
29/06/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
06/07/1904: Informen d’haver rebut un exemplar de l’acta i plànol d’afitament de la secció de via corresponent al terme municipal de Constantí. Acorden arxivar-la.
13/07/1904: Acorden l’arrendament de l’aigua sobrant de la font pública de Sant Pere a Magí Cerdà.
13/07/1904: Acorden aprovar els comptes de pagament.
20/07/1904: Informen de l’estat desastrós de la Corporació a causa de la resistència passiva dels contribuents a pagar les contribucions municipals. Acorden demanar al Govern Civil l’admissió de la dimissió de tots els consellers.
20/07/1904: Informen de la dimissió renovada del dipositari municipal pel fet de no cobrar el seu sou des de fa un any. Acorden admetre-la.
27/07/1904: Informen de la dimissió del regidor síndic Antoni Ribera Martorell per haver pres possessió del càrrec de fiscal municipal i el substitueixen interinament per Josep Molné Recasens.
27/07/1904: Acorden anunciar la vacant de dipositari municipal.
03/08/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
10/08/1904: Informen de l’estat desastrós de la Corporació, concretament de la manca de diners per comprar els llibres de la comptabilitat ni per al franqueig de les comunicacions. Acorden demanar al governador civil el seu cessament.
17/08/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
24/08/1904: L’alcalde informa de les dificultats personals que té per entrevistar-se amb el Govern Civil. Acorden demanar-li que especifiqui el dia que el podrà visitar.
31/08/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/09/1904: L’alcalde informa de l’entrevista mantinguda amb el governador civil, en la qual va explicar l’estat lamentable de la corporació local.
07/09/1904: Informen de la sol·licitud d’obres feta per Francesc Roig Plana d’una conducció d’aigua. Acorden autoritzar-la.
14/09/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/09/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/09/1904: L’alcalde informa de la seva nova entrevista amb el Govern Civil en relació amb l’estat de la Corporació.
12/10/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/10/1904: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal.
26/10/1904: Aproven el projecte de pressupost municipal i la seva exposició pública.
02/11/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
09/11/1904: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/11/1904: Informen de la reobertura de les escoles públiques després d’haver arribat a una entesa amb els propietaris de les cases on estaven instal·lades amb la promesa que cobraran els lloguers com més aviat millor.
16/11/1904: Acorden ultimar els preparatius de les pròximes eleccions municipals.
23/11/1904: Informen d’un expedient de l’Agència executiva assenyalant les finques per a ser embargades però amb moltes dades confoses. Acorden exposar-lo al públic perquè s’hi facin les reclamacions pertinents.
30/11/1904: Informen de no haver-se produït reclamacions a l’expedient de partides fallides per territorial. Acorden declarar els incobrables.
30/11/1904: Acorden liquidar les cèdules personals expedides i ingressar els diners a la Dipositaria Municipal.
07/12/1904: Nomenen el secretari Joaquim Vallès perquè assisteixi a la formació del pressupost carcerari.
07/12/1904: Acorden arrendar el dret de la matança del bestiar.
14/12/1904: Aproven el plec de condicions de la subhasta d’arrendament dels drets de matança a l’escorxador.
14/12/1904: Informen d’haver enviat a la Diputació Provincial l’expedient per a les eleccions municipals.
25/12/1904: Informen de diverses comunicacions de la Delegació d’Hisenda sobre deutes de la corporació en concepte de consums i cèdules personals. Acorden explicar les dificultats per pagar els diners i demanar algun procediment per poder-ho efectuar.
28/12/1904: Aproven els comptes de la recaptació de les cèdules personals presentades pel secretari.
28/12/1904: Acorden la formació de les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
28/12/1904: Informen que el dia 1 de gener tindrà lloc la presa de possessió dels nous consellers escollits.

1905


01/01/1905: Acte de constitució de l’Ajuntament. Nous consellers Pau Maduell Solé, Rafael Magriñá Gavaldà, Feliu Font Gavaldà, Josep Aleia Dalmau, Pau Font Coll, Ferran Rosell Pàmies, Joan Sabaté Solé, Sebastià Vidal Veciana, Ramon Ferré Maduell i Josep Torrens Girona
01/01/1905: Els regidors voten com a alcalde Ramon Ferré Maduell, tinent d’alcalde a Pau Maduell Solé, tinent 2n Joan Sabaté Solé, procurador síndic Ferran Rosell Pàmies; suplent del procurador síndic a Pau Font Coll.
01/01/1905: Acorden celebrar les sessions ordinàries els dissabtes a les 21’30 h en segona convocatòria els dijous a la mateixa hora.
07/01/1905: Informen que les autoritats han aprovat definitivament el pressupost municipal per al 1905.
07/01/1905: Estableixen la composició de les diferents comissions municipals.
07/01/1905: Informen que l’alcalde ha nomenat guardes rurals municipals a Josep Dosaigües Nogués, Josep Español Moragas, Joaquim Güell Estillas i Francesc Illa (?) Coll, aquest darrer per al servei nocturn. Acorden quedar-ne assabentats.
07/01/1905: Acorden la reorganització del servei de matança d’animals a l’escorxador.
07/01/1905: Aproven la concessió a favor de Francesc Vives Tapiol de l’arrendament dels drets que es recapten a l’escorxador.
07/01/1905: Acorden anunciar la venda de les aigües sobrants de les fonts públiques.
07/01/1905: Acorden encarregar al rellotger de Tarragona Joan Panadès la recomposició del rellotge del campanar.
14/01/1905: Aproven l’expedient d’arrendament de l’aigua pública sobrant.
14/01/1905: Aproven el padró de cèdules personals.
14/01/1905: Informen d’una instància presentada per Josep Solanas Vallvé demanant permís per edificar una casa al carrer de Sant Pere número 16. Acorden autoritzar-la.
14/01/1905: Informen que l’acte d’allistament tindrà lloc el dia 15 de gener.
21/01/1905: Aproven provisionalment les llistes del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat. Acorden enviar-les al governador civil.
21/01/1905: Acorden la formació de la junta municipal de contribuents.
28/01/1905: Acorden la recomposició de la Junta administrativa del cementiri.
28/01/1905: Acorden anunciar les vacants de les places de dipositari, recaptador i agent executiu municipals
04/02/1905: Informen d’una instància presentada per Joan Curull Plana demanant permís per obrir un balcó a una casa del carrer Peixateria número 19. Acorden autoritzar-la.
04/02/1905: Informen que a la propera sessió es realitzarà el sorteig de vocals associats per a la Junta municipal.
11/02/1905: Acorden practicar una liquidació dels deutes i crèdits que tingui l’Ajuntament contret.
11/02/1905: Sortegen a composició de la Junta Municipal.
11/02/1905: Autoritzen el conseller Pau Maduell a comprar eines per a la reparació dels camins veïnals.
18/02/1905: Informen que la subhasta de les aigües públiques sobrants tindrà lloc el dia 19 de febrer. Acorden quedar-ne assabentats.
18/02/1905: Acorden comprar l’armament i l’equip per als guardes rurals municipals.
21/02/1905: Aproven el padró de famílies pobres a efectes de rebre assistència sanitària.
25/02/1905: Acorden la divisió del municipi en seccions censals.
25/02/1905: Informen d’unes instàncies presentades per Feliu Coll Gasull i Josep Torrens Girona demanant permís per fer unes obres, que no s’especifica. Acorden autoritzar-les.
25/02/1905: Nomenen Pere Ribera Cabré tallador per a l’acte de classificació i declaració de soldats.
04/03/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
11/03/1905: Informen d’una instància presentada per Damià Alegret Estivill demanant permís per obrir un balcó al carrer de les Creus número 33. Acorden autoritzar-la.
18/03/1905: Informen de les exigències de les autoritats perquè l’Ajuntament pagui els deutes que té pendents. Acorden obrir un expedient de responsabilitat contra els consellers anteriors.
18/03/1905: Acorden encarregar al minador Pau Roig Giró perquè revisi i netegi la mina d’aigua de la vila i pal·liar la manca d’aigua que pateix el municipi.
25/03/1905: Nomenen l’alcalde en lloc del conseller síndic com a comissionat per assistir al judici d’exempcions davant la Comissió Mixta de Reclutament.
25/03/1905: Nomenen Josep Plana Gavaldà recaptador d’arbitris i impostos municipals.
25/03/1905: Aproven definitivament el padró de la prestació personal.
25/03/1905: Aproven definitivament el repartiment per al pagament de guarderia rural, reparació de camins veïnals i arbitris extraordinaris.
01/04/1905: Informen de la marxa de la prestació personal per a la reparació dels camins veïnals.
01/04/1905: El tinent d’alcalde Maduell informa del resultat del judici d’exempcions al reemplaçament de l’exèrcit.
01/04/1905: Nomenen Tecla Gavaldà Ribalt fiadora dels diners municipals confiats al seu fill, Josep Plana Gavaldà, recaptador municipal.
08/04/1905: Acorden no subscriure’s a la publicació ‘El libro de la Cruz Roja’.
08/04/1905: Acorden la formació del Registre fiscal d’edificis i solars del terme municipal.
08/04/1905: Informen de la presa de possessió del recaptador i dipositari municipal, Josep Plana Gavaldà.
15/04/1905: Informen d’una instància presentada per Lluís Escardó Mir demanant permís per eixamplar la porta d’entrada d’una casa al carrer de l’Església número 9. Acorden autoritzar-la.
22/04/1905: Informen de l’estat de la prestació personal per a la reparació dels camins veïnals. Acorden quedar-ne assabentats.
29/04/1905: Informen d’una comunicació del recaptador del contingent provincial, Manuel Palomares, declarant responsables del pagament del contingent dels anys 1904 i 1905 als consellers de la corporació.
29/04/1905: Acorden continuar les obres de reparació de la mina d’aigua de la vila.
29/04/1905: Acorden lliurar als guardes rurals tres parells d’espardenyes.
29/04/1905: Aproven manaments de pagament.
29/04/1905: Acorden continuar les obres de reparació dels camins veïnals.
06/05/1905: Informen d’una instància presentada per Joan Solé Solanes demanant permís per reformar una casa al c. del Mig número 18. Acorden autoritzar-la.
13/05/1905: Informen de la intenció de la Tresoreria d’Hisenda de declarar els consellers de la corporació responsables dels deutes de l’Ajuntament. Acorden obrir un expedient per depurar les responsabilitats dels anteriors consellers en els deutes contrets.
13/05/1905: Acorden enderrocar l’abeurador que hi ha al costat de la font del Garrot i construir-ne un altre amb el triple d’extensió.
13/05/1905: Acorden construir una paret al barranc de la Ferrerota.
13/05/1905: Informen de la petició feta per Maria Gavaldà Marsal, esposa de Josep Solanes Vallvé, demanant permís per instal·lar una conducció d’aigua de la font del Garrot fins a casa seva. Acorden denegar-la.
20/05/1905: Informen de la declaració de responsabilitats feta per la Tresoreria d’Hisenda contra l’actual corporació. Acorden protestar al·legant que les responsabilitats són dels consellers del consistori anterior.
27/05/1905: Acorden la formació de l’expedient executiu contra els morosos del pagament del repartiment de guarderia rural, camins veïnals i arbitris extraordinaris.
27/05/1905: Informen del fet que Josep Ferré (?) Golorons, propietari de la casa on està instal·lada l’escola, no vol continuar amb el seu arrendament. Acorden arrendar la casa de Josep Torrens Girona al carrer de la Peixateria número 10 i traslladar-hi l’escola.
03/06/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
10/06/1905: Informen d’una instància presentada per Francesc Carreras Magriñà per reclamar que es tregui de la llista de la prestació personal per a la reparació dels camins veïnals. Acorden lliurar el recurs a les autoritats.
17/06/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
24/06/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
01/07/1905: Aproven els comptes de la Dipositaria municipal corresponents al primer trimestre de l’any.
01/07/1905: Acorden reparar les deficiències descobertes a l’escorxador municipal.
01/07/1905: Informen que l’Estat s’ha incautat de la carretera que passa per la població. Acorden quedar-ne assabentats.
08/07/1905: Acorden la proposta de membres per a la Junta Pericial.
08/07/1905: Faculten l’alcalde a contestar la comunicació de la Tresoreria d’Hisenda amenaçant de declarar els consellers de la corporació responsables del deute de les cèdules personals de 1904.
08/07/1905: Acorden enllestir la reparació del camí a Reus.
15/07/1905: Informen d’una instància presentada per Lluís Solé Coll demanant permís per fer unes obres a una casa del carrer de l’Església Vella número 1. Acorden autoritzar-la.
15/07/1905: Informen d’una comunicació de l’agent representant de la Companyia Arrendatària de la Gaceta de Madrid reclamant els deutes pendents de la subscripció de l’Ajuntament de 1903 a 1905. Acorden assumir només l’any 1905.
22/07/1905: Acorden el pagament de factures relacionades amb l’escola, l’uniforme dels guardes rurals i la reparació del rellotge municipal.
22/07/1905: Informen de la celebració dels exàmens a l’escola. Acorden participar en l’acte de lliurament de premis als alumnes.
29/07/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
05/08/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
12/08/1905: Informen del nomenament de la Junta Pericial per part de les autoritats. Acorden quedar-ne assabentats.
12/08/1905: Acorden prorrogar il·limitadament el contracte al metge titular Ramon Antoni Martí Tomàs.
19/08/1905: Acorden pagar una factura relacionada amb obres practicades al camí de Reus.
26/08/1905: Informen d’haver rebut l’apèndix de l’amillarament per a l’any 1906 aprovat per part de les autoritats. Acorden quedar-ne assabentats.
26/08/1905: Informen d’haver retornat les cèdules personals que no han estat expedides. Acorden quedar-ne assabentats.
26/08/1905: Informen d’una comunicació del governador civil desestimant el recurs interposat per Francesc Carreras Magriñà contra un acord de l’Ajuntament imposant-li peonades en la prestació personal.
26/08/1905: Acorden la instal·lació de les meses electorals per a les eleccions del mes de setembre.
02/09/1905: Acorden el pagament d’unes factures.
09/09/1905: Nomenen una comissió per a la formació del projecte de pressupost municipal per al 1906.
16/09/1905: Informen que l’Administració d’Hisenda demana explicacions sobre la formació del registre fiscal d’edificis. Acorden informar del retard en la formació a causa de manca d’una partida pressupostària que hi afegiran al proper pressupost.
23/09/1905: Informen d’una circular de la Delegació d’Hisenda reclamant tota la documentació referida a l’impost de consums. Acorden complir-la.
07/10/1905: Informen d’una comunicació del governador civil del 3 d’octubre reclamant els deutes pel contingent provincial. Acorden informar que no poden pagar per manca de diners a la Dipositaria municipal.
14/10/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/10/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/10/1905: Acorden la instal·lació de les meses electorals per a les eleccions municipals del dia 12 de novembre.
28/10/1905: Aproven el projecte de pressupost municipal per a l’any 1906.
04/11/1905: Acorden les hores de tocs de campana per marcar l’horari dels pagesos.
11/11/1905: Informen de la necessitat d’instal·lar un sistema d’enllumenat públic. Acorden nomenar una comissió per estudiar la millor opció.
18/11/1905: Acorden comunicar al governador civil la impossibilitat d’ingressar cap quantitat en concepte de contingent provincial i demanar a la Diputació que practiqui una liquidació dels crèdits embargats a l’Ajuntament l’any 1898.
25/11/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
02/12/1905: Acorden la subhasta de les aigües públiques sobrants.
02/12/1905: Acorden l’arrendament del dret de matança d’animals.
02/12/1905: Acorden instal·lar l’enllumenat públic amb el sistema de gas.
02/12/1905: Acorden la necessitat de nomenar un agent executiu per als cobraments dels deutes dels contribuents morosos.
09/12/1905: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/12/1905: Aproven l’expedient amb el plec de condicions per a la subhasta els drets de matança del bestiar.
16/12/1905: Aproven l’expedient amb el plec de condicions per a la subhasta de les aigües públiques sobrants.
16/12/1905: Informen d’una comunicació del governador civil del dia 14 de desembre i de la resposta que li va donar l’alcalde —no s’explica l’assumpte—.
16/12/1905: Acorden participar en els oficis religiosos de les festes nadalenques.
16/12/1905: Informen d’una instància presentada per Joan Vilà Granada demanant permís per instal·lar una conducció d’aigua des de l’abeurador del costat de la Font del Garrot fins a una fàbrica d’alcohol al carrer de Sant Pere.
23/12/1905: Informen del resultat negatiu de l’encapçalament gremial de caràcter voluntari ni dels arrendaments dels drets i recàrrecs de les espècies de la quota de consums. Acorden la formació del repartiment veïnal.
30/12/1905: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions de compromissaris al Senat.

1906


06/01/1906: Informen que la subhasta dels drets de matança del bestiar s’ha adjudicat a favor de Francesc Vives Tapiol.
13/01/1906: Informen d’una instància presentada per Pau Roig Giró demanant permís per obrir una finestra a una casa del carrer de l’Església Vella. Acorden autoritzar-la.
13/01/1906: Acorden participar en les funcions religioses dels dies 20 i 21 de gener, corresponents a la Festa Major d’hivern.
13/01/1906: Acorden indemnitzar el sereno per cobrir els costos de l’encesa dels fanals públics.
13/01/1906: Informen d’una circular del governador civil publicada al Butlletí Oficial de la Província número 8 demanant informació sobre l’estat de l’impost de consums. Acorden facilitar-les les dades concretes.
20/01/1906: Informen d’una comunió de l’alcalde de Tarragona convocant una reunió per oposar-se al transvasament d’aigües del riu Franc00olí cap a Reus. Acorden delegar la participació en aquesta reunió en el tinent d’alcalde Vidal Veciana .
20/01/1906: Informen d’una comunicació de l’administrador de rendes condemnant a una multa per ocultació de Timbre de l’estat durant la visita de l’inspector tècnic de la Renda del Timbre de l’Estat. Acorden contestar demanant les dates exactes de l’ocultació.
27/01/1906: Aproven definitivament les llistes del cens electoral a les eleccions a compromissaris al Senat.
03/02/1906: Acorden tramitar l’expedient executiu contra morosos al pagament de les atencions municipals.
10/02/1906: Aproven les llistes de contribuents per al sorteig dels contribuents associats [de la Junta Municipal].
10/02/1906: Aproven l’expedient de subhasta de l’arrendament de l’aigua pública sobrant.
10/02/1906: Convoquen una sessió extraordinària per discutir l’autorització concedida a l’Ajuntament de Reus per transvasar 94 l/s d’aigua del riu Francolí.
11/02/1906: Reunió de l’Ajuntament i els veïns del poble. Informen d’una Reial Ordre de 19 de desembre de 1905 sobre el transvasament de 94 litres/segon d’aigua del riu Francolí cap a Reus. Acorden les actuacions per oposar-s’hi.
17/02/1906: Autoritzen Magí Cerdà Serra a posar una vàlvula per buidar el rentador públic.
24/02/1906: Aproven la subhasta de les aigües públiques del dia 18 de febrer.
03/03/1906: Aclareixen alguns aspectes de l’acord del dia 17 de febrer relacionat amb Magí Cerdà i la vàlvula del rentador.
03/03/1906: Acorden arrencar els arbres que hi ha al costat del rentador públic.
03/03/1906: Acorden col·locar quatre fanals més pels carrers.
10/03/1906: Informen d’una comunicació de l’alcalde de Tarragona convocant un míting en contra del transvasament d’aigua del riu Francolí cap a Reus. Acorden delegar l’assistència en l’alcalde.
17/03/1906: Acorden tramitar l’expedient executiu contra morosos del pagament de les atencions municipals.
24/03/1906: Informen d’una notificació de l’agent executiu per al cobrament dels deutes pendents de l’Ajuntament amenaçant amb l’embargament de rendes i drets i de cabals de la Dipositaria municipal. Acorden efectuar el pagament en la mesura de les possibilitats.
24/03/1906: Nomenen el tinent d’alcalde Pau Maduell comissionat per assistir al judici d’exempcions del reemplaçament.
24/03/1906: Acorden formar el padró de prestació personal per a la recomposició dels camins veïnals.
31/03/1906: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
14/04/1906: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
21/04/1906: Informen de la convocatòria d’eleccions municipals per al dia 6 de maig. Acorden efectuar els preparatius pertinents.
21/04/1906: Acorden autoritzar Francesc Roig Plana a obrir una finestra a la casa del carrer de les Creus número 1.
21/04/1906: Informen que han embargat el 25 % dels ingressos de la Dipositaria municipal per cobrir el deute de l’Ajuntament. Acorden demanar al governador civil que deixi sense efecte l’embargament fins que la Diputació liquidi els embargaments practicats el 1898.
21/04/1906: Informen d’algunes queixes de propietaris pels perjudicis del camí de les Sorts que causa l’aigua de la mina de l’Aumatella (?). Acorden ordenar la construcció d’un clavegueram que passi per sota del camí.
28/04/1906: Informen d’una petició de la Cambra Agrícola de Montblanc demanant que es faci constar en acta l’agraïment als enginyers responsables del repoblament del bosc de Poblet. Acorden accedir-hi.
28/04/1906: Acorden convocar les sessions del Ple de l’Ajuntament els diumenges a les 11 h del matí en lloc dels dissabtes.
06/05/1906: Informen d’una instància presentada per Lluís Solé Coll i altres veïns perquè s’obligui Josep Maduell Roig a retirar la llenya que té a un solar del carrer de sant Vicenç pel risc d’incendi que comporta. Acorden accedir-hi.
06/05/1906: Informen d’una comunicació de l’alcaldia de Madrid de 24 d’abril demanant una contribució per confeccionar un àlbum artístic per oferir-lo al rei Alfons amb motiu del seu matrimoni. Acorden contribuir-hi amb 5 pta.
13/05/1906: Acorden aixecar la sessió per manca d’assumptes a tractar.
20/05/1906: Informen d’una instància presentada per Josep Maduell Roig demanant l’informe d’un perit que acrediti si existeix realment perill d’incendi. Acorden ratificar l’obligatorietat de treure la llenya.
20/05/1906: Informen d’una instància presentada per Rafael Aymat Sabaté i Rafael Aymat*** reclamant els endarreriments de l’Ajuntament en les seves tasques d’auxiliar de secretari i secretari de l’any 1899 a 1900. Acorden pagar quan puguin.
20/05/1906: Acorden permetre l’extracció d’aigua de l’abeurador per a ús domèstic fins als dijous perquè després la destinaran a ensulfatar les vinyes.
27/05/1906: Informen d’una instància presentada per Maria Galofré Forés (?) demanant permís per efectuar unes obres a la casa del carrer de Sant Cristòfor número 1.
03/06/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
10/06/1906: Acorden participar en els oficis religiosos de la festa del Corpus.
10/06/1906: Informen d’una comunicació del comptador de fons provincials del 5 de juny assenyalant els deutes de l’Ajuntament. Acorden reclamar a la Diputació que tingui en compte els rebuts pendents de cobrament que van ser embargats l’any 1898.
10/06/1906: Acorden prohibir el buidatge de les latrines a les hores de sol durant els mesos de juliol i agost.
10/06/1906: Autoritzen l’extracció d’aigua de l’abeurador i de la font de Sant Pere per a usos domèstics.
17/06/1906: Informen d’un ofici del comptador de fons provincials reclamant els deutes de l’Ajuntament. Acorden contestar quan sigui el moment indicat.
17/06/1906: Acorden assistir a les funcions religioses de la festa del Corpus.
24/06/1906: Aproven provisionalment la liquidació dels comptes municipals de l’any 1905. Acorden exposar-los al públic.
01/07/1906: Informen d’una instància presentada per Gaspar Alesá (?) Soler, apoderat de la mina d’aigües de l’Aumatella demanant permís per perllongar-la fins al barranc de la Ferrerota i obrir un nou pou. Acorden autoritzar-la, amb condicions.
01/07/1906: Informen de la mort de l’enterrador municipal, Josep Veciana Grau. Acorden nomenar interinament Josep Jové Dalmau.
01/07/1906: Aproven el pagament de diverses factures.
01/07/1906: Aproven el padró addicional de cèdules personals.
08/07/1906: Informen d’una instància presentada per Josep Marsal Gavaldà demanant permís per fer unes obres a la casa del carrer de Sant Pere, 12. Acorden autoritzar-la.
15/07/1906: Informen d’una instància presentada per Francesc Sendrà Cerdà demanant permís per obrir un balcó a la casa del carrer Major, 34. Acorden autoritzar-la.
15/07/1906: Informen d’una petició del capatàs de la carretera demanant permís per extreure aigua del rentador públic. Acorden autoritzar-la.
15/07/1906: Acorden comprar uns premis per als alumnes de les escoles amb motiu dels exàmens.
15/07/1906: Aproven el projecte de la Comissió Especial de Pressupostos.
22/07/1906: Acorden netejar el rellotge municipal després de l’estiu.
29/07/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
05/08/1906: Acorden felicitar el nou mossèn, Joan Felip, amb motiu de la seva presa de possessió.
12/08/1906: Acorden reparar els camins veïnals a través de la prestació personal i començar pel camí de Reus.
19/08/1906: Informen de l’inici de la reparació del camí de Reus. Acorden suspendre les obres quan arribi el temps de la verema.
19/08/1906: Aproven el pagament de factures per la reparació del rentador vell o de “secà”, la col·locació de fanals públics i la construcció de l’abeurador.
26/08/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
02/09/1906: Informen d’una circular publicada al Butlletí Oficial de la Província del 15 d’agost i d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda del 20 d’agost sobre la recaptació i l’ingrés de consums de l’any 1905. Acorden pagar els deutes.
02/09/1906: Informen d’una instància presentada per Martí Martí Vallverdú demanant permís per fer reformes a una casa del carrer Castell, 45. Acorden autoritzar-la.
09/09/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/09/1906: Acorden el pagament de factures: uniformes d’estiu dels guàrdies municipals, carbur per als fanals públics, neteja de la mina d’aigua del camí, reparació dels camins veïnals, activitats de la Festa Major i premis per als alumnes de l’escola.
23/09/1906: Informen que l’agent executiu pel cobrament del contingent provincial, Joan Torroja, ha embargat la quarta part de les existències de la Dipositaria Municipal. Acorden demanar a la Diputació la liquidació d’un anterior embargament fet a l’Ajuntament.
23/09/1906: Acorden demanar a la Direcció General del Deute les inscripcions d’un crèdit per a romanents a favor de l’Ajuntament i que té l’Hospital de Constantí.
23/09/1906: Acorden reprendre els treballs de la reparació dels camins veïnals amb la prestació personal.
30/09/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/10/1906: Acorden que la Comissió del Pressupost formi el projecte de pressupost municipal.
07/10/1906: Acorden encarregar al rellotger de Tarragona, senyor Panadès, la reparació del rellotge municipal.
14/10/1906: Informen de la dimissió de l’encarregat del cementiri, Josep Dalmau. Acorden substituir-lo, interinament, per Joan Torres Guinovart.
14/10/1906: Autoritzen Filomena Cabré Ribalt per fer obres a la casa del carrer de les Creus, 37.
14/10/1906: Aproven el projecte de pressupost municipal.
21/10/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/10/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/11/1906: Informen d’una comunicació de la Tresoreria d’Hisenda del 25 d’octubre multant l’Ajuntament per no haver lliurat les certificacions dels béns amillarats dels anys 1900 a 1905. Acorden demanant l’aixecament de les multes.
04/11/1906: Informen d’un Real Decret del 4 d’octubre. Acorden imposar una quota mensual de 50 cèntims als alumnes de les famílies amb recursos i que van a les escoles nocturnes per tal de cobrir les despeses de la llum i la calefacció.
11/11/1906: Informen d’haver enviat al delegat d’Hisenda la instància acordada a la sessió anterior.
18/11/1906: Acorden l’exposició pública del padró de l’impost de cèdules personals.
25/11/1906: Informen d’una instància presentada per Joan Mañé Nicolau, representant de la Societat Agrícola de Constantí demanant permís per fer obres al pati del carrer del Castell, 2. Acorden autoritzar-la.
25/11/1906: Acorden arrendar els drets de la matança de bestiar.
02/12/1906: Aproven el plec de condicions de l’arrendament dels drets de la matança del bestiar.
09/12/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/12/1906: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/12/1906: Acorden el repartiment veïnal per al pagament de la quota de consums.
23/12/1906: Aproven el pagament de factures: rellotger de Tarragona, metge i farmacèutic.
30/12/1906: Acorden formar la llista del cens electoral de compromissaris del Senat.
30/12/1906: Informen que la subhasta dels drets de la matança del bestiar ha quedat deserta. Acorden rebaixar la quota i tornar a celebrar la subhasta.
30/12/1906: Acorden pagar factures: carbur per a les fanals, reparació de camins veïnals, impresos, etc.

1907


06/01/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
13/01/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
20/01/1907: Informen de la subhasta dels drets de matança del bestiar feta el dia 31 de desembre. Acorden aprovar-la.
27/01/1907: Aproven la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
27/01/1907: Acorden pagar al sereno el cost dels mistos que fa servir per encendre els fanals.
27/01/1907: Autoritzen Josep Nicolau Alesà (?) a fer obres de reforma a la casa del carrer Sant Cristòfor.
27/01/1907: Informen d’una instància presentada per Joan Mañé Nicolau, representant de la Societat Agrícola de Socors Mutus, demanant permís per construir una paret al pati del carrer del Castell, 2. Acorden nomenar una comissió per inspeccionar les obres demanades
03/02/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
10/02/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
17/02/1907: Informen dels acords arribats amb la Societat Agrícola per a les obres que cal fer a l’edifici de la plaça del Castell. Acorden autoritzar les obres.
24/02/1907: Informen d’algunes esmenes per corregir l’acta on figurava l’acord amb la Societat Agrícola per si es prestava a confusió.
24/02/1907: Nomenen Pere Ribera Cabré tallador per a l’acte de classificació dels mossos del reemplaçament.
24/02/1907: Acorden establir les seccions de contribuents per a establir els vocals associats per a la Junta Municipal.
03/03/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
10/03/1907: Informen d’una instància presentada per Joaquim Vallès Farré demanant permís per fer modificar la conducció d’aigua a la casa del carrer de Sant Vicenç, 4.Acorden autoritzar-la.
10/03/1907: informen d’una instància presentada per Feliu Gasol Montané, en nom del seu germà Antoni, demanant permís per fer obres a la casa del carrer de l’Església Vella.
17/03/1907: Nomenen Josep Alesà (?) Dalmau i Josep Martorell Solé per declarar en l’expedient d’exempció al servei militar.
17/03/1907: Sortegen els contribuents per constituir els vocals associats.
24/03/1907: Informen d’una instància presentada pel representant de la mina d’aigua de “Secà”, Eugeni Solé i Josep Sardà Vidal, demanant permís per perllongar la mina per sota del camí de l’Oubi. Acorden autoritzar-la.
24/03/1907: Acorden arrendar hores d’aigua de la font de Sant Pere a Josep Sardà Vidal.
31/03/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/04/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
14/04/1907: Acorden autoritzar les obres a la casa del carrer Major, 29 a Antoni Masó Grau.
21/04/1907: Aproven l’expedient d’arrendament de les aigües públiques sobrants.
21/04/1907: Aproven els comptes municipals de l’any 1906.
01/05/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/05/1907: Informen d’una instància presentada per Pau Recasens Roig demanant els diners del lloguer durant l’any 1900 de l’escola i habitació del mestre. Acorden pagar-li el deute amb la liquidació dels seus rebuts de la contribució.
08/05/1907: Acorden netejar la mina d’aigua dels “comins” (?) i després ja decidiran si cal perllongar-la.
12/05/1907: Acorden lliurar parells d’espardenyes als guàrdies municipals.
12/05/1907: Acorden imposar restriccions en el proveïment d’aigua municipal.
19/05/1907: Acorden perllongar l’extensió de la mina d’aigua de la vila.
26/05/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
02/06/1907: Acorden el pagament de factures.
09/06/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/06/1907: Informen de l’estat dels treballs de la mina d’aigua de la vila. Acorden indemnitzar els propietaris dels terrenys per on ha de passar la prolongació de la mina.
24/06/1907: Acorden un termini perquè els contribuents morosos paguin els deutes pendents passat el qual començar els embargaments.
30/06/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
07/07/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
14/07/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/07/1907: Acorden formar el padró de cèdules personals per a l’ampliació del camí de la Selva.
21/07/1907: Informen d’una instància presentada per Josep Sans Nadal demanant permís per construir una casa al carrer de Sant Pere número 36. L’acompanya un croquis. Acorden autoritzar-la.
21/07/1907: Informen de l’estat de les obres de la mina d’aigua de la vila fetes pel minador Pau Roig. Acorden quedar-ne assabentats.
28/07/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
04/08/1907: Informen de l’estat de les obres de la mina d’aigua de la vila que ha augmentat el cabal. Acorden suspendre les obres i examinar si les aproven.
04/08/1907: Informen de l’expedient presentat per l’Agència de contribucions del partit informant del deute del contribuent Eugeni Santos Vega. Acorden contestar que aquesta persona no té finques al poble i exposar l’expedient públicament per si hi ha reclamacions.
11/08/1907: Acorden declarar el deute d’Eugeni Santos com a partida fallida.
18/08/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
25/08/1907: Informen d’una circular de l’Administració d’Hisenda de la Província, publicada al Butlletí Oficial de la Província de l’11 de juliol. Acorden confeccionar la junta pericial de pèrits repartidors de la contribució territorial.
01/09/1907: Nomenen la comissió per a la formació del pressupost municipal per a l’any 1908.
08/09/1907: Aproven el projecte de pressupost municipal per a l’any 1908.
15/09/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
22/09/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
29/09/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
09/10/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/10/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
20/10/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
27/10/1907: Acorden delegar en l’alcalde perquè convingui amb les parts afectades un horari per a la matança del bestiar.
27/10/1907: Informen de l’entrevista amb l’enginyer en cap d’obres públiques de la província. Acorden facilitar-li alguns peons i carros per portar les pedres per reparar el tram de la carretera que passa per dins del poble.
27/10/1907: Acorden continuar la reparació dels camins veïnals amb el que queda del padró de cèdules personals.
27/10/1907: Acorden executar l’embargament als contribuents morosos del pagament de les atencions municipals.
03/11/1907: Informen d’una instància presentada per Feliu (?) Sabaté Solé demanant permís per reformar una casa del carrer de la Costa número 28. Acorden autoritzar-la.
03/11/1907: Acorden encarregar a Josep Vallès Ferré la formació del repartiment territorial per a l’any 1908.
03/11/1907: Acorden prohibir rentar les verdures a les fonts i abeuradors públics.
10/11/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
17/11/1907: Acorden l’arrendament dels drets de matança del bestiar per a l’any 1908.
17/11/1907: Acorden anunciar la venda de les aigües públiques sobrants de les fonts municipals.
24/11/1907: Informen que el governador civil ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 1908. Acorden demanar permís per recaptar els arbitris extraordinaris per cobrir el dèficit del pressupost municipal.
24/11/1907: Acorden el pagament de factures.
01/12/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/12/1907: Aproven el padró de l’impost de cèdules personals.
08/12/1907: Acorden la reparació del camí de Reus.
15/12/1907: Aproven el plec de condicions per a la subhasta dels drets de la matança del bestiar.
15/12/1907: Autoritzen a Lluís Gavaldà Roig les obres de reforma de la casa del carrer de la Font número 2.
15/12/1907: Acorden transferir al Jutjat municipal totes les denúncies relacionades amb invasions de ramats.
15/12/1907: Acorden informar els propietaris de finques urbanes de notificar els canvis operats a les finques per tal de modificar els pagaments de la contribució territorial.
22/12/1907: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
29/12/1907: Acorden formar la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
29/12/1907: Acorden el pagament de les factures.

1908


05/01/1908: Acorden formar l’allistament dels mossos del reemplaçament de l’exèrcit.
12/01/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/01/1908: Informen d’una comunicació del mossèn convidant l’Ajuntament a participar en els oficis religiosos dels patrons S. Sebastià i S. Antoni. Acorden assistir-hi.
26/01/1908: Aproven les llistes del cens electoral de compromissaris al Senat.
26/01/1908: Acorden autoritzar la Junta administradora del cementiri a regalar una campana defectuosa a l’església parroquial perquè la refonguin afegint-la a la del campanar.
02/02/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
09/02/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
16/02/1908: Acorden col·locar un fanal pública al carrer Corredor de l’Hospital.
23/02/1908: Nomenen Pere Ribera Cabré i Joan Farré Guinovart testimonis per a declarar en els expedients d’excepció al servei militar.
23/02/1908: Nomenen Josep Roig Vidal tallador per a mossos del reemplaçament.
01/03/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/03/1908: Informen del Real Decret de 7 de febrer. Acorden designar els consellers Pau Maduell Solé i Ferran Rull [?] Pàmies perquè formin part de la Junta Local de Primer Ensenyament.
08/03/1908: Informen d’una instància presentada per Francesc Roig Plana demanant permís per efectuar obres de reforma a la casa del carrer del Mig número 52. Acorden autoritzar-la.
08/03/1908: Acorden instruir l’expedient executiu contra els morosos al pagament de les atencions municipals i nomenar agent executiu a Feliu Lope (?).
08/03/1908: Acorden reparar la paret dels camins de la Selva i de Reus al seu pas pels barrancs.
15/03/1908: Informen d’una instància presentada per Josep Ribera Martorell demanant permís per efectuar obres de reforma a la casa del carrer de Les Creus número 2. Acorden autoritzar-la.
22/03/1908: Aproven el repartiment de l’aigua sobrant de la font pública de Sant Pere.
22/03/1908: Nomenen Pau Maduell Solé per conduir els mossos del reemplaçament a la caixa militar de Tarragona.
29/03/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
05/04/1908: Aproven l’expedient d’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques que va tenir lloc el dia 29 de març.
12/04/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/04/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
26/04/1908: Informen d’una comunicació del tresorer d’Hisenda ordenant l’Ajuntament que presenti els rebuts i els expedients executius de l’impost de consums dels anys 1905, 1906 i 1907 que estan pendents de cobrar. Acorden nomenar una comissió per efectuar-ho.
26/04/1908: Nomenen Feliu Capdevila agent executiu per al cobrament dels deutes de les atencions municipals.
03/05/1908: Informen d’una instància presentada per Joaquim Vallès Ferré demanant permís per efectuar la reforma de la casa del carrer de Sant Vicenç número 4. Acorden autoritzar-la.
03/05/1908: Informen de la visita al delegat d’Hisenda pel tema dels rebuts de consums dels anys 1905, 1906 i 1907. Acorden instruir l’expedient per al nomenament de l’agent executiu.
10/05/1908: Informen que Enric Ventura (?) Mitjans ha efectuat un donatiu de 500 pta. per reparar el camí de la Selva al tram del “Camí Fondo”. Acorden donar-li les gràcies.
17/05/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
24/05/1908: Informen d’una instància presentada per Pau Aulés Golorons demanant permís per efectuar una reforma a la casa del carrer de l’Església Vella. Acorden autoritzar-la.
24/05/1908: Acorden publicar un ban i un pregó ordenant els amos dels gossos que no els treguin al carrer sense morrió.
24/05/1908: Nomenen Feliu Capdevila, de Tarragona, agent executiu per al cobrament de les atencions municipals.
24/05/1908: Acorden formar el repartiment de la guarderia rural, amb l’excepció dels terratinents del Sindicat que ja en paguen un per la seva banda.
31/05/1908: Informen d’una instància presentada per Josep Maduell Roig demanant permís per reformar una casa del carrer del Mig número 31. Acorden autoritzar-la.
31/05/1908: Informen d’una instància presentada per Josepa Xatruch (?) demanant permís per reformar una casa del carrer Major. Acorden autoritzar-la.
07/06/1908: Informen d’una instància presentada per Joaquim Vallès Ferré demanant permís per reformar una casa del carrer de Sant Vicenç número 4. Acorden autoritzar-la.
14/06/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
21/06/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
28/06/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
08/07/1908: Acorden adquirir premis per als alumnes de les escoles que han d’examinar-se davant la Junta Local de Primer Ensenyament.
15/07/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
19/07/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
26/07/1908: Nomenen Joaquim Vallès comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa de la Zona de Tarragona.
02/08/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
09/08/1908: Declaren incobrable l’expedient de la contribució territorial del contribuent Eugeni Santos Vega.
09/08/1908: Autoritzen Pau Sanahuja Borrego (?) les obres de reforma a la casa del carrer de la Costa número 34.
09/08/1908: Informen d’una comunicació del governador civil perquè s’afegeixen a la petició de línies secundàries a la xarxa del ferrocarril que afectaria diverses poblacions, d’entre les quals Constantí. Acorden donar-li suport.
16/08/1908: Acorden declarar incobrable el deute d’Eugeni Santos Vega de la contribució territorial i lliurar l’expedient a la Tresoreria d’Hisenda.
16/08/1908: Acorden continuar fins a enllestir el procediment executiu contra els morosos al pagament de les atencions municipals de l’any anterior.
21/08/1908: Acorden enviar una comissió i adherir-se i al míting organitzat per la Cambra Agrícola de Reus per al dia 23 d’agost sobre la derogació de la Llei d’alcohols.
23/08/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
30/08/1908: Informen del fet que la Junta administrativa de l’Hospital està incompleta per la defunció de Felip Jové Sanahuja i Rafael Roig Solé. Acorden substituir-los per Ramon Ferré Maduell i Joaquim Vallès Ferré.
30/08/1908: Acorden la formació del projecte de pressupost per a l’any següent.
06/09/1908: Autoritzen Lluís Gil Mestre les obres de reforma a la casa del carrer del Mig número 33.
13/09/1908: Aproven el projecte de pressupost municipal ordinari per a l’any 1909.
20/09/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
27/09/1908: Informen de la difícil situació econòmica del municipi. Acorden continuar el cobrament contra els morosos de les atencions municipals.
27/09/1908: Autoritzen Francesc Roig Plana les obres de reforma a la casa del carrer de Sant Pere número 43.
04/10/1908: Informen de l’anunci de la subhasta de les finques embargades als consellers per respondre als deutes de l’Ajuntament amb l’Estat per consums, cèdules personals i altres conceptes. Acorden demanar al delegat d’Hisenda la suspensió de la subhasta.
11/10/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/10/1908: Acorden declarar les partides fallides de l’expedient executiu de les atencions municipals.
18/10/1908: Nomenen Josep Vallés Ferré encarregat per a la confecció dels repartiments territorials per a l’any vinent.
01/11/1908: Acorden atorgar poders a Adolf Artal Benet, agent de negocis de Tarragona, per recollir diners de l’Estat a favor de l’Ajuntament.
08/11/1908: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
15/11/1908: Aproven el padró de cèdules personals per a l’any 1909.
15/11/1908: Informen de la Real Ordre de 6 d’octubre sobre la cremació dels animals morts per malaltia contagiosa. Acorden inhumar els animals a la partida de la “Closa” (?).
22/11/1908: Acorden efectuar l’arrendament dels drets de matança de bestiar a l’escorxador per a l’any 1909.
22/11/1908: Acorden anunciar la subhasta de les aigües de les fonts públiques.
28/11/1908: Acorden el sistema del repartiment veïnal per pagar la quota de consums.
29/11/1908: Aproven el plec de condicions per a l’arrendament dels drets de matança d’animals a l’escorxador i acorden anunciar-ne la subhasta.
06/12/1908: Autoritzen Pau Puvill (?) Masó les obres de reforma a la casa del carrer Major número 7.
06/12/1908: Aproven definitivament els comptes municipals de l’exercici de 1907.
13/12/1908: Informen de les queixes dels veïns pel mal estat del carrer del Mig, especialment en el carreró de la Mare de Déu. Acorden reparar la claveguera, que és el factor causant.
13/12/1908: Informen del mal estat del camí dels Aubellons. Acorden reparar-lo i comunicar a Feliu Grau Güell que no deixi abandonat el carro al mig d’aquest camí.
20/12/1908: Aproven el plec de condicions per a l’arrendament de les aigües sobrants de les fonts públiques.
20/12/1908: Acorden enviar al secretari Joaquim Vallès a una reunió a l’Ajuntament de Tarragona sobre l’examen dels comptes

de les despeses carceràries del partit de l’any 1907 i formació del pressupost per al 1908.
27/12/1908: Acorden la formació de la llista del cens electoral per a les eleccions a compromissaris al Senat.
27/12/1908: Acorden el pagament de factures.

1909-1910


No es conserven les actes d’aquests anys

1911


09/01/1911: Informen de la renúncia del càrrec de vocal secretari de la Junta Administrativa de l’Hospital de Constantí, Joaquim Vallès Ferré. Acorden agrair-li la feina feta.
09/01/1911: Acorden la formació del repartiment de rústica, urbana i pecuària.
09/01/1911: Acorden augmentar el sou de l’auxiliar de secretaria fins a les 1.000 pta.
23/03/1911: Acte de constitució de l’Ajuntament. Nous consellers: Josep Gavaldà Gil, Josep Alesà Dalmau, Antoni Masó Grau, Pau Maduell Solé, Josep Torrens Girona, Joan Sabaté Planas.
23/03/1911: Acte de constitució de l’Ajuntament. Nou alcalde: Antoni Masó Grau; 2n tinent d’alcalde: Pau Maduell Solé; procurador síndic: Josep Gavaldà Gil; síndic suplent: Joan Sabaté Plana.
23/03/1911: Acorden celebrar les sessions els diumenges a les 11 h, en primera convocatòria, i els dimarts a les 11. Per a la segona i estableixen l’ordre dels consellers.
01/04/1911: Informen d’una instància presentada per Josep Domingo Ferré del càrrec de tinent d’alcalde i conseller per raons de salut. Acorden acceptar-la i comunicar-la al governador civil.
01/04/1911: Acorden celebrar el dia 2 d’abril l’acte de classificació dels mossos del reemplaçament.
01/04/1911: Acorden aviar els contribuents deutors de les atencions municipals dels anys 1909 i 1910 perquè paguin els seus deutes.
01/04/1911: Acorden contractar un guarda rural municipal, un sereno, un campaner i un manobre per a la reparació de camins veïnals i un agutzil.
01/04/1911: Informen de la vacant del càrrec de tres consellers a l’Ajuntament, però ningú s’ofereix per ocupar el càrrec.
01/04/1911: Acorden nomenar Rafael Aymat Aules secretari interí de l’Ajuntament i treure la plaça a concurs públic.
01/04/1911: Nomenen Josep Roig Vidal, llicenciat de l’exèrcit, encarregat de l’amidament i talla i Laureano Ribera Ribera auxiliar de secretaria per a l’acte de classificació i talla dels soldats.
01/04/1911: Acorden autoritzar el secretari interí Rafael Aymat per recollir a la Comissió Mixta de Reclutament els expedients d’exempció referents als reemplaçaments de 1908, 1909 i 1910.
18/04/1911: Llegeixen disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden quedar-ne assabentats.
23/04/1911: Informen de l’anunci publicat al BOP número 86 de convocatòria de la plaça de secretari municipal. Acorden nomenar definitivament a Rafael Aymat Aulés com a secretari.
02/05/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
09/05/1911: Expliquen el fet que hi ha alguns càrrecs de consellers que falta per ocupar. Acorden demanar al governador civil que nomeni les persones per ocupar els càrrecs de consellers.
16/05/1911: Informen de la dimissió del vocal de la Junta de l’Hospital. Acorden substituir-lo per Rafael Aymat, secretari municipal.
16/05/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
30/05/1911: Acorden l’exposició pública dels comptes municipals de l’any 1910.
30/05/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
06/06/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
11/06/1911: No se celebra la sessió per manca d’assistència del nombre suficient de consellers.
13/06/1911: Informen d’una instància presentada per Josep Ribera Grau demanant permís per instal·lar un tendal a la plaça del Castell per celebrar-hi balls durant la Festa Major. Acorden autoritzar-la.
13/06/1911: Informen del nomenament de nous consellers per part del governador civil: Manuel Ollé Català, Joan Mañé Nicolau, Joan Roig Ribalt i Josep M. Coll Solé. Els tres primers no es presenten i el quart porta un escrit que lliura a l’alcalde.
13/06/1911: Acorden acollir-se a la moratòria que autoritza la Llei de pressupostos de 1910 sobre el pagament dels deutes per consums.
20/06/1911: Informen d’una instància presentada per Magí Cerdà Serrà demanant permís per instal·lar un tendal a la plaça del Castell per celebrar-hi balls durant la Festa Major. Acorden denegar-la.
27/06/1911: Informen de la necessitat d’estalviar en les despeses municipals. Acorden acomiadar l’auxiliar de la secretaria, Laureano Ribera Ribera.
04/07/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
11/07/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
18/07/1911: Nomenen comissionat per lliurar els mossos del reemplaçament a la Caixa militar de Tarragona.
18/07/1911: Nomenen els agents executius per al cobrament de rebuts de les atencions municipals.
25/07/1911: Acorden cessar al dipositari i recaptador de fons municipals, Josep Plana Gavaldà, i substituir-lo interinament per Antoni Massó Gavaldà.
25/07/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
01/08/1911: Acorden anunciar al BOP la provisió del càrrec de dipositari de fons municipals.
01/08/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
08/08/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
15/08/1911: Acorden confirmar en el càrrec d’auxiliar interí de la secretaria a Antoni Martorell Massó.
15/08/1911: Informen d’una instància presentada per Sebastià Aymemí Coll, veí de la Pobla de Mafumet, demanant la compensació promesa per l’Ajuntament per permetre l’obertura d’un pou a la seva finca del Mas de Cavallé. Acorden pagar-li.
15/08/1911: Informen d’una instància presentada per Joan Jofré Petit, veterinari, demanant ocupar la plaça d’inspector municipal de substàncies alimentàries. Acorden proposar-li les condicions del contracte.
15/08/1911: Acorden el cessament del metge, Josep Sanet Estivill, a causa de no haver auxiliat una persona malalta. Acorden anunciar la vacant al BOP.
22/08/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
29/08/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
29/08/1911: Informen d’una instància presentada per Josep Sanet Metge proclamat demanant el revocament de l’acord municipal de cessament. Acorden ratificar-se en el cessament.
29/08/1911: Informen d’una instància presentada per Josep Cogul Prats, veí de La Selva del Camp, denunciant els perjudicis causats en una paret seva per l’arranjament d’un camí. Acorden comunicar-li que no han observat cap perjudici.
01/09/1911: Acorden acceptar la dimissió del secretari, Rafael Aymat, i anunciar la vacant de la plaça al Butlletí Oficial de la Província.
05/09/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
05/09/1911: Nomenen sereno i guarda municipal nocturn Antoni Moragas Reig.
12/09/1911: Nomenen secretari interí Pius Sedó i Peyrí (?)
12/09/1911: Acorden conferir de manera permanent la plaça al veterinari i inspector d’aliments que fins ara l’ocupava amb caràcter interí.
12/09/1911: Acorden prohibir l’extracció d’aigua de la font de sant Pere amb procediments abusius.
19/09/1911: Nomenen Pius Sedó secretari definitiu de la plaça que fins ara ocupava accidentalment.
19/09/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
26/09/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
03/10/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
17/10/1911: Informen d’una instància presentada per diversos veïns demanant que s’obligui els propietaris d’unes cases a col·locar les pedres guarda rodes de manera que no entorpeixi la circulació dels carruatges.
24/10/1911: Acorden anunciar la celebració de les pròximes eleccions municipals.
31/10/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
07/11/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
11/11/1911: Informen de la dimissió de Joaquim Vallès com a vocal secretari de l’Hospital de Constantí. Acorden substituir-lo per Pius Sedó, secretari de l’Ajuntament..
14/11/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
21/11/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
28/11/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
28/11/1911: Acorden reparar els fanals espatllats.
28/11/1911: Informen de la petició del veterinari perquè li augmentin l’assignació pressupostada i del secretari perquè li paguin el lloguer del pis. Acorden autoritzar-les.
28/11/1911: Aproven el padró de les cèdules [personals].
05/12/1911: Aproven l’arrendament dels drets de la matança del bestiar a l’escorxador.
05/12/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.
05/12/1911: Aproven el projecte de pressupost municipal i acorden la seva exposició pública.
12/12/1911: Acorden que el rellotger de Torredembarra, Vicenç Agut, arregli els rellotges del campanar i de l’Ajuntament.
19/12/1911: Informen de diverses disposicions dels butlletins oficials, que no especifiquen. Acorden complir-les.
26/12/1911: Acorden efectuar els pagaments que es relacionen a continuació.

2 pensaments a “Sumari dels acords del Ple de l’Ajuntament (1844-1911)”

    1. Quisiera saber de donde era mi tatarabuela ma. Franscisa de Vidal viuda de Foxa.gracias por la atencion…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més